Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 19/07/2011

  • Número del document 371/2011

  • Número de control 11187056

  • Organisme emissor Departament de Cultura

Dades del DOGC
  • Número 5925

  • Data 21/07/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 41064

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 371/2011, de 19 de juliol, d'organització transversal de la política lingüística.


La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix un marc per al foment de l'ús del català en sectors com ara el món socioeconòmic, els mitjans de comunicació privats o determinades indústries culturals. També insta el Govern de la Generalitat a adoptar un seguit de mesures de foment de la llengua catalana en diferents àmbits.

Posteriorment, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a l'article 50, regula el foment i la difusió del català, i també de l'aranès, i encomana als poders públics que adoptin les mesures adequades en aquest sentit. En compliment d'aquest mandat, les lleis que l'han desplegat sectorialment han incorporat en la seva regulació aspectes lingüístics. És el cas de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya; la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana; la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, o la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, entre d'altres. Així mateix, la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, regula la protecció de l'occità aranès com a llengua pròpia de l'Aran, en tots els àmbits i sectors, el foment, la difusió i el coneixement d'aquesta llengua i la regulació del seu ús oficial.

Per tant, tot i que la competència material en l'àmbit de política lingüística correspon a la Direcció General de Política Lingüística, l'acció de foment de la llengua amb què està compromès el Govern implica tots els departaments de l'Administració de la Generalitat en el seu àmbit funcional respectiu, i cal garantir-ne la coordinació.

És per això que, sens perjudici de l'atribució funcional de la política lingüística a l'òrgan materialment competent, des de l'inici de l'exercici de les competències en matèria de política lingüística l'Administració de la Generalitat s'ha dotat sempre d'una estructura organitzativa per a l'aplicació sectorial homogènia i coordinada de la política lingüística del Govern, sota la direcció funcional de la Direcció General de Política Lingüística.

Així, el Decret 396/1983, de 8 de setembre, va crear la Comissió per a la Normalització Lingüística com a òrgan per al seguiment i l'impuls de l'aplicació de la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya. Posteriorment, el Decret 41/1986, de 13 de febrer, de creació d'òrgans auxiliars de la Comissió per a la Normalització Lingüística i de la Direcció General de Política Lingüística, va dissenyar un model d'administració de la política lingüística amb una direcció unificada en la Direcció General de Política Lingüística i una gestió descentralitzada en els diversos departaments de l'Administració de la Generalitat mitjançant una xarxa de personal tècnic, la Xarxa Tècnica de Política Lingüística. Finalment, el Decret 36/1998, de 4 de febrer, de mesures per a l'aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, va completar l'estructura anterior amb la creació de la Comissió Tècnica de Política Lingüística com a òrgan d'alta coordinació dels departaments en aquest àmbit.

A hores d'ara, tant el canvi normatiu que ha comportat el nou Estatut d'autonomia i el seu desplegament pel que fa a la llengua, com els canvis esdevinguts en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, i, finalment, l'experiència acumulada en els darrers anys en l'àmbit de la implantació sectorial de la política lingüística, fan necessari actualitzar la regulació continguda al Decret 36/1998, de 4 de febrer, per garantir una coordinació interdepartamental més eficaç, una definició orgànica i funcional de l'organització transversal de la política lingüística més acurada, i per aconseguir una major capacitat d'acció transversal i sectorialitzada de la política lingüística del Govern, per tal que impliqui profundament tota l'Administració de la Generalitat.

Per això, de conformitat amb el que disposen l'article 68.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, els articles 26.e) i 39.1 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i el títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Organització de la política lingüística

Per a l'impuls de la política lingüística, la seva aplicació transversal i la coordinació interdepartamental, l'Administració de la Generalitat s'organitza de la manera següent:

a) La Direcció General de Política Lingüística.

b) La Comissió Tècnica de Política Lingüística.

c) La Xarxa Tècnica de Política Lingüística.

Article 2

Direcció General de Política Lingüística

1. La Direcció General de Política Lingüística és l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de política lingüística, que elabora propostes normatives en aquest àmbit, vetlla pel tractament adequat de la llengua en la normativa sectorial, elabora els plans de política lingüística, estableix els usos lingüístics de l'Administració, promou les accions genèriques i sectorials encaminades a fomentar-ne l'ús, i coordina i avalua l'impacte lingüístic de l'acció de govern.

2. Correspon a la Direcció General de Política Lingüística, per tal de garantir la coordinació interdepartamental i l'acció transversal de la política lingüística del Govern, l'impuls dels treballs de la Comissió Tècnica de Política Lingüística i la coordinació funcional de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística.

Article 3

Comissió Tècnica de Política Lingüística

1. La Comissió Tècnica de Política Lingüística és l'òrgan col·legiat encarregat de garantir, mitjançant la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, l'aplicació homogènia per part de tots els departaments de l'Administració de la Generalitat de la normativa lingüística i dels acords que adopti el Govern en aquesta matèria, així com d'acordar els mecanismes de cooperació en la implantació de polítiques lingüístiques interdepartamentals. La Comissió pot fer propostes al Govern en relació amb les mesures en matèria de política lingüística que consideri oportunes.

2. La Comissió Tècnica de Política Lingüística s'adscriu al departament competent en matèria de política lingüística.

3. La Comissió Tècnica de Política Lingüística és presidida per la persona titular del departament competent en matèria de política lingüística, i en són vocals les persones titulars de les secretaries generals de tots els departaments i la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística. La secretaria l'exerceix la vicepresidència del Consell Tècnic.

4. La Comissió Tècnica de Política Lingüística es reuneix quan la convoca la presidència i, com a mínim, dos cops l'any.

5. En tot el que no preveu aquest article, s'aplica supletòriament la normativa sobre el funcionament dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

Article 4

Xarxa Tècnica de Política Lingüística

1. La Xarxa Tècnica de Política Lingüística té per objecte donar suport tècnic a la Direcció General de Política Lingüística i a la Comissió Tècnica de Política Lingüística en cadascun dels departaments de l'Administració de la Generalitat. S'adscriu a la Direcció General de Política Lingüística.

2. Són funcions de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística les següents:

a) Fer el seguiment de les propostes normatives del departament respectiu per tal d'avaluar-ne l'impacte lingüístic i informar-ne la Direcció General de Política Lingüística, a l'efecte que la Direcció General pugui emetre informe sobre els projectes normatius que es relacionen amb la política lingüística de tots els departaments de l'Administració de la Generalitat.

b) Vetllar pel compliment al departament respectiu de la legislació sobre usos lingüístics a l'Administració i de la normativa sobre coneixement del català i de l'occità aranès per part del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

c) Vetllar per l'ús correcte i uniforme de la terminologia, en col·laboració amb el Centre de Terminologia Termcat, i prestar l'assessorament lingüístic necessari al departament respectiu, tot fomentant un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.

d) Proposar a la persona titular de la secretaria general del departament respectiu o, si s'escau, de la Direcció General de Política Lingüística, les actuacions encaminades a fomentar l'ús del català i de l'occità aranès en l'àmbit corresponent.

e) Informar la Direcció General de Política Lingüística sobre l'actuació del departament respectiu en matèria de política lingüística i proveir-la d'indicadors que permetin avaluar-ne l'impacte.

f) Qualsevol altra funció relacionada amb l'impuls departamental de la política lingüística que li encomani la persona titular de la secretaria general del departament o la Direcció General de Política Lingüística.

3. La Xarxa Tècnica de Política Lingüística és formada per personal de l'Administració de la Generalitat destinat als diferents departaments, entitats autònomes i d'altres ens dependents de l'Administració de la Generalitat, en el nombre necessari per al compliment de les seves funcions, amb un mínim de dues persones per departament. Aquest personal s'ha d'adscriure a la secretaria general del departament corresponent, preferentment, als gabinets tècnics que en depenguin.

4. Les persones membres de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística es nomenen per resolució de la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística, a proposta de la persona titular de la secretaria general del departament corresponent. La resolució de nomenament s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

5. D'entre les persones membres de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística de cada departament, correspon a la persona titular de la secretaria general designar la persona que ha d'actuar com a coordinadora departamental de la Xarxa, i informar-ne la Direcció General de Política Lingüística.

6. Les persones membres de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística depenen funcionalment de la Direcció General de Política Lingüística en l'exercici de les funcions previstes a l'apartat 2 i depenen orgànicament del departament o entitat corresponent.

Disposició addicional

Manca d'increment de personal

Aquest Decret no implica la creació de nous llocs de treball.

Disposició transitòria

Membres de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística

En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, s'han de nomenar les persones membres de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, d'acord amb el procediment previst a l'article 4. Mentre no es duguin a terme aquests nomenaments, es mantenen els nomenaments anteriors.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 36/1998, de 4 de febrer, de mesures per a l'aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Disposició final

Autorització per al desplegament

Es faculta el conseller competent en matèria de política lingüística per a executar i desplegar el que estableix aquest Decret.

Barcelona, 19 de juliol de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

(11.187.056)

 

Amunt