Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 29/03/2011

  • Número del document 304/2011

  • Número de control 11083097

  • Organisme emissor Departament de Cultura

Dades del DOGC
  • Número 5849

  • Data 31/03/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 18810

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, va conferir al Departament de Cultura, a més de les atribucions en l'àmbit de la cultura que ja ostentava, la promoció i foment de la llengua catalana.

El Decret 45/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Cultura, va adequar la configuració del Departament per a l'exercici del nou àmbit competencial i la Direcció de Planificació i Foment va passar a anomenar-se Direcció General de Política Lingüística, mantenint l'estructura orgànica prevista als articles 2 a 8 del Decret 216/2005, d'11 d'octubre, d'estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística. Pel que fa a les atribucions en matèria de cultura, el Decret 45/2011 va mantenir la major part de l'estructura i funcions previstes al Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Per tant, el Decret 45/2011 ha suposat una gran dispersió normativa que calia esmenar. Per aquest motiu, el Departament de Cultura ha elaborat un reglament que conté la regulació gairebé íntegra de la seva estructura orgànica.

Aquest Decret segueix els paràmetres establerts per la Secretaria d'Administració i Funció Pública i tracta de reduir, en la mesura del que és possible, les estructures orgàniques, redistribuint les càrregues funcionals manifestament descompensades sota criteris de sostenibilitat en les jerarquies, economies d'escala i aprofitament dels recursos disponibles.

La nova estructura respon als requeriments de la situació econòmica i social del país. En aquest sentit s'aposta per una Administració simplificada, que vol ser més àgil i eficient, i que aposta per les noves tecnologies amb l'objectiu d'acostar-se a la ciutadania.

Per això, de conformitat amb el que disposen l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller de Cultura, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Estructura del Departament de Cultura

Article 1

Departament de Cultura

1. El Departament de Cultura, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en les unitats i els òrgans següents:

a) El Gabinet del/de la Conseller/a.

b) La Secretaria General.

c) La Direcció General del Patrimoni Cultural.

d) La Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural.

e) El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

f) La Direcció General de Política Lingüística.

2. Resten adscrits al Departament de Cultura:

a) El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

b) L'Institut Català de les Indústries Culturals.

c) L'Entitat Autònoma de Difusió Cultural.

d) La Institució de les Lletres Catalanes.

e) La Biblioteca de Catalunya.

f) El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

g) L'Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia.

Article 2

Consell de Direcció

El Consell de Direcció és presidit per la persona titular del Departament de Cultura i integrat, a més, per les persones titulars de la Secretaria General i de les diferents direccions generals, les persones directores dels serveis territorials i la resta de persones que el conseller o consellera designi. Té com a funció assistir el conseller o consellera en l'elaboració de la política del Departament i en el seguiment de l'execució d'aquesta política.

Capítol 2

Unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a

Article 3

Gabinet del/de la Conseller/a

1. La unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a és el Gabinet del/de la Conseller/a

2. El Gabinet del/de la Conseller/a té les funcions següents:

a) Donar suport i assistir a les activitats de la persona titular del Departament.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani la persona titular del Departament.

3. Del Gabinet del/de la Conseller/a depenen les unitats següents:

a) L'Oficina de Relacions Institucionals.

b) L'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a.

c) L'Oficina de Comunicació.

d) L'Oficina de Protocol.

4. L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i als informes sol·licitats pel Síndic de Greuges.

b) Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals en tots els assumptes que interessin el Departament de Cultura.

c) Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

5. L'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a té les funcions següents:

a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

b) Assistir la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

6. L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

a) Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.

c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

d) Analitzar el contingut informatiu dels mitjans de comunicació i la seva repercussió en el Departament, i fer-ne difusió interna.

e) Elaborar i trametre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

f) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre el seu àmbit d'actuació.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

7. L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

b) Coordinar les activitats de protocol d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

c) Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

8. Els llocs de treball de cap del Gabinet del/de la Conseller/a i de les unitats que en depenen són ocupats per personal eventual, d'acord amb la normativa vigent.

Capítol 3

Secretaria General

Article 4

Secretaria General

La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les relatives al Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya, les que li assigni altra normativa vigent i les que li delegui la persona titular del Departament.

Article 5

Estructura de la Secretaria General

1. Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció de Serveis.

b) El Gabinet Tècnic.

c) L'Assessoria Jurídica.

d) Els serveis territorials.

e) El Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya.

2. Resten adscrites al Departament de Cultura mitjançant la Secretaria General les entitats públiques següents:

a) El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

b) L'Institut Català de les Indústries Culturals.

c) L'Entitat Autònoma de Difusió Cultural.

d) La Institució de les Lletres Catalanes.

Article 6

Direcció de Serveis

1. Corresponen a la Direcció de Serveis les funcions següents:

a) Desenvolupar, dins del Departament, les polítiques impulsades pel Govern en els àmbits de gestió econòmica, contractació, patrimoni, obres, prevenció de riscos, recursos humans i les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) del Departament. Pel que fa a les TIC, exerceix les funcions de direcció i supervisió.

b) Dirigir i coordinar l'administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament i coordinar també la resta de serveis administratius dels òrgans del Departament.

c) Dirigir i coordinar les unitats i àrees que integren la Direcció de Serveis.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani la Secretaria General.

2. Depenen de la Direcció de Serveis els òrgans i l'àrea següents:

a) La Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior.

b) La Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

c) El Servei d'Obres.

d) L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Article 7

Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior

1. Corresponen a la Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior les funcions següents:

a) Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.

b) Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.

c) Impulsar i coordinar la formació del personal i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.

d) Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.

e) Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal.

f) Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que resultin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.

g) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos.

h) Analitzar, estudiar i elaborar propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar la seva implementació i avaluació.

i) Impulsar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuïts administratius i tècniques de gestió, així com la seva adequació al model corporatiu d'administració electrònica, en coordinació amb les unitats transversals competents.

j) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i coordinar l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions pel que fa a la seva actuació en l'àmbit organitzatiu.

k) Impulsar l'avaluació de riscos existents quant a seguretat i salut del personal i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

l) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament.

m) Coordinar i supervisar el registre general, l'arxiu i la comunicació interna del Departament.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. De la Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior depenen els òrgans i l'àrea següents:

a) El Servei de Recursos Humans.

b) El Servei de Prevenció i Règim Interior.

c) L'Àrea d'Administració Electrònica i Documentació.

Article 8

Servei de Recursos Humans

1. Corresponen al Servei de Recursos Humans les funcions següents:

a) Exercir i controlar la gestió i administració del personal del Departament.

b) Supervisar la gestió del registre de personal i la custòdia dels expedients personals.

c) Coordinar i controlar la tramitació dels expedients sobre situacions administratives, règim disciplinari, incompatibilitats, reconeixement de serveis, venciment de triennis, vacances, permisos, llicències i altres incidències del personal del Departament.

d) Elaborar l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal i controlar la seva execució.

e) Supervisar i controlar l'elaboració de la nòmina i la tramitació de les actuacions corresponents als règims de previsió social.

f) Planificar els processos de provisió i de selecció del personal del Departament.

g) Coordinar i controlar la detecció de necessitats formatives i la formació del personal del Departament.

h) Coordinar la negociació laboral en què participi el Departament i vetllar per l'aplicació dels convenis subscrits.

i) Elaborar i estudiar les propostes de valoració i classificació de llocs de treball, coordinar l'elaboració dels manuals d'organització i gestionar la modificació de la relació de llocs de treball del Departament.

j) Assessorar i coordinar en matèria de recursos humans les unitats del Departament i els organismes que en depenen.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. Del Servei de Recursos Humans depèn l'Àrea d'Administració de Recursos Humans.

Article 9

Àrea d'Administració de Recursos Humans

L'Àrea d'Administració de Recursos Humans es configura com a àrea funcional i li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar i controlar els assumptes relatius a la gestió dels recursos humans.

b) Elaborar la proposta i efectuar el seguiment del pressupost de despeses de personal.

c) Gestionar i realitzar la tramitació de les nòmines, Seguretat Social i mutualitats.

d) Donar suport a la tasca de coordinació i assessorament de les entitats públiques adscrites al Departament en matèria de recursos humans.

e) Gestionar els processos de provisió i de selecció del personal del Departament.

f) Elaborar i gestionar el pla de formació del Departament.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 10

Servei de Prevenció i Règim Interior

Corresponen al Servei de Prevenció i Règim Interior les funcions següents:

a) Coordinar la política de prevenció de riscos laborals i salut laboral i impulsar l'execució dels plans d'actuació del Departament en aquesta matèria.

b) Analitzar les demandes que formulen les unitats relacionades amb la seguretat i la salut a la feina.

c) Controlar i supervisar la gestió del pressupost de prevenció de riscos.

d) Efectuar les avaluacions de riscos laborals.

e) Promoure la formació del personal en matèria de prevenció de riscos laborals.

f) Elaborar, proposar i efectuar el seguiment i l'aplicació de les instruccions relatives al règim interior i serveis generals del Departament.

g) Coordinar els serveis de missatgeria, recepció, seguretat i reprografia.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 11

Àrea d'Administració Electrònica i Documentació

L'Àrea d'Administració Electrònica i Documentació es configura com a àrea funcional i li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió.

b) Impulsar, elaborar i implementar el desenvolupament de serveis electrònics en els processos interns del Departament així com els que s'ofereixen a la ciutadania, i coordinar les actuacions en matèria d'interoperabilitat, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

c) Realitzar la normalització de models estàndards de documents i formularis i la seva adaptació a l'administració electrònica.

d) Gestionar la Intranet del Departament.

e) Implantar, mantenir i millorar el sistema de gestió documental i arxiu del Departament i de les entitats públiques adscrites al llarg de tot el cicle de vida dels documents en qualsevol tipus de format: la producció, la tramitació, el control, l'avaluació, la conservació, l'eliminació, la transferència i l'accés en les fases activa i semiactiva, així com dur a terme totes les funcions que la normativa vigent assigna als arxius centrals administratius.

f) Coordinar el funcionament dels registres d'entrada i sortida de documents.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 12

Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

1. Corresponen a la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni les funcions següents:

a) Impulsar i fer el seguiment dels objectius del Departament en matèria econòmica, així com controlar la seva execució.

b) Impulsar i desenvolupar els instruments de planificació del Departament en matèria econòmica i pressupostària, sense perjudici de les funcions del Gabinet Tècnic.

c) Coordinar la preparació i elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament i la tramitació de les seves modificacions.

d) Supervisar i controlar la gestió econòmica i comptable i la dels recursos patrimonials, així com també la contractació administrativa.

e) Supervisar la comptabilitat interna i de l'habilitació del Departament i el control de les modificacions pressupostàries.

f) Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives del Departament.

g) Estudiar les propostes i normes internes sobre la gestió econòmica.

h) Coordinar la tramitació dels expedients de contractació d'obres, serveis i subministraments.

i) Supervisar els expedients patrimonials i l'inventari del Departament, així com també controlar el seguiment de les subvencions i ajuts que atorga el Departament.

j) Donar suport en la determinació del finançament de les inversions del Departament, així com coordinar i supervisar les actuacions d'altres ens en relació anb la gestió de les infraestructures pròpies.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. De la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Gestió Econòmica.

b) El Servei de Contractació i Subvencions.

Article 13

Servei de Gestió Econòmica

1. Corresponen al Servei de Gestió Econòmica les funcions següents:

a) Impulsar i efectuar el seguiment de la programació, planificació i compliment dels objectius del Departament en matèria econòmica.

b) Elaborar l'avantprojecte de pressupost.

c) Realitzar el seguiment, el control i l'anàlisi de l'execució pressupostària i la preparació de les modificacions pressupostàries.

d) Elaborar i tramitar els documents comptables i controlar l'execució comptable.

e) Gestionar i tramitar els ingressos.

f) Elaborar estudis i informes econòmics en relació amb les competències del Servei.

g) Realitzar el seguiment de les liquidacions pressupostàries i auditories dels organismes autònoms i altres ens públics vinculats al Departament.

h) Impulsar el control del funcionament de la caixa d'habilitació.

i) Donar suport als diferents òrgans del Departament pel que fa a la gestió econòmica.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. Del Servei de Gestió Econòmica depèn la Secció de Gestió i Control Pressupostari.

Article 14

Secció de Gestió i Control Pressupostari

Corresponen a la Secció de Gestió i Control Pressupostari les funcions següents:

a) Preparar la documentació i les dades per a la confecció de l'avantprojecte de pressupost.

b) Gestionar el pressupost i els expedients de modificació de crèdit.

c) Elaborar estudis i realitzar l'anàlisi estadística en matèria d'execució pressupostària sobre ingressos i despeses.

d) Elaborar instruccions sobre el pressupost anual i la tramitació d'expedients econòmics.

e) Realitzar les operacions relacionades amb la tramitació d'ingressos.

f) Tramitar i controlar els expedients econòmics d'infraccions administratives.

g) Controlar el funcionament de la caixa d'habilitació.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 15

Servei de Contractació i Subvencions

Corresponen al Servei de Contractació i Subvencions les funcions següents:

a) Examinar, analitzar i coordinar les propostes de tramitació d'expedients en matèria de contractació d'obres, subministrament, béns i serveis del Departament.

b) Donar suport a les diferents unitats del Departament en les qüestions relacionades amb la contractació administrativa.

c) Formalitzar i custodiar els contractes administratius del Departament.

d) Mantenir el registre dels expedients de contractació tramitats i dels informes de la Junta Consultiva de Contractació en els termes previstos en la normativa vigent.

e) Impulsar, tramitar i gestionar els expedients patrimonials del Departament així com donar suport en la contractació patrimonial a les entitats públiques adscrites.

f) Tramitar i gestionar les pòlisses globals d'assegurances de la Generalitat en la part que afecta el Departament i les incidències derivades dels sinistres que l'afectin.

g) Representar el Departament en la Junta Distribuïdora d'Herències i presentar les institucions proposades com a beneficiàries de les herències.

h) Supervisar, fer seguiment i tramitar les subvencions que el Departament atorgui, en coordinació amb les unitats directives.

i) Tramitar les propostes de revocació, modificació i acceptació de les renúncies dels ajuts atorgats.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 16

Servei d'Obres

1. Corresponen al Servei d'Obres les funcions següents:

a) Elaborar i coordinar el seguiment del pla anual d'obres, dels programes d'inversions i dels projectes d'edificis adscrits o gestionats pel Departament, en col·laboració, si escau, amb els serveis territorials.

b) Coordinar i supervisar el funcionament de les dependències del Departament pel que fa a les instal·lacions, serveis i subministraments i vetllar pel seu estat de conservació i manteniment.

c) Examinar, analitzar i coordinar les propostes de tramitació d'expedients de contractació administrativa de subministraments de béns i serveis en l'àmbit de la seva competència.

d) Realitzar estudis de programació, planificació i optimització d'espais i usos impulsant els corresponents projectes de reforma sobre edificis adscrits o gestionats pel Departament.

e) Supervisar els projectes d'obres i instal·lacions, com a tràmit previ a la seva aprovació per l'òrgan de contractació competent.

f) Controlar i realitzar el seguiment d'incidències derivades del patrimoni adscrit al Departament, sens perjudici de les competències d'altres òrgans.

g) Gestionar l'inventari de béns mobles i immobles adscrits al Departament.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. Del Servei d'Obres depenen els òrgans següents:

a) La Secció d'Obres i Instal·lacions.

b) La Secció de Supervisió i Seguiment de Projectes.

Article 17

Secció d'Obres i Instal·lacions

Corresponen a la Secció d'Obres i Instal·lacions les funcions següents:

a) Coordinar la programació d'obres d'adequació i millora dels edificis adscrits o gestionats pel Departament.

b) Vetllar pel compliment de la normativa tècnica d'edificació i impulsar les actuacions necessàries en els immobles.

c) Redactar els projectes i fer el seguiment de les obres de reforma, conservació i manteniment sobre edificis adscrits o gestionats pel Departament.

d) Fer el seguiment dels projectes i l'execució de les obres realitzades per persones col·laboradores externes fins a la seva recepció, en col·laboració, si escau, amb els serveis territorials.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 18

Secció de Supervisió i Seguiment de Projectes

Corresponen a la Secció de Supervisió i Seguiment de Projectes les funcions següents:

a) Examinar i informar els avantprojectes i projectes d'obres i instal·lacions, les seves modificacions i verificar el compliment dels criteris tècnics i de les normes reguladores de la construcció com a tràmit previ a la seva aprovació per l'òrgan de contractació competent.

b) Definir els criteris tècnics en l'elaboració dels projectes d'obres i vetllar pel seu compliment.

c) Realitzar el seguiment i el control de l'execució de les obres finançades pel Departament fins a la seva recepció, en col·laboració, si escau, amb els serveis territorials.

d) Donar suport tècnic al Servei en la realització de projectes i obres.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 19

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

1. Corresponen a l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions les funcions següents:

a) Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies en aquest àmbit de la Generalitat de Catalunya.

b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla Director TIC del Departament com a instrument de definició i de coordinació dels sistemes d'informació, de l'arquitectura tecnològica i de les comunicacions que ha de donar suport a l'activitat, a la gestió i a la informació del Departament.

c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director per tal d'avaluar-ne els resultats i vetllar per la qualitat dels productes i serveis rebuts per les empreses subministradores externes.

d) Proposar i gestionar el pressupost i proposar la priorització de les actuacions en aquesta matèria, derivades del Pla Director TIC.

e) Mantenir i gestionar les relacions amb les empreses subministradores externes en els termes establerts als contractes de serveis i equipaments TIC vigents a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

f) Identificar estratègies d'evolució a nivell tecnològic i funcional, estudiar la viabilitat tècnica i econòmica i l'aplicabilitat d'innovacions tecnològiques i decidir-ne la implantació, d'acord amb la política corporativa de la Generalitat.

g) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb la política corporativa, avaluant periòdicament la situació de les TIC al Departament, el seu grau de satisfacció entre les persones usuàries i emetre els informes corresponents, proposant les mesures correctores.

h) Definir i desplegar la política de seguretat dels sistemes i la seva recuperació i continuïtat, garantint la capacitat de satisfer els nivells de servei definits i vetllar per la seva continuïtat, en coordinació amb les directrius corporatives de seguretat dels sistemes.

i) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.

j) Mantenir i gestionar les relacions amb les empreses subministradores externes en els termes establerts al contracte de serveis de telecomunicacions i d'informàtica vigent a l'Administració de la Generalitat.

k) Identificar estratègies d'evolució i innovació per a la millora dels serveis mitjançant les TIC, a nivell tecnològic i estudiar la viabilitat tècnica i econòmica i l'aplicabilitat d'aquestes innovacions i proposar-ne la implantació al Departament d'acord amb les polítiques TIC de la Generalitat de Catalunya.

l) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, incloent el suport i manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions, dels equips, de les comunicacions i de la resta de mitjans TIC associats a aquests serveis.

m) Donar suport i coordinar la implantació en el Departament de les aplicacions i serveis TIC corporatius de la Generalitat de Catalunya.

n) Col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració electrònica i la interoperabilitat dels sistemes d'informació, en coordinació amb les unitats corporatives responsables en aquesta matèria, i d'acord amb els criteris funcionals del Departament.

o) Supervisar i donar suport a la gestió de les TIC de les entitats adscrites al Departament.

2. L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que està dirigida per la persona coordinadora del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya assignada al Departament, depèn funcionalment de la Direcció de Serveis del Departament per tot el que fa referència a les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament. Aquesta Àrea depèn funcionalment del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya quan es tracta de les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat.

Article 20

Gabinet Tècnic

1. Corresponen al Gabinet Tècnic, assimilat orgànicament a subdirecció general, les funcions següents:

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per la definició de la planificació estratègica de les polítiques del Departament i entitats adscrites.

b) Elaborar instruments i estudis per la planificació i avaluació dels objectius del Departament i la definició de les prioritats en les polítiques departamentals.

c) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals.

d) Planificar, elaborar i coordinar els informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament.

e) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència externa de la imatge corporativa del Departament.

f) Supervisar les actuacions del Departament en matèria d'identitat visual i disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.

g) Supervisar les actuacions de difusió i informació externa del Departament pels diferents mitjans, telemàtics o presencials, disponibles.

h) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i execució del pla de publicacions.

i) Dirigir i supervisar l'execució de les actuacions en matèria de polítiques transversals de dones en l'àmbit del Departament, d'acord amb les directrius recollides en els plans aprovats pel Govern, als efectes d'assolir la igualtat efectiva de dones i homes.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. Del Gabinet Tècnic depèn el Servei d'Informació i Difusió.

Article 21

Servei d'Informació i Difusió

1. Corresponen al Servei d'Informació i Difusió les funcions següents:

a) Aplicar els criteris d'identitat visual i de disseny gràfic del Departament i de les entitats que en depenen.

b) Programar i coordinar la informació cultural, especialment la relacionada amb l'organització, el funcionament i les activitats del Departament.

c) Coordinar tots els aspectes relatius a la realització de publicitat en els mitjans de comunicació pel Departament i les entitats que en depenen.

d) Coordinar les tasques de desenvolupament i manteniment del web i dels altres portals telemàtics del Departament.

e) Coordinar i supervisar la informació i les publicacions que el Departament i les entitats que en depenen difonen per mitjans telemàtics, sens perjudici de les competències en matèria de comunicació interna que corresponen a la Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. Del Servei d'Informació i Difusió depèn la Secció de Gestió i Informació.

Article 22

Secció de Gestió i Informació

Corresponen a la Secció de Gestió i Informació les funcions següents:

a) Coordinar i gestionar les bases de dades d'informació cultural.

b) Prestar la informació al públic sobre les activitats del Departament.

c) Difondre els esdeveniments culturals que s'organitzen arreu de Catalunya.

d) Donar suport administratiu i tècnic al Servei.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 23

Assessoria Jurídica

1. L'Assessoria Jurídica, assimilada orgànicament a subdirecció general, es configura d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que desplega la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

2. L'Assessoria Jurídica coordina l'assessorament jurídic que es presta a les diferents unitats del Departament i a les entitats adscrites.

Article 24

Serveis territorials

1. El Departament de Cultura s'estructura territorialment de la manera següent:

a) Els Serveis Territorials a Barcelona, l'àmbit territorial dels quals és el de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

b) Els Serveis Territorials a Girona, l'àmbit territorial dels quals és el de les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva.

c) Els Serveis Territorials a Lleida, l'àmbit territorial dels quals és el de les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià i l'Urgell.

d) Els Serveis Territorials a Tarragona, l'àmbit territorial dels quals és el de les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

e) Els Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, l'àmbit territorial dels quals és el de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.

f) Els Serveis Territorials a la Catalunya Central, l'àmbit territorial dels quals és el de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

g) Els Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran, l'àmbit territorial dels quals és el de les comarques d'Era Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

2. Els serveis territorials del Departament de Cultura, amb rang orgànic assimilat a subdirecció general, depenen orgànicament de la Secretaria General i funcionalment d'aquesta i de les direccions generals competents per raó de la matèria.

3. Correspon als serveis territorials del Departament de Cultura l'exercici de les funcions següents:

a) Representar el Departament en el seu àmbit territorial.

b) Dirigir les unitats que s'hi adscriuen, exercir la coordinació del personal que presta serveis al seu àmbit territorial i assumir-ne la gestió.

c) Col·laborar en la definició de les polítiques públiques del Departament pel que fa al seu àmbit territorial.

d) Impulsar l'acció del Departament en el seu àmbit territorial, d'acord amb els plans i programes aprovats.

e) Proposar i, si escau, executar, en coordinació amb les unitats directives competents del Departament o de les entitats públiques adscrites, les actuacions del Departament programades al seu àmbit territorial.

f) Actuar com a primer interlocutor del Departament amb les institucions i organitzacions culturals del seu àmbit territorial.

g) Executar i supervisar les tasques d'administració general de les unitats adscrites.

h) Tramitar i, si s'escau, resoldre procediments administratius, especialment els relacionats amb les línies de foment del Departament.

i) Vetllar pel compliment de la normativa vigent relativa a les competències del Departament.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

4. Les persones directores dels serveis territorials assisteixen a les reunions del Consell de Direcció, formen part dels òrgans i de les comissions departamentals i interdepartamentals que els correspongui i presideixen les reunions de coordinació amb les persones responsables dels equipaments i serveis del Departament del seu àmbit territorial.

5. De cadascun dels serveis territorials depèn una Secció de Gestió.

Article 25

Seccions de Gestió

1. Corresponen a les Seccions de Gestió les funcions següents:

a) Donar el suport de gestió necessari per al desenvolupament de les competències administratives dels serveis territorials.

b) Coordinar la gestió en matèria de recursos humans, organització i gestió econòmica dels serveis territorials.

c) Donar suport, en l'àmbit de les seves competències, als diferents centres del Departament ubicats en el seu àmbit territorial.

d) Gestionar els temes de seguretat i salut laboral dels serveis territorials.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

2. Les seccions de Gestió realitzen les funcions que tenen atribuïdes d'acord amb les directrius que reben de la Direcció de Serveis en els àmbits que són de la seva competència.

Article 26

Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya

1. El Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya, assimilat orgànicament a servei, exerceix les funcions que li corresponen d'acord amb la normativa que li és d'aplicació, com a registre territorial integrat al Registre General de la Propietat Intel·lectual.

2. El Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya disposa d'oficines de presentació de sol·licituds a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Capítol 4

Direcció General del Patrimoni Cultural

Article 27

Direcció General del Patrimoni Cultural

1. La Direcció General del Patrimoni Cultural té per missió protegir, defensar, documentar i fer conèixer el patrimoni cultural de Catalunya i, en conseqüència, li correspon l'exercici de les competències que la normativa vigent en matèria de patrimoni cultural català atribueix a l'Administració de la Generalitat, excepte les que s'assignen al Govern o a un altre òrgan.

2. La Direcció General del Patrimoni Cultural s'estructura de la manera següent:

a) La Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic.

b) La Subdirecció General d'Arxius i Museus.

c) El Servei de Suport Tècnic i Inventari.

d) El Servei de Gestió.

e) L'Arxiu Nacional de Catalunya.

f) El Museu d'Història de Catalunya.

g) El Centre de Restauració de Béns Mobles.

3. L'Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya resten adscrits al Departament de Cultura mitjançant la Direcció General del Patrimoni Cultural.

4. La inspecció a què fa referència l'article 70 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, així com la inspecció de museus i arxius, regulades a l'article 35 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, i a l'article 17 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, correspon a la Direcció General del Patrimoni Cultural, que l'exerceix a través dels òrgans competents per raó de matèria.

Article 28

Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic

1. Corresponen a la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic les funcions següents:

a) Elaborar les propostes normatives sobre el patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic.

b) Proposar l'establiment de mesures de protecció, foment i difusió del patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic i coordinar-ne la implementació.

c) Fomentar la millora i l'ampliació del patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic.

d) Proposar l'aplicació de mesures d'inspecció i conservació del patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, i de reparació dels danys que s'hi causin.

e) Proposar la incoació de procediments sancionadors per l'incompliment de les obligacions establertes per la normativa sobre el patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic de Catalunya.

f) Coordinar les funcions i activitats de la Subdirecció General amb les dels serveis territorials del Departament per a l'exercici, al seu àmbit territorial, de les competències que li són pròpies.

g) Donar assistència i suport a la Direcció General en l'exercici de les seves funcions.

2. De la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic depenen els òrgans següents:

a) El Servei d'Arqueologia i Paleontologia.

b) El Servei de Patrimoni Arquitectònic.

Article 29

Servei d'Arqueologia i Paleontologia

1. Corresponen al Servei d'Arqueologia i Paleontologia les funcions següents:

a) Vetllar per la correcta aplicació de les normes que regulen l'activitat arqueològica i paleontològica a Catalunya.

b) Estudiar i avaluar les condicions del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya i proposar, coordinar i dirigir els programes d'intervenció arqueològica o paleontològica, tant propis com derivats de la planificació i l'ordenació del territori.

c) Executar les competències que corresponen a la Direcció General en relació amb l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes, en els termes que preveu la normativa aplicable i en coordinació, si escau, amb altres unitats de la Direcció General.

d) Proposar, definir i coordinar els programes de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

e) Coordinar, donar suport i supervisar funcionalment l'actuació dels arqueòlegs o arqueòlogues territorials.

f) Definir i coordinar el desenvolupament de les polítiques preventives en l'àmbit del patrimoni arqueològic i paleontològic i vetllar per la seva correcta execució.

g) Impulsar la investigació i la difusió científica del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

h) Participar en els òrgans col·legiats i comissions que determini la legislació vigent o la Direcció General per raó de la matèria.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. Del Servei d'Arqueologia i Paleontologia depenen:

a) La Secció d'Informació i Estudis.

b) La Secció d'Actuacions.

Article 30

Secció d'Informació i Estudis

Corresponen a la Secció d'Informació i Estudis les funcions següents:

a) Estudiar, avaluar i emetre els informes d'impacte sobre el patrimoni arqueològic i paleontològic que preveu la normativa vigent en matèria de patrimoni cultural, ambiental o qualsevol altra normativa sectorial, així com fer les propostes corresponents i el seguiment dels expedients.

b) Elaborar directrius aplicables a l'avaluació d'impacte sobre el patrimoni cultural immoble de plans, programes i projectes, en coordinació, si escau, amb altres unitats de la Direcció General.

c) Coordinar-se amb els altres departaments de l'Administració de la Generalitat per a la realització dels estudis d'impacte ambiental i seguiment del Pla de vigilància ambiental.

d) Assessorar la promotora de projectes, plans i programes en relació amb els aspectes procedimentals i sobre l'existència i disponibilitat d'informació per a l'estudi d'afectacions al patrimoni arqueològic i paleontològic.

e) Emetre, en coordinació amb els serveis territorials, els informes que, en relació amb el patrimoni arqueològic i paleontològic, preveu la normativa urbanística.

f) Mantenir, coordinar i avaluar el sistema d'informació geogràfica de la Direcció General i la connexió a les bases de dades cartogràfiques i alfanumèriques existents, en coordinació amb altres unitats de la Direcció General.

g) Proposar i executar, si escau, projectes d'investigació, innovació i desenvolupament en matèria de tecnologies i sistemes per a l'avaluació, prevenció, minimització i control de l'impacte ambiental en els àmbits de la seva competència.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 31

Secció d'Actuacions

Corresponen a la Secció d'Actuacions les funcions següents:

a) Proposar i coordinar la realització d'intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives i d'intervencions integrades en un projecte d'investigació.

b) Proposar i, si escau, coordinar o executar les intervencions arqueològiques i paleontològiques d'urgència.

c) Executar els projectes propis d'intervenció arqueològica i paleontològica de recerca bàsica inclosos als programes de la Direcció General.

d) Preparar i coordinar les sessions de la Comissió Assessora del Servei d'Arqueologia o òrgan que el substitueixi i prestar assessorament en tot allò que necessiti per al desenvolupament de les seves funcions.

e) Tramitar els expedients de declaració de bé cultural d'interès nacional corresponents a zones arqueològiques i paleontològiques.

f) Vetllar per la correcta aplicació de les normes que regulen el patrimoni arqueològic i paleontològic en coordinació amb els serveis territorials del Departament i instar, si escau, la incoació de procediment sancionador corresponent.

g) Proposar, impulsar i avaluar les anàlisis pluridisciplinàries per obtenir l'estudi integral dels jaciments arqueològics i paleontològics.

h) Fer el seguiment dels resultats científics de les intervencions arqueològiques i paleontològiques i comprovar els aixecaments topogràfics i planimètrics, especialment de manera prèvia al tractament definitiu de les restes i avaluar i acceptar, en coordinació amb els serveis territorials del Departament, les memòries d'intervenció.

i) Gestionar i coordinar la conservació, restauració i adequació dels jaciments arqueològics i paleontològics en col·laboració amb els serveis territorials del Departament.

j) Impulsar les publicacions orientades a difondre els resultats de les intervencions arqueològiques i paleontològiques realitzades a Catalunya i organitzar i col·laborar en fòrums, congressos i d'altres actuacions de divulgació adreçats als diferents públics.

k) Proposar, previ l'estudi corresponent, les línies de subvencions de concurrència en l'àmbit del patrimoni arqueològic i paleontològic, en coordinació amb els serveis territorials del Departament.

l) Fomentar i participar en l'elaboració de convenis de cooperació amb la iniciativa privada, amb altres institucions i altres departaments de l'Administració de la Generalitat per a la conservació, protecció i millora del patrimoni arqueològic i paleontològic, en coordinació amb les altres unitats de la Direcció General.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 32

Servei de Patrimoni Arquitectònic

1. Corresponen al Servei de Patrimoni Arquitectònic les funcions següents:

a) Estudiar i avaluar les condicions del patrimoni arquitectònic de Catalunya i proposar i coordinar els programes d'inversió de la Direcció General en aquest àmbit, tant els propis com els derivats de l'aplicació de l'u per cent cultural.

b) Definir i coordinar els programes de protecció del patrimoni arquitectònic de Catalunya en col·laboració, si escau, amb el Servei d'Arqueologia i Paleontologia.

c) Impulsar la investigació sobre el patrimoni arquitectònic de Catalunya.

d) Coordinar la realització de tasques de delineació necessàries per a l'exercici de les funcions de les diverses unitats de la Direcció General.

e) Realitzar el control tècnic i la supervisió, en coordinació amb els serveis territorials del Departament, de les línies d'ajut o subvenció de concurrència pública en l'àmbit del patrimoni arquitectònic.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. Del Servei de Patrimoni Arquitectònic depenen els òrgans següents:

a) La Secció de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.

b) La Secció de Restauració del Patrimoni Arquitectònic.

Article 33

Secció de Protecció del Patrimoni Arquitectònic

Corresponen a la Secció de Protecció del Patrimoni Arquitectònic les funcions següents:

a) Tramitar els expedients de declaració de bé cultural d'interès nacional corresponents a l'àmbit del patrimoni arquitectònic, en coordinació, si escau, amb altres unitats de la Direcció General.

b) Realitzar el control i la coordinació, en col·laboració amb els serveis territorials del Departament, de les intervencions en patrimoni arquitectònic declarat bé cultural d'interès nacional.

c) Assessorar i informar l'Administració i la ciutadania en temes específics relacionats amb les actuacions de protecció i control que corresponen a la Secció.

d) Coordinar les mesures relatives a la inspecció en col·laboració amb els serveis territorials.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 34

Secció de Restauració del Patrimoni Arquitectònic

1. Corresponen a la Secció de Restauració del Patrimoni Arquitectònic les funcions següents:

a) Proposar, impulsar i executar les actuacions de restauració de patrimoni arquitectònic corresponents al programa anual de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

b) Orientar, coordinar i supervisar la redacció de projectes i l'adjudicació i posterior execució de les obres de la restauració de béns immobles que tinguin la consideració o tinguin incoat expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional.

c) Vetllar per la correcta execució dels plans directors de les intervencions patrimonials, dels projectes i obres de restauració i dels encàrrecs a tècnics externs, des del vessant arquitectònic, així com dels vessants històric, arqueològic o de restauració de béns mobles i musealització, en coordinació amb la resta d'unitats competents de la Direcció General i dels serveis territorials del Departament.

d) Redactar projectes i revisar els projectes lliurats per professionals externs.

e) Participar en la redacció de convenis i plecs de condicions de projectes i obres.

f) Coordinar la redacció dels projectes i plans directors d'intervencions patrimonials desenvolupats des de la mateixa Secció.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. En l'àmbit vinculat al patrimoni arqueològic la Secció de Restauració del Patrimoni Arquitectònic actua en coordinació amb el Servei d'Arqueologia i Paleontologia.

Article 35

Subdirecció General d'Arxius i Museus

1. Corresponen a la Subdirecció General d'Arxius i Museus les funcions següents:

a) Coordinar l'elaboració i execució de la planificació operativa de la Direcció General en els àmbits d'arxius, gestió documental, museus, col·leccions i patrimoni cultural moble.

b) Dirigir i supervisar l'activitat dels serveis que en depenen.

c) Coordinar l'elaboració de les propostes normatives en els seus àmbits d'actuació.

d) Coordinar el Sistema d'Arxius de Catalunya, la Xarxa d'Arxius Comarcals i els arxius centrals administratius de la Generalitat.

e) Impulsar i coordinar projectes relacionats amb l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'àmbit de l'arxivística.

f) Impulsar actuacions en matèria de museus, col·leccions, béns mobles, i coordinar-ne la seva implementació.

g) Proposar la incoació de procediments sancionadors en el seu àmbit d'actuació.

h) Coordinar les funcions i activitats de la Subdirecció General amb les dels serveis territorials del Departament per a l'exercici, al seu àmbit territorial, de les competències que li són pròpies.

i) Donar assistència i suport a la Direcció General en l'exercici de les seves funcions.

2. De la Subdirecció General d'Arxius i Museus depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Coordinació General d'Arxius.

b) La Secció d'Innovació Tecnològica i Gestió Documental.

c) El Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles .

d) El Museu d'Art de Girona.

Article 36

Servei de Coordinació General d'Arxius

1. Corresponen al Servei de Coordinació General d'Arxius les funcions següents:

a) Coordinar els arxius de la Generalitat de Catalunya.

b) Vetllar per la correcta aplicació de la normativa que regula el Sistema d'Arxius de Catalunya.

c) Coordinar i gestionar els recursos humans del Departament que estan destinats a la Xarxa d'Arxius Comarcals.

d) Impulsar l'execució i el control del pressupost en l'àmbit d'arxius, en coordinació amb el Servei de Gestió.

e) Supervisar el funcionament de les infraestructures i els equipaments dels arxius, en els àmbits de la seva competència.

f) Fer el seguiment de l'aplicació del Pla d'Actuació Arxivística.

g) Formular les polítiques de preservació i difusió del patrimoni documental.

h) Planificar i executar els projectes de construcció de nous equipaments i de millora dels existents.

i) Definir les línies bàsiques d'actuació dels arxius comarcals i supervisar-ne el compliment.

j) Programar la formació especialitzada del sector arxivístic en coordinació amb la unitat competent del Departament, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i les universitats catalanes.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. Del Servei de Coordinació General d'Arxius depèn la Secció de Projectes i Protecció del Patrimoni Documental.

Article 37

Secció de Projectes i Protecció del Patrimoni Documental

Corresponen a la Secció de Projectes i Protecció del Patrimoni Documental les funcions següents:

a) Promoure les actuacions encaminades a garantir la protecció de patrimoni documental.

b) Impulsar el desplegament de la normativa vigent en matèria d'arxius.

c) Exercir la inspecció tècnica als arxius integrats en el Sistema d'Arxius de Catalunya.

d) Impulsar les publicacions orientades a difondre el contingut dels arxius i el coneixement de la història de Catalunya.

e) Constituir un centre d'informació arxivística que aplegui la informació relativa als arxius catalans.

f) Impulsar i actualitzar el Registre d'Arxius i el Mapa d'Arxius.

g) Tramitar els expedients de declaració de bé cultural d'interès nacional o de la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural en l'àmbit del patrimoni documental.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 38

Secció d'Innovació Tecnològica i Gestió Documental

Corresponen a la Secció d'Innovació Tecnològica i Gestió Documental les funcions següents:

a) Participar en la planificació, implementació i actualització del Sistema General de Gestió Documental, en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

b) Proposar mesures de foment de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de la gestió documental corporativa, i vetllar per la seva implementació, en coordinació amb les polítiques corporatives d'administració electrònica i ús de les TIC a l'Administració de la Generalitat.

c) Implantar polítiques d'innovació i d'estàndards de qualitat, en coordinació amb la unitat competent del Departament.

d) Donar suport a l'impuls de l'acció de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental.

e) Planificar i supervisar l'execució del programa d'actuació per als arxius centrals dels departaments.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 39

Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles

1. Corresponen al Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles les funcions següents:

a) Dissenyar i impulsar els plans i programes en matèria de documentació, conservació, restauració i difusió dels béns mobles.

b) Definir i coordinar el desenvolupament de les polítiques de protecció del patrimoni cultural moble de Catalunya.

c) Impulsar el catàleg de béns culturals mobles.

d) Conèixer i avaluar els programes de producció cultural i difusió dels museus i col·leccions de béns patrimonials mobles de Catalunya.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. Del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles depèn la Secció de Coordinació Museística i Protecció de Béns Mobles.

Article 40

Secció de Coordinació Museística i Protecció de Béns Mobles

Corresponen a la Secció de Coordinació Museística i Protecció de Béns Mobles les funcions següents:

a) Gestionar el Registre de Museus de Catalunya i de les col·leccions de béns mobles del patrimoni cultural català.

b) Proporcionar l'assessorament tècnic que requereixin els museus de Catalunya en matèria d'implantació, organització, gestió i difusió del patrimoni cultural.

c) Coordinar l'accessibilitat a la informació de les activitats i serveis adreçats al públic que es realitzen des de la Direcció General del Patrimoni Cultural, des dels museus i des dels serveis territorials.

d) Tramitar els expedients de declaració de bé cultural d'interès nacional o de la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural en l'àmbit del patrimoni cultural moble.

e) Gestionar accions relacionades amb el coneixement, conservació i protecció del patrimoni cultural moble.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 41

Museu d'Art de Girona

Corresponen a la Direcció del Museu d'Art de Girona, assimilada orgànicament a servei, les funcions següents:

a) Elaborar el pla d'actuació del Museu i coordinar les seves activitats.

b) Dirigir la gestió dels recursos humans, així com la dels recursos econòmics, d'acord amb el que preveu la normativa sobre gestió desconcentrada de museus.

c) Supervisar i controlar la custòdia, la conservació i la restauració dels objectes del Museu.

d) Proposar l'adquisició d'elements i objectes d'interès per al Museu a l'òrgan competent del Departament.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 42

Servei de Suport Tècnic i Inventari

Corresponen al Servei de Suport Tècnic i Inventari les funcions següents:

a) Elaborar i efectuar el manteniment de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català, en coordinació amb la resta d'unitats de la Direcció General.

b) Gestionar la inscripció de béns al Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional i al Catàleg del Patrimoni Cultural Català i l'emissió de les certificacions corresponents.

c) Coordinar els sistemes d'informació i gestionar el manteniment de les bases de dades que configuren l'Inventari del Patrimoni Cultural Català.

d) Dissenyar i estructurar la col·lecció, l'organització i la metodologia d'accés als fons bibliogràfics de la Direcció General.

e) Analitzar la utilització de normes i estàndards internacionals d'accessibilitat i qualitat de dades i aplicar-los a les fonts de dades, productes i serveis digitals de la Direcció General.

f) Coordinar el funcionament de la biblioteca de la Direcció General.

g) Sistematitzar i transferir coneixements relatius a àrees d'interès de la Direcció General a fi de garantir l'adequada difusió al públic del patrimoni cultural.

h) Planificar i gestionar activitats d'informació i difusió de l'acció del Departament en l'àmbit d'actuació de la Direcció General, en coordinació i d'acord amb les directrius que estableixi la unitat competent del Departament.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 43

Servei de Gestió

1. Corresponen al Servei de Gestió les funcions següents:

a) Coordinar l'elaboració de la proposta de l'avantprojecte de pressupost de la Direcció General del Patrimoni Cultural, i la gestió d'aquest pressupost i el dels òrgans de gestió desconcentrada que en depenen.

b) Supervisar l'elaboració d'estudis, resums i estadístiques de la informació en relació amb les funcions que té atribuïdes.

c) Coordinar la tramitació i el seguiment de les propostes de contractació administrativa i subvencions promogudes per les diverses unitats de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

d) Efectuar el seguiment econòmic del Pla anual d'actuacions informàtiques de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

e) Realitzar l'estudi, l'avaluació i el seguiment de les propostes de convenis i disposicions normatives promogudes pels òrgans de la Direcció General del Patrimoni Cultural, en col·laboració amb l'Assessoria Jurídica.

f) Elaborar informes i propostes en relació amb la gestió de recursos humans.

g) Coordinar els òrgans de la Direcció General del Patrimoni Cultural en l'execució de les instruccions relatives al règim interior del Departament.

h) Elaborar i efectuar el seguiment del pla de formació del personal de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

i) Efectuar el seguiment de la reserva de l'u per cent cultural i la gestió de la correcta aplicació dels fons i la coordinació dels convenis per a la seva aplicació.

j) Gestionar el fons de maniobra de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. El Servei de Gestió executa les funcions que té atribuïdes d'acord amb les directrius que rep de la Direcció de Serveis en els àmbits que són de la seva competència.

3. Del Servei de Gestió depèn la Secció de Recursos Econòmics i Contractació.

Article 44

Secció de Recursos Econòmics i Contractació

Corresponen a la Secció de Recursos Econòmics i Contractació les funcions següents:

a) Prestar suport tècnic i administratiu als òrgans de la Direcció General del Patrimoni Cultural pel que fa a la tramitació de contractes administratius i subvencions.

b) Realitzar la gestió, la tramitació i el seguiment dels contractes administratius.

c) Donar suport i assessorar en l'elaboració de la proposta d'avantprojecte de pressupost de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

d) Elaborar estudis, resums i estadístiques en relació amb l'execució dels diferents programes de la Direcció General del Patrimoni Cultural en els àmbits de la seva competència.

e) Efectuar el seguiment i el control de l'execució pressupostària i l'elaboració de propostes per a la millora de la gestió del pressupost.

f) Tramitar i efectuar el seguiment de les convocatòries d'ajuts i subvencions de concurrència pública i de les subvencions excloses de concurrència promogudes per la Direcció General del Patrimoni Cultural.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 45

Arxiu Nacional de Catalunya

1. L'Arxiu Nacional de Catalunya manté les funcions previstes al Decret 2/1995, de 10 de gener, de reestructuració de l'Arxiu Nacional de Catalunya, així com les funcions que li corresponen d'acord amb la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, i amb la resta de la normativa específica aplicable.

2. L'Arxiu Nacional de Catalunya s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció.

b) El Servei de Coordinació de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

c) L'Àrea dels Fons Històrics.

d) L'Àrea dels Fons de l'Administració.

e) L'Àrea dels Fons d'Imatges, Gràfics i Audiovisuals.

3. Els òrgans de l'Arxiu Nacional de Catalunya tenen les funcions previstes al Decret 2/1995, de 10 de gener, de reestructuració de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Article 46

Museu d'Història de Catalunya

1. El Museu d'Història de Catalunya manté les funcions previstes al Decret 47/1996, de 6 de febrer, de creació i d'estructuració del Museu d'Història de Catalunya, així com les funcions que li corresponen d'acord amb el Decret 239/1992, de 13 d'octubre, de gestió desconcentrada de museus.

2. El Museu d'Història de Catalunya s'estructura en els òrgans i àrees funcionals següents:

a) La Direcció, amb rang orgànic de subdirecció general.

b) L'Àrea de Gestió Economicoadministrativa, amb rang orgànic de secció.

c) L'Àrea de Gestió Museogràfica, que es configura com a àrea funcional.

d) L'Àrea de Gestió de Documentació i Difusió, que es configura com a àrea funcional.

e) L'Àrea de Gestió de Monuments, amb rang orgànic secció.

3. La Direcció, l'Àrea de Gestió Economicoadministrativa, l'Àrea de Gestió Museogràfica i l'Àrea de Gestió de Documentació i Difusió mantenen l'estructura i les funcions previstes al Decret 47/1996, de 6 de febrer, de creació i d'estructuració del Museu d'Història de Catalunya.

4. Les funcions de l'Oficina de Gestió de Monuments previstes en el Decret 176/1990, de 16 de juliol, s'atribueixen a la Direcció del Museu d'Història de Catalunya, llevat de les atribuïdes a l'Àrea de Gestió de Monuments a l'article següent.

Article 47

Àrea de Gestió de Monuments

1. Corresponen a l'Àrea de Gestió de Monuments, amb rang orgànic de secció, les funcions següents:

a) Elaborar el programa anual d'actuació del Departament de Cultura en la gestió i difusió dels monuments, i supervisar i coordinar la seva execució.

b) Preveure i proposar les mesures necessàries per garantir la vigilància dels monuments.

c) Formular les propostes d'horaris de visita.

d) Promoure i controlar l'establiment als monuments de serveis al públic, i fer el seguiment de la seva gestió.

e) Propiciar la rendibilitat cultural de les visites als monuments i promoure'n la difusió.

f) Establir la senyalització interna i externa dels monuments, d'acord amb els criteris generals establerts.

g) Controlar els ingressos que es produeixen en els monuments i fer el seguiment estadístic del públic visitant.

h) Promoure la col·laboració de patrocinadors privats en les activitats dels monuments.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. L'Àrea de Gestió de Monuments actua en coordinació amb els serveis territorials del Departament.

Article 48

Centre de Restauració de Béns Mobles

1. Corresponen a la Direcció del Centre de Restauració de Béns Mobles, assimilada orgànicament a servei, les funcions següents:

a) Coordinar el correcte funcionament i manteniment de l'equipament i de les infraestructures del Centre, dedicat a la restauració de béns culturals mobles.

b) Planificar les necessitats de recursos humans i materials i proposar el pressupost anual del Centre.

c) Impulsar la implementació de noves tècniques i tecnologies aplicades a la restauració patrimonial.

d) Impulsar les relacions amb altres centres i unitats especialitzades i proposar i participar en l'elaboració dels convenis de cooperació adients.

e) Redactar la memòria anual de funcionament i activitat del Centre.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. De la Direcció del Centre de Restauració de Béns Mobles depèn la Secció de Gestió i Administració del Centre de Restauració de Béns Mobles.

Article 49

Secció de Gestió i Administració del Centre de Restauració de Béns Mobles

1. Corresponen a la Secció de Gestió i Administració del Centre de Restauració de Béns Mobles les funcions següents:

a) Gestionar les actuacions administratives pròpies del Centre de Restauració de Béns Mobles en matèria de personal, gestió econòmica, contractual, així com la tramitació documental corresponent.

b) Fer el seguiment de les actuacions que gestiona, i vetllar perquè es portin a terme adequadament.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. La Secció de Gestió i Administració del Centre de Restauració de Béns Mobles executa les funcions que té atribuïdes d'acord amb les directrius que rep de la Direcció de Serveis en els àmbits que són de la seva competència.

Capítol 5

Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural

Article 50

Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural

1. La Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural té per missió impulsar l'activitat cultural i assegurar l'accés a la cultura mitjançant la cooperació entre administracions, institucions i entitats dels sectors culturals i, en conseqüència, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar les línies d'actuació per tal d'assolir la màxima eficàcia en l'execució de les polítiques públiques del Departament en l'àmbit de la promoció, la cooperació, la difusió cultural, els equipaments escènics, musicals i d'arts visuals i les biblioteques.

b) Impulsar i promoure el seguiment i l'avaluació de la gestió dels equipaments escènics, musicals i d'arts visuals d'entitats participades pel Departament o d'entitats que han subscrit un contracte programa o conveni amb el Departament.

c) Promoure iniciatives per a l'increment dels hàbits culturals.

d) Exercir les competències que, en matèria bibliotecària, té atribuïdes l'Administració de la Generalitat, d'acord amb la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya, i la normativa que la desplega, tret d'aquelles que corresponen al Govern o a un altre òrgan.

e) Dirigir la inspecció en matèria bibliotecària, prevista a l'article 27 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya, i en aquells àmbits culturals que no s'hagin atribuït a una altra direcció general del Departament, així com incoar els procediments sancionadors corresponents.

2. De la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural depenen els òrgans següents:

a) La Subdirecció General de Promoció Cultural.

b) El Servei de Biblioteques.

c) El Servei de Gestió.

3. La Biblioteca de Catalunya resta adscrita al Departament de Cultura mitjançant la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural.

Article 51

Subdirecció General de Promoció Cultural

1. Corresponen a la Subdirecció General de Promoció Cultural les funcions següents:

a) Vehicular les actuacions en matèria de promoció cultural de la Direcció General.

b) Definir, juntament amb altres unitats del Departament, el sistema de difusió de les arts de Catalunya i gestionar el seu desenvolupament equilibrat en el territori.

c) Impulsar i coordinar les actuacions de la Direcció General en matèria d'equipaments culturals escènics, musicals i d'arts visuals en el seu àmbit d'actuació.

d) Promoure, amb altres unitats del Departament, la relació entre les persones creadores i productores artístiques i les persones responsables municipals i locals de la difusió de les arts.

e) Definir i impulsar els serveis d'economia d'escala necessaris de suport a l'activitat artística municipal i local, sobretot a les programacions artístiques estables i els actes singulars d'interès supralocal, com els festivals.

f) Promoure l'accés i la diversificació dels públics al conjunt d'activitats de difusió de les arts que es produeixen a Catalunya.

g) Fomentar i establir la cooperació amb la resta d'administracions públiques i amb els sectors professionals vinculats a les arts en l'àmbit de competències de la Subdirecció.

h) Coordinar les estratègies de comunicació del sistema de difusió de les arts a Catalunya.

i) Desenvolupar instruments i criteris de seguiment i avaluació de les activitats artístiques en el context del sistema de difusió de les arts a Catalunya.

j) Coordinar les funcions i activitats de la Subdirecció General amb les dels serveis territorials del Departament per a l'exercici, al seu àmbit territorial, de les competències que li són pròpies.

k) Proposar la incoació de procediments sancionadors que puguin derivar de l'exercici de la inspecció en aquells àmbits culturals que no s'hagin atribuït a una altra direcció general del Departament ni al Servei de Biblioteques.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. De la Subdirecció General Promoció Cultural depèn l'Àrea de Difusió i Cooperació Artística.

Article 52

Àrea de Difusió i Cooperació Artística

L'Àrea de Difusió i Cooperació Artística es configura com a àrea funcional i li corresponen les funcions següents:

a) Promoure els continguts artístics professionals d'arts escèniques, música i arts visuals del sistema de difusió de les arts a Catalunya, en coordinació amb la resta d'administracions i agents del sector, en especial els ajuntaments i els seus teatres i sales d'exposicions.

b) Desenvolupar i gestionar el seguiment i avaluació de l'activitat artística del territori.

c) Donar suport i assessorar els ajuntaments i altres agents locals en matèria de comunicació i creació de públics.

d) Definir i impulsar, amb les altres unitats del Departament, propostes de difusió de les arts als mitjans de comunicació.

e) Donar suport a les programacions estables municipals d'arts escèniques, música i arts visuals a través de convenis de cooperació amb els equipaments municipals o de convocatòries anuals de subvencions i, també, a través de l'assessorament i la coordinació amb persones tècniques i responsables de la programació.

f) Donar suport als festivals d'iniciativa municipal atenent a la seva singularitat, a l'interès territorial o rellevància artística.

g) Impulsar una àmplia oferta de gires i circuits d'arts escèniques i música i exposicions itinerants d'arts visuals pels municipis de Catalunya perquè reforcin i eixamplin les seves programacions professionals, amb la cooperació de les persones responsables de la programació municipal i tenint en compte els diversos sectors artístics.

h) Establir un marc de cooperació amb les institucions locals i supralocals per a la difusió artística.

i) Gestionar les activitats de suport als equipaments escènics, musicals i d'arts visuals.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 53

Servei de Biblioteques

1. Corresponen al Servei de Biblioteques les funcions següents:

a) Impulsar i coordinar el desplegament del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

b) Prestar els serveis nacionals de suport a la lectura pública i coordinar els serveis regionals de suport a la lectura pública que siguin competència de la Generalitat.

c) Coordinar les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en els aspectes de processos tècnics, d'acord amb el que preveu la normativa sectorial.

d) Impulsar projectes i programes de cooperació bibliotecària.

e) Impulsar la promoció de la lectura i de les biblioteques de Catalunya.

f) Donar suport a la planificació, la gestió i la programació de les biblioteques públiques de titularitat estatal a Catalunya.

g) Establir criteris per a l'elaboració i fer el tractament de les estadístiques relatives a la lectura pública i al Sistema Bibliotecari de Catalunya.

h) Impulsar l'elaboració i el manteniment del Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública i del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

i) Col·laborar amb les biblioteques escolars.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. Depenen del Servei de Biblioteques els òrgans següents:

a) La Secció de Planificació i Cooperació.

b) La Secció de Gestió de la Col·lecció.

c) La Secció de Coordinació Territorial de Biblioteques.

d) La Secció de Serveis Digitals.

e) La Secció de Cooperació Bibliotecària.

f) Les centrals de biblioteques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre.

g) Les biblioteques públiques de titularitat estatal a Catalunya, de Girona, Lleida i Tarragona.

Article 54

Secció de Planificació i Cooperació

Corresponen a la Secció de Planificació i Cooperació les funcions següents:

a) Efectuar el manteniment i l'actualització del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya.

b) Analitzar, assessorar i fer el seguiment dels projectes i les obres a realitzar en els diferents equipaments bibliotecaris.

c) Avaluar les propostes i necessitats de les entitats locals i assessorar-les en matèria de lectura pública.

d) Exercir la funció d'inspecció del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en coordinació amb les Centrals de Biblioteques, i proposar, si s'escau, l'adopció de mesures correctores.

e) Recollir, tractar i difondre les estadístiques corresponents al Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 55

Secció de Gestió de la Col·lecció

Corresponen a la Secció de Gestió de la Col·lecció les funcions següents:

a) Establir les pautes per al desenvolupament de la política de col·lecció de les biblioteques públiques de Catalunya.

b) Facilitar informació i assessorament a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'adquisició de fons.

c) Gestionar el pressupost de l'adquisició i la subscripció dels recursos documentals que es realitza des del Servei de Biblioteques.

d) Elaborar eines bibliogràfiques de suport a la política de col·lecció.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 56

Secció de Coordinació Territorial de Biblioteques

Corresponen a la Secció de Coordinació Territorial de Biblioteques les funcions següents:

a) Coordinar l'actuació de totes les biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública en els termes previstos per la normativa sectorial.

b) Desenvolupar els diferents serveis regionals de suport a la lectura pública competència de la Generalitat.

c) Desplegar mesures de promoció de les biblioteques públiques de Cata-lunya.

d) Fomentar la recerca professional i la formació continuada.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 57

Secció de Serveis Digitals

Corresponen a la Secció de Serveis Digitals les funcions següents:

a) Gestionar el catàleg col·lectiu del Sistema de Lectura Pública i del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

b) Crear, organitzar i gestionar els sistemes d'informació en entorn web.

c) Coordinar, gestionar i supervisar els projectes tecnològics del Sistema de Lectura Pública de Catalunya d'abast nacional.

d) Impulsar l'ús de les tecnologies de la informació a les biblioteques.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 58

Secció de Cooperació Bibliotecària

Corresponen a la Secció de Cooperació Bibliotecària les funcions següents:

a) Donar suport tècnic a les biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya.

b) Establir accions de suport a les biblioteques especialitzades de Catalunya.

c) Fomentar la cooperació entre les biblioteques especialitzades de Catalunya.

d) Coordinar el préstec interbibliotecari d'abast nacional.

e) Col·laborar amb les biblioteques escolars.

f) Recollir, tractar i difondre les estadístiques corresponents al Sistema Bibliotecari de Catalunya.

g) Gestionar els serveis relatius a fons bibliogràfics obsolets i de baix ús dipositats en equipaments de titularitat del Departament de Cultura.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 59

Centrals de Biblioteques

1. Corresponen a les Centrals de Biblioteques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, assimilades orgànicament a Secció, les funcions següents en el seu àmbit territorial:

a) Impulsar el desplegament del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, assessorar i fer el seguiment dels projectes i les obres a realitzar en els equipaments bibliotecaris.

b) Assessorar els ajuntaments en la creació i manteniment dels serveis bibliotecaris.

c) Coordinar i cooperar amb les biblioteques de la seva demarcació.

d) Prestar assessorament i col·laboració en l'adquisició de fons.

e) Coordinar l'elaboració del Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública.

f) Coordinar la prestació de suport tècnic i informàtic a les biblioteques públiques de la seva demarcació.

g) Coordinar els serveis bibliotecaris mòbils d'àmbit supracomarcal.

h) Exercir la funció d'inspecció de les biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya de la seva demarcació i informar, si s'escau, la Secció de Planificació i Cooperació.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. L'àmbit territorial d'actuació de les Centrals de Biblioteques de Girona i Lleida és el de la província corresponent, i el de les Centrals de Tarragona i de les Terres de l'Ebre coincideix amb el dels serveis territorials del Departament a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.

Article 60

Biblioteques públiques de titularitat estatal a Catalunya

Correspon a les biblioteques públiques de titularitat estatal a Catalunya, de Girona, Lleida i Tarragona, assimilades orgànicament a Secció, les funcions que determina la normativa que li és d'aplicació.

Article 61

Servei de Gestió

1. Corresponen al Servei de Gestió les funcions següents:

a) Coordinar la gestió dels recursos humans, econòmics i materials de la Direcció General.

b) Coordinar la convocatòria i la tramitació de les subvencions de la Direcció General.

c) Tramitar i efectuar el seguiment de les propostes de conveni i de la normativa que correspon a la Direcció General, en col·laboració amb l'Assessoria Jurídica del Departament.

d) Fer el seguiment dels processos de millora de la qualitat i de racionalització de la gestió.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. El Servei de Gestió executa les funcions que té atribuïdes d'acord amb les directrius que rep de la Direcció de Serveis en els àmbits que són de la seva competència.

3. Del Servei de Gestió depèn la Secció de Recursos i Programació.

Article 62

Secció de Recursos i Programació

Corresponen a la Secció de Recursos i Programació les funcions següents:

a) Coordinar la gestió administrativa de la Direcció General.

b) Controlar el desenvolupament i l'execució del pressupost, de la gestió econòmica i de la contractació de la Direcció General.

c) Coordinar les tasques de gestió i administració dels recursos humans de la Direcció General.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Capítol 6

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana

Article 63

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana

1. El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana es configura com a direcció general i exerceix les funcions que li atribueix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural.

2. Del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana depèn la Subdirecció General de Protecció i Promoció del Patrimoni Etnològic i l'Associacionisme Cultural.

Article 64

Subdirecció General de Protecció i Promoció del Patrimoni Etnològic i l'Associacionisme Cultural

1. Corresponen a la Subdirecció General de Protecció i Promoció del Patrimoni Etnològic i l'Associacionisme Cultural les funcions següents:

a) Coordinar l'elaboració i execució del la planificació operativa del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

b) Coordinar l'elaboració de les propostes normatives en el seu àmbit d'actuació.

c) Tramitar i efectuar el seguiment de les propostes de convenis promoguts pels òrgans del Centre, en col·laboració amb l'Assessoria Jurídica.

d) Definir i impulsar l'establiment de mesures de protecció, foment i difusió en els seus àmbits d'actuació i coordinar-ne la implementació.

e) Coordinar les funcions i activitats de la Subdirecció General amb les dels serveis territorials del Departament per a l'exercici, al seu àmbit territorial, de les competències que li són pròpies.

f) Donar assistència i suport a la Direcció del Centre en l'exercici de les seves funcions.

2. La Subdirecció General de Protecció i Promoció del Patrimoni Etnològic i l'Associacionisme Cultural s'estructura de la manera següent:

a) El Servei de Patrimoni Etnològic.

b) El Servei de Promoció i Dinamització.

c) La Secció de Gestió.

Article 65

Servei de Patrimoni Etnològic

Corresponen al Servei de Patrimoni Etnològic les funcions següents:

a) Estudiar i proposar el disseny de les línies de recerca sobre patrimoni etnològic, promogudes directament pel Centre o en conveni.

b) Dirigir l'inventari i catalogació del patrimoni etnològic de Catalunya.

c) Impulsar l'execució dels programes de recerca de l'inventari del patrimoni etnològic de Catalunya i de la fonoteca de música tradicional catalana i desenvolupar les tasques de catalogació corresponents.

d) Tramitar els expedients de declaració de bé cultural d'interès nacional en la categoria de zona d'interès etnològic així com establir i desenvolupar altres formes de protecció del patrimoni etnològic català, sens perjudici de les competències que té atribuïdes la Direcció General del Patrimoni Cultural.

e) Estudiar i tramitar la concessió de beques, ajuts a la recerca i a l'edició de treballs relacionats amb el patrimoni etnològic.

f) Coordinar i gestionar el manteniment, conservació i consulta de l'arxiu del patrimoni etnològic de Catalunya.

g) Proposar i supervisar l'adquisició de fons documentals, col·leccions i elements d'interès etnològic per a l'arxiu del patrimoni etnològic de Catalunya.

h) Desenvolupar accions de promoció i difusió del patrimoni etnològic.

i) Qualsevol altra funció anàloga que se li encarregui.

Article 66

Servei de Promoció i Dinamització

Corresponen al Servei de Promoció i Dinamització les funcions següents:

a) Programar i establir projectes formatius destinats a difondre i fomentar la cultura popular i tradicional.

b) Estudiar i avaluar projectes del món associatiu, relacionats amb la cultura popular i tradicional.

c) Afavorir la projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana.

d) Impulsar activitats destinades a enfortir el teixit sociocultural.

e) Impulsar polítiques de suport a les expressions innovadores de la cultura popular.

f) Supervisar la tramitació dels expedients de declaració d'entitat d'interès cultural.

g) Desenvolupar programes de suport a l'associacionisme.

h) Supervisar els procediments de declaració de festes i elements festius.

i) Organitzar activitats pròpies.

j) Qualsevol altra funció anàloga que se li encarregui.

Article 67

Secció de Gestió

1. Corresponen a la Secció de Gestió les funcions següents:

a) Elaborar i executar el pressupost del Centre, en coordinació amb la unitat competent del Departament.

b) Tramitar els expedients de despesa a càrrec del pressupost del Centre i realitzar les modificacions pressupostàries que calgui.

c) Elaborar les convocatòries de les diferents línies de subvencions i tramitar els procediments corresponents.

d) Tramitar les propostes de contractació promogudes per les diverses unitats del Centre.

e) Vetllar per l'aplicació de la normativa de personal i de les polítiques de recursos humans.

f) Facilitar i potenciar les accions formatives adreçades al personal.

g) Gestionar els recursos materials i els equipaments necessaris per al bon funcionament dels diferents òrgans del Centre.

h) Gestionar el fons de maniobra del Centre.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. La Secció de Gestió executa les funcions que té atribuïdes d'acord amb les directrius que rep de la Direcció de Serveis.

Capítol 7

Direcció General de Política Lingüística

Article 68

Direcció General de Política lingüística

1. La Direcció General de Política Lingüística té per missió l'exercici de les competències que la normativa en matèria de política lingüística atribueix a la Generalitat de Catalunya, excepte les que correspongui al Govern o un altre òrgan, i, en conseqüència, li corresponen les funcions següents:

a) Analitzar, planificar, dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya d'acord amb la normativa vigent.

b) Vetllar per l'aplicació de la política lingüística que estableix el Govern i coordinar les accions i mesures dels diversos departaments de l'Administració de la Generalitat.

c) Elaborar propostes normatives relacionades amb la política lingüística i amb el foment de la llengua catalana i informar sobre els projectes normatius de caràcter general que s'hi relacionen que promouen els departaments de l'Administració de la Generalitat.

d) Promoure l'ensenyament de la llengua catalana a la població adulta i convocar i dirigir les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixement de llengua catalana i les proves per a l'habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al català i viceversa, així com emetre els certificats o títols corresponents.

e) Desenvolupar polítiques per fomentar els usos de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat i la disponibilitat de productes i serveis en català.

f) Impulsar i coordinar les actuacions relacionades amb la política lingüística i amb el foment de la llengua catalana que emprenen els ens locals de Catalunya a través, quan s'escau, del Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya.

g) Promoure el diàleg, la cooperació i la coordinació amb altres institucions competents en matèria de política lingüística, especialment en l'àmbit territorial de la comunitat lingüística catalana.

h) Promoure el diàleg social en matèria de política lingüística, en col·laboració si escau amb el Consell Social de la Llengua Catalana, i assolir un consens favorable a l'ampliació dels usos del català en tots els àmbits de la societat catalana.

i) Cooperar amb la Comissió Tècnica de Política Lingüística.

j) Impulsar i coordinar, a través del Centre de Terminologia Termcat, les activitats terminològiques relacionades amb la llengua catalana i vetllar per la difusió i l'aplicació de la terminologia que elabora aquest centre.

k) Col·laborar amb l'Institut d'Estudis Catalans per facilitar i impulsar l'aplicació de la normativa lingüística.

l) Cooperar amb l'Institut Ramon Llull en la seva tasca de projecció i difusió de la llengua catalana fora del domini lingüístic.

m) Fomentar l'ús, la difusió i el coneixement de la llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, d'acord amb el que disposen l'article 21 i la disposició addicional segona de la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran.

2. De la Direcció General de Política Lingüística depèn la Subdirecció General de Política Lingüística.

Article 69

Subdirecció General de Política Lingüística

1. Corresponen a la Subdirecció General de Política Lingüística les funcions següents:

a) Planificar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions desenvolupades pels òrgans que en depenen.

b) Supervisar les mesures i els projectes dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística i de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística.

c) Coordinar l'elaboració de l'Informe de política lingüística que anualment el Govern presenta al Parlament.

d) Coordinar l'assessorament especialitzat en matèria de legislació i drets lingüístics i en relació amb la situació jurídica de la llengua catalana.

e) Dirigir la gestió administrativa de la Direcció General.

2. De la Subdirecció General depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Foment de l'Ús del Català.

b) El Servei de Recursos Lingüístics.

c) El Servei d'Informació, Difusió i Estudis.

d) La Secció d'Actuació Administrativa.

Article 70

Servei de Foment de l'Ús del Català

Corresponen al Servei de Foment de l'Ús del Català les funcions següents:

a) Proposar i impulsar iniciatives per promoure comportaments lingüístics que assegurin l'ús del català, a millorar-ne la percepció social d'utilitat, modernitat i prestigi i a augmentar-ne la demanda de serveis i productes.

b) Dissenyar, coordinar i desenvolupar campanyes i activitats pedagògiques i de sensibilització destinades a crear un clima social favorable als usos de la llengua catalana.

c) Fomentar l'ús del català en les relacions professionals, especialment en l'àmbit socioeconòmic i altres sectors d'importància per la seva repercussió social.

d) Col·laborar amb els departaments de l'Administració de la Generalitat i amb el Consorci per a la Normalització Lingüística en el foment de l'ús del català i de l'oferta de serveis i productes en català en els diferents sectors d'activitat.

e) Impulsar de manera específica l'oferta de productes i serveis en català en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, la informàtica, les telecomunicacions, internet, el cinema i en general l'àmbit audiovisual, en col·laboració amb els organismes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competents en la matèria.

f) Difondre els principals serveis i productes en català disponibles en els àmbits que es considerin deficitaris.

g) Gestionar les convocatòries d'ajuts, subvencions, premis i altres iniciatives vinculades a aquestes activitats.

h) Qualsevol funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 71

Servei de Recursos Lingüístics

1. Corresponen al Servei de Recursos Lingüístics les funcions següents:

a) Impulsar i fer difusió de recursos i eines que facilitin la comunicació en català, especialment en l'àmbit de les tecnologies de la llengua.

b) Assessorar l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de política comunicativa pel que fa a la qualitat de la llengua catalana, les convencions pròpies del llenguatge administratiu, l'ús del llenguatge no sexista, la gestió de la diversitat lingüística i els usos de les llengües oficials i no oficials, així com elaborar i difondre criteris relacionats amb aquestes matèries.

c) Donar suport tècnic en matèria de llengua als serveis lingüístics de l'Administració de Generalitat de Catalunya i els organismes que en depenen.

d) Impulsar i fer difusió de recursos per facilitar l'aprenentatge del català, i l'establiment del marc metodològic de referència, els plans i els programes per a l'aprenentatge de català de les persones adultes, d'acord amb les directrius del Consell d'Europa en matèria d'ensenyament de llengües.

e) Estudiar, proposar, impulsar i difondre iniciatives per fomentar i millorar el coneixement de la llengua catalana entre la població adulta, especialment en el cas de l'acolliment i la capacitació lingüística de la immigració recent.

f) Supervisar la tramitació de les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana i les proves per a l'habilitació professional per la interpretació i traducció jurades d'altres llengües al català i viceversa, i exercir el control del registre de certificats i títols corresponents.

g) Coordinar conjuntament amb el Consell d'Europa i amb altres organismes europeus els processos de convergència relatius a l'aprenentatge, a l'ensenyament i a l'avaluació de llengües.

h) Col·laborar amb l'Institut d'Estudis Catalans en la promoció i el seguiment de l'aplicació de la normativa general de la llengua catalana i específicament de la referida a l'onomàstica i la toponímia, i amb el Centre de Terminologia Termcat pel que fa a la terminologia.

i) Qualsevol funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. Del Servei de Recursos Lingüístics depèn la Secció d'Avaluació.

Article 72

Secció d'Avaluació

Corresponen a la Secció d'Avaluació les funcions següents:

a) Programar, avaluar i fer el seguiment de l'elaboració, l'organització i l'administració de les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixement de llengua catalana, així com proposar l'expedició dels certificats corresponents i organitzar el seu registre.

b) Programar, avaluar i fer el seguiment de l'elaboració, l'organització i l'administració de les proves per a l'habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al català i viceversa, així com proposar l'expedició dels títols corresponents i organitzar el seu registre.

c) Estudiar els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana per tal de determinar-ne l'equivalència amb els certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística i fer les propostes corresponents.

d) Qualsevol funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 73

Servei d'Informació, Difusió i Estudis

1. Corresponen al Servei d'Informació, Difusió i Estudis les funcions següents:

a) Coordinar l'activitat de l'Oficina de Garanties Lingüístiques.

b) Planificar les activitats d'informació, difusió, els estudis i les campanyes de política lingüística impulsades pel Departament.

c) Elaborar propostes de publicacions i d'activitat publicitària i mantenir els continguts de la Direcció General al web del Departament.

d) Fer el manteniment de les bases de dades d'informació corporativa destinades a la difusió d'informació i a la tramesa de publicacions i materials de la Direcció General.

e) Impulsar estudis empírics en el camp de la política lingüística, en col·laboració amb altres organismes i institucions especialitzats en sociolingüística i matèries afins, per avaluar la situació de la llengua.

f) Gestionar la informació referida al coneixement i l'ús de la llengua catalana, en els seus diversos àmbits, per tal que aquesta informació sigui útil al Govern per fixar i avaluar la seva política lingüística i, especialment, gestionar i mantenir un sistema d'indicadors lingüístics.

g) Organitzar un centre de documentació especialitzat en matèria de sociolingüística, política lingüística i dret lingüístic, d'accés públic.

h) Qualsevol funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. Del Servei d'Informació, Difusió i Estudis depenen els òrgans següents:

a) L'Oficina de Garanties Lingüístiques.

b) El Centre de Documentació.

Article 74

Oficina de Garanties Lingüístiques

Corresponen a l'Oficina de Garanties Lingüístiques, amb rang orgànic de secció, les funcions següents:

a) Atendre consultes, queixes o denúncies pel que fa a l'ús de la llengua catalana i trametre-les, si escau, als organismes competents.

b) Oferir assessorament i recursos a les empreses o entitats objecte de queixa o denúncia, per facilitar-los l'ús del català, en col·laboració amb els centres del Consorci per a la Normalització Lingüística.

c) Proposar actuacions per afavorir l'ús del català en els àmbits que generen més queixes o consultes.

d) Col·laborar amb els organismes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries, i en general amb els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en l'aplicació de la normativa lingüística en el seu àmbit.

e) Qualsevol funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 75

Centre de Documentació

Corresponen al Centre de Documentació, amb rang orgànic de secció, les funcions següents:

a) Mantenir un fons documental, d'accés públic, sobre matèries relacionades amb la política lingüística, especialment la sociolingüística, el dret lingüístic i la planificació lingüística.

b) Atendre les necessitats documentals i informatives de la Direcció General de Política Lingüística i dels organismes directament relacionats.

d) Qualsevol funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Article 76

Secció d'Actuació Administrativa

1. Corresponen a la Secció d'Actuació Administrativa les funcions següents:

a) Dur a terme la tramitació administrativa de les actuacions pròpies de la Direcció General en matèria de personal, gestió econòmica, contractació, subvencions i gestió d'espais i instal·lacions, en coordinació amb les unitats competents per raó de matèria.

b) Elaborar l'avantprojecte de pressupost de la Direcció General, i realitzar els tràmits per a la seva execució i el seu seguiment.

c) Qualsevol funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

2. La Secció d'Actuació Administrativa executa les funcions que té atribuïdes d'acord amb les directrius que rep de la Direcció de Serveis en els àmbits que són de la seva competència.

Disposicions addicionals

—1 Supressió d'òrgans

Se suprimeixen els llocs de treball i els òrgans següents:

a) De la Secretaria General i la Direcció de Serveis:

Subdirecció General d'Equipaments Culturals.

Servei de Planificació d'Equipaments.

Secció d'Estudis, Estadística i Documentació.

Servei d'Organització.

Unitat de Compres i Serveis.

Secció d'Arxiu Central i Registre.

Secció d'Administració de Recursos Humans.

b) De la Direcció General del Patrimoni Cultural:

Subdirecció General de Museus.

Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental.

Servei de Coordinació de Gestió Documental.

Secció de Documentació del Patrimoni Cultural Moble.

Secció d'Inventari del Patrimoni Cultural Immoble.

Àrea de Restauració de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

c) De la Direcció General de Cooperació Cultural:

Subdirecció General de Biblioteques.

Servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Servei del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

Àrea de Suport Tècnic.

d) Del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana:

Subdirecció General de Gestió.

Àrea de Suport Tècnic.

—2 Modificació de la denominació d'òrgans

a) De la Direcció General del Patrimoni Cultural:

La Subdirecció de l'Arxiu Nacional de Catalunya passa a denominar-se Servei de Coordinació de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

La Secció de Gestió i Coordinació Museística passa a denominar-se Secció de Coordinació Museística i Protecció de Béns Mobles.

L'Àrea de Suport Tècnic passa a denominar-se Servei de Suport Tècnic i Inventari.

b) De la Direcció General Cooperació Cultural:

La Subdirecció General de Difusió Artística passa a denominar-se Subdirecció General de Promoció Cultural.

Disposicions transitòries

Personal afectat per les modificacions orgàniques

—1 Les persones titulars dels òrgans o d'àrees funcionals afectades per aquest Decret segueixen exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

—2 Les persones que resultin afectades per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin o contradiguin el que estableix aquest Decret i, específicament, les normes següents:

a) El Decret 298/1980, de 4 de desembre, modificant la categoria administrativa del cap del Gabinet del Conseller del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

b) El Decret 138/1981, de 18 de febrer, que crea la Secció d'Obres i Instal·lacions de la Secretaria General Tècnica del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

c) El Decret 322/1981, de 28 de juliol, que reorganitza el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

d) El Decret 398/1981, de 26 d'octubre, que crea la Comissió Assessora del Servei de Promoció Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

e) El Decret 92/1984, de 27 de març, pel qual es crea la Secció de Cultura Popular, del Servei de Promoció Cultural a la Direcció General de Difusió Cultural.

f) El Decret 111/1986, de 17 d'abril, de creació del càrrec de Director de Coordinació Cultural.

g) El Decret 192/1986, de 17 de juny, de creació del càrrec de subdirector general de Cinematografia.

h) El Decret 225/1986, de 21 de juliol, de creació de la Secció d'Estudis Sociolingüístics, adscrita a l'Institut de Sociolingüística Catalana.

i) El Decret 215/1987, de 9 de juny, pel qual es modifica l'estructura orgànica del Departament de Cultura.

j) El Decret 61/1988, de 10 de març, de reestructuració de la Direcció General del Patrimoni Escrit i Documental del Departament de Cultura.

k) Els articles 1.e) i 6 del Decret 2/1995, de 10 de gener, de reestructuració de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

l) El Decret 202/2004, de 24 de febrer, de modificació del Decret 127/1993, de 20 d'abril, d'estructuració del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

m) El Decret 216/2005, d'11 d'octubre, d'estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística.

n) El Decret 632/2006, de 27 de desembre, pel qual es modifica l'estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística.

o) El Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, excepte el capítol 5 i la disposició addicional 3.

p) El Decret 90/2009, de 9 de juny, de modificació del Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, i del Decret 187/2002, de 25 de juny, sobre els òrgans de direcció de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural, excepte la disposició addicional.

q) El Decret 45/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Cultura.

Disposicions finals

—1 Modificació del Decret 2/1995, de 10 de gener, de reestructuració de l'Arxiu Nacional de Catalunya

Es modifiquen els articles 1.b) i 3 del Decret 2/1995, de 10 de gener, de reestructuració de l'Arxiu Nacional de Catalunya, modificant la denominació de la Subdirecció, que passa a ser el Servei de Coordinació de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

—2 Modificació de la Vicepresidència de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Cultural de Catalunya

Es modifica l'article 1.1.b) del Decret 175/1999, de 29 de juny, de regulació de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Cultural de Catalunya, que queda redactat de la forma següent:

"b) Vicepresidència, que és exercida per la persona titular de la Subdirecció General competent en matèria de museus."

—3 Adaptació dels negociats

Per Ordre de la persona titular del Departament de Cultura s'han d'adaptar a la nova estructura que resulta d'aquest Decret l'organització i l'adscripció dels negociats existents actualment al Departament.

—4 Autorització per al desplegament

Es faculta la persona titular del Departament de Cultura per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest Decret, i la persona titular del Departament d'Economia i Coneixement per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

—5 Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de març de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

(11.083.097)

 

Amunt