Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 30/06/2011

  • Número del document ENS/0158/2011

  • Número de control 11181006

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

Dades del DOGC
  • Número 5924

  • Data 20/07/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 40078

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/158/2011, de 30 de juny, per la qual es fixen els preus públics dels serveis d'ensenyament de música i de dansa als col·legis d'educació primària i artística, a partir del curs 2011-2012.


L'ordre de 16 de maig de 1997 va crear els preus públics per al servei d'ensenyament de música i per al servei d'ensenyament de dansa als col·legis d'educació primària i artística del Departament d'Ensenyament.

Atès que és necessari actualitzar els imports dels preus públics indicats, d'acord amb el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

Ordeno:

Article 1

Import

1.1 Es fixa en 630,00 euros el preu públic per la utilització del servei d'ensenyament de música en centres d'educació primària i artística, a partir del curs 2011-2012.

1.2 Es fixa en 423,00 euros el preu públic per la utilització del servei d'ensenyament de dansa en centres d'educació primària i artística, a partir del curs 2011-2012.

Article 2

Exigibilitat

2.1 Els preus públics són exigibles abans de la prestació del servei.

2.2 Es permet fraccionar el pagament en tres terminis, per un import d'un terç cadascun. El primer termini s'ha de fer efectiu abans de la matriculació de l'alumne, el segon termini s'ha de fer efectiu abans del 31 de desembre de l'any de la matrícula, i el tercer termini s'ha de fer efectiu abans del 31 de març del corresponent curs acadèmic.

Article 3

Exempcions i bonificacions

A l'alumnat que utilitzi aquest servei li són d'aplicació les següents:

Bonificacions:

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general, i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Exempcions:

Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

Les persones víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills.

Disposició addicional

Les quantitats obtingudes d'acord amb aquesta Ordre s'han d'ingressar al compte corrent del centre educatiu i han de ser gestionades en el marc del que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

Barcelona, 30 de juny de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

(11.181.006)

 

Amunt