Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/03/2011

  • Número del document JUS/0848/2011

  • Número de control 11088130

  • Organisme emissor Departament de Justícia

Dades del DOGC
  • Número 5855

  • Data 08/04/2011

  • Secció CONCURSOS I ANUNCIS

  • Pàgina 21255

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/848/2011, de 30 de març, de declaració d'utilitat pública d'una associació.


A iniciativa seva, poden ser declarades d'utilitat pública aquelles associacions que reuneixin els requisits que estableix l'article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Vist que s'ha instruït el corresponent expedient relatiu a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública d'una associació competència de la Generalitat de Catalunya, en el qual consta l'informe favorable preceptiu;

Vista la proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques;

D'acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades,

Resolc:

Declarar d'utilitat pública la següent associació inscrita en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia:

Associació per a la Promoció del Transport Públic, núm. d'inscripció 14800, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableix l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé pot interposar directament recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució.

Igualment, la persona interessada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de març de 2011

M. Pilar Fernández Bozal

Consellera de Justícia

(11.088.130)

 

Amunt