Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/11/2011

  • Número del document ENS/2869/2011

  • Número de control 11313116

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

Dades del DOGC
  • Número 6024

  • Data 14/12/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 62639

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d'aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l'àmbit dels ensenyaments artístics superiors.


Mitjançant el Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, s'ha establert l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, (BOE núm. 259, de 27.10.2009); el seu article 6 preveu que les administracions públiques han de fer pública la seva normativa sobre el sistema de reconeixement i transferència de crèdits dels ensenyaments artístics superiors.

L'article 66.4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació preveu la validació dels aprenentatges adquirits en activitats d'ensenyament no reglat, en l'experiència laboral, o en activitats socials respecte dels ensenyaments reglats.

En aquest mateix sentit, l'article 69.1.e, de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació estableix que es poden validar les competències adquirides per altres vies formatives.

D'altra banda, la implantació dels ensenyaments artístics superiors de grau i la extinció progressiva dels plans d'estudi anteriors impliquen la necessitat de regular el procediment especial de reconeixement de crèdits individualitzat per a l'alumnat que, havent iniciat els ensenyaments anteriors, es vegi afectat per la seva extinció progressiva i la seva incorporació al nou pla d'estudis. Aquest procediment l'han d'establir les administracions educatives tal com preveu la disposició addicional quarta dels reials decrets 630/2010, al 635/2010, tots ells de 14 de maig, pels quals es regula, respectivament, el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Art Dramàtic, en Música, en Dansa, en Disseny, en Ceràmica i Vidre, i en Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Finalment, cal detallar altres procediments específics que responen, essencialment, a altres situacions: la incorporació de l'alumnat en un nou pla d'estudis que comporta, alhora, canvi d'especialitat, i el reconeixement de crèdits, per a les persones que posseeixen el títol de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny i que s'incorporen als ensenyaments de Disseny o als ensenyaments de Conservació i restauració de béns culturals, d'acord amb el que preveuen l'article 10.2 del Reial decret 633/2010, de 14 de maig, i del Reial decret 635/2010, de 14 de maig.

Mentre no es desplegui la regulació dels ensenyaments artístics superiors, cal establir els procediments de reconeixement, transferència i validació en l'àmbit d'aquests ensenyaments.

Per tot l'exposat,

Resolc:

—1 Mentre no es desplegui la regulació dels ensenyaments artístics superiors, s'estableix:

a) El sistema de reconeixement, validació i transferència de crèdits, que es conté a l'annex 1.

b) El procediment especial de reconeixement de crèdits individualitzat, que es conté a l'annex 2.

c) El procediment específic per a Disseny, i Conservació i Restauració de Béns Culturals, que es conté a l'annex 3.

d) El procediment específic per a Sonologia i per a Promoció i gestió, que es conté a l'annex 4.

e) El procediment específic per a qui posseeixi el títol de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny, que es conté a l'annex 5.

Així mateix, a l'annex 6 es detallen les referències normatives.

—2 Les incidències acadèmiques no previstes expressament en aquesta resolució seran trameses pel centre superior a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim General la qual resoldrà o remetrà a l'òrgan competent.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

Annex 1

Sistema de reconeixement, validació i transferència de crèdits

—1 Elements comuns del sistema

1.1 Competència

El reconeixement, la validació i la transferència dels crèdits obtinguts en els ensenyaments superiors correspon al Departament d'Ensenyament i s'aplica pels centres d'ensenyaments artístics superiors d'acord amb aquesta resolució.

1.2 Destinataris

L'alumnat matriculat en el mateix centre.

1.3 Abast

El reconeixement, la transferència i la validació dels crèdits s'aplica als ensenyaments de grau i als de màster.

—2 Reconeixement de crèdits obtinguts

2.1 Concepte

S'entén per reconeixement de crèdits l'acceptació, per part del Departament d'Ensenyament, dels crèdits que, havent-se obtingut en ensenyaments oficials, dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior, tant en centres d'ensenyaments artístics superiors com en altres centres de l'Espai Europeu d'Educació Superior, són computats a efectes de l'obtenció del títol oficial.

2.2 Efectes del reconeixement

Per a les assignatures objecte del reconeixement de crèdits es computarà la qualificació obtinguda en el centre de procedència. El reconeixement de crèdits en els quals no hi hagi qualificació no s'ha de tenir en compte a efectes de ponderació.

2.3 Abast del reconeixement

En qualsevol cas, no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de fi de grau i o de fi de màster dels estudis que es trobi cursant.

—3 Reconeixement de crèdits per la participació

L'alumnat pot obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d'estudis cursat.

—4 Criteris específics de reconeixement i transferència de crèdits

La transferència i reconeixement de crèdits en els ensenyaments artístics de grau de Música, Dansa, Art Dramàtic, Disseny i de Conservació i Restauració de Béns Culturals ha de respectar els criteris següents:

a) Amb caràcter general, els crèdits obtinguts es poden reconèixer tenint en compte l'adequació entre les competències i els continguts de les assignatures cursades i les previstes en el pla d'estudis que es trobi cursant.

b) En cas de trasllat d'expedient entre comunitats autònomes per a continuar els mateixos estudis, es reconeixerà la totalitat dels crèdits obtinguts.

c) Quan s'accedeixi a una nova especialitat del mateix títol de Graduat o Graduada es reconeixerà la totalitat dels crèdits obtinguts corresponents a les matèries de formació bàsica.

—5 Validació

5.1 Concepte

En el context d'aquesta resolució s'entén per validació la superació de crèdits corresponents a les competències adquirides per l'alumnat mitjançant altres vies, com ara l'experiència artística o professional, l'experiència laboral o l'experiència social o bé per altres estudis no inclosos en el sistema de reconeixement i transferència de crèdits.

5.2 Requisits per a la validació.

Cal complir els dos requisits següents:

a) L'alumnat ho ha de sol·licitar i ha d'adjuntar l'acreditació corresponent.

b) Les competències adquirides han de correspondre amb les competències inherents al títol esmentat.

5.3 Efectes de la validació.

Aquests crèdits són computats a efectes de l'obtenció del títol oficial.

Els crèdits validats no incorporen la seva qualificació, per la qual cosa no computaran a efectes de baremació de l'expedient.

En qualsevol cas, no podran ser objecte de validació els crèdits corresponents als treballs de fi de grau i màster.

5.4 Validació d'experiències o d'estudis no oficials.

El centre pot proposar, de forma motivada i documentada, a la Direcció General d'Ensenyaments de Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial la validació fins a un màxim del 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis corresponents a les competències adquirides per l'alumnat mitjançant altres vies, com ara l'experiència artística, l'experiència laboral o l'experiència social o bé per altres estudis no oficials, amb l'acreditació corresponent.

—6 Element comú al reconeixement i a la validació

En qualsevol cas, els centres hauran d'incloure i justificar, en la memòria dels plans d'estudis que presentin a verificació, els criteris de reconeixement i els criteris de validació de crèdits a què es refereix aquest annex, els quals hauran estat aprovats pel Departament d'Ensenyament.

—7 Transferència

S'entén per transferència de crèdits la inclusió, en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada persona estudiant, de la totalitat dels crèdits que, havent-se obtingut en ensenyaments oficials, en centres d'ensenyaments artístics superiors o en altres centres de l'Espai Europeu d'Educació Superior, no s'han computat a efectes de l'obtenció del títol oficial.

—8 Inclusió i constància dels crèdits

Tots els crèdits obtinguts per l'alumnat en els ensenyaments artístics cursats en qualsevol centre, tant si són els reconeguts, els transferits, els superats o els validats per a l'obtenció del títol corresponent, s'han d'incloure en el seu expedient acadèmic i s'han de reflectir en el Suplement Europeu al títol.

Annex 2

Procediment especial de reconeixement de crèdits individualitzat

—1 Àmbit d'aplicació

Aquest procediment s'aplica al canvi de pla d'estudis de l'alumnat que ha cursat els ensenyaments a extingir de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre (LOGSE). A l'apartat 5 d'aquest annex es detallen els ensenyaments i les situacions de l'alumnat als quals s'aplica el procediment.

—2 Prova específica d'accés

En cada cas s'indica si l'alumnat ha de superar o no la prova específica d'accés a l'ensenyament o especialitat.

En els casos en què l'alumnat hagi de superar la prova específica d'accés, la superació de la prova és requisit previ a la matrícula, i per tant, a la sol·licitud d'aplicació del procediment especial de reconeixement de crèdits individualitzat.

—3 Competència

L'aplicació del procediment especial de reconeixement de crèdits individualitzat es duu a terme pels centres d'ensenyaments artístics superiors d'acord amb la taula d'equivalències prèviament aprovada pel Departament d'Ensenyament.

Els criteris per a l'elaboració de la taula són els següents:

a) La coincidència de continguts (cal un mínim del 80%).

b) La càrrega lectiva superada (cal un mínim del 80%).

—4 Destinataris

Ho és l'alumnat matriculat en el mateix centre.

—5 Ensenyaments i situacions

1. Ensenyaments extingits

 

Ensenyament

Situació de l'alumnat

Prova específica d'accés/titulació

1

Art dramàtic

Amb ensenyaments iniciats d'acord amb els plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, LOGSE, i es vol incorporar a la corresponent especialitat, d'acord amb l'annex IV del Reial decret 630/2010)

(Disp. add. 4, apartat 3 del Reial decret 630/2010)

No ha de fer la prova específica.

2

Art dramàtic

Amb ensenyaments iniciats o estudis completats d'acord amb els plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990 de 3 d'octubre LOGSE, i es vol incorporar a una especialitat diferent.

Ha de superar prèviament la prova específica.

3

Música

Amb estudis iniciats d'acord amb el decret 2618/1966, de 10 de setembre, que no s'hagi incorporat als estudis regulats en el Reial decret 617/1995, de 21 d'abril, i que s'incorpora a la mateixa especialitat, o bé a una especialitat d'acord amb l'annex V del Reial decret 631/2010)

(Disp. add. 4, apartat 3 del Reial decret 631/2010)

Ha de posseir el títol de batxiller o haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

4

Música

Amb estudis iniciats o estudis completats d'acord amb el decret 2618/1966, de 10 de setembre, que no s'hagi incorporat als estudis regulats en el Reial decret 617/1995, de 21 d'abril, i que es vol incorporar a una especialitat diferent.

Ha de superar prèviament la prova específica.

 Ha de posseir el títol de batxiller o haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

2 Ensenyaments a extingir (de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, LOGSE)

 

Ensenyament

Situació de l'alumnat

Observacions

1

Art dramàtic

L'alumnat que hagi iniciat els estudis d'Art dramàtic conforme al pla d'estudis regulat en el Reial decret 754/1992, de 26 de juny, pel qual s'estableixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'Art dramàtic i es regula la prova d'accés a aquests estudis, i que s'incorpora a la corresponent especialitat. (Disposició addicional quarta 1 del Reial decret 630/2010)

No ha de fer la prova específica.

2

Art dramàtic

L'alumnat que hagi iniciat els estudis d'Art dramàtic conforme al pla d'estudis regulat en el Reial decret 754/1992, de 26 de juny, pel qual s'estableixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'Art dramàtic i es regula la prova d'accés a aquests estudis, i que es vol incorporar a una altra especialitat.

Ha de superar prèviament la prova específica.

3

Música

L'alumnat que hagi iniciat els estudis de Música conforme al pla d'estudis regulat en el Reial decret 617/1995, de 21 d'abril, pel qual s'estableixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments de Música i es regula la prova d'accés a aquests estudis, i que s'incorpora a la corresponent especialitat.

(Disposició addicional quarta 1 del Reial decret 631/2010)

No ha de fer la prova específica.

4

Música

L'alumnat que hagi iniciat els estudis de Música conforme al pla d'estudis regulat en el Reial decret 617/1995, de 21 d'abril, pel qual s'estableixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments de Música i es regula la prova d'accés a aquests estudis, i que es vol incorporar a una altra especialitat.

Ha de superar prèviament la prova específica.

5

Dansa

L'alumnat que hagi iniciat els estudis de Dansa conforme al pla d'estudis regulat en el Reial decret 1463/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen els aspectes bàsics dels ensenyaments del grau superior de Dansa i es regula la prova d'accés a aquests estudis, i que s'incorpora a la corresponent especialitat.

(Disposició addicional quarta 1 del Reial decret 632/2010)

No ha de fer la prova específica.

6

Dansa

L'alumnat que hagi iniciat els estudis de Dansa conforme al pla d'estudis regulat en el Reial decret 1463/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen els aspectes bàsics dels ensenyaments del grau superior de Dansa i es regula la prova d'accés a aquests estudis, i que es vol incorporar a una altra especialitat.

Ha de superar prèviament la prova específica.

7

Disseny

L'alumnat que hagi iniciat els ensenyaments de Disseny regulats pel Reial decret 1496/1999, de 24 de setembre, conduents al títol de Disseny, i que s'incorpora a la corresponent especialitat.

(Disposició addicional quarta 2 del Reial decret 633/2010)

No ha de fer la prova específica.

8

Disseny

L'alumnat que hagi iniciat els ensenyaments de Disseny regulats pel Reial decret 1496/1999, de 24 de setembre, conduents al títol de Disseny, i que s'incorpora a una altra especialitat.

No ha de fer la prova específica.

9

Conservació i Restauració de Béns Culturals

L'alumnat que hagi iniciat els ensenyaments de Conservació i Restauració de Béns Culturals regulats pel Reial decret 1387/1991, de 18 de setembre, conduents al títol de Conservació i Restauració de Béns Culturals Conservació i Restauració de Béns Culturals, i que s'incorpora a la corresponent especialitat.

(Disposició addicional quarta 2 del Reial decret 635/2010)

No ha de fer la prova específica.

10

Conservació i Restauració de Béns Culturals

L'alumnat que hagi iniciat els ensenyaments de Conservació i Restauració de Béns Culturals regulats pel Reial decret 1387/1991, de 18 de setembre, conduents al títol de Conservació i Restauració de Béns Culturals Conservació i Restauració de Béns Culturals, i que s'incorpora a una altra especialitat.

Ha de superar prèviament la prova específica

Annex 3

Procediment específic per a Disseny, i Conservació i Restauració de Béns Culturals

—1 Obtenció de títol en la mateixa especialitat

1.1 Qui posseeixi el títol de Disseny i vulgui obtenir el títol de Graduat o Graduada en Disseny en la mateixa especialitat, obtindrà el reconeixement de 180 crèdits, i haurà de superar els 60 crèdits de formació addicional que el centre hagi comunicat a la Direcció General d'Ensenyaments de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

A aquests efectes, per la disposició addicional quarta, apartat 3 del Reial decret 633/2010, de 14 de maig, s'ha establert la correspondència entre les especialitats amb igual denominació, així com entre l'especialitat de Productes i l'especialitat de Producte.

1.2 Qui posseeixi el títol de Conservació i Restauració de Béns Culturals o algun dels declarats equivalents, d'acord amb el Reial decret 440/1994, d'11 de març, i vulgui obtenir el títol de Graduat o Graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals en la mateixa especialitat, obtindrà el reconeixement de 180 crèdits, i haurà de superar els 60 crèdits de formació addicional que el centre hagi comunicat a la Direcció General d'Ensenyaments de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

A aquests efectes, per la disposició addicional quarta, apartat 3 del Reial decret 635/2010, de 14 de maig, s'ha establert la correspondència entre especialitats amb igual denominació, així com entre l'especialitat d'Arqueologia i l'especialitat de Béns Arqueològics.

—2 Obtenció de títol en una altra especialitat

2.1 Qui posseeixi el títol de Disseny i vulgui obtenir el títol de Graduat o Graduada en Disseny en una altra especialitat, obtindrà:

a) el reconeixement dels crèdits corresponents a les matèries de formació bàsica, i a més,

b) li seran d'aplicació els criteris de reconeixement de crèdits inclosos en els apartats a) i d) de l'article 10 del Reial decret 633/2010, que es reprodueixen:

"a) Amb caràcter general, els crèdits obtinguts es poden reconèixer tenint en compte l'adequació entre les competències i els continguts de les assignatures cursades i les previstes en el pla d'estudis que es trobi cursant."

"d) En qualsevol cas, no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de fi de grau i dels estudis que es trobi cursant."

2.2 Qui posseeixi el títol de Conservació i Restauració de Béns Culturals o algun dels declarats equivalents d'acord amb el Reial decret 440/1994, de 11 de març, i vulgui obtenir el títol de Graduat o Graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals en una altra especialitat, obtindrà:

a) el reconeixement dels crèdits corresponents a les matèries de formació bàsica, i a més,

b) li seran d'aplicació els criteris de reconeixement de crèdits inclosos en els apartats a) i d) de l'article 10 del Reial decret 633/2010, que es reprodueixen:

"a) Amb caràcter general, els crèdits obtinguts es poden reconèixer tenint en compte l'adequació entre les competències i els continguts de les assignatures cursades i les previstes en el pla d'estudis que es trobi cursant."

"d) En qualsevol cas, no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de fi de grau i dels estudis que es trobi cursant."

—3 Prova específica d'accés

Per a l'obtenció de títol en una altra especialitat en els ensenyaments de Disseny i Conservació i Restauració de Béns Culturals, no s'ha de fer la prova específica d'accés ja que la prova és comuna a totes les especialitats del mateix ensenyament.

—4 Procediment

El procediment és el següent:

a) L'alumne s'ha de matricular en el centre.

b) L'alumne ha de sol·licitar el reconeixement.

c) Pel que fa als crèdits corresponents a les matèries de formació bàsica, el centre els reconeix tots.

d) Pel que fa a crèdits que no corresponen a les matèries de formació bàsica, el centre analitza si almenys el 80% dels continguts corresponen a les mateixes competències, i si la durada dels crèdits reconeguts suposa almenys el 80% de la durada dels crèdits a reconèixer. En cap cas el nombre total de crèdits reconeguts no pot ser superior als cursats en els estudis d'origen. El centre atorga el reconeixement si es compleixen les dues condicions o, en cas contrari, el denega.

—5 Efectes

Per a les assignatures objecte del reconeixement de crèdits s'ha de computar la qualificació obtinguda en el centre de procedència. El reconeixement de crèdits en els quals no hi hagi qualificació no s'ha de tenir en compte als efectes de ponderació.

—6 Aplicació temporal

Aquest alumnat no pot obtenir el corresponent títol de Graduat o Graduada, abans que l'obtingui la primera promoció d'alumnat del nou pla d'estudis.

Annex 4

Procediment específic per a Sonologia i per a Promoció i gestió

—1 Situacions

Qui posseeixi el Diploma de Sonologia o el Diploma de Promoció i gestió regulats a l'article 5 del Decret 63/2001, de 20 de febrer i accedeixi a la mateixa especialitat en els ensenyaments artístics superiors de Grau de Música, podran, excepcionalment, ser objecte de validació total o parcial sempre que el corresponent diploma o títol propi hagi estat extingit i substituït per un títol oficial o per una especialitat d'un títol oficial.

—2 Procediment

El procediment és el següent:

a) El centre docent que ha impartit els esmentats diplomes ha d'elaborar i proposar a l'administració educativa, per a la seva aprovació, les taules de validació.

A tal efecte, a la memòria de verificació del nou pla d'estudis proposat i presentat a verificació s'hi farà constar aquesta circumstància i caldrà acompanyar a la dita memòria el disseny curricular relatiu al títol propi, en la qual consti: nombre de crèdits, planificació dels ensenyaments, objectius, competències, criteris d'avaluació, criteris de qualificació i obtenció de la nota mitjana de l'expedient, i el projecte final, a fi que l'òrgan d'avaluació competent comprovi que el títol que es presenta a verificació té la identitat suficient amb el diploma i es pronunciï en relació al reconeixement de crèdits proposat.

b) L'alumne s'ha de matricular en el mateix centre on va cursar el diploma.

c) L'alumne ha de sol·licitar la validació.

d) El centre aplica la taula d'equivalències aprovada per l'administració educativa. En cap cas el nombre total de crèdits validats no pot ser superior als cursats en el diploma.

—3 Prova d'accés específica

No l'han de fer.

—4 Efectes

Els crèdits validats són computats a efectes de l'obtenció del títol oficial.

Els crèdits validats no incorporen la seva qualificació numèrica, ni computen a efectes del còmput de la mitjana de l'expedient acadèmic.

—5 Aplicabilitat

L'alumnat al qual s'apliqui aquest procediment no pot obtenir el corresponent títol de graduat o graduada, abans de la fi del curs acadèmic 2013-2014, en el qual l'obtindrà la primera promoció d'alumnat del nou pla d'estudis.

Annex 5

Procediment específic per a qui posseeixi el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

—1 Situacions

D'acord amb l'article 10.2 del Reial decret 633/2010, de 14 de maig, a qui posseeixi el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny se li reconeixeran crèdits corresponents a les matèries de formació bàsica i de formació especialitzada, quan l'especialitat del títol estigui directament relacionada amb les competències específiques de l'especialitat que es cursa, tenint en compte l'adequació entre les competències i els continguts de les assignatures cursades i les previstes en el pla d'estudis que es trobi cursant.

A tal efecte els centres docents han d'elaborar i proposar a l'administració educativa, per a la seva aprovació, les taules de reconeixement.

—2 Procediment

El procediment és el següent:

a) L'alumne s'ha de matricular en el centre.

b) L'alumne ha de sol·licitar el reconeixement.

c) El centre aplica la taula de reconeixement aprovada per l'administració educativa.

—3 Efectes

Els crèdits reconeguts són computats a efectes de l'obtenció del títol oficial.

Els crèdits reconeguts no incorporen la seva qualificació numèrica, ni computen a efectes del còmput de la mitjana de l'expedient acadèmic.

—4 Aplicabilitat

Aquest alumnat no pot obtenir el corresponent títol de graduat o graduada, abans de la fi del curs acadèmic 2013-2014, en el qual l'obtindrà la primera promoció d'alumnat del nou pla d'estudis.

Annex 6

Referències normatives

a) Ordenació general

Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, (BOE núm. 259, de 27.10.2009).

b) Ensenyaments

Reial decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Art Dramàtic establertes a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

Reial decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Música establertes a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

Reial decret 632/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Dansa establertes a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Disseny establertes a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

Reial decret 634/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Arts Plàstiques en les especialitats de Ceràmica i Vidre establertes a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

Reial decret 635/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals establertes a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

Decret 63/2001, de 20 de febrer, pel qual s'estableix l'ordenació curricular del grau superior dels ensenyaments de música i es regula la prova d'accés a aquests estudis, (DOGC núm. 3340, de 5.3.2001).

(11.313.116)

 

Amunt