Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 29/02/2012

 • Número del document JUS/0364/2012

 • Número de control 12060090

 • Organisme emissor Departament de Justícia

  CVE CVE-DOGC-A-12060090-2012

Dades del DOGC
 • Número 6082

 • Data 07/03/2012

 • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 • Pàgina 12097

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/364/2012, de 29 de febrer, de declaració d'utilitat pública de diverses associacions.


D’acord amb la normativa vigent poden ser declarades d’utilitat pública, a iniciativa seva, aquelles associacions que reuneixin els requisits de l’article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Atès que s’han instruït els corresponents expedients relatius a la sol·licitud de declaració d’utilitat pública de dues associacions competència de la Generalitat de Catalunya, en els quals consten els informes favorables preceptius;

Vistes les propostes de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques;

D’acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades,

Resolc:

Declarar d’utilitat pública les associacions següents, inscrites al Registre d’Associacions del Departament de Justícia:

Associació Orphanaid Àfrica, número d’inscripció 26940, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

Associació Banc dels Aliments de Lleida, número d’inscripció 32125, secció 1a, de la demarcació de Lleida.

EQMON, Associació pel Quart Món, número d’inscripció 39285, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d’aquest òrgan, en el termini d’un mes, d’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 de febrer de 2012

M. Pilar Fernández Bozal

Consellera de Justícia

(12.060.090)

 

Amunt