Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/10/2011

  • Número del document ENS/2491/2011

  • Número de control 11284102

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

Dades del DOGC
  • Número 5993

  • Data 27/10/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 55318

Afectacions
Afectacions passives (1)
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2491/2011, d'11 d'octubre, de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.


D'acord amb l'article 52.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, poden accedir als graus mitjà i superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny els aspirants que, sense tenir els requisits acadèmics, superin una prova d'accés.

Mitjançant la Resolució EDU/885/2010, de 24 de març, es va establir, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, per al curs 2009-2010.

Atesa la bona acollida per part de l'alumnat, es va continuar l'experiència amb la Resolució EDU/3486/2010, de 20 d'octubre, per la qual s'estableix, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny per al curs 2010-2011.

Comprovada la necessitat de donar continuïtat a aquesta formació escau ampliar-ne els efectes als diferents cursos mentre no es dugui a terme l'ordenació dels ensenyaments artístics.

Per això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

Resolc:

—1 Objecte

Establir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

—2 Finalitat

La finalitat és obtenir dades qualitatives i quantitatives per a la programació i la implantació definitiva de les formacions per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny.

—3 Abast

3.1 L'experiència consisteix en el reconeixement de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny.

3.2 L'experiència consisteix en el reconeixement de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

—4 Centres de formació

Per dur a terme la formació corresponent per a les proves d'accés a cicles d'arts plàstiques i disseny, es relacionen;

a) A l'annex 1, les escoles d'art i superior de disseny i les escoles d'art, de titularitat pública, que preparen per a l'accés a grau mitjà.

b) A l'annex 2, les escoles d'art i superior de disseny i les escoles d'art, de titularitat pública, que preparen per a l'accés a grau superior.

c) A l'annex 3, els centres autoritzats d'arts plàstiques i disseny de titularitat privada que preparen per a l'accés a grau mitjà.

d) A l'annex 4, els centres autoritzats d'arts plàstiques i disseny de titularitat privada que preparen per a l'accés a grau superior.

La Direcció General de Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial podrà, si escau, ampliar, reduir o modificar els centres designats.

—5 Requisits

Cal complir tots els requisits següents:

a) La formació ha de fer-se, segons correspongui, per persones que pertanyin als cossos docents, per persones que posseeixin les titulacions universitàries de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o doctorat o titulacions declarades equivalents.

b) La ràtio màxima formador/alumnes és d'1/35.

c) Les activitats formatives es duran a terme, almenys, durant 4 dies a la setmana.

—6 Temari i durada mínima de la formació

6.1 La formació de la part comuna s'ha d'ajustar al temari vigent de les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, de formació professional i d'ensenyaments esportius.

6.2 La formació de la part especifica s'ha d'ajustar al temari vigent de les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

6.3 La durada mínima de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà és:

a) De la part comuna: 330 hores.

b) De la part específica: 50 hores.

6.4 La durada mínima de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior és:

a) De la part comuna: 300 hores.

b) De cada matèria de la part específica: 99 hores.

—7 Calendari

La formació per a les proves d'accés començarà d'acord amb el calendari escolar de les escoles d'art i finalitzarà la setmana anterior a la realització de la prova.

—8 Oferta

8.1 Cal oferir totes les matèries de la part comuna de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i totes les matèries de la part específica de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny. Pel que fa a l'idioma estranger és suficient oferir-ne un.

8.2 A la formació per a l'accés als cicles de grau mitjà o superior d'arts plàstiques i disseny, l'alumnat pot fer bé la part comuna, bé la part específica, o bé totes dues, d'acord amb els requisits acadèmics de que disposa o amb el reconeixement de l'exempció corresponent.

—9 Règim

9.1 Les activitats formatives són presencials.

9.2 Les persones inscrites en la formació per accedir als cicles de grau superior que per la manca d'oferta, d'alguna o de la totalitat, de les matèries de la part comuna no puguin dur a terme la formació presencial en les escoles d'art, de titularitat pública, ho podran fer a distància mitjançant l'Institut Obert de Catalunya.

Les escoles d'art, de titularitat pública, tramitaran a l'Institut Obert de Catalunya les sol·licituds d'inscripció a la formació a distància de les matèries de la part comuna. A la tramesa de les sol·licituds d'inscripció s'hi ha d'adjuntar el certificat amb la informació mínima que consta a l'annex 5 d'aquesta Resolució.

—10 Qualificació de la formació

10.1 La qualificació de la formació és, en tot cas, única, compresa entre 0 i 10, i amb dues xifres decimals.

10.2 Són positives les qualificacions iguals o superiors a 5.

10.3 La qualificació de la formació per a l'accés als cicles de grau mitjà serà la mitjana aritmètica de les diverses matèries.

10.4 Per a l'alumnat que, a causa de disposar de l'exempció d'una part de les proves d'accés o complir els requisits acadèmics d'accés, només en faci una, la qualificació de la formació per a l'accés serà la que obtingui en la part feta; en el cas de la part comuna la qualificació s'obté fent la mitjana aritmètica.

10.5 La qualificació de la formació per a l'accés als cicles de grau superior serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes a la part comuna, i a la part específica, calculades cadascuna de les parts, per separat.

10.6 Per a l'alumnat que, a causa de disposar de l'exempció d'una part de les proves d'accés o complir els requisits acadèmics d'accés, només en faci una, la qualificació de la formació per a l'accés serà la que obtingui en la part feta.

—11 Efectes

11.1 La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,40 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de formació professional d'arts plàstiques i disseny.

11.2 La formació superada no genera cap exempció a les proves d'accés als cicles formatius.

—12 Informació a les persones destinatàries

Les escoles d'art o el centre autoritzat d'arts plàstiques i disseny on s'imparteix formació per a les proves d'accés a cicles d'arts plàstiques i disseny informaran dels requisits i dels efectes de la formació a totes les persones interessades, abans de la presentació de les sol·licituds.

—13 Certificació

13.1 L'expedició de la certificació acreditativa d'haver superat la formació requereix l'assistència, almenys, al 80% de les hores previstes.

13.2 Els centres de formació per a l'accés a cicles d'arts plàstiques i disseny, públics i privats, lliuraran a l'alumnat que superi la formació la certificació, en la qual es farà constar la qualificació, d'acord amb el model que consta a l'annex 6 d'aquesta Resolució.

—14 Seguiment i avaluació de l'experiència

La Direcció General de Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial farà, amb el suport de la Inspecció d'Ensenyament, el seguiment i avaluació de l'experiència, que ha de comprendre, almenys:

a) El desenvolupament de la formació.

b) Els resultats obtinguts per les persones aspirants en la prova d'accés de 2012.

c) La detecció de millores de les proves d'accés.

—15 Normativa supletòria

En els centres dependents del Departament d'Ensenyament, en tot allò que no es regula en aquesta Resolució i es correspongui amb la naturalesa d'aquesta experimentació, seran d'aplicació, amb caràcter supletori, les instruccions d'organització i funcionament dels cicles formatius, el Reglament de règim interior del centre i la regulació vigent de les proves d'accés als cicles formatius pel que fa a les qualificacions.

Barcelona, 11 d'octubre de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

Annex 1

Escoles d'art que ofereixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Codi: 08038545.

Denominació: Escola d'Art Arsenal.

Municipi: Vilafranca del Penedès.

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Codi: 08038557.

Denominació: Escola d'Art Edra.

Municipi: Rubí.

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Codi: 08046475.

Denominació: Escola d'Art de la Garriga.

Municipi: la Garriga.

Annex 2

Escoles d'art i escoles d'art i superiors de disseny que ofereixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Codi: 08038545.

Denominació: Escola d'Art Arsenal.

Municipi: Vilafranca del Penedès.

Codi: 08038569.

Denominació: Escola d'Art de Vilanova i la Geltrú.

Municipi: Vilanova i la Geltrú.

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Codi: 08037656.

Denominació: Escola d'Art del Berguedà.

Municipi: Gironella.

Codi: 08042196.

Denominació: Escola d'Art de Manresa.

Municipi: Manresa.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Codi: 43009473.

Denominació: Escola d'Art Esardi.

Municipi: Amposta.

Codi: 43009527.

Denominació: Escola d'Art de Móra la Nova.

Municipi: Móra la Nova.

Serveis Territorials a Tarragona

Codi: 43006253.

Denominació: Escola d'Art Tarragona.

Municipi: Tarragona.

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Codi: 08038557.

Denominació: Escola d'Art de Terrassa.

Municipi: Terrassa.

Codi: 08038557.

Denominació: Escola d'Art Edra.

Municipi: Rubí.

Codi: 08040011.

Denominació: Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès.

Municipi: Sant Cugat del Vallès.

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Codi: 08046475.

Denominació: Escola d'Art de la Garriga.

Municipi: la Garriga.

Annex 3

Centres autoritzats que ofereixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

Consorci d'Educació de Barcelona

Codi: 08059275.

Denominació: Centre Autoritzat de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny Art Floral de Catalunya.

Municipi: Barcelona.

Codi: 08038511.

Denominació: Centre Autoritzat de Grau Mitjà i Superior d'Arts Plàstiques i Disseny Elisava.

Municipi: Barcelona.

Annex 4

Centres autoritzats que ofereixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny

Consorci d'Educació de Barcelona

Codi: 08059275.

Denominació: Centre Autoritzat de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny Art Floral de Catalunya.

Municipi: Barcelona.

Codi: 08040096.

Denominació: Centre Autoritzat de Superior d'Arts Plàstiques i Disseny Groc.

Municipi: Barcelona.

Codi: 08038511.

Denominació: Centre Autoritzat de Grau Mitjà i Superior d'Arts Plàstiques i Disseny Elisava.

Municipi: Barcelona.

Annex 5

Matèries de la part comuna a distància

Certificació de la manca d'oferta de les matèries de la part comuna de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i/o de grau superior.

Identificació de l'escola d'art o de l'escola d'art i superior de disseny, de titularitat pública, o del centre autoritzat d'arts plàstiques i disseny de titularitat privada (nom, adreça i codi).

Els alumnes i les alumnes que s'indiquen han fet la inscripció en aquesta escola o centre per a seguir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà o de grau superior prevista a la Resolució ENS/2491/2011, d'11 d'octubre, de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

Annex 6

Model de certificació

Certificació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau (mitjà/superior). Curs 2011-2012

Identificació del centre (nom, adreça i codi)

Aquest centre participa en l'experimentació per aplicació de la Resolució ENS/2491/2011, d'11 d'octubre, de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

Número de certificat:

(nom i cognoms), com (a secretari/ària del centre)

Segons les dades dipositades en aquesta Secretaria

Certifico

Que l'alumne/a (nom i dos cognoms),

Amb DNI/passaport

Amb data de naixement

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les) o

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les).

L'alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres decimals)

La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,40 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat amb el vistiplau del/de la directora/a del centre

El/la secretari/ària

Vist i plau del/de la director/a

(11.284.102)

 

Amunt