Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/01/2011

  • Número del document ENS/0102/2011

  • Número de control 11017003

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

Dades del DOGC
  • Número 5804

  • Data 26/01/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 4860

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/102/2011, de 4 de gener, per la qual s'estableixen amb caràcter experimental diversos perfils professionals dels programes de qualificació professional inicial.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix a l'article 60 que els programes de qualificació professional inicial tenen com a objectiu afavorir la inserció educativa i laboral dels alumnes que els cursen, proporcionar-los les competències pròpies dels perfils professionals corresponents al nivell 1 de qualificació professional; i així mateix preveu que en l'elaboració dels programes de qualificació professional inicial s'han de tenir en compte els mòduls formatius associats a unitats de competència, les necessitats de formació bàsica dels alumnes i les demandes de qualificacions dels sectors econòmics.

El Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial, preveu a l'article 9.2 que la direcció general competent ha d'establir els perfils professionals dels programes de qualificació professional inicial, i preveu als articles 27 i 30 que es poden impartir en centres educatius i en establiments.

Amb la finalitat de facilitar l'elaboració de les programacions educatives dels centres i establiments és necessari fer públics diversos perfils professionals dels programes de qualificació professional inicial.

Atesa la novetat de la mesura i la coincidència de continguts, cal establir les correspondències entre els mòduls formatius dels programes de qualificació professional inicial i els mòduls formatius dels cicles formatius de grau mitjà, a fi i efecte de facilitar la capitalització de la formació superada per alumnat.

Per tot el que s'ha exposat,

Resolc:

—1 S'estableixen amb caràcter experimental els cinc perfils professionals dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) següents, que consten als annexos 1 al 5 d'aquesta Resolució:

Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics.

Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.

Auxiliar de fabricació mecànica.

Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering.

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar.

—2 Els elements identificadors de cada perfil són:

I. Identificació.

II. Competència general.

III. Relació de qualificacions i unitats de competència incloses.

IV. Entorn professional.

V Relació de mòduls professionals i unitats formatives (UF).

VI. Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives.

VII. Requisits del context formatiu.

VIII. Correspondències de la formació del PQPI amb els cicles formatius de grau mitjà.

IX. Correspondència entre els mòduls que estableix el PQPI i els mòduls formatius (MF) corresponents a les unitats de competència (UC) de les qualificacions professionals completes i incompletes que inclou.

—3 L'aplicació efectiva de les correspondències que estableixen els apartats VIII i IX de cada perfil professional requereix que l'alumnat compleixi totes les condicions següents:

a) Tenir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

b) Estar matriculat en un centre educatiu que imparteixi el cicle formatiu de grau mitjà objecte de la correspondència.

c) Presentar una sol·licitud en què es demani la correspondència a la qual s'ha d'adjuntar el certificat acadèmic corresponent emès pel centre educatiu o establiment on es va cursar el programa de qualificació professional inicial.

—4 Els centres i establiments interessats a impartir els perfils professionals experimentals ho han de sol·licitar al Departament d'Ensenyament.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 4 de gener de 2011

Josep Francí i Carreté

Director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Annex 1

Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

I. Identificació

El programa de qualificació professional inicial d'auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics queda identificat pels següents elements:

1. Denominació: auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics.

2. Nivell: programa de qualificació professional inicial.

3. Durada total: 650 hores.

4. Família professional: informàtica i comunicacions.

II. Competència general

Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics, sota la supervisió de la persona responsable, aplicant criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, seguint instruccions i procediments establerts.

III. Relació de qualificacions i unitats de competència (UC) incloses d'acord amb el Catàleg de qualificacions professionals de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) i amb el Catàleg de l'Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL)

Qualificacions professionals completes:

IC_2-361_1 (ICQP), IFC361_1 (INCUAL): operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics.

Aquesta qualificació comprèn les següents unitats de competència:

UC_2-1207-11_1 (ICQP), UC1207_1 (INCUAL): realitzar operacions auxiliars de muntatge d'equips microinformàtics.

UC_2-1208-11_1 (ICQP), UC1208_1 (INCUAL): realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics.

UC_2-1209-11_1 (ICQP), UC1209_1 (INCUAL): realitzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació.

IV. Entorn professional

1. Aquest/a professional exerceix la seva activitat professional en empreses o entitats públiques o privades, tant per compte propi com per compte d'altri, de qualsevol mida i sector productiu, que tinguin equips informàtics per a la seva gestió.

2. Aquest/a professional s'ubica sobretot al sector de serveis, principalment en els següents tipus d'empreses:

2.1. Empreses o entitats de qualsevol mida que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió i que poden estar emmarcades a qualsevol sector productiu.

2.2. Empreses dedicades a la comercialització, muntatge, manteniment i reparació d'equips i serveis microinformàtics.

2.3. Empreses que presten serveis d'assistència tècnica microinformàtica.

2.4. En les diferents administracions públiques, com a part del suport informàtic de l'organització.

3. Ocupacions o llocs de treball relacionats:

3.1. Operari/ària en muntatge d'equips informàtics.

V. Relació dels mòduls professionals i unitats formatives (UF)

Mòdul 1: components d'un equip microinformàtic.

Durada: 150 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: electricitat a l'ordinador, 30 hores.

UF 2: identificació dels components interns d'un ordinador, 30 hores.

UF 3: muntatge dels components interns d'un ordinador, 30 hores.

UF 4: muntatge dels components externs d'un ordinador: perifèrics, 30 hores.

UF 5: procediments i eines de test del sistema microinformàtic, 30 hores.

Mòdul 2: manteniment d'un equip microinformàtic.

Durada: 70 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques de comprovació de perifèrics, 10 hores.

UF 2: neteja de suports i perifèrics, 10 hores.

UF 3: descripció i substitució d'elements consumibles, 10 hores.

UF 4: clonació d'equips microinformàtics, 30 hores.

UF 5: manipulació d'equips, perifèrics i consumibles per el seu trasllat i emmagatzematge, 10 hores.

Mòdul 3: programari base.

Durada: 100 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: blocs funcionals del sistema informàtic, 10 hores.

UF 2: utilitats bàsiques del sistema operatiu, 30 hores.

UF 3: dispositius i aplicacions multimèdia, 20 hores.

UF 4: us bàsic d'un processador de text, 20 hores.

UF 5: altres aplicacions ofimàtiques, 20 hores.

Mòdul 4: recursos a la xarxa local i a Internet.

Durada: 80 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: xarxes d'àrea local (LAN), 30 hores.

UF 2: recerques a la intranet i a Internet, 20 hores.

UF 3: utilitats per l'intercanvi d'informació entre persones usuàries, 30 hores.

Mòdul 5: projecte integrat.

Durada: 30 hores.

Mòdul 6: formació en centres de treball.

Durada: 200 hores.

Mòdul 7: mòdul de lliure disposició.

Durada: 50 hores.

Formació per completar i reforçar els mòduls establerts.

VI. Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives (UF)

Mòdul 1: components d'un equip microinformàtic.

Durada: 150 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: electricitat a l'ordinador: 30 hores.

UF 2: identificació dels components interns d'un ordinador, 30 hores.

UF 3: muntatge dels components interns d'un ordinador, 30 hores.

UF 4: muntatge dels components externs d'un ordinador, perifèrics, 30 hores.

UF 5: procediments i eines de test del sistema microinformàtic, 30 hores.

UF 1: electricitat a l'ordinador.

Durada: 30 hores.

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Descriu els elements elèctrics i electrònics per manipular-los amb seguretat en les tasques de muntatge d'equips, amb identificació d'instruments i normativa aplicables.

1.1. Explica les diferents característiques dels diversos elements elèctrics i electrònics que es poden utilitzar en el muntatge d'equips, identifica magnituds i unitats de mesura elèctrica.

1.2. Descriu les operacions i comprovacions prèvies per a la manipulació segura de components electrònics, tenint en compte, especialment, les instruccions per evitar l'electricitat estàtica.

1.3. Identifica els instruments de mesura i dispositius necessaris per manipular amb seguretat els equips electrònics, seguint indicacions de les guies d'ús.

1.4. Identifica les mesures de seguretat a aplicar en la manipulació d'elements elèctrics i electrònics tenint en compte la normativa de seguretat sobre prevenció de riscos laborals.

1.5. En un cas pràctic, degudament caracteritzat, en el que es procedirà al muntatge de components en un equip informàtic, realitza les següents comprovacions prèvies:

1.5.1. Distingeix els elements elèctrics que intervenen en l'esmentada operació.

1.5.2. Diferencia els elements electrònics que apareixen en el procediment de muntatge.

1.5.3. Indica les mesures de seguretat que s'han de tenir en compte segons els diferents elements elèctrics i electrònics que intervenen en el procediment de muntatge.

1.5.4. Descriu els dispositius i elements de seguretat personal necessaris per realitzar l'activitat.

Continguts:

1. Conceptes d'electricitat: intensitat, diferència de potencial (tensió), resistència.

2. Llei d'Ohm.

3. Corrent continu i altern.

4. Magnituds elèctriques.

5. Aparells de mesures de magnituds elèctriques.

6. Piles i bateries.

7. Botons.

8. Interruptors.

9. Fonts d'alimentació.

10. Components electrònics: resistències, condensadors, díodes, transistors, LED, entre altres.

11. Circuits integrats.

12. Seguretat en l'ús d'eines i components elèctrics i electrònics.

13. Seguretat elèctrica: mesures de prevenció de riscos elèctrics.

14. Danys produïts per descàrrega elèctrica.

UF 2: identificació dels components interns d'un ordinador.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Identifica components del maquinari en un sistema microinformàtic, i en distingeix les característiques i funcionalitats, per muntar-los, substituir-los i connectar-los a un equip informàtic.

1.1. Identifica els blocs funcionals d'un sistema microinformàtic per a la seva localització en plaques base de diferents fabricants, tenint en compte el factor de forma de l'equip.

1.2. Identifica els elements que acompanyen un component d'integració (documentació, controladors, cables i programari d'utilitats, entre altres).

1.3. Cita cadascun dels components del maquinari d'un sistema microinformàtic, i precisa'n les seves característiques i elements que el formen. Reconeix l'arquitectura de busos.

1.4. Distingeix els tipus de ports, compartiments interns i cables de connexió existents d'un sistema microinformàtic, i identifica si són de dades o d'alimentació. Analitza la funció de l'adaptador gràfic i el monitor.

1.5. En un cas pràctic, en el qual es donen diferents tipus de plaques base amb targetes i dispositius (unitats de disc dur, lectors i enregistradores de suports òptics, ampliacions de busos, entre altres) i es tenen instruccions detallades de muntatge i desmuntatge:

1.5.1. Reconeix els diferents components del maquinari.

1.5.2. Identifica les funcions de cada un dels components.

1.5.3. Descriu els tipus de connexió que requeriran els components que ho necessitin.

1.6. Avalua tipus de xassís per a la placa base i la resta de components.

b) Continguts:

1. Arquitectura de l'ordinador:

1.1. Unitats funcionals d'un sistema informàtic.

1.2. La unitat central de processament.

1.3. La memòria.

1.4. El sistema d'entrada/sortida: suports i perifèrics.

2. Components interns dels equips microinformàtics:

2.1. Tipus i elements de fixació dels components a les carcasses.

2.2. Dispositius d'emmagatzematge: discos durs, característiques i tipus; lectors/gravadors òptics i magnetoòptics, característiques i tipus.

2.3. Altres tipus de components.

2.4. Carcasses: tipus.

2.5. Fonts d'alimentació: tipus.

2.6. Ventiladors i dissipadors de calor.

2.7. La placa base, el joc de xips, l'EPROM.

2.8. Microprocessadors, sòcols i tipus.

2.9. Memòries RAM, característiques i formats.

2.10. Busos i connectors de dades.

2.11. Cablatge i connectors de potència.

2.12. Sòcols i compartiments d'expansió.

2.13. Targetes d'expansió, característiques.

2.14. Tipus de targetes d'expansió: gràfica, de so, de xarxa, entre altres.

3. L'arquitectura de busos.

4. Tipus de xassís per a la placa base i la resta de components.

5. Funció de l'adaptador gràfic i el monitor.

6. Elements que acompanyen un component d'integració (documentació, controladors, cables i programari d'utilitats, entre altres).

UF 3: muntatge dels components interns d'un ordinador.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Identifica els elements que intervenen en els procediments de muntatge i acobla els components del maquinari interns, utilitzant les eines adequades i seguint instruccions rebudes, per crear l'equip microinformàtic.

1.1. Interpreta les guies d'instruccions referents als procediments d'integració o acoblament del component maquinari intern d'un sistema microinformàtic per poder realitzar l'esmentat procediment, tenint en compte el factor de forma de l'equip informàtic.

1.2. Esmenta les diferents eines a utilitzar en els procediments de muntatge, substitució o connexió de components del maquinari interns d'un sistema microinformàtic.

1.3. Distingeix a les plaques base els diferents sòcols de connexió de microprocessadors i els dissipadors, i identifica els mitjans de fixació de cada un d'aquests.

1.4. Determina el sistema d'obertura/tancament del xassís i els diferents sistemes de fixació per acoblar-desacoblar els elements de l'equip.

1.5. Distingeix els diferents tipus de ports, compartiments interns i cables de connexió existents d'un sistema microinformàtic, i els seus sistemes de fixació, i els identifica per mitjà d'esquemes gràfics.

1.6. Configura paràmetres bàsics del conjunt accedint a la configuració de la placa base.

1.7. Identifica les posicions correctes per instal·lar un dispositiu o una targeta a la ranura o compartiment corresponent, segons guies detallades d'instal·lació.

1.8. Descriu les diferents normes de seguretat establertes en l'ús i maneig de les eines emprades en els procediments d'integració i acoblament de components del maquinari interns en un sistema microinformàtic.

1.9. En un cas pràctic, degudament caracteritzat, realitza el muntatge, substitució i connexió de components del maquinari interns en un sistema microinformàtic, seguint guies detallades de treball:

1.9.1. Interpreta les instruccions de la guia detallada.

1.9.2. Identifica els components a muntar, substituir o connectar.

1.9.3. Utilitza armaris i caixes que permetin un accés organitzat a les eines a utilitzar.

1.9.4. Escull les eines per realitzar la instal·lació o desinstal·lació de components indicats.

1.9.5. Integra o acobla components del maquinari intern (memòria, processador, targeta de vídeo, pila, entre altres) a la placa base del sistema microinformàtic.

1.9.6. Connecta adequadament els components del maquinari interns (disc dur, DVD, CD-ROM, entre altres) que necessitin cables de connexió per integrar-los en el sistema microinformàtic.

1.9.7. Instal·la i fixa correctament les targetes i components interns en els equips microinformàtics.

1.9.8. Compleix les normes de seguretat establertes per al muntatge, substitució o connexió del component maquinari utilitzat.

1.9.9. Recull les eines després de realitzar el treball.

1.9.10. Recull els elements d'un sol ús de manera adequada per eliminar-los o reciclar-los.

1.9.11. Registra les operacions realitzades seguint uns formats donats.

b) Continguts:

1. Connectors i busos externs d'un sistema microinformàtic.

2. Ports: paral·lel, sèrie, USB (bus de sèrie universal), Firewire (IEEE 1394), entre altres.

3. Connectors sense fil: port infraroig (estàndard IrDA), radiofreqüència (estàndards, Bluetooth i ZigBee), entre altres.

4. Cablatge de xarxa: tipus de cable i tipus de connectors.

5. Seguretat en les operacions de muntatge, substitució i connexió de components i perifèrics microinformàtics.

6. Normes de prevenció de riscos laborals.

7. Normes de protecció del medi ambient.

8. Criteris i condicions de seguretat en els procediments.

9. Prevenció d'accidents més comuns.

10. Equips de protecció individual i mitjans de seguretat.

11. Sistema d'obertura / tancament del xassís i els diferents sistemes de fixació per acoblar-desacoblar els elements de l'equip.

12. Paràmetres bàsics del conjunt accedint a la configuració de la placa base.

UF 4: muntatge dels components externs d'un ordinador: perifèrics.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Descriu els elements que intervenen en els procediments de muntatge, substitució o connexió de perifèrics i aplicar aquests procediments per ampliar o mantenir la funcionalitat del sistema, seguint guies detallades i instruccions donades.

1.1. Interpreta les guies d'instruccions sobre els procediments de muntatge, substitució i connexió de perifèrics d'un sistema microinformàtic per poder realitzar l'esmentat procediment, tenint en compte les diferents tecnologies.

1.2. Descriu les diferents eines a utilitzar en els procediments de muntatge, substitució i connexió de perifèrics d'un sistema microinformàtic, utilitzant guies específiques.

1.3. Identifica els ports externs d'un equip microinformàtic per a la connexió de perifèrics, utilitzant croquis i esquemes gràfics.

1.4. Cita les característiques i els tipus de connectors dels cables de dades i d'alimentació elèctrica a utilitzar en la connexió de perifèrics a l'equip microinformàtic.

1.5. Descriu els procediments i eines utilitzats per a la confecció de cables de connexió de dades entre perifèrics i equips microinformàtics, utilitzant guies detallades.

1.6. Cita les diferents normes de seguretat establertes en l'ús i maneig de les eines emprades en els procediments de muntatge, substitució i connexió de perifèrics en un sistema microinformàtic.

1.7. Enumera les mesures preventives per manipular amb seguretat les connexions de dades i d'alimentació elèctrica, tenint en compte el tipus de component.

1.8. En un cas pràctic, degudament caracteritzat, realitza el muntatge, substitució i connexió de perifèrics en un sistema microinformàtic seguint guies detallades de treball:

1.8.1. Identifica els components perifèrics a muntar, substituir i connectar.

1.8.2. Identifica els diferents ports i els seus corresponents cables i connectors, i distingeix les connexions amb alimentació elèctrica de les que no en tenen.

1.8.3. Selecciona les eines adequades per muntar, substituir i connectar un perifèric.

1.8.4. Confecciona cables de connexió de dades entre els perifèrics i els sistemes microinformàtics, si és necessari.

1.8.5. Realitza el muntatge o substitució del perifèric així com la seva connexió, amb seguretat i precisió.

1.8.6. Connecta i usa adequadament els cablatges de connexió entre els perifèrics i el sistema microinformàtic.

1.8.7. Ubica dispositius de connexió de xarxa (repetidor, commutador i encaminador, entre altres) en armaris de distribució o llocs predeterminats utilitzant les eines adequades.

1.8.8. Comprova, per mitjà d'indicadors lluminosos que els perifèrics connectats tenen alimentació elèctrica i les connexions de dades.

1.8.9. Compleix les normes de seguretat establertes per al muntatge, substitució i connexió de perifèrics.

1.8.10. Recull els elements d'un sol ús de manera adequada per eliminar-los o reciclar-los.

1.8.11. Registra les operacions realitzades seguint uns formats donats.

1.9. En un cas pràctic en el qual es té una instal·lació ja realitzada d'equips i perifèrics microinformàtics, realitza les següents tasques:

1.9.1. Reconeix els diferents tipus de connectors i cablatges destinats a la connexió a la xarxa elèctrica.

1.9.2. Distingeix els diferents tipus de connectors i cablatges encaminats a la comunicació de dades.

1.9.3. Compleix les normes de seguretat establertes abans d'efectuar els procediments de substitució de connectors i cablatge d'equips i perifèrics.

1.9.4. Utilitza les eines adequades per substituir els conmutadors de xarxa i cablatges d'alimentació i de dades entre equips i perifèrics.

1.9.5. Recull els elements d'un sol ús de manera adequada per eliminar-los o reciclar-los.

1.9.6. Registra les operacions realitzades seguint els formats establerts.

b) Continguts:

1. Perifèrics microinformàtics:

1.1. Perifèrics bàsics: monitor, teclat, ratolí i impressores.

1.2. Altres perifèrics: altaveus, micròfon, escànner, dispositius multimèdia, entre altres.

1.3. Dispositius de connectivitat: mòdem, repetidor, commutador, encaminador, entre altres.

2. Seguretat en les operacions de muntatge, substitució i connexió de components i perifèrics microinformàtics.

2.1. Normes de prevenció de riscos laborals.

2.2. Normes de protecció del medi ambient.

2.3. Criteris i condicions de seguretat en els procediments.

2.4. Prevenció d'accidents més comuns.

2.5. Equips de protecció individual i mitjans de seguretat.

UF 5: procediments i eines de test del sistema microinformàtic.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Identifica i aplica procediments i eines de test del sistema microinformàtic per verificar el muntatge, substitució i connexió de perifèrics i components, seguint guies detallades.

1.1. Identifica les guies de procediments de test a aplicar en els processos de muntatge o substitució, tenint en compte l'element a verificar.

1.2. Classifica les diferents eines i procediments de test associats a cada component de maquinari.

1.3. Descriu les eines de comprovació de cablatge de dades manejant guies detallades.

1.4. Descriu i aplica els procediments per verificar que l'equip microinformàtic realitza el procediment d'encesa i de POST (Power On Self Test), i identifica l'origen dels problemes.

1.5. Descriu les operacions de càrrega del sistema operatiu i els possibles errors que es produeixen en la fase d'arrencada de l'equip microinformàtic.

1.6. En un cas pràctic, degudament caracteritzat, realitza la comprovació del muntatge, substitució i connexió de perifèrics i components en un sistema microinformàtic seguint guies detallades de treball:

1.6.1. Verifica la funcionalitat dels cables de connexions de dades entre l'equip microinformàtic i els perifèrics.

1.6.2. Realitza tasques de comprovació de les connexions de l'equip microinformàtic i els perifèrics que hi estan connectats.

1.6.3. Encén l'equip i observa el resultat de les fases de POST.

1.6.4. Interpreta la informació de l'equip microinformàtic durant la càrrega del sistema operatiu.

1.6.5. Selecciona i utilitza eines de configuració i comprovació per verificar el funcionament del sistema.

1.6.6. Registra les operacions realitzades seguint uns formats donats.

b) Continguts:

1. Tècniques de muntatge, substitució i connexió de components i perifèrics microinformàtics:

1.1. Guies de muntatge.

1.2. Eines utilitzades en els procediments de muntatge, substitució o connexió de components i perifèrics informàtics.

1.3. Procediments d'instal·lació i fixació de components microinformàtics a la carcassa i a la placa base.

1.4. Connexió de dispositius perifèrics en el sistema microinformàtic.

2. Tècniques de verificació i test d'equips microinformàtics.

2.1. Programari de test i verificació.

2.2. Procediments de test i verificació.

3. Seguretat en les operacions de muntatge, substitució i connexió de components i perifèrics microinformàtics.

3.1. Normes de prevenció de riscos laborals.

3.2. Normes de protecció del medi ambient.

3.3. Criteris i condicions de seguretat en els procediments.

3.4. Prevenció d'accidents més comuns.

3.5. Equips de protecció individual i mitjans de seguretat.

Mòdul 2: manteniment d'un equip microinformàtic.

Durada: 70 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques de comprovació de perifèrics, 10 hores.

UF 2: neteja de suports i perifèrics, 10 hores.

UF 3: descripció i substitució d'elements consumibles, 10 hores.

UF 4: clonació d'equips microinformàtics, 30 hores.

UF 5: manipulació d'equips, perifèrics i consumibles per el seu trasllat i emmagatzematge, 10 hores.

UF 1: tècniques de comprovació de perifèrics.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Descriu les tècniques i les aplica en els procediments de comprovació de la funcionalitat de suports i perifèrics per a la seva verificació, seguint instruccions detallades.

1.1. Identifica les diferents tècniques de comprovació de funcionalitat de suports i perifèrics, tenint en compte la tecnologia de cada un d'aquests.

1.2. Interpreta les guies d'instruccions rebudes referents a procediments de comprovació de funcionalitat de suports i perifèrics per poder comprovar i verificar el seu bon funcionament.

1.3. Cita les característiques de les eines utilitzades per comprovar l'estat dels suports i de la informació que contenen, seguint guies d'ús.

1.4. Identifica i prova les diferents seqüències d'arrencada configurables a la placa base.

1.5. En un cas pràctic en el qual es té un equip microinformàtic amb unitats lectores i diversos suports, seguint les guies d'instruccions, realitza les següents operacions:

1.5.1. Descriu les característiques dels suports i els riscos que en són inherents.

1.5.2. Aplica els procediments de comprovació de suports utilitzant eines específiques, registrant els resultats i les incidències produïdes.

b) Continguts:

1. Eines de verificació i diagnòstic de sistemes microinformàtics.

1.1. Procediments de POST (Power-On Self Test).

1.2. Eines de diagnòstic de sistemes informàtics.

1.3. Eines de comprovació i optimització de suports d'informació.

2. Diferents seqüències d'arrencada configurables a la placa base.

UF 2: neteja de suports i perifèrics.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Identifica i aplica els procediments de neteja de suports i perifèrics utilitzant guies detallades inherents a les característiques dels esmentats elements de maquinari, per mantenir la funcionalitat dels mateixos.

1.1. Interpreta les guies d'instruccions rebudes referents als procediments de neteja de suports i perifèrics a realitzar, tenint en compte les diferents formes d'obertura dels elements d'accés al seu interior.

1.2. Descriu les característiques dels suports i dels perifèrics, tenint en compte els aspectes que afectin el seu manteniment.

1.3. Identifica els diferents tipus de manteniment i neteja a què s'han de sotmetre els suports, les seves unitats de lectura/enregistrament, les impressores, els teclats, els ratolins i altres dispositius.

1.4. Classifica les diferents eines i dispositius necessaris per aplicar els procediments de neteja dels suports i dels perifèrics, utilitzant guies per al seu ús.

1.5. En un cas pràctic, degudament caracteritzat, aplica procediments de neteja de suports i perifèrics, seguint instruccions especificades en la guia detallada:

1.5.1. Identifica els suports i perifèrics a netejar i els procediments de neteja que s'han d'aplicar.

1.5.2. Utilitza els dispositius i eines necessaris per aplicar els procediments de neteja de suports i perifèrics.

1.5.3. Compleix les normes de seguretat establertes abans d'aplicar els procediments de neteja de suports i perifèrics.

1.5.4. Recull els residus i elements d'un sol ús de suports i perifèrics per eliminar-los o reciclar-los.

1.5.5. Registra les operacions realitzades seguint els formats donats.

b) Continguts:

1. Tècniques auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics.

1.1. Manteniment de sistemes informàtics.

1.2. Importància.

1.3. Nivells de manteniment.

1.4. Descripció i classificació de tècniques auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics.

2. Manteniment d'equips informàtics.

2.1. Eines de programari per al manteniment preventiu.

2.2. Manteniment periòdic d'unitats d'emmagatzemament.

2.3. Manteniment dels suports d'informació.

2.4. Tècniques de neteja de suports i perifèrics.

UF 3: descripció i substitució d'elements consumibles.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Descriu els elements consumibles necessaris perquè s'utilitzin en el sistema microinformàtic i els seus perifèrics, i realitzar-ne la substitució utilitzant guies detallades.

1.1. Descriu els tipus d'elements consumibles inherents als diferents perifèrics existents en un sistema microinformàtic, tenint en compte les diferents tecnologies.

1.2. Cita la normativa existent sobre el reciclatge i eliminació de consumibles informàtics emmarcada en el respecte al medi ambient.

1.3. Interpreta els procediments de substitució d'elements consumibles en impressores i altres perifèrics a partir de guies detallades i documentació subministrada pel fabricant.

1.4. En un cas pràctic, en el qual es tenen impressores, cartutxos de tinta i tòner, formularis de paper, plecs d'etiquetes adhesives, sobres, entre altres, realitza la substitució d'elements consumibles seguint unes instruccions detallades:

1.4.1. Prepara l'element consumible com a pas previ a la substitució.

1.4.2. Interpreta les guies del dispositiu per procedir a l'alimentació de paper segons les necessitats.

1.4.3. Substitueix els elements consumibles complint les normes de seguretat establertes.

1.4.4. Reemplaça els elements consumibles.

1.4.5. Aplica els procediments de verificació i prova dels perifèrics.

1.4.6. Utilitza els mitjans necessaris per a la recuperació i reciclatge de materials consumibles segons els condicionants mediambientals.

1.4.7. Verifica que després de realitzar la substitució de l'element fungible i consumible el dispositiu informàtic manté la seva funcionalitat.

1.4.8. Registra les operacions realitzades seguint els formats donats.

b) Continguts:

1. Elements consumibles de sistemes microinformàtics.

1.1. Tipus i característiques.

1.2. Mesures de conservació i reciclatge d'elements consumibles.

1.3. Procediments de substitució d'elements consumibles.

1.4. Seguretat en procediments de manipulació i substitució d'elements consumibles.

2. Tractament de residus informàtics.

2.1. Concepte.

2.2. Finalitat.

2.3. Mètodes.

2.4. Tractament, eliminació i aprofitament de residus informàtics.

2.5. Llocs de reciclatge i eliminació de residus informàtics.

UF 4: clonació d'equips microinformàtics.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Identifica els elements que intervenen en la rèplica física, clonació, d'equips microinformàtics i aplica procediments de clonació seguint guies detallades.

1.1. Descriu les funcions de replicació física, clonació, de discos i particions en sistemes microinformàtics, tenint en compte les diferents instal·lacions de programari inherents a cada tipus d'usuari/ària.

1.2. Inicialitza equips des de diferents suports de memòria auxiliar.

1.3. Cita els diferents elements físics que intervenen en un procediment de clonació entre equips microinformàtics, i n'indica l'ús i els problemes que en puguin derivar.

1.4. Descriu les característiques de les eines de programari utilitzades per a la instal·lació d'imatges de discos o particions i n'assenyala les restriccions d'aplicació.

1.5. Realitza imatges d'una preinstal·lació de programari.

1.6. Discrimina els diferents mitjans d'emmagatzemament d'imatges de disc o particions de disc per al transport i posterior instal·lació, segons guies detallades.

1.7. Enumera les fases d'arrencada d'un sistema microinformàtic per verificar la funcionalitat de la imatge instal·lada, tenint en compte el tipus de clonació realitzada.

1.8. En un cas pràctic en el qual es té un sistema microinformàtic, eines per a la gestió de rèpliques de discos o particions de discos i rèpliques realitzades prèviament en suports adequats, aplica el procediment de clonació entre diversos equips segons les instruccions rebudes:

1.8.1. Interpreta la guia d'instruccions referents al procediment de clonació a aplicar.

1.8.2. Analitza l'equip de destinació, en el qual s'implantarà la imatge, i verifica que compleix els condicionants previs.

1.8.3. Compleix les normes de seguretat establertes per al procediment de clonació.

1.8.4. Utilitza l'eina de gestió d'imatges i procedeix a la seva implantació.

1.8.5. Verifica el resultat obtingut en el procediment de clonació.

1.8.6. Registra les operacions realitzades seguint els formats donats.

b) Continguts:

1. Mètodes de replicació física de particions i discos durs en equips microinformàtics.

1.1. Funcionalitat i objectius del procés de replicació.

1.2. Seguretat i prevenció en el procés de replicació.

1.3. Particions de discos: tipus de particions i eines de gestió.

1.4. Eines de creació i implantació d'imatges i rèpliques de sistemes: orígens d'informació; procediments d'implantació d'imatges i rèpliques de sistemes; procediments de verificació d'imatges i rèpliques de sistemes.

2. Inicialització d'equips des de diferents suports de memòria auxiliar.

3. Imatges d'una preinstal·lació de programari.

UF 5: manipulació d'equips, perifèrics i consumibles per el seu trasllat i emmagatzematge.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Descriu i realitza operacions d'etiquetatge, embalatge, emmagatzematge i trasllat d'equips, perifèrics i consumibles, en funció de les necessitats i els procediments establerts.

1.1. Descriu les condicions de manipulació, transport i emmagatzematge dels equips i components d'un sistema microinformàtic.

1.2. Identifica els diferents tipus d'embalatge d'equips, perifèrics i consumibles inherents a cada dispositiu informàtic, tenint en compte normes de qualitat i respecte al medi ambient.

1.3. Reconeix les eines necessàries per realitzar tasques d'etiquetatge i embalatge d'equips, perifèrics i consumibles, i en descriu els usos específics.

1.4. Detalla els procediments necessaris per realitzar tasques d'etiquetatge d'equips, perifèrics i consumibles, tenint en compte guies detallades.

1.5. En un cas pràctic, degudament caracteritzat, realitza l'embalatge i trasllat d'equips, perifèrics i consumibles, seguint unes instruccions donades:

1.5.1. Identifica els embalatges adequats a cada dispositiu.

1.5.2. Compleix les normes de seguretat establertes.

1.5.3. Realitza tasques prèvies al seu embalatge.

1.5.4. Etiqueta i embala els diferents dispositius utilitzant les eines adequades.

1.5.5. Recull els elements d'un sol ús de manera adequada per eliminar-los o reciclar-los.

1.5.6. Verifica que el seu etiquetatge compleix les normes de qualitat establertes.

1.5.7. Registra les operacions realitzades seguint els formats donats.

1.6. En un supòsit pràctic, degudament caracteritzat, realitza l'emmagatzemament i catalogació d'equips, perifèrics i consumibles, seguint instruccions rebudes:

1.6.1. Comprova que els components a emmagatzemar es corresponen amb l'albarà de lliurament i estan en bon estat.

1.6.2. Compleix les normes de seguretat establertes.

1.6.3. Realitza tasques prèvies al seu etiquetatge i emmagatzematge.

1.6.4. Etiqueta i emmagatzema els diferents dispositius utilitzant les eines adequades.

1.6.5. Classifica i etiqueta els components de manera que quedin perfectament catalogats.

1.6.6. Recull els elements d'un sol ús per a la seva eliminació o reciclatge.

1.6.7. Verifica que el seu etiquetatge compleix les normes de qualitat establertes.

1.6.8. Registra les operacions realitzades seguint els formats donats.

b) Continguts:

1. Tècniques d'etiquetatge, embalatge, emmagatzematge i trasllat d'equips I components informàtics.

1.1. Etiquetatge de consumibles: tècniques de premsatge de suports CD/DVD; multimèdia i ús d'aplicadors de premsatge.

1.2. Procediments d'etiquetatge.

1.3. Eines i accessoris d'etiquetatge.

1.4. Conservació i bon funcionament de les eines d'etiquetatge.

1.5. Programari d'etiquetatge.

1.6. Etiquetatge de components d'un sistema microinformàtic.

1.7. Embalatge de components interns d'un sistema microinformàtic.

1.8. Embalatge de perifèrics.

1.9. Normes d'emmagatzemament, catalogació i conservació de components i perifèrics d'un sistema microinformàtic.

1.10. Precaucions que s'han de considerar en el trasllat de sistemes microinformàtics.

Mòdul 3: programari base.

Durada: 100 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: blocs funcionals del sistema informàtic, 10 hores.

UF 2: utilitats bàsiques del sistema operatiu, 30 hores.

UF 3: dispositius i aplicacions multimèdia, 20 hores.

UF 4: ús bàsic d'un processador de text, 20 hores.

UF 5: altres aplicacions ofimàtiques, 20 hores.

UF 1: blocs funcionals del sistema informàtic.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Identifica els blocs funcionals d'un sistema informàtic i reconeix els diferents elements de l'equip i els seus perifèrics, utilitzant els seus manuals.

1.1. Identifica els components físics d'un sistema informàtic utilitzant esquemes funcionals.

1.2. Descriu les funcions de la unitat central de processament utilitzant diagrames.

1.3. Explica les funcions i característiques dels perifèrics i en localitza els mitjans de connexió amb el sistema informàtic i el tipus de consumible que utilitza.

1.4. Descriu les funcions i característiques de les unitats d'emmagatzemament i assenyala els suports corresponents.

1.5. Descriu els procediments d'arrencada i parada de l'equip informàtic i dels seus perifèrics, i identifica els problemes que poden sorgir en aquests procediments.

b) Continguts:

1. L'ordinador i el seu funcionament en l'ús bàsic de les TIC:

1.1. Components principals.

1.2. Connexió i posada en marxa.

1.3. Tipus de perifèrics.

UF 2: utilitats bàsiques del sistema operatiu.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Descriu i empra les utilitats bàsiques del sistema operatiu per a l'ús de l'equip informàtic, seguint el procediment establert.

1.1. Explica les funcions del sistema operatiu i les relaciona amb els elements del sistema informàtic.

1.2. Distingeix i utilitza els elements de la interfície d'usuari proporcionada pel sistema operatiu per moure's dins de l'equip informàtic i preparar un entorn de treball.

1.3. Identifica les eines i funcionalitats proporcionades pel sistema operatiu per al maneig del sistema d'arxius i diferencia carpetes i unitats locals i remotes.

1.4. Enumera les característiques de les aplicacions proporcionades pel sistema operatiu per al maneig dels perifèrics connectats a l'equip informàtic.

1.5. Descriu les eines i els serveis proporcionats pel sistema operatiu per accedir i compartir recursos dins d'una xarxa local i els relaciona amb el sistema d'arxius.

1.6. En un cas pràctic, degudament caracteritzat, maneja el sistema operatiu d'un equip informàtic personal degudament instal·lat i configurat, segons les instruccions rebudes:

1.6.1. Identifica els seus elements físics funcionals.

1.6.2. Engega l'equip i verifica, visualment, que la càrrega del sistema es realitza sense errors.

1.6.3. Utilitza la interfície gràfica d'usuari per mitjà dels dispositius apuntadors i el teclat, i procedeix a executar aplicacions en el sistema informàtic personal.

1.6.4. Personalitza l'escriptori i altres aspectes de la interfície gràfica.

1.6.5. Explora les informacions que contenen suports d'emmagatzemament com CD, DVD, memòries extraïbles, memòries USB, entre altres.

1.6.6. Opera amb carpetes i arxius utilitzant l'eina per al maneig del sistema d'arxius proporcionada pel sistema operatiu.

1.6.7. Captura informació a través de l'escàner i la emmagatzema per al seu ús posterior utilitzant les eines proporcionades pel sistema operatiu.

1.6.8. Realitza la impressió local d'informació emmagatzemada prèviament utilitzant les eines proporcionades pel sistema operatiu.

1.6.9. Aplica els procediments d'apagat controlat de l'equip informàtic personal.

b) Continguts:

1. El sistema operatiu en l'ús bàsic de les TIC:

1.1. Característiques.

1.2. La interfície gràfica d'usuari, l'escriptori.

1.3. Gestió d'arxius i carpetes: exploració en un sistema operatiu, funcions bàsiques d'exploració i recerca.

1.4. Utilització de perifèrics.

UF 3: dispositius i aplicacions multimèdia.

Durada: 20 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Identifica els dispositius multimèdia i n'obté informació utilitzant aplicacions multimèdia, seguint unes instruccions rebudes.

1.1. Identifica els dispositius multimèdia i la seva connexió a l'equip informàtic per utilitzar-los amb aplicacions multimèdia, connectant-los als ports corresponents.

1.2. Identifica els tipus de formats de compressió usats per registrar les informacions multimèdia, i els relaciona amb els seus usos i les aplicacions que els utilitzen.

1.3. En un cas pràctic degudament caracteritzat, obté informació multimèdia utilitzant les aplicacions multimèdia, seguint unes instruccions donades:

1.3.1. Connecta els dispositius en el port especificat.

1.3.2. Identifica i utilitza el programari multimèdia apropiat per a cada dispositiu.

1.3.3. Obté imatges i les emmagatzema en el format i la ubicació especificada.

1.3.4. Obté música i sons i els emmagatzema en el format i la ubicació especificada.

1.3.5. Captura vídeos i els emmagatzema en el format i la ubicació especificada.

b) Continguts:

1. Entorns multimèdia en l'ús bàsic de les TIC:

1.1. Dispositius i aplicacions multimèdia.

1.2. Formats multimèdia.

1.3. Procediments d'intercanvi d'informació multimèdia entre equips i dispositius.

UF 4: ús bàsic d'un processador de text.

Durada: 20 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Descriu i utilitza les funcions principals d'un processador de textos i realitza documents simples i elementals, d'acord a les instruccions rebudes.

1.1. Explica les funcions i característiques d'un processador de textos i les relaciona amb els tipus de documents a elaborar.

1.2. Descriu els procediments de creació, modificació i manipulació de documents utilitzant les eines del processador de textos.

1.3. Identifica els formats que es poden aplicar al text que contenen els documents per millorar-ne la presentació: negreta, cursiva, subratllat, mida i tipus de fonts, numeració i vinyetes, tabulacions i alineació de paràgrafs, entre altres, tenint en compte els espais.

1.4. Descriu les funcions que s'utilitzen per inserir imatges i objectes gràfics als documents, tenint en compte el tipus d'objecte.

1.5 Identifica les funcions que s'utilitzen per afegir encapçalaments i peus de pàgina als documents, seguint les instruccions d'estil rebudes.

1.6. En un cas pràctic degudament caracteritzat, crea documents per presentar informació utilitzant un processador de textos, seguint uns formats especificats:

1.6.1. Selecciona i aplica els formats a textos i a blocs de text.

1.6.2. Insereix imatges i objectes predissenyats que proporciona el processador de textos, i hi aplica format.

1.6.3. Insereix encapçalaments i peus de pàgina als documents afegint autotextos i aplicant formats.

1.6.4. Passa el corrector ortogràfic.

1.6.5. Desa i imprimeix els documents.

b) Continguts:

1. El processador de textos en l'ús bàsic de les TIC:

1.1. Estructura i funcions d'un processador de textos.

1.2. Aplicació de format a documents.

1.3. Inserció d'objectes en documents.

1.4. Configuració de pàgina.

1.5. El corrector ortogràfic.

UF 5: altres aplicacions ofimàtiques.

Durada: 20 hores.

a) Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Descriu la funcionalitat d'altres aplicacions ofimàtiques o les utilitza per al tractament i presentació d'informació, utilitzant dissenys ja definits i seguint instruccions rebudes.

1.1. Explica les característiques i l'ús de les aplicacions ofimàtiques de full de càlcul, base de dades i presentació de documents en diapositives, i les relaciona amb les del tractament de textos.

1.2. En un cas pràctic, degudament caracteritzat, en el qual es té un full de càlcul ja dissenyat, realitza les següents operacions seguint instruccions rebudes:

1.2.1. Obre i tanca el full de càlcul.

1.2.2. Introdueix dades a les cel·les.

1.2.3. Desa els canvis realitzats.

1.2.4. Imprimeix els fulls de càlcul.

1.3. En un cas pràctic, degudament caracteritzat, en el qual es té una base de dades dissenyada, i les seves taules, relacions, formularis i informes creats, realitza les següents operacions seguint instruccions rebudes:

1.3.1. Obre i tanca la base de dades.

1.3.2. Visualitza i introdueix dades a través dels formularis ja creats.

1.3.3. Desa els canvis realitzats.

1.3.4. Imprimeix les dades utilitzant els informes ja creats.

1.4. En un cas pràctic, degudament caracteritzat, en el qual es té una presentació ja dissenyada, realitza les següents operacions seguin instruccions rebudes:

1.4.1. Obre i tanca la presentació ja creada.

1.4.2. Presenta les diapositives.

1.4.3. Imprimeix les diapositives.

b) Continguts:

1. Altres aplicacions ofimàtiques en l'ús bàsic de les TIC:

1.1. Aplicacions ofimàtiques de full de càlcul, base de dades i presentacions.

1.2. Funcionalitats i usos.

Mòdul 4: recursos a la xarxa local i a Internet.

Durada: 80 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: xarxes d'àrea local (LAN), 30 hores.

UF 2: recerques a la intranet i a Internet, 20 hores.

UF 3: utilitats per l'intercanvi d'informació entre persones usuàries, 30 hores.

UF 1: xarxes d'àrea local (LAN).

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Descriu i fa servir les utilitats que proporciona Internet per realitzar recerques a la xarxa interna i externa, seguint instruccions rebudes.

1.1. Ubica dispositius de connexió de xarxa (repetidor, commutador i encaminador, entre altres) en armaris de distribució o llocs predeterminats utilitzant les eines adequades.

1.2. Descriu les eines i els serveis proporcionats pel sistema operatiu per accedir i compartir recursos dins d'una xarxa local i els relaciona amb el sistema d'arxius.

1.3. En un cas pràctic degudament caracteritzat, accedeix a recursos compartits i intercanvia informació entre diversos equips, utilitzant els serveis de la xarxa local i seguint unes instruccions donades:

1.3.1. Extreu la informació d'una unitat externa del tipus CD-ROM, DVD o llàpis USB, entre altres.

1.3.2. Accedeix a carpetes i arxius per obtenir informació d'altres equips.

1.3.3. Imprimeix documents per altres impressores de la xarxa.

1.3.4. Fa servir carpetes i arxius utilitzant els recursos compartits de la xarxa local.

b) Continguts:

1. Perifèrics microinformàtics:

1.1. Dispositius de connectivitat: mòdem, repetidor, commutador, encaminador, entre altres.

2. Xarxes d'àrea local en l'ús bàsic de les TIC:

2.1. Usos i característiques.

2.2. Accés a recursos compartits.

2.3. Xarxes sense fil.

2.4. Dispositius amb connexió sense fil a la xarxa i a l'equip.

3. La xarxa interna.

UF 2: recerques a la intranet i a Internet.

Durada: 20 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Descriu i fa servir les utilitats que proporciona Internet per realitzar recerques a la xarxa interna i externa, seguint instruccions rebudes.

1.1. Explica les característiques i funcions de la xarxa Internet i d'una intranet corporativa i les relaciona amb el tipus d'informació a buscar i utilitzar.

1.2. Enumera i enuncia les característiques d'una pàgina web i de les possibilitats de navegació entre pàgines, i distingeix entre pàgines segures i no segures.

1.3. Reconeix les eines que s'utilitzen per navegar per la xarxa, cerca informació i afegeix criteris de recerca selectiva.

1.4. En un cas pràctic, degudament caracteritzat, navega per la xarxa Internet per buscar informacions, seguint instruccions rebudes:

1.4.1. Obre el navegador i l'utilitza per accedir a pàgines i als seus enllaços.

1.4.2. Utilitza un cercador i localitza informació segons els criteris de recerca indicats.

1.4.3. Personalitza el navegador utilitzant les utilitats de l'eina (pàgina d'inici, colors dels enllaços, mida de font, entre altres).

1.4.4. Identifica els mitjans i procediments de seguretat durant l'accés a pàgines web per evitar la instal·lació no desitjada de programari i altres amenaces (cadenat, https).

1.4.5. Utilitza certificats o signatures digitals per navegar per organismes o institucions.

1.4.6. Afegeix les pàgines més visitades a la llista de preferits.

1.4.7. Utilitza les funcions del navegador per accedir a l'historial de pàgines visitades.

b) Continguts:

1. Internet en l'ús bàsic de les TIC:

1.1. Característiques i usos.

1.2. Documents web.

1.3. Navegació pel web: navegadors web, configuració del navegador, descripció i funcionament del navegador.

1.4. Clients web: característiques i usos.

1.5. Cercadors: característiques i usos.

1.6. Ús de certificats i signatures digitals.

1.7. Protecció del sistema operatiu i aplicacions davant atacs mal intencionats procedents d'Internet: suplantació d'identitat (phishing), programes maliciosos (malware), programes espia (spyware).

2. La xarxa externa.

UF 3: utilitats per l'intercanvi d'informació entre persones usuàries.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Descriu i empra les utilitats que ofereix la xarxa Internet i la intranet corporativa per a l'intercanvi d'informació entre persones usuàries.

1.1. Explica les funcionalitats que ofereixen les eines de correu per a l'intercanvi d'informació, i n'assenyala les possibilitats per organitzar el treball i realitzar el seguiment de tasques.

1.2. Descriu les característiques dels fòrums de notícies i blocs, entre altres, i de les eines que s'utilitzen per realitzar consultes i deixar-hi opinions sobre temes concrets.

1.3. Identifica i distingeix les funcionalitats que ofereixen les eines de missatgeria instantània i videoconferència per establir converses i aclarir instruccions quan no és possible el contacte directe.

1.4. Reconeix les funcionalitats que ofereixen les plataformes virtuals de formació (e-learning) per usar-les com a mitjà per a l'aprenentatge continu.

1.5. En un cas pràctic, degudament caracteritzat, utilitza un servei de correu per enviar i rebre missatges seguint instruccions rebudes:

1.5.1. Crea un compte de correu a través d'un servidor web que proporcioni el servei.

1.5.2. Crea un nou missatge i hi afegeix destinataris i assumpte, utilitzant les funcions de format, i l'envia.

1.5.3. Comprova la safata d'entrada de l'eina de correu i obre els nous missatges.

1.5.4. Adjunta arxius en les trameses de correus.

1.5.5. Organitza les carpetes de correu.

1.6. En un cas pràctic, degudament caracteritzat, utilitza serveis de missatgeria instantània i videoconferència per intercanviar informació seguint instruccions rebudes:

1.6.1. Accedeix al servei de missatgeria instantània i videoconferència.

1.6.2. Habilita converses instantànies privades i permet o denega l'accés a la conversa a altres persones.

1.6.3. Estableix videoconferències amb una o diverses persones usuàries utilitzant els programes i mitjans indicats.

1.6.4. Utilitza els elements: pissarres, escriptoris compartits i transferència d'arxius, entre altres, que proporcionen les eines de missatgeria.

1.7. En un cas pràctic, degudament caracteritzat, utilitza plataformes virtuals de formació, segons uns criteris especificats i seguint instruccions rebudes:

1.7.1. Accedeix a la plataforma virtual.

1.7.2. Navega pels continguts que ofereix la plataforma virtual.

1.7.3. Utilitza les eines de comunicació que proporciona la plataforma (correu, fòrum i missatgeria) per intercanviar missatges i treballs amb el tutor i altres usuaris.

b) Continguts:

1. Altres serveis d'Internet en l'ús bàsic de les TIC:

1.1. Correu electrònic: funcionalitats i tipus.

1.2. Missatgeria instantània: tipus i característiques.

1.3. Videoconferència: característiques.

1.4. Fòrums: tipus i característiques.

1.5. Eines i usos dels serveis d'Internet.

1.6. Altres serveis d'Internet.

2. Plataformes virtuals de formació en l'ús bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació.

2.1. Aplicacions i aprenentage electrònic (e-learning) característiques i usos.

Mòdul 5: projecte integrat.

Durada: 30 hores.

Plantejament d'un supòsit pràctic que impliqui l'aplicació transversal dels coneixements corresponents a les competències professionals que conté el perfil.

Mòdul 6: formació en centres de treball.

Durada: 200 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. S'adapta a l'organització de l'empresa i s'integra en el seu equip de treball.

1.1. Reconeix l'organigrama de l'empresa, les funcions del seu departament i les seves activitats principals.

1.2. Identifica els procediments i mètodes de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3. Interpreta la importància de cada element de la xarxa en el desenvolupament de l'activitat de l'empresa, centre o servei.

1.4. Reconeix i accepta els requeriments actitudinals, personals i professionals, que necessita el lloc de treball.

2. Interpreta les instruccions que rep i es responsabilitza de les tasques encomanades.

2.1. Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada.

2.2. Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de treball.

2.3. Estableix una comunicació i relació eficaç amb la persona responsable en cada situació i membres del seu equip, mantenint un tracte fluid i correcte.

3. Realitza les activitats formatives de referència característiques del lloc de treball d'acord amb els procediments establerts per l'empresa i adopta les actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional.

3.1. Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, utillatge, equips i eines, aplicant els procediments tècnics adequats.

3.2. Es coordina amb la resta de l'equip, i informa de qualsevol canvi, necessitat rellevant o imprevist que es presenti.

3.3. Executa les tasques segons els procediments establerts en el centre de treball.

3.4. Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada.

3.5. Un cop finalitzades les activitats encomanades, comunica els resultats segons els procediments establerts per l'empresa.

3.6. Identifica les normes de prevenció de riscos laborals que cal aplicar en l'activitat professional segons la legislació vigent.

3.7. Aplica els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes de l'empresa, centre o servei.

3.8. Manté una actitud clara de respecte al medi ambient en les activitats desenvolupades i aplicat les normes internes i externes que hi estan vinculades.

3.9. Actua amb responsabilitat en l'àmbit de treball aplicant les normes i els procediments en el desenvolupament de qualsevol activitat o tasca.

4. S'adapta al ritme de treball de l'organització.

4.1. S'incorpora puntualment al lloc de treball i respecta els horaris establerts.

4.2. Realitza les tasques encomanades en un temps raonable.

5. Demostra una actitud de respecte vers els companys i l'organització.

5.1. Estableix en el seu lloc de treball unes relacions basades en el respecte, la tolerància i la comunicació com a via de resolució de conflictes.

5.2. S'adapta als requeriments d'imatge personal establerts per l'organització.

b) Activitats formatives de referència:

1. Activitats formatives de referència relacionades amb el muntatge de sistemes microinformàtics:

1.1. Muntatge, substitució, connexió de components i perifèrics.

1.2. Verificació de muntatges.

1.3. Utilització de guies, documentació i altres recursos en els processos de muntatge.

1.4. Formalitzar la documentació.

1.5. Ús del polímetre: mesurament de totes les tensions que dóna la font d'alimentació.

1.6. Mesurament de diversos resistors i comparació amb els valors teòrics d'aquest (codi de colors).

1.7. Configuració de dispositius en una cinta IDE: màster, Slave i Cable Select.

1.8. Configuració de dispositius SATA.

1.9. Desmuntatge i muntatge de la CPU i del seu bloc dissipador-ventilador. Ús de la silicona tèrmica.

1.10. Desmuntatge i muntatge de la memòria del sistema.

1.11. Desmuntatge i muntatge d'un ordinador.

1.12. Cablatge dels polsadors i dels LED del frontal del sistema.

1.13. Cablatge dels ports sèrie, USB, Firewire i de l'àudio del frontal del sistema.

1.14. Connexió i configuració d'una impressora.

1.15. Connexió i configuració d'un escaner.

1.16. Connexió i configuració d'una targeta de xarxa.

1.17. Connexió i configuració d'una targeta de vídeo.

1.18. Connexió i configuració d'una antena WIFI USB.

2. Activitats formatives de referència relacionades amb el manteniment d'un equip microinformàtic:

2.1. Manteniment de sistemes microinformàtics i perifèrics.

2.2. Aplicació del pla de manteniment i neteja d'equips i perifèrics.

2.3. Verificació de la funcionalitat dels equips i dels perifèrics.

2.4. Utilització de guies, documentació i altres recursos en els processos de manteniment.

2.5. Formalitzar la documentació.

2.6. Etiquetatge, embalatge, emmagatzematge i trasllat d'equips microinformàtics, perifèrics i consumibles.

2.7. Etiquetatge i embalatge seguint els procediments i la normativa.

2.8. Emmagatzematge d'equips, perifèrics i consumibles.

2.9. Reciclatge de residus.

2.10. Treball de investigació amb Internet: xiulets POST en cas de mal funcionament, de diferents plaques base.

2.11. Utilització de programari per la verificació de sistemes informàtics (Hardinfo, Everest, utilitats del fabricant).

2.12. Neteja del interior del gabinet d'un sistema informàtic, amb la ajuda d'una aspiradora.

2.13. Neteja del bloc dissipador ventilador de la CPU, amb la ajuda d'un pinzell i d'una aspiradora.

2.14. Neteja d'un teclat amb la ajuda d'un esprai d'aire comprimit.

2.15. Procés de substitució del tòner o tòners d'una impressora làser.

2.16. Procés de substitució de cartutx o cartutxos d'una impressora de raig de tinta

2.17. Eines per partir el disc: Gparted.

2.18. Creació d'imatges i clonació amb Clonezilla i Partimage.

2.19. Eines per l'etiquetatge de sistemes informàtics, perifèrics i consumibles.

2.20. Emmagatzematge, catalogació i conservació de components i perifèrics d'un sistema microinformàtic.

2.21. Trasllat de sistemes microinformàtics.

3. Activitats formatives de referència relacionades amb el programari base:

3.1. Arquitectura de Von Neumann.

3.2. Simulador de la suma dos nombres en codi màquina (datagrama).

3.3. Instal·lació bàsica d'un sistema operatiu (lliure o propietari).

3.4. Configuració bàsica de l'entorn d'usuari.

3.5. Els sistemes de fitxers FAT, NTFS i ext3.

3.6. Operacions bàsiques amb arxius, directoris, recursos de la xarxa i discos.

3.7. Gravació de veu al PC i tractament posterior amb Audacity o equivalent.

3.8. Captura de vídeo al PC i tractament posterior amb ffmpeg (winFF) o equivalent.

3.9. Creació d'un document amb imatges, peu de pàgina, taules i autotext.

3.10. Modificació d'un document existent i impressió del document (en impressora real o PDF).

3.11. Edició d'un full de càlcul.

3.12. Edició d'una base de dades.

3.13. Edició d'una presentació de diapositives.

4. Activitats formatives de referència relacionades amb els recursos a la xarxa local i a Internet:

4.1. Cablatge estructurat: ampliació d'un PC a una xarxa local ja existent.

4.2. Intercanvi d'informació als recursos de xarxa.

4.3. Iniciació a la navegació web.

4.4. Navegació web segura.

4.5. Eines en Internet (cercadors, administració pública, cerca de treball, programari gratuït, alertes de seguretat).

4.6. El correu electrònic (on-line i off-line).

4.7. La missatgeria instantània i les videoconferències.

4.8. Usuari de formació a distància amb Moodle.

Mòdul 7: formació de lliure disposició.

Durada: 50 hores.

Formació per completar i reforçar els mòduls establerts per:

1. Distribuir aquestes hores entre un o més mòduls formatius com a reforç curricular o per ampliar el projecte integrat (fins a 60 hores).

2. Desenvolupar un mòdul específic, com a projecte especial de centre, per adequar-se a l'entorn productiu o a les característiques del grup.

3. Completar la formació en centres de treball (FCT) fins a realitzar un màxim de 250 hores.

VII. Requisits del context formatiu

Per impartir aquest programa de qualificació professional inicial cal complir els requisits de professorat, d'espais i d'instal·lacions que preveuen els articles 23 i 28 del Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial.

VIII. Correspondències de la formació del programa de qualificació professional inicial amb els cicles formatius de grau mitjà

Correspondència amb el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes (codi SMX1):

Mòdul 1, components d'un equip microinformàtic, i mòdul 2, manteniment d'un equip microinformàtic.

Es corresponen amb la UF1-M1, electricitat a l'ordinador, i la UF5-M1, manteniment d'equips microinformàtics.

Mòdul 1, components d'un equip microinformàtic, i mòdul 3, programari base.

Es corresponen amb la UF2-M1, components d'un equip microinformàtic.

Mòdul 1, components d'un equip microinformàtic.

Es correspon amb la UF3-M1, muntatge d'un equip microinformàtic.

Mòdul 2, manteniment d'un equip microinformàtic.

Es correspon amb la UF6-M1, instal·lació de programari.

IX. Correspondència entre els mòduls que estableix el programa de qualificació professional inicial i els mòduls formatius (MF) corresponents a les unitats de competència (UC) de les qualificacions professionals completes i incompletes que inclou:

Mòdul 1: components d'un equip microinformàtic.

Es correspon amb el MF 2-1207-1111_1 (ICQP), MF1207_1 (INCUAL): operacions auxiliars de muntatge de components informàtics.

Mòdul 2: manteniment d'un equip microinformàtic.

Es correspon amb el MF 2-1208-1111_1 (ICQP), MF1208_1 (INCUAL): operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics.

Mòdul 3: programari base i Mòdul 4: recursos a la xarxa local i a Internet.

Es correspon amb el MF 2-1209-1111_1 (ICQP), MF1209_1 (INCUAL): operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació.

Annex 2

Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

I. Identificació

El programa de qualificació professional inicial d'auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques queda identificat pels següents elements:

1. Denominació: auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.

2. Nivell: programa de qualificació professional inicial.

3. Durada: 650 hores.

4. Famílies professionals: fabricació mecànica i electricitat i electrònica.

II. Competència general

Realitzar operacions bàsiques de fabricació; alimentar i assistir als processos de mecanització, muntatge i fosa automatitzats amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient. Realitzar operacions auxiliars, seguint les instruccions del superior, en el muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis per a diversos usos i instal·lacions, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

III. Relació de qualificacions i unitats de competència (UC) incloses d'acord amb el Catàleg de qualificacions professionals de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) i amb el Catàleg de l'Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL)

1. Qualificacions professionals completes:

FM_2-031_1 (ICQP), FME031_1 (INCUAL): operacions auxiliars de fabricació mecànica.

Aquesta qualificació comprèn les següents unitats de competència:

UC_2-0087-11_1 (ICQP), UC0087_1 (INCUAL): realitzar operacions bàsiques de fabricació.

UC_2-0088-11_1 (ICQP), UC0088_1 (INCUAL): realitzar operacions bàsiques de muntatge.

2. Qualificacions professionals incompletes:

EE_2-255_1 (ICQP), ELE255_1 (INCUAL): operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis.

Aquesta qualificació comprèn la següent unitat de competència:

UC_2_0816-11_1 (ICQP), UC0816_1 (INCUAL): realitzar operacions de muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis.

IV. Entorn professional

1. Aquest/a professional desenvolupa la seva activitat professional en grans, mitjanes i petites empreses dedicades a la fabricació i muntatge de productes electromecànics. També pot desenvolupar la seva activitat professional en petites i mitjanes empreses majoritàriament privades, per compte d'altri, dedicades al muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques en edificis d'habitatges, oficines, locals comercials i industrials, sent regulada l'activitat pel Reglament electrotècnic de baixa tensió i per la Normativa de les infrastructures comunes de telecomunicacions. Treballa seguint instruccions de tècnics superiors i segons procediments establerts.

2. Aquest/a professional treballa en el sector d'indústries de fabricació mecànica i instal·lacions a l'àrea de fabricació, muntatge i reparació amb activitats de:

2.1. Fabricació de productes electromecànics.

2.2. Tallers mecànics.

2.3. Construcció de maquinària.

2.4. Construcció i reparació de material de transport (automòbils, motocicletes i bicicletes, naval, ferroviari, aeronàutic i altres).

2.5. La fabricació, muntatge o reparació de construccions metàl·liques.

2.6. Productes de fabricació mecànica.

2.7. Muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis d'habitatges.

2.8. Muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis d'oficines.

2.9. Muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis comercials.

2.10. Muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis de tipus industrial.

3. Ocupacions o llocs de treball relacionats:

3.1. Auxiliar de processos automatitzats.

3.2. Muntador/a de màquines eines.

3.3. Peó de la indústria metal·lúrgica.

3.4. Peó d'indústries manufactureres.

3.5. Ajudant de l'/la instal·lador/a d'equips i sistemes de comunicació.

3.6. Ajudant de l'/la instal·lador/a reparador/a d'instal·lacions telefòniques.

3.7. Operari/a d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

3.8. Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica.

V. Relació de mòduls professionals i unitats formatives (UF)

Mòdul 1: operacions de fabricació.

Durada: 120 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient en el taller mecànic i manteniment del taller de mecanització, 10 hores.

UF 2: interpretació, representació gràfica i metrologia, 10 hores.

UF 3: preparació del treball de fabricació, 10 hores.

UF 4: operacions manuals de mecanització, 50 hores.

UF 5: operacions amb màquines eines, 40 hores.

Mòdul 2: operacions de muntatge.

Durada: 130 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació específica del muntatge, 10 hores.

UF 2: muntatge de canonades, construccions i serralleria metàl·liques, 60 hores.

UF 3: unió i soldadura en materials metàl·lics i de PVC, 50 hores.

UF 4: proves de resistència i d'estanquitat, 10 hores.

Mòdul 3: equipaments elèctrics i domòtics bàsics.

Durada: 50 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: equips, dispositius, materials i eines, 10 hores.

UF 2: muntatge, col·locació i fixació d'elements elèctrics de BT i domòtics, 30 hores.

UF 3: conductors elèctrics, 10 hores.

Mòdul 4: instal·lacions elèctriques i domòtiques d'habitatges i locals.

Durada: 60 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: simbologia i esquemes elèctrics i domòtics, 10 hores.

UF 2: muntatge d'instal·lacions i posada en funcionament. 40 hores.

UF 3: mesures de paràmetres fonamentals, 10 hores.

Mòdul 5: reparació d'instal·lacions elèctriques i domòtiques.

Durada: 40 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: identificació de disfuncions i avaries en instal·lacions, 10 hores.

UF 2: reparació, verificació i adequació de les instal·lacions elèctriques i domòtiques, 30 hores.

Mòdul 6: projecte integrat.

Durada: 30 hores.

Mòdul 7: formació en centres de treball.

Durada: 200 hores.

Mòdul 8: formació de lliure disposició.

Durada: 50 hores.

Formació per completar i reforçar els mòduls establerts.

VI. Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives (UF)

Mòdul 1: operacions de fabricació.

Durada: 120 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient en el taller mecànic i manteniment del taller de mecanització, 10 hores.

UF 2: interpretació, representació gràfica i metrologia, 10 hores.

UF 3: preparació del treball de fabricació, 10 hores.

UF 4: operacions manuals de mecanització, 50 hores.

UF 5: operacions amb màquines eines. 40 hores.

UF 1: normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient en el taller mecànic i manteniment del taller de mecanització.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental pròpies de la professió, i identifica els riscos associats i les mesures i equips per prevenir-los.

1.1. Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació dels diferents materials, eines, utillatge, màquines i mitjans de transport.

1.2. Treballa amb les màquines, respectant les normes de seguretat.

1.3. Identifica les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials, eines, i màquines de mecanització.

1.4. Descriu els elements de seguretat (proteccions, alarmes, aturades d'emergència, entre altres) de les màquines i els equips de protecció individual (calçat, protecció ocular, indumentària, entre altres) que s'han d'emprar en les diverses operacions manuals de mecanització.

1.5. Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerits.

1.6. Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en la preparació i execució de les operacions de soldadura i projecció.

1.7. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

1.8. Valora l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

2. Realitza el manteniment de primer nivell de les màquines, equips i eines manuals, i el relaciona amb la seva funcionalitat.

2.1. Descriu les operacions de manteniment de primer nivell d'eines, màquines i equips manuals.

2.2. Localitza els elements sobre els quals cal actuar.

2.3. Realitza desmuntatges i muntatges d'elements simples d'acord amb el procediment.

2.4. Verifica i manté els nivells dels lubricants.

2.5. Recull residus d'acord amb les normes de protecció ambiental.

2.6. Registra els controls i revisions efectuades per assegurar la traçabilitat de les operacions de manteniment.

2.7. Valora la importància de realitzar el manteniment de primer nivell en els temps establerts.

b) Continguts:

1. Manteniment de primer nivell dels equips i mitjans empleats en operacions de mecanització.

1.1. Pla de manteniment i documents de registre.

1.2. Planificació de l'activitat.

1.3. Greixatges, nivells de líquid i alliberament de residus.

1.4. Tècniques i procediments per a la substitució d'elements simples.

1.5. Valoració de l'ordre i neteja en l'execució de tasques.

1.6. Participació solidària en els treballs d'equip.

2. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

2.1. Identificació de riscos.

2.2. Determinació de les mesures de prevenció de riscos laborals en les operacions manuals de mecanització.

2.3. Factors físics de l'entorn de treball.

2.4. Factors químics de l'entorn de treball.

2.5. Equips de protecció individual.

2.6. Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

2.7. Compliment de la normativa de protecció ambiental.

UF 2: interpretació, representació gràfica i metrologia.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Determina gràficament la solució constructiva d'un procés de fabricació.

1.1. Determina la forma i les dimensions de productes a construir, i interpreta la simbologia representada als plànols de fabricació.

1.2. Identifica toleràncies de formes i dimensions i altres característiques dels productes que es volen fabricar, i analitza i interpreta la informació tècnica que contenen els plànols de fabricació.

1.3. Realitza croquis senzills d'utillatge i eines per a l'execució dels processos, i defineix les solucions constructives en cada cas.

1.4. Realitza dibuixos senzills de peces, utillatge i eines en dues i tres dimensions.

2. Treballa amb instruments bàsics de mesurament i control per verificar la qualitat dels productes obtinguts.

2.1. Identifica i descriu instruments bàsics de mesurament i control (calibres de límits, calibre peu de rei, escaire, rellotge comparador, marbre de traçar, goniòmetre, micròmetre) i el seu funcionament.

2.2. Verifica dimensions i característiques de peces o conjunts muntats utilitzant instruments de metrologia específics per a la magnitud de mesura, segons els procediments establerts.

2.3. Realitza registres i anotacions de les mesures realitzades.

2.4. Elabora informes d'incidències i hi indica les anomalies i deficiències detectades.

b) Continguts:

1. Interpretació de plànols de fabricació.

2. Dibuix industrial: línies normalitzades, vistes, talls, seccions i croquis de peces, utillatge i eines.

3. Identificació de toleràncies de dimensions i de formes.

4. Instruments de verificació (metre, calibres, peu de rei, escaire, nivell, goniòmetre).

5. Processos de verificació:

5.1. Preparació de peces i mitjans per a la verificació.

5.2. Preparació de peces per al mesurament, verificació o assaig.

5.3. Condicions per realitzar els mesuraments i assajos.

5.4. Calibratge d'instruments de mesurament.

5.5. Metrologia dimensional, geomètrica i superficial.

5.6. Rigor en la preparació.

6. Verificació dimensional:

6.1. Mesurament dimensional, geomètric i superficial.

6.2. Instrumentació metrològica.

6.3. Errors típics en el mesurament.

6.4. Registre de mesures.

6.5. Fitxes de presa de dades.

6.6. Rigor en l'obtenció de valors.

UF 3: preparació del treball de fabricació.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Prepara els materials i les màquines d'acord a les informacions, instruccions i documentació tècnica relacionada amb processos bàsics de fabricació.

1.1. Interpreta informacions, especificacions tècniques i informació gràfica relatives als processos auxiliars de mecanització.

1.2. Selecciona els materials, les eines i/o l'utillatge en funció de les característiques del producte a obtenir.

1.3. Descriu mitjans, eines i equips utilitzats en processos auxiliars de fabricació mecànica.

1.4. Prepara les eines i maquinària necessàries per als processos auxiliars de fabricació mecànica, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

1.5. Introdueix els paràmetres del procés de mecanització.

1.6. Munta la peça sobre l'utillatge amb la precisió exigida.

1.7. Organitza el lloc de treball, i realitza les tasques de neteja i manteniment necessàries, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

1.8. Actua amb rapidesa en situacions problemàtiques.

b) Continguts:

1. Preparació del treball:

1.1. Anàlisi de la documentació tècnica.

1.2. Organització del treball.

1.3. Distribució de càrregues de treball.

1.4. Qualitat, normatives i catàlegs.

1.5. Planificació de les tasques.

1.6. Valoració de l'ordre i la neteja durant les fases del procés.

2. Preparació de materials, equips i màquines:

2.1. Interpretació dels documents de treball.

2.2. Valoració dels temps de les diverses fases i operacions del treball.

2.3. Muntatge i ajustament de les màquines i estris.

2.4. Catàlegs de materials.

UF 4: operacions manuals de mecanització.

Durada: 50 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza operacions bàsiques de fabricació (calat, roscatge amb mascle o filera, desbarbatge, llimada i altres), i relaciona els procediments amb el producte a obtenir i aplica les tècniques operatives.

1.1. Descriu les operacions bàsiques de fabricació partint de la informació tècnica del procés i relacionant operacions, estris i eines utilitzades, i paràmetres d'operació.

1.2 Interpreta paràmetres de velocitat, avenços, passos, rosques, composició i altres, propis de processos de fabricació.

1.3 Realitza les operacions bàsiques de fabricació requerides en un procés definit, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

1.4 Comprova les característiques de les peces mecanitzades.

1.5 Analitza les diferències entre el procés definit i el realitzat.

1.6 Identifica les deficiències ocasionades per les eines, les condicions de tall i el material.

1.7 Elabora informes d'incidències i indica les anomalies i deficiències detectades, així com les mesures realitzades.

1.8 Manté una actitud d'atenció, interès, meticulositat, ordre i responsabilitat durant la realització de les tasques.

b) Continguts:

1. Mecanització amb eines manuals:

1.1. Característiques i tipus d'eines.

1.2. Identificació de l'utillatge i eines més emprats en el taller.

1.3. Operacions de mecanització manual: llimada, cisallament, calat, escairament, roscatge, reblada, desbarbatge, esmerilament, punxonament, aixamfranat, esmolada, tall mecànic i altres.

1.4. Verificació i anàlisi dels defectes típics i les seves causes.

1.5. Hàbits d'ordre i neteja en l'ús dels materials, eines i equips, atenent els criteris d'economia, eficàcia i seguretat.

1.6. Valoració de les normes d'utilització.

UF 5: operacions amb màquines eines.

Durada: 40 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Analitza els procediments d'alimentació i descàrrega dels processos automàtics de fabricació mecànica, així com els processos auxiliars en fosa, mecanització, soldadura, caldereria, tractaments.

1.1. Descriu els procediments d'alimentació de sistemes automàtics de fabricació mecànica en fosa, mecanització, muntatge, soldadura, caldereria, tractaments i altres.

1.2. Descriu els procediments de manipulació de càrregues.

1.3. Descriu els processos auxiliars de fabricació mecànica en fosa, mecanització, soldadura, caldereria, tractaments i altres.

1.4. Treballa amb equips de mecanització, utilitzant les proteccions personals i d'entorn requerides.

1.5. Comprova les característiques de les peces mecanitzades.

1.6. Analitza les diferències entre el procés definit i el realitzat.

1.7. Identifica les deficiències produïdes per les eines, les condicions de tall i el material.

1.8. Manté una actitud d'atenció, interès, meticulositat, ordre i responsabilitat durant la realització de les tasques.

b) Continguts:

1. Mecanització amb màquines eines:

1.1. Equips i mitjans utilitzats en treballs de mecanització.

1.2. Tècniques de mecanització amb màquina eina.

1.3. Alimentació, càrrega i descàrrega de matèries primeres i peces en processos de fosa, mecanització, muntatge, tractaments i altres.

1.4. Tècniques operatives d'arrencament de ferritja.

1.5. Realització d'ajustos i reglatges de la maquinària.

1.6. Verificació i anàlisi dels defectes típics i les seves causes.

1.7. Hàbits d'ordre i neteja en l'ús dels materials, eines i equips, atenent criteris d'economia, eficàcia i seguretat.

1.8. Valoració de les normes d'utilització.

Mòdul 2: operacions de muntatge.

Durada: 130 hores.

UF 1: preparació específica del muntatge, 10 hores.

UF 2: muntatge de canonades, construccions i serralleria metàl·liques, 60 hores.

UF 3: unió i soldadura en materials metàl·lics i de PVC, 50 hores.

UF 4: proves de resistència i d'estanquitat, 10 hores.

UF 1: preparació específica del muntatge.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Prepara materials, màquines i elements, i interpreta les informacions, instruccions i documentació tècnica relacionada amb les operacions de muntatge.

1.1. Interpreta informació gràfica: plànols, dibuixos i croquis, i identifica vistes, talls i seccions dels elements de muntatge.

1.2. Identifica necessitats de materials, tècniques i temps previstos en funció del muntatge a realitzar.

1.3. Aplica tècniques de comunicació i col·laboració per realitzar el treball en equip.

1.4. Prepara màquines i eines i procedeix a la seva esmolada i posada a punt, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

1.5. Organitza el lloc de treball, i realitza les tasques de neteja, manteniment necessàries, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

b) Continguts:

1. Preparació del muntatge:

1.1. Elaboració de plans de muntatge.

1.2. Productes de caldereria i estructures metàl·liques.

1.3. Productes de serralleria metàl·lica.

1.4. Canonades.

1.5. Anivellament i aplomada d'elements i subconjunts.

1.6. Distinció dels diferents estris de muntatge i traçatge al taller.

1.7. Eines per al caragolament i la reblada.

1.8. Elements auxiliars de muntatge. Maquinària d'elevació i transport.

1.9. Bastides.

1.10. Valoració i respecte de les normes de seguretat i higiene en el taller, així com l'ús adequat dels elements de protecció.

1.11. Elements de posicionament. Utillatge i eines. Gats, tensors.

1.12. Procés de muntatge. Suport de canonades.

1.13. Seqüències de muntatge de conjunts.

1.14. Alineament i encadellament d'elements i subconjunts.

1.15. Control, amb la finalitat de poder seguir una seqüència establerta en el procés de construcció dels projectes.

1.16. Treball en equip.

2. Condicionament de l'àrea de treball:

2.1. Interpretació dels documents de treball.

2.2. Identificació dels materials per les seves referències normalitzades i el seu aspecte.

2.3. Característiques de les màquines, eines, utensilis, accessoris i elements auxiliars utilitzats en el muntatge.

2.4. Condicionament de llits de muntatge.

2.5. Preparació, muntatge i ajust de les màquines, equips i elements auxiliars.

2.6. Valoració de l'ordre i neteja en l'àrea de treball.

2.7. Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

2.8. Compliment de la normativa de protecció ambiental.

2.9. Equips de protecció individual.

UF 2: muntatge de canonades, construccions i serralleria metàl·liques.

Durada: 60 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Munta conjunts metàl·lics mitjançant unions fixes o desmuntables, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

1.1. Relaciona els tipus d'unió més idonis per als conjunts a muntar.

1.2. Realitza unions fixes: unions premsades, unions amb coles i gomes d'enganxar, unions per congrenys i ancoratges.

1.3. Realitza unions desmuntables mitjançant cargols i femelles, perns, volanderes, passadors, xavetes, llengüetes.

1.4. En un supòsit pràctic degudament caracteritzat d'unió de peces metàl·liques mitjançant sistemes fixos i desmuntables, on s'aporten especificacions tècniques del conjunt:

1.4.1. Utilitza els mitjans i equips de mesurament i anivellació emprats en muntatge de caldereria, serralleria i construccions metàl·liques i canonades.

1.4.2. Aplica les diferents tècniques de muntatge de tubs, brides, insercions i altres, de canonades i de productes de caldereria, serralleria i construccions metàl·liques.

1.4.3. Aploma i anivella els elements, conjunts i estructures.

1.4.4. Aplica les tècniques d'unió i puntejat per al muntatge d'elements d'instal·lacions de canonades, estructures, caldereria i serralleria metàl·lica i PVC, segons el pla establert.

1.4.5. Aplica les tècniques de redreçament tèrmic d'elements d'instal·lacions de canonades, estructures, caldereria i serralleria metàl·lica i PVC, segons els materials i codis tècnics aplicacióbles.

1.4.6. Dóna rigidesa al conjunt de manera apropiada, mantenint les toleràncies.

1.4.7. Opera amb les màquines, eines i mitjans auxiliars emprats en el muntatge de caldereria, serralleria, construccions metàl·liques i canonades segons els modes operatius prescrits i de manera segura.

1.4.8. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

1.4.9. Elabora informes d'incidències i indica les anomalies i deficiències detectades, així com les mesures realitzades.

1.4.10. Realitza el manteniment de primer nivell dels equips i eines.

1.4.11. Deixa les màquines llestes per al seu ús posterior, neteja i endreça la zona de treball i recull el material i equip emprat.

b) Continguts:

1. Muntatge d'instal·lacions de canonades, construccions i serralleria metàl·liques i caldereria:

1.1. Muntatge sobre utillatge. Muntatge sobre graderia.

1.2. Muntatge d'estructures metàl·liques. Muntatge de productes de caldereria.

1.3. Muntatge de productes de serralleria metàl·lica.

1.4. Muntatge de canonades. Suports de canonades. Unions desmuntables.

1.5. Tècniques de redreçament tèrmic. Codis aplicables.

1.6. Anivellament i aplomada d'elements i subconjunts. Sistemes de fixació.

1.7. Equips i eines d'acoblament i muntatge de caldereria, construccions i serralleria metàl·lica i canonada.

1.8. Mesuraments per a l'acoblament i muntatge. Instruments de mesurament i verificació

1.9. Comprovació i verificació de mesures en muntatge de peces (escaires, nivells i altres).

UF 3: unió i soldadura en materials metàl·lics i de PVC.

Durada: 50 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza operacions d'unió i soldadura en materials metàl·lics i de PVC, amb la qualitat requerida i complint el pla de prevenció de riscos laborals i ambientals.

1.1. Interpreta la documentació tècnica del procés de soldadura i unió per al muntatge de productes de caldereria, construccions i serralleria metàl·lica i canonades.

1.2. Identifica els temps previstos per a la realització de les diferents operacions de soldadura i unió de productes de caldereria, construccions i serralleria metàl·liques i de canonada.

1.3. Prepara la zona d'unió.

1.4. Selecciona el procés d'unió i/o soldadura a utilitzar en funció dels aspectes tècnics i econòmics.

1.5. Prepara les màquines i equips d'unió i de soldadura amb els paràmetres requerits.

1.6. Realitza les operacions de unió i soldadura i en les posicions adequades.

1.7. Verifica la unió i/o soldadura realitzada i identifica possibles defectes i els corregeix.

1.8. Verifica que les mesures del muntatge coincideixin amb les indicades en el plànol i les cotes i toleràncies són les especificades.

1.9. Usa els mitjans de protecció personal i de l'entorn requerits pel pla de prevenció de riscos laborals i ambientals.

1.10. Realitza el manteniment de primer nivell dels equips i eines, i el relaciona amb la seva funcionalitat.

1.11. Deixa les màquines llestes per al seu ús posterior, endreça i neteja la zona de treball i recull el material i equip emprat.

b) Continguts:

1. Processos de soldadura i unió de materials metàl·lics i de PVC:

1.1. Normes d'ús d'equips i mitjans.

1.2. Descripció de màquines i processos.

1.3. Equips de soldadura i tècnica de treball.

1.4. Manipulació i paràmetres a regular de les diferents màquines. Normes per puntejar.

1.5. Ús, manipulació i conservació de consumibles.

1.6. Tècniques d'unió: fixes i desmuntables.

UF 4: proves de resistència i d'estanquitat.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza les proves de resistència estructural i d'estanquitat segons el procediment establert i respectant les normes de prevenció de riscos laborals i ambientals.

1.1. Identifica i aplica la normativa exigida per realitzar les proves.

1.2. Identifica i caracteritza els diferents mitjans per realitzar proves de resistència i estanquitat.

1.3. Prepara l'utillatge de subjecció.

1.4. Realitza la neteja prèvia i condicionament de les canonades i elements d'estructura i serralleria metàl·lica i de caldereria per realitzar les proves.

1.5. Aplica el procediment establert, i controla els paràmetres de la prova (temps, pressions i altres).

1.6. Comprova si hi ha pèrdues o defectes en les unions.

1.7. Registra documentalment els resultats.

b) Continguts:

1. Pla de proves d'estanquitat i d'estructura:

1.1. Procediments. Normativa i seguretat.

1.2. Especificacions de disseny.

1.3. Tipus de proves. Prova hidràulica. Prova pneumàtica.

1.4. Equips per a les proves pneumàtiques i hidràuliques.

1.5. Màquines i estris. Utillatge i elements.

Mòdul 3: equipaments elèctrics i domòtics bàsics.

Durada: 50 hores.

UF 1: equips, dispositius, materials i eines, 10 hores.

UF 2: muntatge, col·locació i fixació d'elements elèctrics de BT i domòtics, 30 hores.

UF 3: conductors elèctrics, 10 hores.

UF 1: equips, dispositius, materials i eines.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Identifica els elements que configuren les instal·lacions elèctriques d'edificis, i el relaciona amb la seva funció en la instal·lació i en descriu les característiques.

1.1. Reconeix les eines, equips, materials i dispositius utilitzats en instal·lacions elèctriques interiors de baixa tensió i domòtiques.

1.2. Prepara el material, les eines i els equips necessaris per al muntatge.

1.3. Identifica la funció dels equips, dispositius i materials d'una instal·lació elèctrica interior de baixa tensió i els seus components domòtics.

1.4. Identifica els dispositius utilitzats en instal·lacions de baixa tensió (interruptors, commutadors, diferencials, petits interruptors automàtics) i domòtics (sensors, actuadors, dispositius de control i dispositius auxiliars que configuren la instal·lació automatitzada), tenint cura de les seves característiques.

1.5. Identifica materials diversos utilitzats en instal·lacions de baixa tensió i domòtics (armaris, quadres, caixes de registre, caixetins, safates, canals protectores, tubs rígids, corrugats, metàl·lics).

1.6. Reconeix elements i accessoris de suport de safates i canals protectores de tubs (cargols, tacs, grapes, brides, entre altres) i els relaciona amb la seva funció.

1.7. Identifica diferents tipus de llums: encastades o de superfície.

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en la replega, preparació i distribució del material.

2.1. Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques interiors d'habitatges (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, entre altres).

2.2. Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar.

2.3. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

2.4. Classifica els residus generats per a la seva retirada selectiva.

2.5. Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

b) Continguts:

1. Elements i equips d'instal·lacions elèctriques i domòtiques.

2. Canalitzacions i tubs. Tipus i característiques.

3. Sistemes d'instal·lació: sota tubs protectors; sobre parets; soterrats; aeris; en canaletes de protecció; sota motllures.

4. Receptors.

5. Elements d'enllumenat interior/exterior.

6. Elements calefactors.

7. Elements de senyalització.

8. Elements de maniobra: polsadors; interruptors, commutadors; teleruptors; sensors; actuadors.

9. Dispositius de control. Dispositius auxiliars que configuren les instal·lacions automatitzades.

10. Mòduls d'entrades i sortides.

11. Elements de connexió: base de l'endoll, clavelles, punters, regleta de connexió, didal de connexió, caixa de connexió i/o de derivació.

12. Elements de senyalització: números de senyalització i identificació, bandes d'identificació i senyalització.

13. Elements de protecció i seguretat: interruptor diferencial; interruptor magnetotèrmic; protector sobretensions; línia de terra.

14. Parts de les instal·lacions: connexió de servei; caixa de protecció; línia d'alimentació; caixa de derivació; comptadors; derivació individual; quadre de comandament i protecció; circuits interiors.

15. Ús, manipulació i manteniment de les eines i equips.

16. Procediments d'ús i manipulació de les eines elèctriques i domòtiques.

17. Procediments d'ús i manipulació dels equips utilitzats en instal·lacions elèctriques i domòtiques.

18. Ús i interpretació de manuals d'ús i manteniment.

19. Pautes de manteniment i emmagatzematge d'eines i equips elèctrics i domòtics.

20. Normativa de protecció ambiental, prevenció de riscos laborals i seguretat davant el risc elèctric.

UF 2: muntatge, col·locació i fixació d'elements elèctrics de BT i domòtics.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Munta canalitzacions, suports i caixes en una instal·lació elèctrica de baixa tensió i/o domòtica en un edifici, sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.

1.1. Col·labora en el traçat d'instal·lacions utilitzant els mitjans adequats segons instruccions donades.

1.2. Col·loca i fixa caixes de registre i caixes per a mecanismes elèctrics i domòtics, seguint indicacions rebudes.

1.3. Instal·la, doblega, adapta i fixa els tubs, canalitzacions, seguint les indicacions rebudes.

1.4. Construeix i adapta suports per al muntatge de canalitzacions (perfils, angles, varetes roscades) seguint les indicacions donades.

1.5. Descriu operacions de muntatge i col·locació de quadres, caixes o armaris de distribució.

1.6. Utilitza les eines adequades, segons el tipus d'intervenció.

1.7. Respecta els criteris de qualitat establerts.

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

2.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques interiors d'habitatges (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, entre altres).

2.2. Realitza les operacions de muntatge respectant les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar.

2.3. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

2.4. Classifica els residus generats per a la seva retirada selectiva.

2.5. Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

b) Continguts:

1. Instal·lació d'elements i equips de les instal·lacions elèctriques i domòtiques en edificis.

2. Tècniques de muntatge dels diferents tipus de canalitzacions, tubs, armaris i caixes.

3. Tubs, registres, canalitzacions, safates i suports (preparació, mecanització i muntatge), quadres, armaris, equips de mesura.

4. Elements de control, de maniobra, de connexió, de protecció, receptors.

5. Normes de qualitat establertes.

6. Normativa de protecció ambiental, prevenció de riscos laborals i seguretat enfront el risc elèctric.

UF 3: conductors elèctrics.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Estén el cablatge per al muntatge de la instal·lació elèctrica i/o domòtica d'un edifici, sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.

1.1. Identifica conductors elèctrics de baixa tensió i en les xarxes de comunicació domòtica, interpretant las dades estampades sobre la seva coberta.

1.2. Classifica els conductors elèctrics de baixa tensió i els conductors de les xarxes de comunicació domòtica utilitzats en instal·lacions descrivint les seves característiques i relacionant-los amb el tipus d'instal·lacions on s'utilitzen.

1.3. Prepara, identifica i estén cables en safates o dintre de tubs, seguint les indicacions donades.

1.4. Etiqueta cables i els prepara per a la seva connexió, seguint les indicacions donades.

1.5. Utilitza la guia passafils de manera adequada.

1.6. Connecta els conductors elèctrics i domòtics, seguint esquemes i instruccions donades.

2. Aplica normes de seguretat i protecció ambiental en totes les intervencions de manipulació, identificació i connexió de conductors elèctrics de baixa tensió i domòtics.

2.1. Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques interiors d'habitatges (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, entre altres).

2.2. Determina i adopta les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar.

2.3. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

2.4. Classifica els residus generats per a la seva retirada selectiva.

2.5. Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

b) Continguts:

1. Conductors elèctrics:

1.1. Aïllats.

1.2. Sense aïllant.

1.3. Rígids.

1.4. Flexibles.

2. Característiques dels conductors utilitzats en instal·lacions domòtiques:

2.1. Parell trenat.

2.2. Pla.

2.3. Apantallat.

2.4. Mànega de bus.

3. Tècniques d'instal·lació i estesa de conductors.

3.1. Mètode d'etiquetatge per a la seva identificació.

3.2. Unió de conductors: terminals, empalmes, borns de connexió.

3.3. Normativa de protecció ambiental, prevenció de riscos laborals i seguretat enfront el risc elèctric.

Mòdul 4: instal·lacions elèctriques i domòtiques d'habitatges i locals.

Durada: 60 hores.

UF 1: simbologia i esquemes elèctrics i domòtics, 10 hores.

UF 2: muntatge d'instal·lacions i posada en funcionament, 40 hores.

UF 3: mesures de paràmetres fonamentals, 10 hores.

UF 1: simbologia i esquemes elèctrics i domòtics.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza els esquemes fonamentals de les instal·lacions bàsiques d'un habitatge.

1.1. Representa i utilitza la simbologia elèctrica segons normes.

1.2. Interpreta els esquemes elèctrics analitzant el seu funcionament.

1.3. Representa i utilitza la simbologia domòtica.

1.4. Realitza els croquis i esquemes per configurar les instal·lacions domòtiques.

1.5. Utilitza i aplica el REBT i la normativa vigent.

b) Continguts:

1. Tipus de mecanismes elèctrics (interruptors, commutadors, polsadors, entre altres).

2. Tipus de mecanismes domòtics (sensors, actuadors, dispositius de control).

3. Tipus de receptors (preses de corrent i llums per a ús domèstic, fluorescents, timbres).

4. Simbologia dels elements elèctrics segons normes UNE.

5. Simbologia utilitzada en esquemes domòtics.

6. Funcionament dels aparells bàsics de les instal·lacions elèctriques i domòtiques.

7. Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interiors, REBT.

UF 2: muntatge d'instal·lacions i posada en funcionament.

Durada: 40 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Instal·la els mecanismes i elements de les instal·lacions elèctriques i/o domòtiques en un edifici sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.

1.1. Realitza el muntatge i comprova el funcionament d'un punt de llum.

1.2. Realitza el muntatge i comprova el funcionament d'una làmpada commutada.

1.3. Realitza el muntatge i comprova el funcionament d'una làmpada accionada des de tres punts.

1.4. Realitza el muntatge i comprova el funcionament d'una làmpada accionada des de quatre punts.

1.5. Realitza el muntatge i comprova el funcionament d'un endoll.

1.6. Realitza el muntatge i comprova el funcionament d'un endoll amb presa de terra.

1.7. Realitza el muntatge i comprova el funcionament d'un equip fluorescent.

1.8. Realitza el muntatge i comprova el funcionament d'un timbre.

1.9. Realitza el muntatge i comprova el funcionament d'un automàtic d'escala.

1.10. Realitza el muntatge i comprova el funcionament d'un quadre de comandament i protecció.

1.11. Munta sensors, actuadors i elements de control d'un sistema domòtic.

1.12. Configura els elements de control d'acord amb les especificacions donades i el manual del fabricant.

1.13. Verifica el correcte funcionament de la instal·lació.

1.14. Aplica les normes de qualitat en la instal·lació i connexió dels elements.

2. Aplica les normes de seguretat i de protecció ambiental establertes en el muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques.

2.1. Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge d'instal·lacions elèctriques interiors d'habitatges (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, entre altres).

2.2. Adopta les mesures de seguretat i de protecció personal establertes per la normativa.

2.3. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

2.4. Classifica els residus generats per a la seva retirada selectiva.

2.5. Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

b) Continguts:

1. Identificació de tipus d'instal·lacions elèctriques:

2. Instal·lacions d'interior en habitatges (graus d'electrificació. Circuits).

3. Instal·lacions de posada a terra.

4. Instal·lacions de zones comunes.

5. Instal·lacions en locals de característiques especials: humits, molls, amb risc de corrosió i polsosos, entre altres.

6. Instal·lacions bàsiques de domòtica utilitzades en habitatges, locals comercials i oficines.

7. Alarmes.

8. Seguretat.

9. Fuites: aigua, fums, gasos.

10. Control de llums; persianes.

11. Normes de qualitat establertes.

12. Normativa de protecció ambiental, prevenció de riscos laborals i seguretat enfront el risc elèctric.

UF 3: mesures de paràmetres fonamentals.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Mesura les magnituds fonamentals de les instal·lacions elèctriques i domòtiques amb els equips corresponents.

1.1. Mesura la continuïtat dels circuits.

1.2. Mesura la resistència de la presa de terra i el corrent de fuga de la instal·lació.

1.3. Mesura la tensió en els circuits muntats.

1.4. Mesura la intensitat en els circuits muntats.

1.5. Mesura la potència en els circuits muntats.

1.6. Anota els valors obtinguts i fa una comparació amb altres paràmetres.

1.7. Utilitza els mitjans tècnics adequats (amperímetre, voltímetre, wattímetre i téster, entre altres).

2. Aplica les normes de seguretat i de protecció ambiental establertes en el muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques.

2.1. Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques interiors d'habitatges (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, entre altres).

2.2. Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar.

2.3. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

2.4. Classifica els residus generats per a la seva retirada selectiva.

2.5. Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

b) Continguts:

1. Característiques elèctriques i mesures de magnituds.

2. Magnituds elèctriques:

2.1. Tensió.

2.2. Intensitat.

2.3. Resistència.

2.4. Potència.

3. Mesura de les magnituds elèctriques:

3.1. Ús del polímetre.

3.2. Ús de la pinça amperimètrica.

4. Mesures d'aïllament i continuïtat.

5. Normativa de protecció ambiental, prevenció de riscos laborals i seguretat enfront el risc elèctric.

Mòdul 5: reparació d'instal·lacions elèctriques i domòtiques.

Durada: 40 hores.

UF 1: identificació de disfuncions i avaries en instal·lacions, 10 hores.

UF 2: reparació, verificació i adequació de les instal·lacions elèctriques i domòtiques, 30 hores.

UF 1: identificació de disfuncions i avaries en instal·lacions.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Comprova els símptomes d'avaries mitjançant les mesures realitzades i l'observació de la instal·lació.

1.1. Comprova la disfunció de manera visual.

1.2. Localitza l'avaria utilitzant procediments tècnics d'intervenció.

2. Aplica les normes de seguretat i de protecció ambiental establertes en el muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques.

2.1. Identifica els riscos laborals en les tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques interiors d'habitatges (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, entre altres).

2.2. Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar.

2.3. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

2.4. Classifica els residus generats per a la seva retirada selectiva.

2.5. Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

b) Continguts:

1. Substitució d'elements avariats en les instal·lacions elèctriques i domòtiques en edificis i locals.

2. Descripció de les avaries típiques d'una instal·lació.

3. Procediment d'actuació davant d'una avaria.

4. Equips de mesura i comprovació (polímetre digital o analògic, pinça amperimètrica, mesurador de continuïtat.

5. Seqüències de desmuntatge i muntatge dels components elèctrics.

6. Avaries en instal·lacions domòtiques.

7. Normativa de protecció ambiental, prevenció de riscos laborals i seguretat enfront el risc elèctric.

UF 2: reparació, verificació i adequació de les instal·lacions elèctriques i domòtiques.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Repara l'avaria substituint els elements defectuosos.

1.1. Verifica la compatibilitat de l'element substituït.

1.2. Comprova si és correcte el funcionament.

1.3. Aplica les normes de qualitat establertes.

2. Aplica les normes de seguretat i de protecció ambiental establertes en el muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques.

2.1. Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques interiors d'habitatges (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, entre altres).

2.2. Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar.

2.3. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

2.4. Classifica els residus generats per a la seva retirada selectiva.

2.5. Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

b) Continguts:

1. Reparació d'avaries.

2. Reposició i substitució de mecanismes i receptors de sistemes domòtics.

3. Normes de qualitat establertes.

4. Normativa de protecció ambiental, prevenció de riscos laborals i seguretat enfront el risc elèctric.

Mòdul 6: projecte integrat.

Durada: 30 hores.

Plantejament d'un supòsit pràctic que impliqui l'aplicació transversal dels coneixements corresponents a les competències professionals contingudes en el perfil.

Mòdul 7: formació en centres de treball.

Durada: 200 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. S'adapta a l'organització de l'empresa i s'integra en el seu equip de treball.

1.1. Reconeix l'organigrama de l'empresa, les funcions del seu departament i les seves activitats principals.

1.2. Identifica els procediments i mètodes de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3. Interpreta la importància de cada element de la xarxa en el desenvolupament de l'activitat de l'empresa, centre o servei.

1.4. Reconeix i accepta els requeriments actitudinals, personals i professionals, que necessita el lloc de treball.

2. Interpreta les instruccions que rep i es responsabilitza de les tasques encomanades.

2.1. Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada.

2.2. Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de treball.

2.3. Estableix una comunicació i relació eficaç amb la persona responsable en cada situació i membres del seu equip, mantenint un tracte fluid i correcte.

3. Realitza les activitats formatives de referència característiques del lloc de treball d'acord amb els procediments establerts per l'empresa i adopta les actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional.

3.1. Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, utillatge, equips i eines, aplicant els procediments tècnics adequats.

3.2. Es coordina amb la resta de l'equip, informant de qualsevol canvi, necessitat rellevant o imprevist que es presenti.

3.3. Executa les tasques segons els procediments establerts en el centre de treball.

3.4. Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada.

3.5. Un cop finalitzades les activitats encomanades, comunica els resultats segons els procediments establerts per l'empresa.

3.6. Identifica les normes de prevenció de riscos laborals que cal aplicar en l'activitat professional segons la legislació vigent.

3.7. Aplica els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes de l'empresa, centre o servei.

3.8. Manté una actitud clara de respecte al medi ambient en les activitats desenvolupades i aplicant les normes internes i externes vinculades a la mateixa.

3.9. Actua amb responsabilitat en l'àmbit de treball aplicant les normes i procediments en el desenvolupament de qualsevol activitat o tasca.

4. S'adapta al ritme de treball de l'organització.

4.1. S'incorpora puntualment al lloc de treball i respecta els horaris establerts.

4.2. Realitza les tasques encomanades en un temps raonable.

5. Demostra una actitud de respecte vers els companys i l'organització.

5.1. Estableix en el seu lloc de treball unes relacions basades en el respecte, la tolerància i la comunicació com a via de resolució de conflictes.

5.2. S'adapta als requeriments d'imatge personal establerts per l'organització.

b) Activitats formatives de referència:

1. Activitats formatives de referència relacionades amb el manteniment de tallers i prevenció de riscos laborals i medi ambient.

1.1. Preparació de fitxes de seguretat en les quals es defineixin les possibles situacions de perill, riscos i mesures de seguretat a prendre amb les diferents màquines del taller de mecanització (serra de trepar, disc de mola fix, perforadora de columna, torn, fresadora i altres).

1.2. Exemples d'accidents laborals al taller de mecanització amb els quals els diferents grups de treball han de discutir les possible causes i proposar les millores necessàries explicant els efectes que es pretenen aconseguir.

1.3. Preparació de fitxes de seguretat en les quals es defineixin les possibles situacions de perill, riscos i mesures de seguretat a prendre amb els diferents equips del taller de soldadura (soldadura elèctrica, TIG, MIG/MAG, oxiacetilènica i altres).

1.4. Exemples d'accidents laborals al taller de soldadura amb els quals els diferents grups de treball han de discutir les possibles causes i proposar les millores necessàries explicant els efectes que es pretenen aconseguir.

1.5. Manteniment preventiu:

1.5.1. Comprovació de nivells de les màquines (torn, fresa, rectificadora i altres).

1.5.2. Greixatge general (coixinets, guies, rodets i altres).

1.5.3. Verificació i tesatge de màquines de tall.

1.5.4. Ajust de folgances.

1.5.5. Verificació d'abrasius (rectificadores, esmoladores i altres).

1.5.6. Verificació i tensatge de corretges.

1.5.7. Verificació de la cadena cinemàtica de les màquines.

1.5.8. Comprovació de l'aïllament de màquines de soldar; massa, pinces, borns i altres.

1.5.9. Verificació de pantalles i proteccions.

1.5.10. Neteja d'aspiradors i filtres.

1.5.11. Verificació de nivells màquines de tall.

1.5.12. Greixatge de màquines de tall.

1.5.13. Ajust fulles màquines de tall.

1.5.14. Ajust fulles plegadora.

1.5.15. Ajust corbadora.

1.6. Manteniment correctiu:

1.6.1. Substitució de nivells (olis, emulsions de tall).

1.6.2. Canvi de coixinets, corretges i altres.

1.6.3. Rectificació de guies i folgances.

1.6.4. Rectificació d'abrasius.

1.6.5. Substitució d'esmoladores.

1.6.6. Canvi de corretges.

1.6.7. Substitució cadena cinemàtica.

1.6.8. Substitució i tensatge de corretges d'arrossegament.

1.6.9. Substitució i tensatge de fulles de tall.

1.6.10. Substitució d'aïllants màquines; massa, portaelèctrodes, borns i altres.

1.6.11. Substitució de vidres protectors i pantalles.

1.6.12. Substitució de filtres.

1.6.13. Canvi d'olis.

1.6.14. Canvi de fulles de tall.

1.6.15. Esmolada de fulles de tall.

1.6.16. Canvi d'abrasius en petites màquines manuals (radials).

1.6.17. Rectificació de fulles plegadores.

1.6.18. Substitució o reparació d'eines manuals.

2. Activitats formatives de referència relacionades amb plànols i mesures.

2.1. Realització de fitxes de treball sobre diferents peces i muntatges.

2.2. Realització de croquis.

2.3. Verificació de mesures i toleràncies de peces, perfils i tubs.

2.4. Verificació de nivells d'acabats.

2.5. Preparació de peces i mitjans per a la verificació.

2.6. Calibratge d'instruments de mesura.

2.7. Verificació dimensional.

2.7.1. Mesurament dimensional, geomètric i superficial.

2.7.2. Utilització de la instrumentació metrològica.

2.7.3. Registre de mesures.

2.8. Omplir fitxes de presa de dades.

2.9. Aplicació de rigor en l'obtenció de valors.

3. Activitats formatives de referència relacionades amb operacions de fabricació.

3.1. Tall i preparació de material.

3.2. Preparació de les màquines adients per a la realització de l'exercici plantejat.

3.3. Anàlisi de la informació tècnica de la peça.

3.4. Selecció de les màquines i utillatge a utilitzar.

3.5. Determinació dels paràmetres de treball i equips de verificació a emprar.

3.6. Verificació de l'estat de les eines i reparació i/o substitució si és necessari.

3.7. Verificació d'angles de tall de broques, fulles de tall i altres.

3.8. Realització de diferents peces que comporten tasques de llimada, cisallament, trepatge, escairat, roscatge, reblada, punxonament, aixamfranat, esmolada, tall mecànic i altres.

3.9. Realització de peces amb torn, fresadora, rectificadora i altres.

3.10. Verificació dels resultats obtinguts.

3.11. Selecció dels EPI a utilitzar d'acord amb la normativa de seguretat.

4. Activitats formatives de referència relacionades amb operacions de muntatge.

4.1. Tall i preparació de material segons plànol d'estructures.

4.2. Preparació de les màquines i equips adients per a la realització de l'exercici plantejat.

4.3. Verificació de l'estat de les eines i reparació i/o substitució si és necessari.

4.4. Realització de les operacions d'esmolada de les eines.

4.5. Realització de les operacions de muntatge, subjecció, centrat i alineat de les peces.

4.6. Realització de les operacions de mecanització.

4.7. Control i verificació del procés de mecanització i de les peces obtingudes.

4.8. Realització dels informes i registres.

4.9. Verificació d'angles de tall de broques, fulles de tall i altres.

4.10. Realització de tancaments fets amb diferents perfils i estructures.

4.11. Mesurament i anivellació dels exercicis de cara al seu posterior muntatge sobre una estructura fixa.

4.12. Tall de perfil.

4.13. Realització d'estructures fixes mitjançant les tècniques adequades de soldadura.

4.14. Encaix amb estructures desmuntables.

4.15. Verificació de gomes i juntes.

4.16. Proves d'estanquitat.

5. Activitats formatives de referència relacionades amb equipaments elèctrics i domòtics bàsics.

5.1. Realització d'exercicis de precablatge amb fils rígids i flexibles.

5.2. Embornat de conductors elèctrics amb regletes de connexió de diferents mides.

5.3. Corbament de tubs utilitzant bufadors de butà i escalfadors d'aire calent.

5.4. Mecanització d'elements i accessoris utilitzats en instal·lacions de BT i domòtiques (caixes, armaris, quadres i altres).

5.5. Traçat en paret d'una petita instal·lació elèctrica utilitzant la llinyola.

5.6. Fixació dels elements (caixes, tubs, caixes de mecanismes, canalitzacions i altres).

5.7. Muntatge d'una safata portaconductors amb varetes roscades.

5.8. Construcció d'angles de suport per al muntatge de safates i quadres elèctrics.

5.9. Elaboració d'un sistema d'etiquetatge per a la identificació i posterior connexió de diferents fils conductors utilitzant mànegues elèctriques.

5.10. Aprofitament del mateix material per posar-hi terminals.

5.11. Fer empalmaments amb mànega elèctrica de coure rígid.

5.12. Unió de fils conductors mitjançant soldadura tova i la seva protecció amb aïllant termoretràctil.

6. Instal·lacions elèctriques i domòtiques d'habitatges i locals.

6.1. Confecció d'esquemes elèctrics que, posteriorment, l'alumnat ha de muntar en el taller, mitjançant un programa informàtic amb simbologia elèctrica.

6.2. Muntatge de totes les instal·lacions proposades en un plafó de fusta, verificant el seu correcte funcionament.

6.3. Muntatge d'un quadre de comandament i protecció per a un habitatge amb graus d'electrificació diferents.

6.4. Muntatge d'una instal·lació d'alarmes amb sensors i detectors de fums, aigua i gas.

6.5. Utilització d'aparells de mesura i polímetre.

6.6. Mesura de tensions, intensitats, resistències i potències aprofitant els muntatges fets al taller.

7. Reparació d'instal·lacions elèctriques i domòtiques.

7.1. En un muntatge elèctric una mica complex (diferents punts de llum, endolls, commutats i altres) provocar avaries.

7.1.1. Possibles avaries: tallar fils, connexions defectuoses, bombetes en mal estat, aïllants que no fan connexions.

7.2. Elaboració d'un pla d'actuació per a la resolució d'avaries, abans de reparar-les, minimitzant els inconvenients que comporta la falta de subministrament elèctric en un habitatge, oficina o local comercial.

Mòdul 8: formació de lliure disposició.

Durada: 50 hores.

Formació per completar i reforçar els mòduls establerts per:

1. Distribuir entre un o més mòduls formatius com a reforç curricular o per ampliar el projecte integrat (fins a 60 hores).

2. Desenvolupar un mòdul específic, com a projecte especial de centre, per adequar-se a l'entorn productiu o a les característiques del grup.

3. Ampliar la formació complementària per poder aconseguir la qualificació EE_2-255_1 (ICQP), ELE255_1 (INCUAL): operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis.

4. Completar la formació en centres de treball (FCT) fins a realitzar un màxim de 250 hores.

VII. Requisits del context formatiu.

Per impartir aquest programa de qualificació professional inicial cal complir els requisits de professorat, d'espais i d'instal·lacions que preveuen els articles 23 i 28 del Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial.

VIII. Correspondències de la formació del programa de qualificació professional inicial amb els cicles formatius de grau mitjà.

1. Correspondències amb el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en soldadura i caldereria (Codi FM10):

Mòdul 1: operacions de fabricació.

Es correspon amb la UF1-M3: operacions manuals de mecanització.

Mòdul 2: operacions de muntatge.

Es correspon amb la UF2-M6: realització del muntatge.

2. Correspondències amb el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en mecanització (Codi FM20):

Mòdul 1: operacions de fabricació.

Es correspon amb la UF3-M4: màquines auxiliars per a l'arrencament de ferritja.

3. Correspondències amb el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques (Codi EE10):

Mòdul 3: equipaments elèctrics i domòtics bàsics.

Es correspon amb la UF1-M2: equips, dispositius, materials i eines.

IX. Correspondència entre els mòduls que estableix el programa de qualificació professional inicial i els mòduls formatius (MF) corresponents a les unitats de competència (UC) de les qualificacions professionals completes i incompletes que inclou.

Mòdul 1: operacions de fabricació.

Es correspon amb el MF_2-0087-1111_1 (ICQP), MF0087_1 (INCUAL): realitzar operacions bàsiques de fabricació.

Mòdul 2: operacions de muntatge.

Es correspon amb el MF_2-0088-1111_1 (ICQP), MF0088_1 (INCUAL): realitzar operacions bàsiques de muntatge.

Mòdul 3: equipaments elèctrics i domòtics bàsics.

Es correspon amb el MF_2-0816-1111_1 (ICQP), MF0816_1 (INCUAL): realitzar operacions de muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis.

Mòdul 4: instal·lacions elèctriques i domòtiques d'habitatges i locals.

Es correspon amb el MF_2-0816-1111_1 (ICQP), MF0816_1 (INCUAL): realitzar operacions de muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis.

Mòdul 5: reparació d'instal·lacions elèctriques i domòtiques.

Es correspon amb el MF_2-0816-1111_1 (ICQP), MF0816_1 (INCUAL): realitzar operacions de muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis.

Annex 3

Auxiliar de fabricació mecànica

I. Identificació

El programa de qualificació professional inicial d'Auxiliar de fabricació mecànica queda identificat pels següents elements:

1. Denominació: auxiliar de fabricació mecànica.

2. Nivell: programa de qualificació professional inicial.

3. Durada: 650 hores.

4. Família professional: fabricació mecànica.

II. Competència general

Realitzar operacions bàsiques de fabricació; alimentar i assistir als processos de mecanització, muntatge i fosa automatitzats; realitzar les soldadures d'acord amb les especificacions de procediments de soldadura; desenvolupar les tasques anteriors i amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

III. Relació de qualificacions i unitats de competència (UC) incloses, d'acord amb el Catàleg de qualificacions professionals de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) i amb el Catàleg de l'Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL).

Qualificacions professionals completes:

FM_2-031_1 (ICQP), FME031_1 (INCUAL): operacions auxiliars de fabricació mecànica.

Aquesta qualificació comprèn les següents unitats de competència:

UC_2-0087-11_1 (ICQP), UC0087_1 (INCUAL): realitzar operacions bàsiques de fabricació.

UC_2-0088-11_1 (ICQP), UC0088_1 (INCUAL): realitzar operacions bàsiques de muntatge.

IV. Entorn professional

1. Aquest/a professional desenvolupa la seva activitat professional en grans, mitjanes i petites empreses dedicades a la fabricació i muntatge de productes electromecànics. Opera seguint instruccions de tècnics superiors i segons procediments establerts.

2. Aquest/a professional treballa en el sector d'indústries de fabricació mecànica i instal·lacions a l'àrea de fabricació, muntatge i reparació amb activitats de:

2.1. Fabricació de productes electromecànics.

2.2. Tallers mecànics.

2.3. Construcció de maquinària.

2.4. Construcció i reparació de material de transport (automòbils, motocicletes i bicicletes, naval, ferroviari, aeronàutic i altres).

2.5. La fabricació, muntatge o reparació de construccions metàl·liques.

2.6. Productes de fabricació mecànica.

3. Ocupacions o llocs de treball relacionats:

3.1. Auxiliar de processos automatitzats.

3.2. Muntador/a de màquines eines.

3.3. Peó de la indústria metal·lúrgica.

3.4. Peó d'indústries manufactureres.

V. Relació de mòduls professionals i unitats formatives (UF)

Mòdul 1: manteniment de tallers.

Durada: 50 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient en el taller mecànic, 10 hores.

UF 2: normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient en el taller de soldadura, 10 hores.

UF 3: manteniment del taller de mecanització, 15 hores.

UF 4: manteniment del taller de soldadura, 15 hores.

Mòdul 2: plànols i mesures.

Durada: 50 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: interpretació i representació gràfica, 15 hores.

UF 2: metrologia, 35 hores.

Mòdul 3: operacions de fabricació.

Durada: 100 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació del treball de fabricació, 10 hores.

UF 2: operacions manuals de mecanització, 50 hores.

UF 3: operacions amb màquines eines, 40 hores.

Mòdul 4: operacions de muntatge.

Durada: 130 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació específica del muntatge, 10 hores.

UF 2: muntatge de canonades, construccions i serralleria metàl·liques, 60 hores.

UF 3: unió i soldadura en materials metàl·lics i de PVC, 50 hores.

UF 4: proves de resistència i d'estanquitat, 10 hores.

Mòdul 5: soldadura amb arc elèctric amb elèctrode revestit.

Durada: 70 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: soldadura amb arc elèctric de forma manual, amb elèctrode bàsic de rutil, 35 hores.

UF 2: soldadura amb arc elèctric de manera manual, amb elèctrode revestit, 35 hores.

Mòdul 6: projecte integrat.

Durada: 30 hores.

Mòdul 7: formació en centres de treball.

Durada: 200 hores.

Mòdul 8: formació de lliure disposició.

Durada: 50 hores.

Formació per completar i reforçar els mòduls establerts.

VI. Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives (UF)

Mòdul 1: manteniment de tallers.

Durada: 50 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient en el taller mecànic, 10 hores.

UF 2: normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient en el taller de soldadura, 10 hores.

UF 3: manteniment del taller de mecanització, 15 hores.

UF 4: manteniment del taller de soldadura, 15 hores.

UF 1: normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient en el taller mecànic.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental pròpies de la professió, i identifica els riscos associats i les mesures i equips per prevenir-los.

1.1. Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació dels diferents materials, eines, utillatge, màquines i mitjans de transport.

1.2. Opera amb les màquines i equips respectant les normes de seguretat.

1.3. Identifica les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials, eines, i màquines de soldadura i projecció.

1.4. Descriu els elements de seguretat (proteccions, alarmes, aturades d'emergència, entre altres) de les màquines i els equips de protecció individual (calçat, protecció ocular, indumentària, entre altres) que s'han d'emprar en les diverses operacions manuals de soldadura i projecció.

1.5. Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerits.

1.6. Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en la preparació i execució de les operacions de soldadura i projecció.

1.7. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

1.8. Valora l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

b) Continguts:

1. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental:

1.1. Identificació de riscos.

1.2. Determinació de les mesures de prevenció de riscos laborals en les operacions manuals de mecanització.

1.3. Factors físics de l'entorn de treball.

1.4. Factors químics de l'entorn de treball.

1.5. Equips de protecció individual.

1.6. Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

1.7. Compliment de la normativa de protecció ambiental.

UF 2: normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient en el taller de soldadura.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental pròpies de la professió, i identifica els riscos associats i les mesures i equips per prevenir-los.

1.1. Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació dels diferents materials, eines, utillatge, màquines i mitjans de transport.

1.2. Opera amb les màquines respectant les normes de seguretat.

1.3. Identifica les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials, eines, i màquines de mecanització.

1.4. Descriu els elements de seguretat (proteccions, alarmes, aturades d'emergència, entre altres) de les màquines i els equips de protecció individual (calçat, protecció ocular, indumentària, entre altres) que s'han d'emprar en les diverses operacions manuals de mecanització.

1.5. Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerits.

1.6. Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en la preparació i execució de les operacions de soldadura i projecció.

1.7. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

1.8. Valora l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

b) Continguts:

1. Prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient en els processos de soldatge.

1.1. Mesures de prevenció de riscos aplicables.

1.2. Factors físics de l'entorn de treball.

1.3. Factors químics de l'entorn de treball.

1.4. Sistemes de seguretat aplicables a les màquines de soldatge.

1.5. Equips de protecció individual.

1.6. Normativa de prevenció de riscos laborals.

1.7. Normativa de protecció del medi ambient.

UF 3: manteniment del taller de mecanització.

Durada: 15 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza el manteniment de primer nivell de les màquines, equips i eines manuals, i ho relaciona amb la seva funcionalitat.

1.1. Descriu les operacions de manteniment de primer nivell d'eines, màquines i equips manuals.

1.2. Localitza els elements sobre els quals cal actuar.

1.3. Realitza desmuntatges i muntatges d'elements simples d'acord amb el procediment.

1.4. Verifica i manté els nivells dels lubricants.

1.5. Recull residus d'acord amb les normes de protecció ambiental.

1.6. Registra els controls i revisions efectuades per assegurar la traçabilitat de les operacions de manteniment.

1.7. Valora la importància de realitzar el manteniment de primer nivell en els temps establerts.

b) Continguts:

1. Manteniment de primer nivell dels equips i mitjans utilitzats en operacions de mecanització.

1.1. Pla de manteniment i documents de registre.

1.2. Planificació de l'activitat.

1.3. Greixatges, nivells de líquid i alliberament de residus.

1.4. Tècniques i procediments per a la substitució d'elements simples.

1.5. Valoració de l'ordre i neteja en l'execució de tasques.

1.6. Participació solidària en els treballs d'equip.

UF 4: manteniment del taller de soldadura.

Durada: 15 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza el manteniment bàsic dels equips i components.

1.1. Descriu les operacions de manteniment.

1.2. Realitza el manteniment bàsic dels equips i components, tenint cura de la prevenció de riscos laborals i medi ambient.

1.3. Registra els controls i revisions efectuades.

b) Continguts:

1. Manteniment de màquines de soldar:

1.1. Neteja, pressió de gasos i producció de residus.

1.2. Revisió de les connexions elèctriques i de gasos.

1.3. Comprovació de sistemes de seguretat.

1.4. Pla de manteniment i documents de registre.

1.5. Tècniques i procediments per a la substitució d'elements simples.

1.6. Ordre i neteja del lloc de treball.

1.7. Participació en els grups de treball de forma activa i responsable.

Mòdul 2: plànols i mesures.

Durada: 50 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: interpretació i representació gràfica, 15 hores.

UF 2: metrologia, 35 hores.

UF 1: interpretació i representació gràfica.

Durada: 15 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Determina gràficament la solució constructiva d'un procés de fabricació.

1.1. Determina la forma i dimensions de productes a construir, interpretant la simbologia representada als plànols de fabricació.

1.2. Identifica toleràncies de formes i dimensions i altres característiques dels productes que es volen fabricar, analitza i interpreta la informació tècnica continguda en els plànols de fabricació.

1.3. Realitza croquis senzills d'utillatge i eines per a l'execució dels processos, i defineix les solucions constructives en cada cas.

1.4. Realitza dibuixos senzills de peces, utillatge i eines en dues i tres dimensions.

b) Continguts:

1. Representació del procés de fabricació:

1.1. Interpretació de plànols de fabricació.

1.2. Dibuix industrial: línies normalitzades, vistes, talls, seccions i croquis de peces, utillatge i eines.

1.3. Identificació de toleràncies de dimensions i formes.

UF 2: metrologia.

Durada: 35 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Opera amb instruments bàsics de mesura i control per verificar la qualitat dels productes obtinguts.

1.1. Identifica i descriu instruments bàsics de mesura i control (calibres de límits, calibre peu de rei, escaire, rellotge comparador, marbre de traçar, goniòmetre, micròmetre i altres) i el seu funcionament.

1.2. Verifica dimensions i característiques de peces o conjunts muntats amb l'ús d'instruments de metrologia específics per a la magnitud de mesura, segons els procediments establerts.

1.3. Realitza registres i anotacions de les mesures realitzades.

1.4. Elabora informes d'incidències i indica les anomalies i deficiències detectades.

b) Continguts:

1. Metrologia:

1.1. Instruments de verificació (metre, calibres, peu de rei, escaire, nivell, goniòmetre).

1.2. Processos de verificació:

1.3. Preparació de peces i mitjans per a la verificació:

1.3.1. Preparació de peces per a la seva mesura, verificació o assaig.

1.3.2. Condicions per realitzar els mesuraments i assajos.

1.3.3. Calibratge d'instruments de mesura.

1.3.4. Metrologia dimensional, geomètrica i superficial.

1.3.5. Rigor en la preparació.

1.4. Verificació dimensional:

1.4.1. Mesurament dimensional, geomètric i superficial.

1.4.2. Instrumentació metrològica.

1.4.3. Errors típics en la mesura.

1.4.4. Registre de mesures.

1.4.5. Fitxes de presa de dades.

1.4.6. Rigor en l'obtenció de valors.

Mòdul 3: operacions de fabricació.

Durada: 100 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació del treball de fabricació, 10 hores.

UF 2: operacions manuals de mecanització, 50 hores.

UF 3: operacions amb màquines eines, 40 hores.

UF 1: preparació del treball de fabricació.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Prepara els materials i les màquines d'acord a les informacions, instruccions i documentació tècnica relacionada amb processos bàsics de fabricació.

1.1. Interpreta informacions, especificacions tècniques, informació gràfica relatives als processos auxiliars de mecanització.

1.2. Selecciona els materials, les eines i/o l'utillatge en funció de les característiques del producte a obtenir.

1.3. Descriu mitjans, eines i equips utilitzats en processos auxiliars de fabricació mecànica.

1.4. Prepara les eines i maquinària necessàries per als processos auxiliars de fabricació mecànica, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

1.5. Introdueix els paràmetres del procés de mecanització.

1.6. Munta la peça sobre l'utillatge amb la precisió exigida.

1.7. Organitza el lloc de treball, i realitza les tasques de neteja i manteniment necessàries, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

1.8. Actua amb rapidesa en situacions problemàtiques.

b) Continguts:

1. Anàlisi de la documentació tècnica:

1.1. Organització del treball.

1.2. Distribució de càrregues de treball.

1.3. Qualitat, normatives i catàlegs.

1.4. Planificació de les tasques.

1.5. Valoració de l'ordre i neteja durant les fases del procés.

2. Preparació de materials, equips i màquines:

2.1. Interpretació dels documents de treball.

2.2. Valoració dels temps de les diverses fases i operacions del treball.

2.3. Muntatge i ajust de les màquines i útils.

2.4. Catàlegs de materials.

UF 2: operacions manuals de mecanització.

Durada: 50 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza operacions bàsiques de fabricació (trepanat, roscat amb mascle o filera, desbarbat, llimat i altres) i relaciona els procediments amb el producte a obtenir i aplica les tècniques operatives.

1.1. Descriu les operacions bàsiques de fabricació partint de la informació tècnica del procés i relaciona operacions, estris i eines utilitzades, i paràmetres d'operació.

1.2 Interpreta paràmetres de velocitat, avenços, passos, rosques, composició i altres, propis de processos de fabricació.

1.3 Realitza les operacions bàsiques de fabricació requerides en un procés definit, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

1.4 Comprova les característiques de les peces mecanitzades.

1.5 Analitza les diferències entre el procés definit i el realitzat.

1.6 Identifica les deficiències produïdes per les eines, les condicions de tall i el material.

1.7 Elabora informes d'incidències i indica les anomalies i deficiències detectades, així com les mesures realitzades.

1.8 Manté una actitud d'atenció, interès, meticulositat, ordre i responsabilitat durant la realització de les tasques.

b) Continguts:

1. Mecanització amb eines manuals:

1.1. Característiques i tipus d'eines.

1.2. Identificació de l'utillatge i eines més emprats en el taller.

1.3. Operacions de mecanització manual: llimat, cisellat, trepanat, escairat, roscat, reblat, desbarbat, esmerilat, punxonat, aixamfranat, esmolat, tall mecànic i altres.

1.4. Verificació i anàlisi dels defectes típics i les seves causes.

1.5. Hàbits d'ordre i neteja en l'ús dels materials, eines i equips, atenent els criteris d'economia, eficàcia i seguretat.

1.6. Valoració de les normes d'utilització.

UF 3: operacions amb màquines eines.

Durada: 40 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Analitza els procediments d'alimentació i descàrrega dels processos automàtics de fabricació mecànica, així com els processos auxiliars en foneria, mecanització, soldadura, caldereria i tractaments.

1.1. Descriu els procediments d'alimentació de sistemes automàtics de fabricació mecànica en foneria, mecanització, muntatge, soldadura, caldereria i tractaments.

1.2. Descriu els procediments de manipulació de càrregues.

1.3. Descriu els processos auxiliars de fabricació mecànica en foneria, mecanització, soldadura, caldereria, tractaments.

1.4. Treballa amb equips de mecanització, i utilitza les proteccions personals i d'entorn requerides.

1.5. Comprova les característiques de les peces mecanitzades.

1.6. Analitza les diferències entre el procés definit i el realitzat.

1.7. Identifica les deficiències produïdes per les eines, les condicions de tall i el material.

1.8. Manté una actitud d'atenció, interès, meticulositat, ordre i responsabilitat durant la realització de les tasques.

b) Continguts:

1. Mecanització amb màquines eines:

1.1. Equips i mitjans utilitzats en operacions de mecanització.

1.2. Tècniques de mecanització amb màquina eina.

1.3. Alimentació, càrrega i descàrrega de matèria primera i peces en processos de fosa mecanització, muntatge, tractaments.

1.4. Tècniques operatives d'arrencament de ferritja.

1.5. Realització d'ajustos i reglatges de la maquinària.

1.6. Verificació i anàlisi dels defectes típics i les seves causes.

1.7. Hàbits d'ordre i neteja en l'ús dels materials, eines i equips, atenent els criteris d'economia, eficàcia i seguretat.

1.8. Valoració de les normes d'utilització.

Mòdul 4: operacions de muntatge.

Durada: 130 hores.

UF 1: preparació específica del muntatge, 10 hores.

UF 2: muntatge de canonades, construccions i serralleria metàl·liques, 60 hores.

UF 3: unió i soldadura en materials metàl·lics i de PVC, 50 hores.

UF 4: proves de resistència i d'estanquitat, 10 hores.

UF 1: preparació específica del muntatge.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Prepara materials, màquines i elements, i interpreta les informacions, instruccions i documentació tècnica relacionada amb les operacions de muntatge.

1.1. Interpreta informació gràfica: plànols, dibuixos i croquis, i identifica vistes, talls i seccions dels elements de muntatge.

1.2. Identifica necessitats de materials, tècniques i temps previstos en funció del muntatge a realitzar.

1.3. Aplica tècniques de comunicació i col·laboració per realitzar el treball en equip.

1.4. Prepara màquines i eines i procedeix al seu afilat i posada a punt, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

1.5. Organitza el lloc de treball, i realitza les tasques de neteja, manteniment necessàries, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

b) Continguts:

1. Elaboració de plans de muntatge:

1.1. Productes de caldereria i estructures metàl·liques.

1.2. Productes de serralleria metàl·lica.

1.3. Canonades.

1.4. Anivellat i aplomat d'elements i subconjunts.

1.5. Distinció dels diferents útils de muntatge i traçat en taller.

1.6. Eines per al caragolament i reblat.

1.7. Elements auxiliars de muntatge. Maquinària d'elevació i transport. Bastides.

1.8. Valoració i respecte de les normes de seguretat i higiene en el taller així com l'ús adequat dels elements de protecció.

1.9. Elements de posicionat. Utillatge i eines. Gats, tensors.

1.10. Procés d'armat. Suportat de canonades.

1.11. Seqüències d'armat de conjunts.

1.12. Alineament i encadellat d'elements i subconjunts.

1.13. Control, amb la finalitat de poder seguir una seqüència establerta en el procés de construcció dels projectes.

1.14. Treball en equip.

2. Condicionament de l'àrea de treball:

2.1. Interpretació dels documents de treball.

2.2. Identificació dels materials per les seves referències normalitzades i el seu aspecte.

2.3. Característiques de les màquines, eines, utensilis, accessoris i elements auxiliars utilitzats en el muntatge.

2.4. Condicionament de llits de muntatge.

2.5. Preparació, muntatge i ajust de les màquines, equips i elements auxiliars.

2.6. Valoració de l'ordre i neteja en l'àrea de treball.

2.7. Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

2.8. Compliment de la normativa de protecció ambiental.

2.9. Equips de protecció individual.

UF 2: muntatge de canonades, construccions i serralleria metàl·liques.

Durada: 60 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Munta conjunts metàl·lics mitjançant unions fixes o desmuntables, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

1.1. Relaciona els tipus d'unió més idonis per als conjunts a muntar.

1.2. Realitza unions fixes: unions premsades, unions amb gomes d'enganxar, unions per encerclament i ancoratges.

1.3. Realitza unions desmuntables mitjançant cargols i femelles, perns, volanderes, passadors, xavetes, llengüetes.

1.4. En un supòsit pràctic degudament caracteritzat d'unió de peces metàl·liques mitjançant sistemes fixos i desmuntables, on s'aporten especificacions tècniques del conjunt:

1.4.1. Utilitza els mitjans i equips de mesura i anivellació emprats en muntatge de caldereria, serralleria i construccions metàl·liques i canonades.

1.4.2. Aplica les diferents tècniques d'armat i de muntatge de tubs, brides, empelts i altres, de canonades i de productes de caldereria, serralleria i construccions metàl·liques.

1.4.3. Aploma i anivella els elements, conjunts i estructures.

1.4.4. Aplica les tècniques d'unió i puntejat per a l'armat d'elements d'instal·lacions de canonades, estructures, caldereria i serralleria metàl·lica i PVC, segons el pla establert.

1.4.5. Aplica les tècniques de redreçament tèrmic d'elements d'instal·lacions de canonades, estructures, caldereria i serralleria metàl·lica i PVC, segons els materials i codis tècnics d'aplicació.

1.4.6. Rigiditza el conjunt de manera apropiada, mantenint toleràncies.

1.4.7. Opera les màquines, eines i mitjans auxiliars emprades en el muntatge de caldereria, serralleria i construccions metàl·liques i canonades segons les maneres operatives prescrites i de manera segura.

1.4.8. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

1.4.9. Elabora informes d'incidències i indica les anomalies i deficiències detectades, així com les mesures realitzades.

1.4.10. Realitza el manteniment de primer nivell dels equips i eines.

1.4.11. Deixa la màquines llestes per al seu ús posterior, endreça la zona de treball i recull el material i equip emprat.

b) Continguts:

1. Muntatge d'instal·lacions de canonades, construccions i serralleria metàl·liques i caldereria:

1.1. Muntatge sobre utillatge.

1.2. Muntatge sobre graderia.

1.3. Muntatge d'estructures metàl·liques.

1.4. Muntatge de productes de caldereria.

1.5. Muntatge de productes de serralleria metàl·lica.

1.6. Muntatge de canonades.

1.7. Suports de canonades. Unions desmuntables.

1.8. Tècniques de redreçament tèrmic. Codis aplicables.

1.9. Anivellat i aplomat d'elements i subconjunts. Sistemes de fixació.

1.10. Equips i eines d'acoblament i muntatge de caldereria, construccions i serralleria metàl·lica i canonada.

1.11. Mesuraments per a l'armat i muntatge. Instruments de mesura i verificació.

1.12. Comprovació i verificació de mesures en muntatge de peces (escaires, nivells i altres).

UF 3: unió i soldadura en materials metàl·lics i de PVC.

Durada: 50 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza operacions d'unió i soldadura en materials metàl·lics i de PVC, amb la qualitat requerida i complint el pla de prevenció de riscos laborals i ambientals.

1.1. Interpreta la documentació tècnica del procés de soldadura i unió per al muntatge de productes de caldereria, construccions i serralleria metàl·lica i canonades.

1.2. Identifica els temps previstos per a la realització de les diferents operacions de soldadura i unió de productes de caldereria, construccions i serralleria metàl·liques i de canonada.

1.3. Prepara la zona d'unió.

1.4. Selecciona el procés d'unió i/o soldadura a utilitzar en funció dels aspectes tècnics i econòmics.

1.5. Prepara les màquines i equips d'unió i de soldadura amb els paràmetres requerits.

1.6. Realitza les operacions de unió i soldadura i en les posicions adequades.

1.7. Verifica la unió i/o soldadura realitzada i identifica possibles defectes i els corregeix.

1.8. Verifica que les mesures del muntatge coincideixin amb les indicades en el plànol i les cotes i toleràncies són les especificades.

1.9. Usa els mitjans de protecció personal i de l'entorn requerits pel pla de prevenció de riscos laborals i ambientals.

1.10. Realitza el manteniment de primer nivell dels equips i eines, i ho relaciona amb la seva funcionalitat.

1.11. Deixa la màquines llestes per al seu ús posterior, endreça la zona de treball i recull el material i equip emprat.

b) Continguts:

1. Processos de soldadura i unió de materials metàl·lics i de PVC:

1.1. Normes d'ús d'equips i mitjans.

1.2. Descripció de màquines i processos.

1.3. Equips de soldadura i tècnica operatòria.

1.4. Manipulació i paràmetres a regular de les diferents màquines. Normes de puntejat.

1.5. Ús, manipulació i conservació de consumibles.

1.6. Tècniques d'unió: fixes i desmuntables.

UF 4: proves de resistència i d'estanquitat.

Durada: 10 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza les proves de resistència estructural i d'estanquitat segons el procediment establert i respectant les normes de prevenció de riscos laborals i ambientals.

1.1. Identifica i aplica la normativa exigida per realitzar les proves.

1.2. Identifica i caracteritza els diferents mitjans per realitzar proves de resistència i estanquitat.

1.3. Prepara l'utillatge de subjecció.

1.4. Realitza la neteja prèvia i condicionament de les canonades i elements d'estructura i serralleria metàl·lica i de caldereria per realitzar les proves.

1.5. Aplica el procediment establert, controlant els paràmetres de la prova (temps, pressions i altres).

1.6. Comprova si hi ha pèrdues o defectes en les unions.

1.7. Registra documentalment els resultats.

b) Continguts:

1. Pla de proves d'estanquitat i d'estructura:

1.1. Procediments. Normativa i seguretat.

1.2. Especificacions de disseny.

1.3. Tipus de proves. Prova hidràulica. Prova pneumàtica.

1.4. Equips per a les proves pneumàtiques i hidràuliques.

1.5. Màquines i estris. Utillatges i elements.

Mòdul 5: soldadura amb arc elèctric amb elèctrode revestit.

Durada: 70 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: soldadura amb arc elèctric de forma manual, amb elèctrode bàsic de rutil, 35 hores.

UF 2: soldadura amb arc elèctric de manera manual, amb elèctrode revestit, 35 hores.

UF 1: soldadura amb arc elèctric de forma manual, amb elèctrode bàsic de rutil.

Durada: 35 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Analitza la informació tècnica utilitzada en els plànols de fabricació, reparació i muntatge a fi de determinar el procediment més adequat que permeti realitzar soldadures amb arc elèctric amb elèctrodes revestits, segons l'especificat.

1.1. Interpreta els diferents símbols emprats en soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits.

1.2. Identifica les operacions de soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits en plànols de fabricació.

1.3. A partir d'un plànol constructiu i/o de muntatge dels empleats als sectors més representatius del sector de construcció metàl·lica:

1.3.1. Identifica la simbologia que guardi relació amb el procés de soldadura.

1.3.2. Explica el procés definit.

1.3.3. Defineix les vores requerides.

1.3.4. Explica les característiques dels consumibles especificats.

1.3.5. Descriu els possibles tractaments complementaris a la soldadura.

1.3.6. Determina la seqüència de muntatge dels elements.

1.3.7. Detecta els defectes de la soldadura, així com les causes-efectes que els produeixen.

1.3.8. Explica els tractaments locals de relaxació de tensions.

2. Interpreta els processos de soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits, i determina fases, operacions, equips, útils i altres, atenent l'aprofitament dels materials i criteris de qualitat, complint amb les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

2.1. Relaciona els diferents processos de soldadura amb la seva principal aplicació, en funció dels materials, criteris econòmics i de qualitat, i descriu les seves possibilitats i limitacions.

2.2. Descriu les característiques dels diferents consumibles emprats en la soldadura, atenent les seves aplicacions.

2.3. Explica els paràmetres de soldadura en funció del procés a emprar i materials que s'han d'unir.

2.4. Descriu les normes d'ús de prevenció de riscos laborals i medi ambient aplicables durant el procediment de soldadura.

2.5. A partir d'un plànol constructiu de construcció metàl·lica, en el qual no s'inclouen especificacions referents de soldadura i amb una exigència de qualitat determinada:

2.5.1. Enumera les possibilitats i limitacions dels diferents processos de soldadura.

2.5.2. Determina el procediment que permeti obtenir una unió que compleixi les característiques estàndard d'una soldadura (preparació de vores, consumibles) que atengui criteris econòmics i de qualitat.

2.5.3. Estableix la seqüència de soldadura més adequada segons requeriments de la fabricació a realitzar.

2.5.4. Identifica equips, útils, eines i materials necessaris.

2.5.5. Defineix els controls de qualitat necessaris.

3. Prepara els equips i els elements, per a la soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits, complint les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

3.1. Prepara els equips de soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits, seguint procediments i paràmetres establerts.

3.2. Comprova que els útils, pinça de massa i pinça portaelèctrode, siguin els correctes, segons els materials i els gruixos a soldar.

3.3. Selecciona els consumibles segons els materials i els gruixos a soldar.

3.4. Prepara els materials a soldar segons el procediment de soldadura.

3.5. Quan calgui, prepara els suports i el punteig de les peces per garantir una separació correcta del material a soldar.

3.6. Prepara el tractament previ a la soldadura, si el material ho requereix.

4. Solda amb arc elèctric de manera manual, amb elèctrode bàsic de rutil, xapes, perfils i tubs d'acer i en totes les posicions, de manera que es compleixin les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

4.1. Explica les transformacions que es produeixen durant el procés de soldadura elèctrica manual amb elèctrode, així com les principals característiques i defectes que pot tenir una soldadura i els principals paràmetres que intervenen.

4.2. Analitza els equips de soldadura elèctrica manual, descrivint els diferents components, la funció de cadascun d'aquests i la interrelació dels mateixos en el conjunt, expressant les seves prestacions amb els materials i acabats exigits.

4.3. Descriu els procediments de soldadura elèctrica amb diferents elèctrodes, i assenyala les seves característiques i aplicació principal en diferents acers.

4.4. En una sèrie de casos de soldadura de xapes, perfils i tubs d'acer, definits en un plànol constructiu de construcció metàl·lica, soldar amb elèctrodes bàsics i de rutil en totes les posicions (soldadura amb arc elèctric manual):

4.4.1. Interpreta la simbologia de soldadura.

4.4.2. Identifica els diferents components de l'equip de soldadura.

4.4.3. Elegeix el procediment més adequat dins les possibilitats i limitacions d'aquests, atenent a materials, consumibles i gruixos, així com a l'aprofitament dels materials i a criteris de qualitat.

4.4.4. Posa a punt l'equip i instal·lació, atenent a materials i gruixos, comprovant que es compleixen les normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient.

4.4.5. Prepara les vores i posiciona les peces que s'han de soldar.

4.4.6. Realitza la soldadura amb arc elèctric i elèctrode revestit en els diferents tipus d'unió en les posicions horitzontal, vertical i de sostre, donant els cordons de soldadura necessaris i aconseguint la qualitat requerida.

5. Verifica les soldadures realitzades, i compleix les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

5.1. Neteja els cordons de soldadura a inspeccionar amb els estris adequats.

5.2. Inspecciona l'estat superficial de les soldadures, i detecta possibles defectes: porositats, mossegades, fissures, irregularitats i altres.

5.3. Comprova les dimensions dels cordons de soldadura amb les galgues adequades.

5.4. Identifica les possibles causes dels defectes.

5.5. Corregeix els defectes de les soldadures, i ajusta els paràmetres, si s'escau, dins del seu àmbit competencial.

b) Continguts:

1. Anàlisi de la informació:

1.1. Interpretació de la simbologia emprada.

1.2. Identificació de les operacions de soldadura amb arc elèctric i elèctrode revestit.

1.3. Mesures de prevenció de riscos i tractament de residus.

1.4. Normativa de qualitat aplicable, catàlegs de materials.

2. Organització del treball:

2.1. Distribució de càrregues de treball.

2.2. Mesures de prevenció de riscos i tractament de residus.

2.3. Normativa de qualitat aplicable, catàlegs de materials.

2.4. Planificació de treballs.

2.5. Tècniques organitzatives.

3. Preparació de màquines i equips emprats en la soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric amb elèctrodes revestits:

3.1. Preparació de màquines i equips de soldadura elèctrica, accessoris i consumibles.

3.2. Preparació dels útils de subjecció i suport.

3.3. Preparació de superfícies a soldar.

3.4. Tractaments tèrmics aplicables a la soldadura.

3.5. Comprovació de la instal·lació, des del punt de vista del procés i de la seguretat.

3.6. Ordre i neteja del lloc de treball.

4. Soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric amb elèctrode de rutil:

4.1. Funcionament de les màquines de soldar.

4.2. Tècniques de soldatge.

4.3. Paràmetres de soldatge.

4.4. Tècniques de recàrrega de materials.

5. Verificació de les soldadures:

5.1. Estris de mesura i verificació.

5.2. Verificació de les soldadures.

5.3. Correcció de les desviacions observades.

5.4. Ordre i neteja del lloc de treball.

5.5. Normativa de prevenció de riscos i protecció del medi ambient aplicable.

UF 2: soldadura amb arc elèctric de manera manual, amb elèctrode revestit. Durada: 35 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Analitza la informació tècnica utilitzada en els plànols de fabricació, reparació i muntatge a fi de determinar el procediment més adequat que permeti realitzar soldadures amb arc elèctric amb elèctrodes revestit, segons l'especificat.

1.1. Interpreta els diferents símbols emprats en soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits.

1.2. Identifica les operacions de soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits en plànols de fabricació.

1.3. A partir d'un plànol constructiu i/o de muntatge dels empleats als sectors més representatius del sector de construcció metàl·lica:

1.3.1. Identifica la simbologia que guardi relació amb el procés de soldadura.

1.3.2. Explica el procés definit.

1.3.3. Defineix les vores requerides.

1.3.4. Explica les característiques dels consumibles especificats.

1.3.5. Descriu els possibles tractaments complementaris a la soldadura.

1.3.6. Determina la seqüència de muntatge dels elements.

1.3.7. Detecta els defectes de la soldadura, així com les causes-efectes que els produeixen.

1.3.8. Explica els tractaments locals de relaxació de tensions.

2. Interpreta els processos de soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits, determina fases, operacions, equips, útils. etc., atenent a l'aprofitament dels materials i a criteris de qualitat, i compleix amb les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient .

2.1. Relaciona els diferents processos de soldadura amb la seva principal aplicació, en funció dels materials, criteris econòmics i de qualitat, i descriu les seves possibilitats i limitacions.

2.2. Descriu les característiques dels diferents consumibles emprats en la soldadura, atenent les seves aplicacions.

2.3. Explica els paràmetres de soldadura en funció del procés a emprar i materials que s'han d'unir.

2.4. Descriu les normes d'ús de prevenció de riscos laborals i medi ambient aplicables durant el procediment de soldadura.

2.5. A partir d'un plànol constructiu de construcció metàl·lica, en el qual no s'inclouen especificacions referents de soldadura i amb una exigència de qualitat determinada:

2.5.1. Enumera les possibilitats i limitacions dels diferents processos de soldadura.

2.5.2. Determina el procediment que permeti obtenir una unió que compleixi les característiques estàndard d'una soldadura (preparació de vores, consumibles) que atengui criteris econòmics i de qualitat.

2.5.3. Estableix la seqüència de soldadura més adequada segons requeriments de la fabricació a realitzar.

2.5.4. Identifica equips, útils, eines i materials necessaris.

2.5.5. Defineix els controls de qualitat necessaris.

3. Prepara els equips i els elements, per a la soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits, i compleix les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

3.1. Prepara els equips de soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits, i segueix procediments i paràmetres establerts.

3.2. Comprova que els útils, pinça de massa i pinça portaelèctrode, siguin els correctes, segons els materials i els gruixos a soldar.

3.3. Selecciona els consumibles segons els materials i els gruixos a soldar.

3.4. Prepara els materials a soldar segons el procediment de soldadura.

3.5. Quan calgui, prepara els suports i el punteig de les peces per garantir una separació correcta del material a soldar.

3.6. Prepara el tractament previ a la soldadura, si el material ho requereix.

4. Solda amb arc elèctric de manera manual, amb elèctrode, xapes, perfils i tubs de materials diferents a l'acer (ferro fos, alumini, coure i altres) i en totes les posicions, de manera que es compleixin les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

4.1. Enumera les característiques dels materials bases i d'aportació.

4.2. Explica les transformacions que es produeixen durant el procés de soldadura elèctrica manual amb elèctrode i principals paràmetres que hi intervenen.

4.3. Explica les normes d'ús i conservació dels equips.

4.4. En una sèrie de casos pràctics definits en un plànol constructiu de construcció metàl·lica soldar amb elèctrodes, xapes, perfils i tubs de materials diferents a l'acer (ferro fos, alumini, coure i altres) en totes les posicions (soldadura amb arc elèctric manual):

4.4.1. Interpreta la simbologia de soldadura.

4.4.2. Identifica els diferents components de l'equip de soldadura.

4.4.3. Elegeix el procediment més adequat en funció dels materials, consumibles i gruixos, així com a l'aprofitament dels materials i a criteris de qualitat.

4.4.4. Posa a punt l'equip i instal·lació, en funció dels materials i gruixos, i comprova que es compleixen les normes de prevenció de riscos laborals.

4.4.5. Prepara les vores i posiciona les peces que s'han de soldar.

4.4.6. Realitza les operacions de soldadura elèctrica amb elèctrodes revestits en els diferents tipus d'unió, en les posicions horitzontal, vertical i de sostre, i dóna els cordons de soldadura necessaris i aconsegueix la qualitat requerida.

5. Verificar les soldadures realitzades, complint les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

5.1. Neteja els cordons de soldadura a inspeccionar, amb els estris adequats.

5.2. Inspecciona l'estat superficial de les soldadures, i detecta possibles defectes: porositats, mossegades, fissures, irregularitats i altres.

5.3. Comprova les dimensions dels cordons de soldadura amb les galgues adequades.

5.4. Identifica les possibles causes dels defectes.

5.5. Corregeix els defectes de les soldadures, i ajusta els paràmetres, si s'escau, dins del seu àmbit competencial.

b) Continguts:

1. Anàlisi de la informació:

1.1. Interpretació de la simbologia emprada.

1.2. Identifica les operacions de soldadura amb arc elèctric i elèctrode revestit.

1.3. Mesures de prevenció de riscos i tractament de residus.

1.4. Normativa de qualitat aplicable, catàlegs de materials.

2. Organització del treball:

2.1. Distribució de càrregues de treball.

2.2. Mesures de prevenció de riscos i tractament de residus.

2.3. Normativa de qualitat aplicable, catàlegs de materials.

2.4. Planificació de treballs.

2.5. Tècniques organitzatives.

3. Preparació de màquines i equips emprats en la soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric amb elèctrodes revestits:

3.1. Preparació de màquines i equips de soldadura elèctrica, accessoris i consumibles.

3.2. Preparació dels útils de subjecció i suport.

3.3. Preparació de superfícies a soldar.

3.4. Tractaments tèrmics aplicables a la soldadura.

3.5. Comprovació de la instal·lació, des del punt de vista del procés i de la seguretat.

3.6. Ordre i neteja del lloc de treball.

4. Soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric amb elèctrodes revestits:

4.1. Funcionament de les màquines de soldar.

4.2. Tècniques de soldatge.

4.3. Paràmetres de soldatge.

4.4. Tècniques de recàrrega de materials.

5. Verificació de les soldadures:

5.1. Estris de mesura i verificació.

5.2. Verificació de les soldadures.

5.3. Correcció de les desviacions observades.

5.4. Ordre i neteja del lloc de treball.

5.5. Normativa de prevenció de riscos i protecció del medi ambient aplicable.

Mòdul 6: projecte integrat.

Durada: 30 hores.

Plantejament d'un supòsit pràctic que impliqui l'aplicació transversal dels coneixements corresponents a les competències professionals contingudes en el perfil.

Mòdul 7: formació en centres de treball.

Durada: 200 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. S'adapta a l'organització de l'empresa i s'integra en el seu equip de treball.

1.1. Reconeix l'organigrama de l'empresa, les funcions del seu departament i les seves activitats principals.

1.2. Identifica els procediments i mètodes de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3. Interpreta la importància de cada element de la xarxa en el desenvolupament de l'activitat de l'empresa, centre o servei.

1.4. Reconeix i accepta els requeriments actitudinals, personals i professionals, que necessita el lloc de treball.

2. Interpreta les instruccions que rep i es responsabilitza de les tasques encomanades.

2.1. Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada.

2.2. Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de treball.

2.3. Estableix una comunicació i relació eficaç amb la persona responsable en cada situació i membres del seu equip, mantenint un tracte fluid i correcte.

3. Realitza les activitats formatives de referència característiques del lloc de treball d'acord amb els procediments establerts per l'empresa i adopta les actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional.

3.1. Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, utillatge, equips i eines, i aplica els procediments tècnics adequats.

3.2. Es coordina amb la resta de l'equip, i informa de qualsevol canvi, necessitat rellevant o imprevist que es presenti.

3.3. Executa les tasques segons els procediments establerts en el centre de treball.

3.4. Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada.

3.5. Un cop finalitzades les activitats encomanades, comunica els resultats segons els procediments establerts per l'empresa.

3.6. Identifica les normes de prevenció de riscos laborals que cal aplicar en l'activitat professional segons la legislació vigent.

3.7. Aplica els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes de l'empresa, centre o servei.

3.8. Manté una actitud clara de respecte al medi ambient en les activitats desenvolupades i aplica les normes internes i externes vinculades a la mateixa.

3.9. Actua amb responsabilitat en l'àmbit de treball i aplica les normes i procediments en el desenvolupament de qualsevol activitat o tasca.

4. S'adapta al ritme de treball de l'organització.

4.1. S'incorpora puntualment al lloc de treball i respecta els horaris establerts.

4.2. Realitza les tasques encomanades en un temps raonable.

5. Demostra una actitud de respecte vers els companys i l'organització.

5.1. Estableix en el seu lloc de treball unes relacions basades en el respecte, la tolerància i la comunicació com a via de resolució de conflictes.

5.2. S'adapta als requeriments d'imatge personal establerts per l'organització.

b) Activitats formatives de referència:

1. Activitats formatives de referència relacionades amb el manteniment de tallers i prevenció de riscos laborals i medi ambient.

1.1. Preparació de fitxes de seguretat en les quals es defineixin les possibles situacions de perill, riscos i mesures de seguretat a prendre amb les diferents màquines del taller de mecanització (serra de trepar, disc de mola fix, perforadora de columna, torn, fresadora i altres).

1.2. Exemples d'accidents laborals al taller de mecanització amb els quals els diferents grups de treball han de discutir les possible causes i proposar les millores necessàries explicant els efectes que es pretenen aconseguir.

1.3. Preparació de fitxes de seguretat en les quals es defineixin les possibles situacions de perill, riscos i mesures de seguretat a prendre amb les diferents equips del taller de soldadura (soldadura elèctrica, TIG, MIG/MAG, oxiacetilènica).

1.4. Exemples d'accidents laborals al taller de soldadura amb els quals els diferents grups de treball han de discutir les possible causes i proposar les millores necessàries explicant els efectes que es pretenen aconseguir.

1.5. Manteniment preventiu:

1.5.1. Comprovació de nivells de les màquines (torn, fresa, rectificadora i altres).

1.5.2. Greixatge general (coixinets, guies, rodets i altres).

1.5.3. Verificació i tensatge de màquines de tall.

1.5.4. Ajust folgances.

1.5.5. Verificació abrasius (rectificadores, esmoladores i altres).

1.5.6. Verificació i tensatge de corretges.

1.5.7. Verificació de la cadena cinemàtica de les màquines.

1.5.8. Comprovació aïllament màquines de soldar; massa, pinces, borns i altres.

1.5.9. Verificació de pantalles i proteccions.

1.5.10. Neteja d'aspiradors i filtres.

1.5.11. Verificació de nivells màquines de tall.

1.5.12. Greixatge màquines de tall.

1.5.13. Ajust fulles màquines de tall.

1.5.14. Ajust fulles plegadora.

1.5.15. Ajust corbadora.

1.6. Manteniment correctiu:

1.6.1. Substitució de nivells (olis, emulsions de tall).

1.6.2. Canvi de coixinets, corretges i altres.

1.6.3. Rectificació de guies i folgances.

1.6.4. Rectificació d'abrasius.

1.6.5. Substitució d'esmoladores.

1.6.6. Canvi de corretges.

1.6.7. Substitució cadena cinemàtica.

1.6.8. Substitució i tensatge de corretges d'arrossegament.

1.6.9. Substitució i tensatge de fulles de tall.

1.6.10. Substitució d'aïllants màquines; massa, portaelèctrodes, borns i altres.

1.6.11. Substitució de vidres protectors i pantalles.

1.6.12. Substitució de filtres.

1.6.13. Canvi d'olis.

1.6.14. Canvi de fulles de tall.

1.6.15. Esmolada de fulles de tall.

1.6.16. Canvi d'abrasius en petites màquines manuals (radials).

1.6.17. Rectificació de fulles plegadores.

1.6.18. Substitució o reparació eines manuals.

2. Activitats formatives de referència relacionades amb plànols i mesures.

2.1. Realització de fitxes de treball sobre diferents peces i muntatges.

2.2. Realització de croquis.

2.3. Verificació de mesures i toleràncies de peces, perfils i tubs.

2.4. Verificació de nivells d'acabats.

2.5. Preparació de peces i mitjans per a la verificació.

2.6. Calibratge d'instruments de mesura.

2.7. Verificació dimensional.

2.7.1. Mesurament dimensional, geomètric i superficial.

2.7.2. Utilització de la instrumentació metrològica.

2.7.3. Registre de mesures.

2.8. Omplir fitxes de presa de dades.

2.9. Rigor en l'obtenció de valors.

3. Activitats formatives de referència relacionades amb operacions de fabricació.

3.1. Tall i preparació de material.

3.2. Preparació de les màquines adients per a la realització de l'exercici plantejat.

3.3. Anàlisi de la informació tècnica de la peça.

3.4. Selecció de les màquines i utillatge a utilitzar.

3.5. Determinació dels paràmetres de treball i equips de verificació a emprar.

3.6. Verificació de l'estat de les eines i reparació i/o substitució si és necessari.

3.7. Verificació angles de tall de broques, fulles de tall i altres.

3.8. Realització de diferents peces que comporten tasques de llimat, cisallat, trepatge, escairat, roscat, reblat, punxonat, aixamfranat, esmolat, tall mecànic i altres.

3.9. Realització de peces amb torn, fresadora, rectificadora i altres.

3.10. Verificació dels resultats obtinguts.

3.11. Selecció dels EPI a utilitzar d'acord amb la normativa de seguretat.

4. Activitats formatives de referència relacionades amb operacions de muntatge.

4.1. Tall i preparació de material segons plànol d'estructures.

4.2. Preparació de les màquines i equips adients per a la realització de l'exercici plantejat.

4.3. Verificació de l'estat de les eines i reparació i/o substitució, si és necessari.

4.4. Realització de les operacions d'esmolada de les eines.

4.5. Realització de les operacions de muntatge, subjecció, centrat i alineat de les peces.

4.6. Realització de les operacions de mecanització.

4.7. Control i verificació del procés de mecanització i de les peces obtingudes.

4.8. Realització dels informes i registres.

4.9. Verificació angles de tall de broques, fulles de tall i altres.

4.10. Realització de tancaments realitzats amb diferent perfil i estructures.

4.11. Mesurament i anivellació dels exercicis de cara al seu posterior muntatge sobre una estructura fixa.

4.12. Tall de perfil.

4.13. Realització d'estructures fixes mitjançant les tècniques adequades de soldadura.

4.14. Ensamblatge amb estructures desmuntables.

4.15. Verificació de gomes i juntes.

4.16. Proves d'estanquitat.

5. Activitats formatives de referència relacionades amb soldadura amb arc elèctric amb elèctrode revestit.

5.1. Interpretació dels plànols dels exercicis a realitzar.

5.2. Selecció de material mitjançant catàleg.

5.3. Identificació i verificació d'elèctrodes.

5.4. Preparació de la fitxa de treball on s'especifica la seqüència de muntatge.

5.5. Tall dels materials necessaris.

5.6. Identificació dels equips necessaris.

5.7. Revisió elements dels equips i accessoris.

5.8. Preparació de material i superfícies a soldar.

5.9. Diferents tipus de soldadures amb material de menys de 4 mm.

5.10. Soldadura en diferents tipus de posicionament.

5.11. Revisió visual de les soldadures realitzades.

5.12. Neteja de l'escòria superficial.

5.13. Verificació final de les aportacions de material.

5.14. Diferents tipus de soldadures amb material de més de 4 mm.

6. Activitats formatives de referència relacionades amb soldadura amb arc sota gas protector amb elèctrode no consumible.

6.1. Interpretació dels plànols dels exercicis a realitzar.

6.2. Selecció de material mitjançant catàleg.

6.3. Identificació i verificació d'elèctrodes.

6.4. Preparació de la fitxa de treball on s'especifica la seqüència de muntatge.

6.5. Tall dels materials necessaris.

6.6. Identificació dels equips necessaris.

6.7. Revisió elements dels equips i accessoris.

6.8. Preparació de materials i superfícies a soldar.

6.9. Pràctiques de soldadura amb elèctrode no consumible (TIG).

6.10. Pràctiques de soldadura MIG/MAG.

6.11. Pràctiques amb materials fèrrics.

6.12. Pràctiques amb materials no fèrrics.

6.13. Revisió visual de les soldadures realitzades.

6.14. Neteja de l'escòria superficial.

6.15. Verificació final de les aportacions de material.

Mòdul 8: formació de lliure disposició.

Durada: 50 hores.

Formació per completar i reforçar els mòduls establerts per:

1. Distribuir entre un o més mòduls formatius com a reforç curricular o per ampliar el projecte integrat (fins a 60 hores).

2. Desenvolupar un mòdul específic, com a projecte especial de centre, per adequar-se a l'entorn productiu o a les característiques del grup.

3. Desenvolupar el mòdul de lliure disposició proposat.

4. Completar la formació en centres de treball (FCT) fins a realitzar un màxim de 250 hores.

Possible mòdul de lliure disposició a fi i efecte d'ampliar la formació en soldadura:

Soldadura amb arc sota gas protector amb elèctrode no consumible.

Durada: 50 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: soldadura TIG, 25 hores.

UF 2: soldadura MIG/MAG, 25 hores.

UF 1: soldadura TIG.

Durada: 25 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Analitza la informació tècnica utilitzada en els plànols de fabricació, reparació i muntatge a fi de determinar el procediment més adequat que permeti realitzar soldadures amb arc elèctric amb elèctrodes revestits, segons l'especificat.

1.1. Interpreta els diferents símbols emprats en soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits.

1.2. Identifica les operacions de soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits en plànols de fabricació.

1.3. A partir d'un plànol constructiu i/o de muntatge dels empleats als sectors més representatius del sector de construcció metàl·lica:

1.3.1. Identifica la simbologia que guardi relació amb el procés de soldadura.

1.3.2. Explica el procés definit.

1.3.3. Defineix les vores requerides.

1.3.4. Explica les característiques dels consumibles especificats.

1.3.5. Descriu els possibles tractaments complementaris a la soldadura.

1.3.6. Determina la seqüència de muntatge dels elements.

1.3.7. Detecta els defectes de la soldadura, així com les causes-efectes que els produeixen.

1.3.8. Explica els tractaments locals de relaxació de tensions.

2. Interpreta els processos de soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits, i determina fases, operacions, equips, útils i altres, atenent l'aprofitament dels materials i a criteris de qualitat, i compleix amb les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

2.1. Relaciona els diferents processos de soldadura amb la seva principal aplicació, en funció dels materials, criteris econòmics i de qualitat, i descriu les seves possibilitats i limitacions.

2.2. Descriu les característiques dels diferents consumibles emprats en la soldadura, atenent les seves aplicacions.

2.3. Explica els paràmetres de soldadura en funció del procés a emprar i materials que s'han d'unir.

2.4. Descriu les normes d'ús de prevenció de riscos laborals i medi ambient aplicables durant el procediment de soldadura.

2.5. A partir d'un plànol constructiu de construcció metàl·lica, en el qual no s'inclouen especificacions referents de soldadura i amb una exigència de qualitat determinada:

2.5.1. Enumera les possibilitats i limitacions dels diferents processos de soldadura.

2.5.2. Determina el procediment que permeti obtenir una unió que compleixi les característiques estàndard d'una soldadura (preparació de vores, consumibles) que atengui criteris econòmics i de qualitat.

2.5.3. Estableix la seqüència de soldadura més adequada segons requeriments de la fabricació a realitzar.

2.5.4. Identifica equips, útils, eines i materials necessaris.

2.5.5. Defineix els controls de qualitat necessaris.

3. Prepara els equips i els elements per a la soldadura i compleix les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

3.1. Prepara els equips de soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits, seguint procediments i paràmetres establerts.

3.2. Comprova que els útils, pinça de massa i pinça portaelèctrode, siguin els correctes, segons els materials i els gruixos a soldar.

3.3. Selecciona els consumibles segons els materials i els gruixos a soldar.

3.4. Prepara els materials a soldar segons el procediment de soldadura.

3.5. Quan calgui, prepara els suports i el punteig de les peces per garantir una separació correcta del material a soldar.

3.6. Prepara el tractament previ a la soldadura, si el material ho requereix.

4. Solda amb arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG), xapes, perfils i tubs d'acer al carboni i inoxidable, de manera que es compleixin les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient.

4.1. Enumera els principals tipus d'elèctrodes, gasos i material d'aportació, i assenyala les seves característiques i ús principal.

4.2. Explica les transformacions que es produeixen durant el procés de soldadura amb TIG, així com els principals paràmetres que hi intervenen.

4.3. Relaciona els diferents equips de soldadura TIG amb els materials i acabats exigits, i expressa les seves prestacions.

4.4. En un cas pràctic de procés de soldadura TIG de xapes fines d'acer al carboni o d'acer inoxidable, definit en un plànol constructiu de construccions metàl·liques, sense especificar procediment:

4.4.1. Identifica la simbologia de soldadura.

4.4.2. Identifica els diferents components dels equips de soldadura TIG.

4.4.3. Elegeix el procediment més adequat dins de les possibilitats i limitacions d'aquests, atenent materials i consumibles, així com a l'aprofitament dels materials i criteris de qualitat.

4.4.4. Posa a punt l'equip i instal·lació, atenent el tipus de material i gruixos, i comprova que es compleixen les normes de seguretat.

4.4.5. Prepara les vores i posicionar les peces que s'han de soldar.

4.4.6. Neteja els materials i preveure el gas de purga, si s'escau.

4.4.7. Realitza la soldadura TIG en els diferents tipus d'unió en les posicions horitzontal, vertical i de sostre aplicant la tècnica operatòria adequada.

5. Verifica les soldadures realitzades, i compleix les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

5.1. Neteja els cordons de soldadura a inspeccionar, amb els estris adequats.

5.2. Inspecciona l'estat superficial de les soldadures, i detecta possibles defectes: porositats, mossegades, fissures, irregularitats i altres.

5.3. Comprova les dimensions dels cordons de soldadura amb les galgues adequades.

5.4. Identifica les possibles causes dels defectes.

5.5. Corregeix els defectes de les soldadures, i ajusta els paràmetres, si s'escau, dins del seu àmbit competencial.

b) Continguts:

1. Anàlisi de la informació:

1.1. Interpretació de la simbologia emprada.

1.2. Identificació de les operacions de soldadura amb arc elèctric i elèctrode revestit.

1.3. Mesures de prevenció de riscos i tractament de residus.

1.4. Normativa de qualitat aplicable, catàlegs de materials.

2. Organització del treball:

2.1. Distribució de càrregues de treball.

2.2. Mesures de prevenció de riscos i tractament de residus.

2.3. Normativa de qualitat aplicable.

2.4. Planificació de treballs.

2.5. Tècniques organitzatives.

3. Preparació de màquines i equips emprats en la soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric amb elèctrodes revestits:

3.1. Preparació de màquines i equips de soldadura elèctrica, accessoris i consumibles.

3.2. Preparació dels útils de subjecció i suport.

3.3. Preparació de superfícies a soldar.

3.4. Tractaments tèrmics aplicables a la soldadura.

3.5. Comprovació de la instal·lació, des del punt de vista del procés i de la seguretat.

3.6. Ordre i neteja del lloc de treball.

4. Soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG).

4.1. Funcionament de les màquines de soldadura TIG.

4.2. Mètodes de transferència de materials en soldadura TIG.

4.3. Paràmetres de la soldadura TIG.

4.4. Útils de verificació i mesura en funció de la mesura o aspecte a comprovar.

4.5. Tècniques operatives de soldadura TIG.

4.6. Verificació de peces.

4.7. Correcció de les desviacions del procés.

5. Verificació de les soldadures:

5.1. Estris de mesura i verificació.

5.2. Verificació de les soldadures.

5.3. Correcció de les desviacions observades.

5.4. Ordre i neteja del lloc de treball.

5.5. Normativa de prevenció de riscos i protecció del medi ambient aplicable.

UF 2: soldadura MIG/MAG.

Durada: 25 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1 Analitza la informació tècnica utilitzada en els plànols de fabricació, reparació i muntatge a fi de determinar el procediment més adequat que permeti realitzar soldadures.

1.1. Interpreta els diferents símbols emprats en soldadura de xapes perfils i tubs.

1.2. Identifica les operacions de soldadura MIG/MAG de xapes, perfils i tubs en plànols de fabricació.

1.3. A partir d'un plànol constructiu i/o de muntatge dels empleats als sectors més representatius del sector de construcció metàl·lica:

1.3.1. Identifica la simbologia que guardi relació amb el procés de soldadura.

1.3.2. Explica el procés definit.

1.3.3. Defineix les vores requerides.

1.3.4. Explica les característiques dels consumibles especificats.

1.3.5. Descriu els possibles tractaments complementaris a la soldadura.

1.3.6. Determina la seqüència de muntatge dels elements.

1.3.7. Detecta els defectes de la soldadura, així com les causes-efectes que els produeixen.

1.3.8. Explica els tractaments locals de relaxació de tensions.

2. Interpreta els processos de soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits, i determina fases, operacions, equips, útils i altres, atenent l'aprofitament dels materials i a criteris de qualitat, i compleix amb les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

2.1. Relaciona els diferents processos de soldadura amb la seva principal aplicació, en funció dels materials, criteris econòmics i de qualitat, i descriu les seves possibilitats i limitacions.

2.2. Descriu les característiques dels diferents consumibles emprats en la soldadura, atenent les seves aplicacions.

2.3. Explica els paràmetres de soldadura en funció del procés a emprar i materials que s'han d'unir.

2.4. Descriu les normes d'ús de prevenció de riscos laborals i medi ambient aplicables durant el procediment de soldadura.

2.5. A partir d'un plànol constructiu de construcció metàl·lica, en el qual no s'inclouen especificacions referents de soldadura i amb una exigència de qualitat determinada:

2.5.1. Enumera les possibilitats i limitacions dels diferents processos de soldadura.

2.5.2. Determina el procediment que permeti obtenir una unió que compleixi les característiques estàndard d'una soldadura (preparació de vores, consumibles) que atengui criteris econòmics i de qualitat.

2.5.3. Estableix la seqüència de soldadura més adequada segons requeriments de la fabricació a realitzar.

2.5.4. Identifica equips, útils, eines i materials necessaris.

2.5.5. Defineix els controls de qualitat necessaris.

3. Prepara els equips i els elements per a la soldadura i compleix les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

3.1. Prepara els equips de soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits, seguint procediments i paràmetres establerts.

3.2. Comprova que els útils, pinça de massa i pinça portaelèctrode, siguin els correctes, segons els materials i els gruixos a soldar.

3.3. Selecciona els consumibles segons els materials i els gruixos a soldar.

3.4. Prepara els materials a soldar segons el procediment de soldadura.

3.5. Quan calgui, prepara els suports i el punteig de les peces per garantir una separació correcta del material a soldar.

3.6. Prepara el tractament previ a la soldadura, si el material ho requereix.

4. Solda amb arc sota gas protector amb elèctrode consumible (MIG/MAG) xapes, perfils i tubs d'acer, de manera que es compleixin les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i medi ambient.

4.1. Descriu els procediments de soldadura MIG/MAG amb diferents tipus d'acer.

4.2. Relaciona els diferents equips de soldadura MIG/MAG i els diferents paràmetres del procediment, amb els resultats que es pretenen obtenir.

4.3. Identifica els equips de soldadura MIG/MAG, i descriu els diferents components, la funció de cadascun d'aquests i la interrelació dels mateixos en el conjunt, i explica les normes d'ús i conservació d'equips.

4.4. Enumera els principals materials d'aportació i els gasos, i assenyala les seves característiques d'aplicació.

4.5. Identifica les transformacions que es produeixen durant el procés de soldadura amb MIG/MAG, així com: els paràmetres que intervenen, les característiques i defectes que pot tenir l'esmentada soldadura.

4.6. En un cas pràctic de procés de soldadura MIG/MAG de xapes, perfils i tubs de diferents tipus d'acer, definit en un pla constructiu de construccions metàl·liques, sense especificar procediment:

4.6.1. Interpreta la simbologia de soldadura.

4.6.2. Identifica els diferents components dels equips de soldadura MIG/MAG.

4.6.3. Elegeix el procediment de soldadura més adequat dins de les possibilitats i limitacions d'aquests, atenent a materials, consumibles i gruixos.

4.6.4. Posa a punt l'equip i instal·lació, atenent el tipus de material així com a l'aprofitament dels materials i a criteris de qualitat, comprovant que es compleixen normes de prevenció de riscos laborals.

4.6.5. Prepara les vores i posiciona les peces que s'han de soldar.

4.6.6. Realitza les operacions de soldadura MIG/MAG dels diferents tipus d'unió en les posicions horitzontal, vertical i de sostre, utilitzant la tècnica operatòria adequada.

5. Verifica les soldadures realitzades, i compleix les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

5.1. Neteja els cordons de soldadura a inspeccionar, amb els estris adequats.

5.2. Inspecciona l'estat superficial de les soldadures, i detecta possibles defectes: porositats, mossegades, fissures, irregularitats, etc.

5.3. Comprova les dimensions dels cordons de soldadura amb les galgues adequades.

5.4. Identifica les possibles causes dels defectes.

5.5. Corregeix els defectes de les soldadures, i ajusta els paràmetres, si s'escau, dins del seu àmbit competencial.

b) Continguts:

1. Anàlisi de la informació:

1.1. Interpretació de la simbologia emprada.

1.2. Identificació de les operacions de soldadura MIG/MAG.

1.3. Mesures de prevenció de riscos i tractament de residus.

1.4. Normativa de qualitat aplicable, catàlegs de materials.

2. Organització del treball:

2.1. Distribució de càrregues de treball.

2.2. Mesures de prevenció de riscos i tractament de residus.

2.3. Normativa de qualitat aplicable.

2.4. Planificació de treballs.

2.5. Tècniques organitzatives.

3. Preparació de màquines i equips emprats en la soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric amb elèctrodes revestits.

3.1. Preparació de màquines i equips de soldadura elèctrica, accessoris i consumibles.

3.2. Preparació dels útils de subjecció i suport.

3.3. Preparació de superfícies a soldar.

3.4. Tractaments tèrmics aplicables a la soldadura.

3.5. Comprovació de la instal·lació, des del punt de vista del procés i de la seguretat.

3.6. Ordre i neteja del lloc de treball.

4. Soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric sota gas protector amb elèctrode consumible (MIG/MAG) manual.

4.1. Funcionament de les màquines de soldadura MIG/MAG.

4.2. Mètodes de transferència de materials en soldadura MIG/MAG.

4.3. Paràmetres de la soldadura MIG/MAG.

4.4. Útils de verificació i mesura en funció de la mesura o aspecte a comprovar.

4.5. Tècniques operatives de soldadura MIG/MAG.

4.6. Verificació de peces.

4.7. Correcció de les desviacions del procés.

5. Verificació de les soldadures.

5.1. Estris de mesura i verificació.

5.2. Verificació de les soldadures.

5.3. Correcció de les desviacions observades.

5.4. Ordre i neteja del lloc de treball.

5.5. Normativa de prevenció de riscos i protecció del medi ambient aplicable.

VII. Requisits del context formatiu

Per impartir aquest programa de qualificació professional inicial cal complir els requisits de professorat, d'espais i d'instal·lacions que preveuen els articles 23 i 28 del Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial.

VIII. Correspondències de la formació del programa de qualificació professional inicial amb els cicles formatius de grau mitjà

1. Correspondències amb el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en soldadura i caldereria (Codi FM10):

Mòdul 3: operacions de fabricació.

Es correspon amb la UF1-M3: operacions manuals de mecanització.

Mòdul 4: operacions de muntatge.

Es correspon amb la UF2-M6: realització del muntatge.

2. Correspondències amb el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en mecanització (Codi FM20):

Mòdul 1: manteniment de tallers i M3: operacions de fabricació.

Es corresponen amb la UF3-M4: màquines auxiliars per a l'arrencament de ferritja.

Mòdul 5: soldadura amb arc elèctric amb elèctrode revestit.

Es correspon amb la UF6-M3 Processos de soldadura.

IX. Correspondència entre els mòduls que estableix el programa de qualificació professional inicial i els mòduls formatius (MF) corresponents a les unitats de competència (UC) de les qualificacions professionals completes i incompletes que inclou.

Mòdul 1: manteniment de tallers, Mòdul 2: plànols i mesures i Mòdul 3: operacions de fabricació.

Es corresponen amb el MF_2-0087-1111_1 (ICQP), MF0087_1 (INCUAL): realitzar operacions bàsiques de fabricació.

Mòdul 1: manteniment de tallers, Mòdul 2: plànols i mesures i Mòdul 4: operacions de muntatge.

Es corresponen amb el MF_2-0088-1111_1 (ICQP), MF0088_1 (INCUAL): realitzar operacions bàsiques de muntatge.

Annex 4

Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering

I. Identificació

El programa de qualificació professional inicial d'Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering queda identificat pels següents elements:

Denominació: auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering.

2. Nivell: programa de qualificació professional inicial.

3. Durada: 650 hores.

4. Família professional: Hoteleria i turisme.

II. Competència general

Preelaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en la preparació d'elaboracions més complexes. Assistir al servei, preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids, executar i aplicar operacions tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d'aliments i begudes de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent. Realitzar el muntatge de gèneres, elaboracions culinàries envasades, parament, utillatge i materials diversos, en els equips destinats al servei de càtering, rebre la càrrega procedent del servei de càtering realitzat i rentar els materials i equips reutilitzables.

III. Relació de qualificacions i unitats de competència (UC) incloses, d'acord amb el Catàleg de qualificacions professionals de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) i amb el Catàleg de l'Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL).

Qualificacions professionals completes:

HT_2-091_1 (ICQP), HOT091_1 (INCUAL): operacions bàsiques de cuina.

Aquesta qualificació comprèn les següents unitats de competència:

UC_2-0255-11_1 (ICQP), UC0255_1 (INCUAL): executar operacions bàsiques d'aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.

UC_2-0256-11_1 (ICQP), UC0256_1 (INCUAL): assistir en l'elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions senzilles.

HT_2-325_1 (ICQP), HOT325_1 (INCUAL): operacions bàsiques de càtering.

Aquesta qualificació comprèn les següents unitats de competència:

UC_2-1089-11_1 (ICQP), UC1089_1 (INCUAL): executar operacions bàsiques d'aprovisionament en gèneres i elaboracions culinàries de càtering i disposar la càrrega per al seu transport.

UC_2-1090-11_1 (ICQP), UC1090_1 (INCUAL): realitzar les operacions de recepció i rentat de mercaderies procedents de serveis de càtering.

IV. Entorn professional

1. Aquest/a professional exercirà la seva activitat en empreses petites, mitjanes i grans d'hoteleria en les activitats de:

1.1 Preelaboració i elaboració d'aliments i begudes.

1.2. Hoteleria.

1.3. Restauració tradicional i col·lectiva.

1.4. Botigues d'aliments preparats.

1.5. Distribució d'aliments elaborats.

1.6. Servei d'aliments i begudes.

1.7. Establiments dedicats a la preelaboració i comercialització d'aliments crus.

1.8 Empreses dedicades a l'emmagatzematge, envasat i distribució de productes alimentaris i altres.

1.9. Servei de càtering.

2. Aquest/a professional exercirà la seva activitat en empreses petites, mitjanes i grans de l'hoteleria com a:

2.1. Auxiliar i/o ajudant/a de cuina.

2.2. Auxiliar de col·lectivitats.

2.3. Ajudant/a de cambra.

2.4. Ajudant/a de bar.

2.5. Ajudant/a d'economat.

2.6. Empleat/ada de petit establiment de restauració.

2.7. Empleat/ada d'economat d'unitats de producció i servei d'aliments i begudes.

2.8. Preparador de càtering.

2.9. Auxiliar de preparació/muntatge de càtering.

2.10. Auxiliar de càtering a col·lectivitats.

3. Ocupacions o llocs de treball relacionats:

3.1. Ajudant/a de compres i emmagatzematge.

3.2. Ajudant/a de cuina.

3.3. Ajudant/a de cambrer/a.

3.4. Empleat/ada de petit establiment de restauració.

3.5. Ajudant/a d'establiment de plats per emportar.

3.6. Ajudant/a d'economat i magatzem.

3.7. Auxiliar en empreses de càtering.

V. Relació de mòduls professionals i unitats formatives (UF)

Mòdul 1: aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.

Durada: 120 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració, 30 hores.

UF 2: aprovisionament de matèries primeres en cuina, 30 hores.

UF 3: preelaboració i conservació culinàries, 60 hores.

Mòdul 2: elaboració culinària bàsica.

Durada: 150 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF1: realització d'elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l'elaboració culinària. 90 hores.

UF2: elaboració de plats combinats i aperitius, 60 hores.

Mòdul 3: aprovisionament i muntatge per a serveis de càtering.

Durada: 70 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació del servei de càtering, 30 hores.

UF 2: muntatge i disposició de càrregues, 40 hores.

Mòdul 4: recepció i rentat de serveis de càtering.

Durada: 60 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: realització dels processos de recepció del servei efectuat, 30 hores.

UF 2: rentat i reutilització dels materials procedents de serveis de càtering, 30 hores.

Mòdul 5: projecte integrat.

Durada 30 hores.

Mòdul 6: formació en centres de treball.

Durada: 200 hores.

Mòdul 7: formació de lliure disposició.

Durada 50 hores.

Formació per completar i reforçar els mòduls establerts.

VI. Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives (UF)

Mòdul 1: aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.

Durada: 120 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració, 30 hores.

UF 2: aprovisionament de matèries primeres en cuina, 30 hores.

UF 3: Preelaboració i conservació culinàries, 60 hores.

UF 1: aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Analitza i aplica les normes i condicions higienicosanitàries referides a les unitats de producció o servei d'aliments i begudes, per evitar toxiinfeccions alimentàries i contaminació ambiental.

1.1. Identifica i interpreta les normes higienicosanitàries de compliment obligat relacionades amb instal·lacions, locals, utillatge i manipulació d'aliments.

1.2. Classifica i interpreta l'etiquetatge de productes i útils de neteja més comuns, d'acord amb les seves aplicacions, i descriu propietats, avantatges, maneres d'utilització i respecte al medi ambient.

1.3. Identifica els productes i útils de neteja autoritzats i usa els adequats en cada cas, atenent les característiques de les unitats de producció o servei d'aliments i begudes.

1.4 Coneix els perills, els aliments i les causes relacionades amb les toxiinfeccions alimentàries més freqüents.

1.5. Aplica correctament els mètodes de neteja i ordre al treballar amb equips, màquines, útils i gèneres i al netejar les instal·lacions.

1.6. Coneix els efectes derivats de les toxiinfeccions alimentàries produïdes com a conseqüència de l'incompliment de les normes higienicosanitàries en els processos d'aprovisionament, preelaboració, conservació, regeneració i envasament de gèneres i elaboracions culinaris.

b) Continguts:

1. Higiene alimentària i manipulació d'aliments.

1.1. Concepte d'aliment. Requisits dels manipuladors d'aliments. Importància de les bones pràctiques en la manipulació d'aliments. Responsabilitat de l'empresa en la prevenció de malalties de transmissió alimentària.

1.2. Riscos per a la salut derivats d'una incorrecta manipulació d'aliments. Conceptes i tipus de malalties transmeses per aliments. Alteració i contaminació dels aliments: conceptes, causes i factors contribuents.

1.3. Fonts de contaminació dels aliments: físiques, químiques i biològiques.

1.4. Principals factors que contribueixen al creixement bacterià. Salut i higiene personal: factors, materials i aplicacions. Maneig de residus i deixalles.

1.5. Assumpció d'actituds i hàbits del manipulador d'aliments. Neteja i desinfecció: diferenciació de conceptes; aplicacions pràctiques. Control de plagues: finalitat de la desinfecció i desratització.

1.6. Materials en contacte amb els aliments: tipus i requisits. Etiquetatge dels aliments: lectura i interpretació d'etiquetes d'informació obligatòria. Qualitat higienicosanitària: conceptes i aplicacions.

1.7. Autocontrol: sistemes d'anàlisis de perills i punts de control crític (APPCC). Guies de pràctiques correctes d'higiene (GPCH). Aplicacions.

UF 2: aprovisionament de matèries primeres en cuina.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Identifica els diferents models d'organització jeràrquica i espacial a la cuina i analitza informació oral i escrita.

1.1. Defineix i reconeix els models d'organització jeràrquica a la cuina.

1.2. Atribueix les competències bàsiques dels professionals de la cuina.

1.3. Reconeix els models d'organització de les estructures dels locals i zones de producció culinària.

2. Efectua la recepció d'aliments i begudes per al seu posterior emmagatzematge i distribució.

2.1. Interpreta etiquetes i documentació habitual que acompanya els aliments i begudes subministrats.

2.2. Assisteix en la realització d'operacions de control, i utilitza mitjans i instruccions aportats per tal fi, i detecta desviacions entre les quantitats-qualitats dels gèneres sol·licitats i els rebuts.

2.3. Manipula correctament, i d'acord amb la normativa higienicosanitària, tant els equips de control com els propis gèneres destinats al magatzem o al consum immediat.

2.4. Executa operacions bàsiques d'emmagatzematge d'aliments i begudes, ordenant-los d'assenyat amb el lloc, dimensions, equipament i sistema establert, i aplicant rigorosament la normativa higienicosanitària.

2.5. Detecta possibles deterioraments o pèrdues de gèneres durant el període d'emmagatzematge, efectua les operacions de retirada i indica els possibles departaments als quals caldria informar en els diferents tipus d'establiments.

2.6. Actua amb la responsabilitat i honradesa que requereix la participació en processos de recepció, emmagatzematge i distribució de mercaderies.

3. Diferencia les matèries primeres alimentàries d'ús comú a la cuina, i descriu les principals varietats i qualitats.

3.1. Identifica les matèries primeres alimentàries d'ús comú, i descriu les seves característiques físiques (forma, color, mida i altres), les seves qualitats gastronòmiques (aplicacions culinàries bàsiques), les seves necessitats de preelaboració bàsica i les seves necessitats de conservació.

3.2. Descriu les fórmules usuals de presentació de les matèries primeres culinàries d'ús comú, i indica qualitats, característiques i necessitats de regeneració i conservació.

b) Continguts:

1. El departament de cuina. Organització.

2. Maquinària i equips bàsics de cuina.

3. Seguretat a les zones de producció i servei d'aliments i begudes.

4. Neteja d'instal·lacions i equips.

5. Uniformitat i equipament personal de seguretat.

6. Economat i celler.

7. Matèries primeres més comunes.

8. Desenvolupament del procés d'aprovisionament intern de matèries primeres culinàries.

9. Uniformes de cuina: tipus. Peces de protecció: tipus, adequació i normativa.

10. Sol·licitud i recepció de gèneres culinaris: mètodes senzills, documentació i aplicacions.

11. Emmagatzematge: mètodes senzills i aplicacions. Controls de magatzem.

UF 3: preelaboració i conservació culinàries.

Durada: 60 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Utilitza els equips, màquines, útils i eines que conformen la dotació bàsica dels departaments de cuina, d'acord amb les seves aplicacions i en funció del seu rendiment òptim.

1.1. Identifica útils i eines, així com els elements que conformen els equips i maquinària dels departaments de cuina, i descriu:

1.1.1. Funcions.

1.1.2. Normes d'utilització.

1.1.3. Resultats quantitatius i qualitatius que s'obtenen.

1.1.4. Riscos associats a la seva manipulació.

1.1.5. Manteniment d'ús necessari.

1.2. Selecciona els útils, eines, equips i maquinària idonis en funció del tipus de gènere, instruccions rebudes i volum de producció.

1.3. Efectua el manteniment d'ús d'acord amb instruccions rebudes, i verifica la seva posada a punt per mitjà de proves senzilles.

1.4. Aplica normes d'utilització d'equips, màquines i útils de cuina seguint els procediments establerts per evitar riscos i obtenir resultats predeterminats.

1.5. Assumeix el compromís de mantenir i tenir cura dels equips, i treure el màxim profit als mitjans utilitzats en el procés, evitant costos i desgastos innecessaris.

2. Caracteritza talls i peces i realitza les operacions de preelaboració dels gèneres culinaris més comuns, en funció del pla de treball establert, de les elaboracions culinàries que es vagin a realitzar o de les necessitats de comercialització.

2.1. Descriu els talls o peces més usuals i amb denominació pròpia associats als gèneres culinaris més comuns.

2.2. Efectua les operacions de regeneració que precisen les matèries primeres d'ús més comú d'acord amb el seu estat per a la seva posterior preelaboració.

2.3. Selecciona útils, eines i equips de treball d'acord amb les preelaboracions que es vagin a efectuar.

2.4. Efectua preelaboracions necessàries per a un pla de treball determinat, d'acord amb la naturalesa dels gèneres utilitzats.

2.5. Assumeix el compromís de treure el màxim profit a les matèries primeres utilitzades en el procés, evitant costos i desgastos innecessaris.

3. Aplica mètodes senzills i opera correctament equips per a la regeneració, conservació i envasament de gèneres crus, semielaborats i elaboracions culinàries acabades d'ús comú, que s'adaptin a les necessitats específiques de conservació i envasament de les esmentades matèries i productes. Conserva gèneres crus, semielaborats i elaborats, i justifica i aplica el mètode triat.

3.1. Identifica llocs apropiats per a necessitats de conservació i regeneració d'aliments.

3.2. Diferencia i descriu els mètodes i equips de regeneració, conservació i envasament d'ús més comú.

3.3. Executa les operacions auxiliars prèvies que necessiten els productes en cru, semielaborats i les elaboracions culinàries, en funció del mètode o equip elegit, instruccions rebudes i destinació o consum assignats.

3.4. Conserva gèneres crus, semielaborats i elaborats i tria i justifica el mètode triat per a cada cas.

3.5. Efectua les operacions necessàries per als processos de regeneració, conservació i envasament de tota mena de gèneres.

3.6. Assumeix el compromís de treure el màxim profit a les matèries i productes utilitzats en el procés, i evita costos i desgastos innecessaris.

b) Continguts:

1. Regeneració de gèneres i productes culinaris més comuns.

2. Preelaboració de gèneres culinaris d'ús comú.

2.1. Termes culinaris relacionats amb la preelaboració. Tractaments característics de les matèries primeres, talls i peces més usuals: classificació, caracterització i aplicacions.

2.2 Fases dels processos, riscos en l'execució.

3. Realització d'operacions necessàries per a l'obtenció de les preelaboracions culinàries més comuns, aplicant tècniques i mètodes adequats.

4. Sistemes i mètodes de conservació i presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns.

5. Participació en la millora de la qualitat.

6. Descripció i anàlisi de sistemes i mètodes d'envasat i conservació.

7. Conservació per salmorra, fumat, escabetx, adobament, marinesca, assecament.

8. Equips associats a cada mètode.

9. Elaboracions culinàries habituals.

10. Seguretat i documentació habitual.

Mòdul 2: elaboració culinària bàsica.

Durada: 150 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF1: realització d'elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l'elaboració culinària. 90 hores.

UF2: elaboració de plats combinats i aperitius, 60 hores.

UF1: realització d'elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l'elaboració culinària.

Durada: 90 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions i prepara i presenta elaboracions culinàries simples, aplicant tècniques senzilles, prèviament definides.

1.1. Realitza les operacions d'aprovisionament intern de gèneres, i interpreta fitxes tècniques o procediments alternatius i formalitza els vals o documents predeterminats.

1.2. Identifica i disposa correctament els gèneres, útils i eines necessaris per a la realització d'elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions i elaboracions culinàries senzilles.

1.3. Efectua operacions de regeneració senzilles i necessàries per als gèneres culinaris que s'han d'utilitzar.

1.4. Aplica tècniques senzilles per a la preparació d'elaboracions culinàries bàsiques i elementals, a partir de la informació subministrada, seguint els procediments adequats i complint les normes de manipulació d'aliments.

1.5. Realitza presentacions poc complexes d'elaboracions culinàries elementals, i mostra sensibilitat i gust artístics en fer les respectives operacions d'acabat.

1.6. Identifica els mètodes de conservació i llocs d'emmagatzematge adequats per a les elaboracions i els aplica, atenent a la seva destinació o consum assignat, la naturalesa dels seus components i les normes de manipulació.

1.7. Assumeix el compromís de mantenir i tenir cura de les instal·lacions i els equips, i treu el màxim profit a les matèries primeres utilitzades en el procés, i evita costos i desgastos innecessaris.

1.8. Participa en la millora de la qualitat durant tot el procés.

2. Realitza les operacions necessàries per a la prestació d'assistència en processos de preparació i presentació de tota mena d'elaboracions culinàries, i mostra receptivitat i esperit de cooperació.

2.1. Realitza les operacions d'aprovisionament intern de gèneres, i interpreta fitxes tècniques o procediments alternatius i formalitza els vals o documents previstos.

2.2. Identifica i disposa correctament els gèneres, útils i eines necessaris per a l'execució d'operacions senzilles en processos de preparació i presentació de tota mena d'elaboracions culinàries, seguint indicacions precises.

2.3. Realitza operacions concretes i senzilles per prestar assistència en els processos d'elaboració culinària, en el temps establert, i aplica tècniques senzilles i adequades, i compleix amb les normes i instruccions rebudes i manté un esperit de col·laboració.

2.4. Assumeix el compromís de mantenir i tenir cura de les instal·lacions i els equips, i treu el màxim profit a les matèries primeres utilitzades en el procés, evitant costos i desgastos innecessaris.

3. Analitza i aplica les normes i condicions higienicosanitàries referides a les unitats de producció o servei d'aliments i begudes, per evitar riscos de toxiinfeccions alimentàries i contaminació ambiental.

3.1. Identifica i interpreta les normes higienicosanitàries de compliment obligat relacionades amb instal·lacions, locals, utillatge i manipulació d'aliments.

3.2. Classifica i interpreta l'etiquetatge de productes i útils de neteja més comuns, d'acord amb les seves aplicacions, i descriu propietats, avantatges, maneres d'utilització i respecte al medi ambient.

3.3. Identifica els productes i útils de neteja autoritzats i usa els adequats en cada cas, atenent les característiques de les unitats de producció o servei d'aliments i begudes.

3.4. Coneix els perills, els aliments i les causes relacionades amb les toxiinfeccions alimentàries més freqüents.

3.5. Aplica correctament els mètodes de neteja i ordre al treballar amb equips, màquines, útils i gèneres i al netejar les instal·lacions.

3.6. Coneix els efectes derivats de les toxiinfeccions alimentàries generades com a conseqüència de l'incompliment de les normes higienicosanitàries en els processos d'elaboració culinària.

b) Continguts:

1. Elaboracions culinàries bàsiques i senzilles de múltiples aplicacions.

1.1. Classificació, definició i aplicacions. Fases dels processos, riscos en l'execució.

1.2. Aplicació de les respectives tècniques i procediments senzills d'execució per a l'obtenció de:

1.2.1. Fons de cuina.

1.2.2. Brous.

1.2.3. Brous curts.

1.2.4. Mirex-poix.

1.2.5. Guarnicions senzilles.

1.3. Aplicació de tècniques de regeneració i conservació.

2. Elaboracions elementals de cuina.

2.1. Definició, classificació i tipus.

2.2. Aplicació de tècniques senzilles per a l'obtenció de resultats culinaris basats en la utilització de:

2.2.1. Hortalisses, verdures i tubercles.

2.2.2. Llegums, arròs, pastes i ous.

2.2.3. Carns de diferents classes.

2.2.4. Peixos i mariscos.

2.2.5. Altres.

3. Seguretat a les zones de producció i servei d'aliments i begudes.

4. Neteja d'instal·lacions i equips.

UF2: elaboració de plats combinats i aperitius.

Durada: 60 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza i presenta plats combinats i aperitius senzills d'acord amb la definició del producte, i aplica normes d'elaboració bàsiques.

1.1. Realitza les operacions d'aprovisionament intern de gèneres, i interpreta fitxes tècniques o procediments alternatius i formalitza els vals o documents previstos.

1.2. Identifica i disposa correctament els gèneres, útils i eines necessaris per a la realització de plats combinats i aperitius senzills.

1.3. Aplica tècniques senzilles d'elaboració i presentació de plats combinats i aperitius senzills, a partir de la informació subministrada, seguint els procediments adequats, i mostra sensibilitat i gust artístics en fer les operacions d'acabat i compleix les normes de manipulació d'aliments.

1.4. Identifica els mètodes de conservació i llocs d'emmagatzematge adequats per a les elaboracions i els aplica, atenent la seva destinació o consum assignat, la naturalesa dels seus components i les normes de manipulació.

1.5. Assumeix el compromís de mantenir i tenir cura de les instal·lacions i els equips, i treu el màxim profit a les matèries primeres utilitzades en el procés, i evita costos i desgastos innecessaris.

1.6. Participa en la millora de la qualitat durant tot el procés.

2. Analitza i aplica les normes i condicions higienicosanitàries referides a les unitats de producció o servei d'aliments i begudes, per evitar riscos de toxiinfeccions alimentàries i contaminació ambiental.

2.1. Identifica i interpreta les normes higienicosanitàries de compliment obligat relacionades amb instal·lacions, locals, utillatge i manipulació d'aliments.

2.2. Classifica i interpreta l'etiquetatge de productes i útils de neteja més comuns, d'acord amb les seves aplicacions, descrivint propietats, avantatges, maneres d'utilització i respecte al medi ambient.

2.3. Identifica els productes i útils de neteja autoritzats i usa els adequats en cada cas, atenent les característiques de les unitats de producció o servei d'aliments i begudes.

2.4. Coneix els perills, els aliments i les causes relacionades amb les toxiinfeccions alimentàries més freqüents.

2.5. Aplica correctament els mètodes de neteja i ordre en treballar amb equips, màquines, útils i gèneres i en netejar les instal·lacions.

2.6. Coneix els efectes derivats de les toxiinfeccions alimentàries generades com a conseqüència de l'incompliment de les normes higienicosanitàries en els processos d'elaboració culinària.

b) Continguts:

1. Plats combinats i aperitius senzills.

1.1. Definició i classificació. Tipus i tècniques bàsiques. Decoracions bàsiques. Aplicació de tècniques senzilles d'elaboració i presentació. Aplicació de tècniques de regeneració i conservació.

2. Seguretat a les zones de producció i servei d'aliments i begudes.

3. Neteja d'instal·lacions i equips.

Mòdul 3: aprovisionament i muntatge per a serveis de càtering.

Durada: 70 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació del servei de càtering, 30 hores.

UF 2: muntatge i disposició de càrregues, 40 hores.

UF 1: preparació del servei de càtering.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Posa a punt i utilitza instal·lacions, equips, màquines, estris i eines que conformen la dotació bàsica dels departaments de muntatge, d'acord amb les seves aplicacions i en funció del seu rendiment òptim.

1.1 Identifica els elements que conformen els equips i maquinària dels departaments de muntatge, i descriu:

1.1.1. Funcions.

1.1.2. Normes d'utilització.

1.1.3. Resultats quantitatius i qualitatius que s'obtenen.

1.1.4. Riscos associats a la seva manipulació.

1.1.5. Manteniment d'ús necessari.

1.2. En un supòsit pràctic de posada al punt de dotació de muntatge:

1.2.1. Selecciona la maquinària adequada en funció del tipus de gènere, elaboració culinària envasada o material a muntar, les instruccions rebudes i el volum de producció.

1.2.2. Efectua el manteniment d'ús d'acord amb instruccions rebudes i verifica la seva posada a punt mitjançant proves senzilles.

1.2.3. Aplica normes d'utilització d'equips, màquines i estris i segueix els procediments establerts per evitar riscos i obtenir resultats predeterminats.

1.3. Argumenta la importància de mantenir i cuidar els equips i treure el màxim profit als mitjans utilitzats en el procés, evitant costos i desgasts innecessaris.

2. Efectua processos d'aprovisionament dels gèneres, elaboracions culinàries envasades, materials i equips que conformen càrregues de serveis de càtering.

2.1. En diferents casos de relació interpersonal en càtering, i mitjançant simulacions:

2.1.1. Defineix estratègies i pautes d'actuació per a l'assoliment de comunicacions efectives des del punt de vista de l'emissor.

2.1.2. Aplica pautes de comunicació efectiva en cada cas.

2.1.3. Identifica els errors més comuns que es cometen en l'escolta activa.

2.1.4. Identifica, una vegada realitzada la simulació, els punts crítics del procés de comunicació desenvolupat, i explica punts forts i febles.

2.1.5. Explica les possibles conseqüències d'una comunicació no efectiva en un context de treball en càtering.

2.2. En un supòsit pràctic d'aprovisionament en càtering:

2.2.1. Interpreta l'ordre de servei o el pla de producció proporcionat pel seu superior per recollir informació que permeti seleccionar els gèneres, elaboracions culinàries envasades, material i equips necessaris per al muntatge del servei.

2.2.2. Sol·licita als departaments corresponents els gèneres, elaboracions culinàries envasades, material i equips necessaris per al muntatge del servei.

2.2.3. Emplena la documentació requerida per a l'aprovisionament.

2.3. En un supòsit pràctic de recepció de gèneres, elaboracions culinàries envasades, materials i equips per muntar el servei de càtering:

2.3.1. Interpreta etiquetes i documentació habitual que acompanya els aliments, begudes, materials i equips subministrats.

2.3.2. Assisteix a la realització d'operacions de control, i utilitza mitjans adients i instruccions rebudes, i detecta desviacions entre les quantitats i qualitats dels gèneres, elaboracions culinàries envasades, materials i equips sol·licitats i els rebuts.

2.3.3. Manipula d'acord amb la normativa higienicosanitària, els gèneres, elaboracions culinàries envasades, materials i equips procedents dels diferents departaments.

2.4. En un supòsit pràctic d'emmagatzemament de gèneres, elaboracions culinàries envasades, material i equips necessaris per al muntatge del servei de càtering:

2.4.1. Executa operacions bàsiques d'emmagatzemament, i ordena les mercaderies d'acord amb el lloc, dimensions, equipament i sistema establert, i aplica rigorosament la normativa higienicosanitària.

2.4.2. Detecta possibles deterioraments o pèrdues durant el període d'emmagatzemament, i efectua les operacions de retirada i informant als departaments d'origen.

2.5. Reconeix la responsabilitat i honradesa que requereix la participació en processos de recepció, emmagatzematge i distribució de mercaderies.

2.6. Explica en què consisteix l'escolta activa en un procés de comunicació efectiva i els seus components verbals i no verbals.

b) Continguts:

1. El departament de muntatge en instal·lacions de càtering.

1.1. Definició i organització característica.

1.2. Estructures habituals d'establiments de càtering.

1.3. Materials i equips de muntatge de serveis de càtering. Parament reutilitzable: cristalleria, joc de coberts, joc de taula, vaixella.

1.4. Parament d'un sol ús.

1.5. Material divers de majordomia.

1.6. Equips, tals com trolleys, cabines i cistelles.

2. El procés d'aprovisionament i muntatge de serveis de càtering.

2.1. Economat i bodega. Sol·licitud i recepció de gèneres culinaris: mètodes senzills, documentació i aplicacions.

2.2. Emmagatzemament: mètodes senzills i aplicacions.

2.3. Controls de magatzem.

2.4. Desenvolupament del procés d'aprovisionament intern de matèries primeres culinàries:

2.4.1. Formalització i trasllat de sol·licituds senzilles.

2.4.2. Execució d'operacions en el temps i forma requerits.

2.4.3. Documentació.

2.4.4. Seguretat dels productes.

2.4.5. Fases: posada al punt de material i equips; interpretació de l'ordre de servei; aprovisionament de gèneres i elaboracions culinàries; muntatge del servei de càtering i disposició per a la seva càrrega.

UF 2: muntatge i disposició de càrregues.

Durada: 40 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Efectua processos de muntatge de gèneres, elaboracions culinàries envasades, parament, estris i material divers als recipients i equips establerts per oferir serveis de restauració.

1.1. En un supòsit pràctic de muntatge, interpreta la fitxa de descripció del producte o diagrama de càrrega, a fi de col·locar al recipient establert i en el mateix ordre, els gèneres, elaboracions culinàries envasades, parament i material divers.

1.2. En un supòsit pràctic de muntatge, utilitza, segons les instruccions, les màquines pròpies dels departaments de muntatge, tal com cintes transportadores, empaquetadores de coberts o màquines d'envasar.

1.3. Defineix en què consisteix el treball en equip, l'esperit d'equip i la sinèrgia, i identifica les possibles estratègies o variants en les formes de treball Individual o en grup.

1.4. En casos pràctics de simulació de muntatge, en els quals es proposen rols determinats d'un grup de treball, instruccions concretes i diferents pautes de treball donades per un presumpte coordinador:

1.4.1. Especifica l'objectiu fonamental de les instruccions de treball.

1.4.2. Identifica les activitats a realitzar per cada membre del grup de treball.

1.4.3. Especifica les activitats i el treball a realitzar que requereixen de la col·laboració d'altres o amb d'altres així com quins procediments cal seguir per a això.

1.4.4. Identifica les pautes de coordinació definides i les persones amb qui cal coordinar-se per realitzar les tasques assignades.

1.4.5. Precisa el grau d'autonomia per a la seva realització.

1.4.6. Precisa els resultats que s'han d'obtenir.

1.4.7. Entén qui, com i quan ha de controlar el compliment de les instruccions.

1.4.8. Realitza peticions o sol·licita aclariments i informació a un membre del presumpte grup de treball o instruccions al responsable directe.

2. Explica i realitza el procés de disposició de càrregues que conforma un servei de càtering, i identifica les zones on es produeix.

2.1. Identifica els llocs més habituals en la indústria del càtering on s'ubiquen les diferents càrregues dels serveis, i els fa correspondre amb la naturalesa de cada càrrega.

2.2. En un suposat pràctic de posada a disposició per a la càrrega d'equips contenidors de gèneres, elaboracions culinàries envasades i material divers:

2.2.1. Interpreta el pla de producció o full de vols, per obtenir la informació necessària per identificar els equips per carregar i oferir el servei de càtering.

2.2.2. Emplena les etiquetes amb les dades demanades i etiqueta els equips en la forma i lloc establerts.

2.2.3. Disposa les càrregues del servei de càtering al lloc establert.

b) Continguts:

1. El departament de muntatge en instal·lacions de càtering.

2. Maquinària i equips bàsics.

3. Característiques, formació i funcionament de grups de treball en el càtering.

4. Organització i formes de treball.

5. Procés d'aprovisionament i muntatge de serveis de càtering.

Mòdul 4: recepció i rentat de serveis de càtering.

Durada: 60 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: realització dels processos de recepció del servei efectuat, 30 hores.

UF 2: rentat i reutilització dels materials procedents de serveis de càtering, 30 hores.

UF 1: realització dels processos de recepció del servei efectuat.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Efectua processos de recepció de càrregues procedents de serveis de càtering realitzats d'acord amb procediments predeterminats.

1.1. Identifica les zones de descàrrega de materials i equips procedents del servei realitzat i la seva maquinària, descrivint:

1.1.1. Funcions.

1.1.2. Normes d'utilització.

1.1.3. Riscos associats al seu ús.

1.1.4. Manteniment bàsic d'ús necessari.

1.2. En un supòsit pràctic de recepció de càrrega procedent d'un servei de càtering:

1.2.1. Interpreta la informació de l'etiquetatge dels equips contenidors de la càrrega procedent del servei de càtering.

1.2.2. Distribueix al departament corresponent, a partir de la informació de l'etiquetatge, els gèneres i elaboracions culinàries envasades sobrants perquè es determini la seva reutilització.

1.2.3. Distribueix al departament de rentat el parament, utillatge, material i equips que hagin de ser rentats.

1.2.4. Distribueix al departament original el material divers i els equips reutilitzables que no necessitin rentat.

1.2.5. Comprova el bon estat dels materials i equips reutilitzables i, en cas necessari, emplena el full de ruptures o disfuncions.

1.3. En un supòsit pràctic d'anàlisi d'acceptació de productes o de facturació del servei de càtering:

1.3.1. Identifica els gèneres, elaboracions culinàries envasades i productes en general sobrants que hagin de ser comptats.

1.3.2. Compta i anota en el document corresponent els gèneres, elaboracions culinàries envasades i productes en general sobrants.

b) Continguts:

1. Seguretat i netedat a les zones de rentat en instal·lacions de càtering.

1.1. Condicions específiques de seguretat que han de reunir els locals, les instal·lacions, el mobiliari, els equips, la maquinària i el petit material característics de les unitats de rentat de càtering.

1.2. Procediments habituals: tipus i execució.

1.3. Uniformitat i equipament personal de seguretat. Uniformes de rentat: llenceria i sabates.

1.4. Peces de protecció: tipus, adequació i normativa.

UF 2: rentat i reutilització dels materials procedents de serveis de càtering.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza els processos de rentat de materials i equips reutilitzables procedents de serveis de càtering d'acord amb procediments predeterminats.

1.1. Identifica els elements que conformen la maquinària i equips del departament de rentat tal com el tren de rentat i el rentat a pressió, descrivint:

1.1.1. Funcions.

1.1.2. Normes d'utilització.

1.1.3. Resultats quantitatius i qualitatius que s'obtenen.

1.1.4. Aprofitament òptim de la màquina i estalvi d'aigua.

1.1.5. Riscos associats a la seva manipulació.

1.1.6. Manteniment d'ús necessari.

1.2. En un supòsit pràctic de rentat de materials i equips reutilitzables procedents d'un servei de càtering:

1.2.1. Ubica a la sala de prerentada els materials i equips ordenats segons criteris d'ordre d'arribada, prioritat o espai físic.

1.2.2. Classifica els materials i equips segons la seva naturalesa i els col·loca al tren de rentat i utilitza els contenidors apropiats per evitar ruptures.

1.2.3. Identifica els materials habituals procedents d'un servei de càtering que, per la seva naturalesa, hagin de ser rentats manualment.

1.2.4. Jutja la netedat de materials i equips rentats, i determina si han de ser rentats de nou o manualment per obtenir els resultats òptims d'higiene.

1.2.5. Identifica els residus d'un sol ús més habituals procedents d'un servei de càtering i els classifica per al seu reciclatge.

1.2.6. Identifica els documents en els quals s'anoten les ruptures produïdes i disfuncions detectades en el departament de rentat.

1.2.7. Identifica les normes higienicosanitàries i d'autoprotecció.

1.2.8. Aplica els mètodes de neteja i ordre en operar amb equips, màquines, estris i gèneres.

2. Analitza i aplica les normes i condicions higienicosanitàries per evitar riscos de toxiinfeccions alimentàries i contaminació ambiental.

2.1. Identifica i interpreta les normes higienicosanitàries de compliment obligat relacionades amb instal·lacions, locals, utillatge i manipulació de residus.

2.2. Classifica i interpreta l'etiquetatge de productes i útils de neteja més comuns, d'acord amb les seves aplicacions, descrivint propietats, avantatges, maneres d'utilització i respecte al medi ambient.

2.3. Identifica els productes i útils de neteja autoritzats i usa els adequats en cada cas.

2.4. Compleix les normes higienicosanitàries i aplica correctament els mètodes de neteja i ordre al treballar amb equips, màquines, útils i gèneres i al netejar les instal·lacions.

2.5. Participa en la millora de la qualitat durant tot el procés.

b) Continguts:

1. Rentat de material de càtering.

1.1. El departament de rentat en instal·lacions de càtering: definició i organització característica.

1.2. Estructures habituals d'establiments de càtering.

1.3. Especificitats en la restauració col·lectiva.

1.4. Competències bàsiques dels professionals que intervenen en el departament.

1.5. El procés de rentat de material procedent de serveis de càtering. Maquinària i equips bàsics: identificació, funcions, maneres d'operació i manteniment.

1.6. Fases: classificació de material, rentat de material, control final de rentat i disposició per a emmagatzemament.

1.7. Productes de neteja d'ús comú: tipus, classificació, característiques principals d'ús.

1.8. Mesures de seguretat i normes d'emmagatzematge i interpretació de les especificacions.

2. Higiene, manipulació i classificació de residus procedents de serveis de càtering a la zona de rentat.

2.1. Maneig de residus i deixalles.

2.2. Eliminació de residus i control de plagues.

2.3. Neteja i desinfecció: diferenciació de conceptes; aplicacions pràctiques.

2.4. Riscos per a la salut derivats d'una incorrecta manipulació de residus alimentaris.

2.5. Tipus de malalties transmeses per incorrecta manipulació de residus alimentaris.

2.6. Fonts de contaminació dels aliments: físiques, químiques i biològiques.

2.7. Salut i higiene personal: factors, materials i aplicacions.

2.8. Autocontrol: sistemes d'anàlisi de perills i punts de control crític APPCC.

2.9. Guies de pràctiques correctes d'higiene GPCH.

2.10. Aplicacions.

Mòdul 5: projecte integrat.

Durada: 30 hores.

Plantejament d'un supòsit pràctic que impliqui l'aplicació transversal dels coneixements corresponents a les competències professionals contingudes en el perfil.

Mòdul 6: formació en centres de treball.

Durada: 200 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. S'adapta a l'organització de l'empresa i s'integra en el seu equip de treball.

1.1. Reconeix l'organigrama de l'empresa, les funcions del seu departament i les seves activitats principals.

1.2. Identifica els procediments i mètodes de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3. Interpreta la importància de cada element de la xarxa en el desenvolupament de l'activitat de l'empresa, centre o servei.

1.4. Reconeix i accepta els requeriments actitudinals, personals i professionals, que necessita el lloc de treball.

2. Interpreta les instruccions que rep i es responsabilitza de les tasques encomanades.

2.1. Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada.

2.2. Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis del treball.

2.3. Estableix una comunicació i relació eficaç amb la persona responsable en cada situació i amb els membres del seu equip, mantenint un tracte fluid i correcte.

3. Realitza les activitats formatives de referència característiques del lloc de treball d'acord amb els procediments establerts per l'empresa i adopta les actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional.

3.1. Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, utillatge, equips i eines, i aplica els procediments tècnics adequats.

3.2. Es coordina amb la resta de l'equip, informant de qualsevol canvi, necessitat rellevant o imprevist que es presenti.

3.3. Executa les tasques segons els procediments establerts en el centre de treball.

3.4. Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada.

3.5. Un cop finalitzades les activitats encomanades, comunica els resultats segons els procediments establerts per l'empresa.

3.6. Identifica les normes de prevenció de riscos laborals que cal aplicar en l'activitat professional segons la legislació vigent.

3.7. Aplica els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes de l'empresa, centre o servei.

3.8. Manté una actitud clara de respecte al medi ambient en les activitats desenvolupades, aplicant les normes internes i externes vinculades a la mateixa.

3.9. Actua amb responsabilitat en l'àmbit de treball aplicant les normes i procediments en el desenvolupament de qualsevol activitat o tasca.

4. S'adapta al ritme de treball de l'organització.

4.1. S'incorpora puntualment al lloc de treball i respecta els horaris establerts.

4.2. Realitza les tasques encomanades en un temps raonable.

5. Demostra una actitud de respecte vers els companys i l'organització.

5.1. Estableix en el seu lloc de treball unes relacions basades en el respecte, la tolerància i la comunicació com a via de resolució de conflictes.

5.2. S'adapta als requeriments d'imatge personal establerts per l'organització.

b) Activitats formatives de referència:

1. Activitats formatives de referència relacionades amb la recepció, emmagatzematge i conservació de gèneres crus, semielaborats i elaborats.

1.1. Interpretació de les instruccions rebudes i identificació i supervisió de la documentació.

1.2. Realització de pràctiques al magatzem i a la zona de recepció de mercaderies.

1.3. Emmagatzematge de mercaderies en funció de les característiques.

1.4. Confecció de vals de comanda a l'economat per a la realització d'elaboracions bàsiques.

1.5. Reconeixement i utilització adequada dels equips de control i recepció.

1.6. Comprovació de la comanda emesa i la rebuda.

1.7. Identificació i adequació qualitativa i quantitativa de les mercaderies rebudes.

1.8. Identificació dels paràmetres de qualitat de les matèries primeres rebudes.

1.9. Detecció i comunicació de possibles anomalies o desviacions.

1.10. Reconeixement i determinació dels espais més adients.

1.11. Col·locació de gèneres en cambres i magatzems.

1.12. Identificació de les necessitats i llocs idonis per a l'emmagatzematge.

1.13. Realització sistemàtica de les operacions d'emmagatzematge.

1.14. Aplicació correcta de les tècniques d'envasament, etiquetatge i conservació de gèneres.

1.15. Aplicació correcta de les instruccions i/o normes establertes.

1.16. Realització de totes les operacions seguint la normativa higienicosanitària de seguretat laboral i de protecció ambiental.

2. Activitats formatives de referència relacionades amb les operacions de preelaboració.

2.1. Utilització d'equips i maquinària pròpia de la zona de tractament de gèneres en cru.

2.2. Elaboració d'un receptari sistemàtic (fitxes tècniques) amb les diferents elaboracions obtingudes.

2.3. Tall i identificació de les peces més habituals en els gèneres culinaris d'ús més freqüent.

2.4. Interpretació de les instruccions rebudes i la documentació associada.

2.5. Preparació de la maquinària, les eines i els equipaments necessaris.

2.6. Trasllat, distribució i assignació correcta de les matèries primeres a les diferents partides de la cuina.

2.7. Combinació dels diferents mètodes de conservació en funció del tipus de producte a conservar.

2.8. Identificació de les tècniques culinàries a aplicar.

2.9. Aplicació de les tècniques de regeneració més adequades.

2.10. Realització correcta de les tècniques bàsiques amb diferents matèries primeres i obtenció de talls, filets i altres preelaborats.

2.11. Desenvolupament de tasques de conservació.

2.13. Identificació i determinació de les necessitats de neteja i higiene.

2.14. Realització de totes les operacions seguint la normativa higienicosanitària de seguretat laboral i de protecció ambiental.

3. Activitats formatives de referència relacionades amb elaboracions i productes culinaris.

3.1. Identificació dels processos previs.

3.2. Determinació de les necessitats de gènere i altres ingredients, les eines, l'utillatge i la maquinària.

3.3. Elaboració de fons de cuina i la seva aplicació en plats senzills.

3.4. Realització de les tasques pròpies d'un ajudant de cuina al costat d'un cap de partida.

3.5. Aplicació de les tècniques de cocció bàsiques adequades a les matèries primeres proposades.

3.6. Execució correcta dels processos necessaris aplicant les diferents tècniques culinàries a partir de la fitxa tècnica.

4. Activitats formatives de referència relacionades amb el servei de càtering.

4.1. Posada a punt i utilització d'instal·lacions, equips, màquines, estris i eines que conformen la dotació bàsica dels departaments de muntatge, d'acord amb les seves aplicacions i en funció del seu rendiment òptim.

4.2. Realització dels processos d'aprovisionament dels gèneres, elaboracions culinàries envasades, materials i equips que conformen càrregues de serveis de càtering.

4.3. Compliment dels processos de muntatge de gèneres, elaboracions culinàries envasades, parament, estris i material divers als recipients i equips establerts per oferir serveis de restauració.

4.4. Explicació i realització del procés de disposició de càrregues que conforma un servei de càtering, i identifica les zones on es produeix.

4.5. Realització dels processos de recepció de càrregues procedents de serveis de càtering realitzats d'acord amb procediments predeterminats.

4.6. Realització dels processos de rentat de materials i equips reutilitzables procedents de serveis de càtering d'acord amb procediments predeterminats.

4.7. Compliment de les normes i condicions higienicosanitàries referides a les unitats de muntatge d'aliments i a begudes per evitar riscos de toxiinfeccions alimentàries i contaminació ambiental.

Mòdul 7: formació de lliure disposició.

Durada: 50 hores.

Formació per completar i reforçar els mòduls establerts per:

1. Distribuir entre un o més mòduls formatius com a reforç curricular o per ampliar el projecte integrat (fins a 60 hores).

2. Desenvolupar un mòdul específic, com a projecte especial de centre, per adequar-se a l'entorn productiu o a les característiques del grup.

3. Completar la formació en centres de treball (FCT) fins a realitzar un màxim de 250 hores.

VII. Requisits del context formatiu

Per impartir aquest programa de qualificació professional inicial cal complir els requisits de professorat, d'espais i d'instal·lacions que preveuen els articles 23 i 28 del Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial.

VIII. Correspondències de la formació del programa de qualificació professional inicial amb els cicles formatius de grau mitjà

1. Correspondències amb el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en cuina i gastronomia (codi: HT10):

Mòdul 1: aprovisionament; preelaboració i conservació culinaris.

Es correspon amb la UF2-M2: instal·lacions i organització de la cuina i la UF5-M2: conservació de gèneres crus, semielaborats i elaborats.

2. Correspondències amb el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en serveis en restauració (codi: HT30):

Mòdul 2: elaboració culinària bàsica.

Es correspon amb la UF3-M4: L'oferta culinària del bar-cafeteria.

IX. Correspondència entre els mòduls que estableix el programa de qualificació professional inicial i els mòduls formatius (MF) corresponents a les unitats de competència (UC) de les qualificacions professionals completes i incompletes que inclou

Mòdul 1: aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.

Es correspon amb el MF_2-0255-1111_1 (ICQP), MF0255_1 (INCUAL): aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.

Mòdul 2: elaboració culinària bàsica.

Es correspon amb el MF_2-0256-1111_1 (ICQP), MF0256_1 (INCUAL): elaboració culinària bàsica.

Mòdul 3: aprovisionament i muntatge per a serveis de càtering.

Es correspon amb el MF_2-1089-1111_1 (ICQP), MF1089_1 (INCUAL): aprovisionament i muntatge per a serveis de càtering.

Mòdul 4: recepció i rentat de serveis de càtering.

Es correspon amb el MF_2-1090-1111_1 (ICQP), MF1090_1 (INCUAL): recepció i rentat de serveis de càtering.

Annex 5

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar.

I. Identificació

El programa de qualificació professional inicial d'Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar queda identificat pels següents elements:

1. Denominació: auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar.

2. Nivell: programa de qualificació professional inicial.

3. Durada: 650 hores.

4. Família professional: Hoteleria i turisme.

II. Competència general

Preelaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en la preparació d'elaboracions més complexes. Assistir al servei, preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids, executar i aplicar operacions tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d'aliments i begudes de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

III. Relació de qualificacions i unitats de competència (UC) incloses, d'acord amb el Catàleg de qualificacions professionals de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) i amb el Catàleg de l'Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL)

1. Qualificacions professionals completes:

HT_2-091_1 (ICQP), HOT091_1 (INCUAL): operacions bàsiques de cuina.

Aquesta qualificació comprèn les següents unitats de competència:

UC 2-0255-11_1 (ICQP), UC0255_1 (INCUAL): executar operacions bàsiques d'aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.

UC 2-0256-11_1 (ICQP), UC0256_1 (INCUAL): assistir en l'elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions senzilles.

2. Qualificacions professionals incompletes:

HT_2-092_1 (ICQP), HOT092_1 (INCUAL): operacions bàsiques de restaurant i bar.

Aquesta qualificació comprèn les següents unitats de competència:

UC 2-0257-11_1 (ICQP), UC0257_1 (INCUAL): assistir en el servei d'aliments i begudes.

IV. Entorn professional

1. Aquest/a professional exercirà la seva activitat en empreses petites, mitjanes i grans d'hoteleria en les activitats de:

1.1. Preelaboració i elaboració d'aliments i begudes.

1.2. Hoteleria.

1.3. Restauració tradicional i col·lectiva.

1.4. Botigues d'aliments preparats.

1.5. Distribució d'aliments elaborats.

1.6. Servei d'aliments i begudes.

1.7. Establiments dedicats a la preelaboració i comercialització d'aliments crus.

1.8. Empreses dedicades a l'emmagatzematge, envasat i distribució de productes alimentaris i altres.

2. Aquest/a professional exercirà la seva activitat en empreses petites, mitjanes i grans de l'hoteleria com a:

2.1. Auxiliar i/o ajudant/a de cuina.

2.2. Auxiliar de col·lectivitats.

2.3. Ajudant/a de cambra.

2.4. Ajudant/a de bar.

2.5. Ajudant/a d'economat.

2.6. Empleat/ada de petit establiment de restauració.

2.7. Empleat/ada d'economat d'unitats de producció i servei d'aliments i begudes.

3. Ocupacions o llocs de treball relacionats:

3.1. Ajudant/a de compres i emmagatzematge.

3.2. Ajudant/a de cuina.

3.3. Ajudant/a de cambrer/a.

3.4. Ajudant/a d'economat i magatzem.

3.5. Empleat/da de petit establiment de restauració.

V Relació de mòduls professionals i unitats formatives (UF)

Mòdul 1: aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.

Durada: 140 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració, 30 hores.

UF 2: aprovisionament de matèries primeres en aliments i begudes, 50 hores.

UF 3: preelaboració i conservació culinàries, 60 hores.

Mòdul 2: elaboració culinària bàsica.

Durada: 150 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF1: realització d'elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l'elaboració culinària. 90 hores.

UF2: elaboració de plats combinats i aperitius, 60 hores.

Mòdul 3: servei bàsic de restaurant-bar.

Durada: 80 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Ús de la dotació bàsica del restaurant i assistència en el preservei, 20 hores.

UF 2: servei bàsic d'aliments i begudes i tasques de postservei en el restaurant, 60 hores.

Mòdul 4. Aprovisionament, begudes i menjars ràpids.

Durada: 30 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació i servei de begudes i menjars ràpids en el bar, 30 hores.

Mòdul 5: projecte integrat.

Durada: 30 hores.

Mòdul 6: formació en centres de treball.

Durada: 200 hores.

Mòdul 7: formació de lliure disposició.

Durada: 50 hores.

Formació per completar i reforçar els mòduls establerts.

VI. Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives (UF)

Mòdul 1: aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.

Durada: 140 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració, 30 hores.

UF 2: aprovisionament de matèries primeres en aliments i begudes, 50 hores.

UF 3: preelaboració i conservació culinàries, 60 hores.

UF 1: aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Analitza i aplica les normes i condicions higienicosanitàries referides a les unitats de producció o servei d'aliments i begudes, per evitar toxiinfeccions alimentàries i contaminació ambiental.

1.1. Identifica i interpreta les normes higienicosanitàries de compliment obligat relacionades amb instal·lacions, locals, utillatge i manipulació d'aliments.

1.2. Classifica i interpreta l'etiquetatge de productes i útils de neteja més comuns, d'acord amb les seves aplicacions, descrivint propietats, avantatges, maneres d'utilització i respecte al medi ambient.

1.3. Identifica els productes i útils de neteja autoritzats i usa els adequats en cada cas, atenent a les característiques de les unitats de producció o servei d'aliments i begudes.

1.4. Coneix els perills, els aliments i les causes relacionades amb les toxiinfeccions alimentàries més freqüents.

1.5. Aplica correctament els mètodes de neteja i ordre al treballar amb equips, màquines, útils i gèneres i al netejar les instal·lacions.

1.6. Coneix els efectes derivats de les toxiinfeccions alimentàries produïdes com a conseqüència de l'incompliment de les normes higienicosanitàries en els processos d'aprovisionament, preelaboració, conservació, regeneració i envasament de gèneres i elaboracions culinaris.

b) Continguts:

1. Higiene alimentària i manipulació d'aliments.

1.1. Concepte d'aliment. Requisits dels manipuladors d'aliments. Importància de les bones pràctiques en la manipulació d'aliments. Responsabilitat de l'empresa en la prevenció de malalties de transmissió alimentària.

1.2. Riscos per a la salut derivats d'una incorrecta manipulació d'aliments. Conceptes i tipus de malalties transmeses per aliments. Alteració i contaminació dels aliments: conceptes, causes i factors contribuents.

1.3. Fonts de contaminació dels aliments: físiques, químiques i biològiques.

1.4. Principals factors que contribueixen al creixement bacterià. Salut i higiene personal: factors, materials i aplicacions. Maneig de residus i deixalles.

1.5. Assumpció d'actituds i hàbits del manipulador d'aliments. Neteja i desinfecció: diferenciació de conceptes; aplicacions pràctiques. Control de plagues: finalitat de la desinfecció i desratització.

1.6. Materials en contacte amb els aliments: tipus i requisits. Etiquetatge dels aliments: lectura i interpretació d'etiquetes d'informació obligatòria. Qualitat higienicosanitàries: conceptes i aplicacions.

1.7. Autocontrol: sistemes d'anàlisis de perills i punts de control crític (APPCC). Guies de pràctiques correctes d'higiene (GPCH). Aplicacions.

1.8. Productes de neteja d'ús comú.

UF 2: aprovisionament de matèries primeres en aliments i begudes.

Durada: 50 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Identifica els diferents models d'organització jeràrquica i espacial a la cuina i analitza informació oral i escrita.

1.1. Defineix i reconeix els models d'organització jeràrquica a la cuina.

1.2. Atribueix les competències bàsiques dels professionals de la cuina.

1.3. Reconeix els models d'organització de les estructures dels locals i zones de producció culinària.

2. Efectua la recepció d'aliments i begudes per al seu posterior emmagatzematge i distribució.

2.1. Interpreta etiquetes i documentació habitual que acompanya els aliments i begudes subministrats.

2.2. Assisteix en la realització d'operacions de control, iutilitza mitjans i instruccions aportats per tal fi, i detecta desviacions entre les quantitats-qualitats dels gèneres sol·licitats i els rebuts.

2.3. Manipula correctament, i d'acord amb la normativa higienicosanitària, tant els equips de control com els propis gèneres destinats al magatzem o a consum immediat.

2.4. Executa operacions bàsiques d'emmagatzematge d'aliments i begudes, i els ordena d'acord amb el lloc, dimensions, equipament i sistema establert, i aplicant rigorosament la normativa higienicosanitària.

2.5. Detecta possibles deterioraments o pèrdues de gèneres durant el període d'emmagatzematge, efectua les operacions de retirada i indica els possibles departaments als quals caldria informar en els diferents tipus d'establiments.

2.6. Actua amb la responsabilitat i honradesa que requereix la participació en processos de recepció, emmagatzematge i distribució de mercaderies.

3. Diferencia les matèries primeres alimentàries d'ús comú a la cuina i al bar, descrivint les principals varietats i qualitats.

3.1. Identifica les matèries primeres alimentàries d'ús comú, descrivint les seves característiques físiques (forma, color, mida i altres), les seves qualitats gastronòmiques (aplicacions culinàries bàsiques), les seves necessitats de preelaboració bàsica i les seves necessitats de conservació.

3.2. Descriu les fórmules usuals de presentació de les matèries primeres culinàries d'ús comú, indicant qualitats, característiques i necessitats de regeneració i conservació.

3.3. Descriu les seves fórmules usuals de comercialització, diferenciant qualitats.

3.4. Identifica llocs apropiats per a necessitats de conservació.

b) Continguts:

1. El departament de cuina. Organització.

2. Maquinària, equips útils i parament bàsics de cuina i bar.

3. Seguretat a les zones de producció i servei d'aliments i begudes.

4. Neteja d'instal·lacions i equips.

5. Uniformitat i equipament personal de seguretat.

6. Economat i celler.

7. Matèries primeres més comunes al bar i a la cuina.

8. Desenvolupament del procés d'aprovisionament intern de matèries primeres culinàries.

9. Uniformes de cuina: tipus. Peces de protecció: tipus, adequació i normativa.

10. Sol·licitud i recepció de gèneres culinaris: mètodes senzills, documentació i aplicacions.

11. Emmagatzematge: mètodes senzills i aplicacions. Controls de magatzem.

12. El bar com establiment i com departament.

UF 3: preelaboració i conservació culinàries.

Durada: 60 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Utilitza els equips, màquines, útils i eines que conformen la dotació bàsica dels departaments de cuina, d'acord amb les seves aplicacions i en funció del seu rendiment òptim.

1.1. Identifica útils i eines, així com els elements que conformen els equips i maquinària dels departaments de cuina, i descriu:

1.1.1. Funcions.

1.1.2. Normes d'utilització.

1.1.3. Resultats quantitatius i qualitatius que s'obtenen.

1.1.4. Riscos associats a la seva manipulació.

1.1.5. Manteniment d'ús necessari.

1.2. Selecciona els útils, eines, equips i maquinària idonis en funció del tipus de gènere, instruccions rebudes i volum de producció.

1.3. Efectua el manteniment d'ús d'acord amb instruccions rebudes, i verifica la seva posada a punt per mitjà de proves senzilles.

1.4. Aplica normes d'utilització d'equips, màquines i útils de cuina seguint els procediments establerts per evitar riscos i obtenir resultats predeterminats.

1.5. Assumeix el compromís de mantenir i tenir cura dels equips, i treure el màxim profit als mitjans utilitzats en el procés, evitant costos i desgastos innecessaris.

2. Caracteritza talls i peces i realitza les operacions de preeleboració dels gèneres culinaris més comuns, en funció del pla de treball establert, de les elaboracions culinàries que es vagin a realitzar o de les necessitats de comercialització.

2.1. Descriu els talls o peces més usuals i amb denominació pròpia associats als gèneres culinaris més comuns.

2.2. Efectua les operacions de regeneració que precisen les matèries primeres d'ús més comú d'acord amb el seu estat per a la seva posterior preeleboració.

2.3. Selecciona útils, eines i equips de treball d'acord amb les preelaboracions que es vagin a efectuar.

2.4. Efectua preelaboracions necessàries per a un pla de treball determinat, d'acord amb la naturalesa dels gèneres utilitzats.

2.5. Assumeix el compromís de treure el màxim profit a les matèries primeres utilitzades en el procés, i evita costos i desgastos innecessaris.

3. Aplica mètodes senzills i opera correctament equips per a la regeneració, conservació i envasament de gèneres crus, semielaborats i elaboracions culinàries acabades d'ús comú, que s'adaptin a les necessitats específiques de conservació i envasament de les esmentades matèries i productes. Conserva gèneres crus, semielaborats i elaborats, justificant i aplicant el mètode triat.

3.1. Identifica llocs apropiats per a necessitats de conservació i regeneració d'aliments.

3.2. Diferencia i descriu els mètodes i equips de regeneració, conservació i envasament d'ús més comú.

3.3. Executa les operacions auxiliars prèvies que necessiten els productes en cru, semielaborats i les elaboracions culinàries, en funció del mètode o equip elegit, instruccions rebudes i destí o consum assignats.

3.4. Conserva gèneres crus, semielaborats i elaborats triant i justificant el mètode triat per a cada cas.

3.5. Efectua les operacions necessàries per als processos de regeneració, conservació i envasament de tota mena de gèneres.

3.6. Assumeix el compromís de treure el màxim profit a les matèries i productes utilitzats en el procés, evitant costos i desgastos innecessaris.

4. Efectua processos de muntatge de gèneres, elaboracions culinàries envasades, parament, estris i material divers als recipients i equips establerts per oferir serveis de restauració.

4.1. En un supòsit pràctic de muntatge, interpreta la fitxa de descripció del producte o diagrama de càrrega, a fi de col·locar al recipient establert i en el mateix ordre, els gèneres, elaboracions culinàries envasades, parament i material divers.

4.2. En un supòsit pràctic de muntatge, utilitza, segons les instruccions, les màquines pròpies dels departaments de muntatge, tals com cintes transportadores, empaquetadores de coberts o màquines d'envasar.

4.3. Defineix en què consisteix el treball en equip, l'esperit d'equip i la sinergia, i identifica les possibles estratègies o variants en les formes de treball Individual o en grup.

4.4. En casos pràctics de simulació de muntatge, en els quals es proposen rols determinats d'un grup de treball, instruccions concretes i diferents pautes de treball donades per un presumpte coordinador:

4.4.1. Especifica l'objectiu fonamental de les instruccions de treball.

4.4.2. Identifica les activitats a realitzar per cada membre del grup de treball.

4.4.3. Especifica les activitats i el treball a realitzar que requereixen de la col·laboració d'altres o amb d'altres així com quins procediments cal seguir per a això.

4.4.4. Identifica les pautes de coordinació definides i les persones amb qui cal coordinar-se per realitzar les tasques assignades.

4.4.5. Precisa el grau d'autonomia per a la seva realització.

4.4.6. Precisa els resultats que s'han d'obtenir.

4.4.7. Entén qui, com i quan ha de controlar el compliment de les instruccions.

4.4.8. Realitza peticions o sol·licitar aclariments, informació a un membre del presumpte grup de treball o instruccions al responsable directe.

5. Explica i realitza el procés de disposició de càrregues que conforma un servei de càtering, i identifica les zones on es produeix.

5.1. Identifica els llocs més habituals en la indústria del càtering on s'ubiquen les diferents càrregues dels serveis, fi els fa correspondre amb la naturalesa de cada càrrega.

5.2. En un supòsit pràctic de posada a disposició per a la càrrega d'equips contenidors de gèneres, elaboracions culinàries envasades i material divers:

5.2.1. Interpreta el pla de producció o full de vols, per obtenir la informació necessària per identificar els equips per carregar i oferir el servei de càtering.

5.2.2. Emplena les etiquetes amb les dades demanades i etiquetar els equips en la forma i lloc establerts.

5.2.3. Disposa les càrregues del servei de càtering al lloc establert.

b) Continguts:

1. Regeneració de gèneres i productes culinaris més comuns.

2. Preeleboració de gèneres culinaris d'ús comú.

2.1. Termes culinaris relacionats amb la preeleboració. Tractaments característics de les matèries primeres, talls i peces més usuals: classificació, caracterització i aplicacions.

2.2. Fases dels processos, riscos en l'execució.

3. Realització d'operacions necessàries per a l'obtenció de les preelaboracions culinàries més comuns, aplicant tècniques i mètodes adequats.

4. Sistemes i mètodes de conservació i presentació comercial habituals dels gèneres i productes culinaris més comuns.

5. Participació en la millora de la qualitat.

6. Descripció i anàlisi de sistemes i mètodes d'envasat i conservació.

7. Conservació per salmorra, fumat, escabetx, adobament, marinesca, assecament.

8. Equips associats a cada mètode.

9. Procediments d'execució de tècniques d'envasat i conservació

10. Fases i punts clau durant el desenvolupament de les tècniques d'envasat i conservació

11. El departament de muntatge en instal·lacions de càtering.

12. Maquinària i equips bàsics.

13. Característiques, formació i funcionament de grups de treball en el càtering.

14. Organització i formes de treball.

15. Procés d'aprovisionament i muntatge de serveis de càtering.

16. Economat i bodega.

17. Controls de magatzem.

18. Procés d'aprovisionament.

19. Documentació.

20. Tipus de muntatge del servei de càtering.

21. Elaboracions culinàries habituals.

22. Seguretat i documentació habitual.

Mòdul 2: elaboració culinària bàsica.

Durada: 150 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF1: realització d'elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l'elaboració culinària, 90 hores.

UF2: elaboració de plats combinats i aperitius, 60 hores.

UF1: realització d'elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l'elaboració culinària.

Durada: 90 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions i prepara i presenta elaboracions culinàries simples, aplicant tècniques senzilles, prèviament definides.

1.1. Realitza les operacions d'aprovisionament intern de gèneres, interpreta fitxes tècniques o procediments alternatius i formalitza els vals o documents predeterminats.

1.2. Identifica i disposa correctament els gèneres, útils i eines necessaris per a la realització d'elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions i elaboracions culinàries senzilles.

1.3. Efectua operacions de regeneració senzilles i necessàries per als gèneres culinaris que s'han d'utilitzar.

1.4. Aplica tècniques senzilles per a la preparació d'elaboracions culinàries bàsiques i elementals, a partir de la informació subministrada, i segueix els procediments adequats i compleix les normes de manipulació d'aliments.

1.5. Realitza presentacions poc complexes d'elaboracions culinàries elementals, i mostra sensibilitat i gust artístics en fer les respectives operacions d'acabat.

1.6. Identifica els mètodes de conservació i llocs d'emmagatzematge adequats per a les elaboracions i els aplica, atenent la seva destinació o consum assignat, la naturalesa dels seus components i les normes de manipulació.

1.7. Assumeix el compromís de mantenir i tenir cura de les instal·lacions i els equips, i treu el màxim profit a les matèries primeres utilitzades en el procés, i evita costos i desgastos innecessaris.

1.8. Participa en la millora de la qualitat durant tot el procés.

2. Realitza les operacions necessàries per a la prestació d'assistència en processos de preparació i presentació de tota mena d'elaboracions culinàries, i mostra receptivitat i esperit de cooperació.

2.1. Realitza les operacions d'aprovisionament intern de gèneres, i interpreta fitxes tècniques o procediments alternatius i formalitza els vals o documents previstos.

2.2. Identifica i disposa correctament els gèneres, útils i eines necessaris per a l'execució d'operacions senzilles en processos de preparació i presentació de tota mena d'elaboracions culinàries, seguint indicacions precises.

2.3. Realitza operacions concretes i senzilles per prestar assistència en els processos d'elaboració culinària, en el temps establert, aplica tècniques senzilles i adequades, i compleix amb les normes i instruccions rebudes i manté un esperit de col·laboració.

2.4. Assumeix el compromís de mantenir i tenir cura de les instal·lacions i els equips, i treu el màxim profit a les matèries primeres utilitzades en el procés, i evita costos i desgastos innecessaris.

3. Analitza i aplica les normes i condicions higienicosanitàries referides a les unitats de producció o servei d'aliments i begudes, per evitar riscos de toxiinfeccions alimentàries i contaminació ambiental.

3.1. Identifica i interpreta les normes higienicosanitàries de compliment obligat relacionades amb instal·lacions, locals, utillatge i manipulació d'aliments.

3.2. Classifica i interpreta l'etiquetatge de productes i útils de neteja més comuns, d'acord amb les seves aplicacions, i descriu propietats, avantatges, maneres d'utilització i respecte al medi ambient.

3.3. Identifica els productes i útils de neteja autoritzats i usa els adequats en cada cas, i atén les característiques de les unitats de producció o servei d'aliments i begudes.

3.4. Coneix els perills, els aliments i les causes relacionades amb les toxiinfeccions alimentàries més freqüents.

3.5. Aplica correctament els mètodes de neteja i ordre al treballar amb equips, màquines, útils i gèneres i al netejar les instal·lacions.

3.6. Coneix els efectes derivats de les toxiinfeccions alimentàries generades com a conseqüència de l'incompliment de les normes higienicosanitàries en els processos d'elaboració culinària.

b) Continguts:

1. Elaboracions culinàries bàsiques i senzilles de múltiples aplicacions.

1.1. Classificació, definició i aplicacions. Fases dels processos, riscos en l'execució.

1.2. Aplicació de les respectives tècniques i procediments senzills d'execució per a l'obtenció de:

1.2.1. Fons de cuina.

1.2.2. Brous.

1.2.3. Brous curts.

1.2.4. Mirex-poix.

1.2.5. Guarnicions senzilles.

1.3. Aplicació de tècniques de regeneració i conservació.

2. Elaboracions elementals de cuina.

2.1. Definició, classificació i tipus.

2.2. Aplicació de tècniques senzilles per a l'obtenció de resultats culinaris basats en la utilització de:

2.2.1. Hortalisses, verdures i tubercles.

2.2.2. Llegums, arròs, pastes i ous.

2.2.3. Carns de diferents classes.

2.2.4. Peixos i mariscos.

2.2.5. Altres.

3. Seguretat a les zones de producció i servei d'aliments i begudes.

4. Neteja d'instal·lacions i equips.

UF2: elaboració de plats combinats i aperitius.

Durada: 60 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza i presenta plats combinats i aperitius senzills d'acord amb la definició del producte, i aplica normes d'elaboració bàsiques.

1.1. Realitza les operacions d'aprovisionament intern de gèneres, i interpreta fitxes tècniques o procediments alternatius i formalitza els vals o documents previstos.

1.2. Identifica i disposa correctament els gèneres, útils i eines necessaris per a la realització de plats combinats i aperitius senzills.

1.3. Aplica tècniques senzilles d'elaboració i presentació de plats combinats i aperitius senzills, a partir de la informació subministrada, i segueix els procediments adequats, mostra sensibilitat i gust artístics en fer les operacions d'acabat i compleix les normes de manipulació d'aliments.

1.4. Identifica els mètodes de conservació i llocs d'emmagatzematge adequats per a les elaboracions i els aplica, atenent la seva destinació o consum assignat, la naturalesa dels seus components i les normes de manipulació.

1.5. Assumeix el compromís de mantenir i tenir cura de les instal·lacions i els equips, i treu el màxim profit a les matèries primeres utilitzades en el procés, i evita costos i desgastos innecessaris.

1.6. Participa en la millora de la qualitat durant tot el procés.

2. Analitza i aplica les normes i condicions higienicosanitàries referides a les unitats de producció o servei d'aliments i begudes, per evitar riscos de toxiinfeccions alimentàries i contaminació ambiental.

2.1. Identifica i interpreta les normes higienicosanitàries de compliment obligat relacionades amb instal·lacions, locals, utillatge i manipulació d'aliments.

2.2. Classifica i interpreta l'etiquetatge de productes i útils de neteja més comuns, d'acord amb les seves aplicacions, descrivint propietats, avantatges, maneres d'utilització i respecte al medi ambient.

2.3. Identifica els productes i útils de neteja autoritzats i usa els adequats en cada cas, atenent a les característiques de les unitats de producció o servei d'aliments i begudes.

2.4. Coneix els perills, els aliments i les causes relacionades amb les toxiinfeccions alimentàries més freqüents.

2.5. Aplica correctament els mètodes de neteja i ordre al treballar amb equips, màquines, útils i gèneres i al netejar les instal·lacions.

2.6. Coneix els efectes derivats de les toxiinfeccions alimentàries generades com a conseqüència de l'incompliment de les normes higienicosanitàries en els processos d'elaboració culinària.

b) Continguts:

1. Plats combinats i aperitius senzills.

1.1. Definició i classificació.

1.2. Tipus i tècniques bàsiques.

1.3. Decoracions bàsiques.

1.4. Aplicació de tècniques senzilles d'elaboració i presentació.

1.5. Aplicació de tècniques de regeneració i conservació.

2. Seguretat a les zones de producció i servei d'aliments i begudes.

3. Neteja d'instal·lacions i equips.

Mòdul 3: servei bàsic de restaurant-bar.

Durada: 80 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Ús de la dotació bàsica del restaurant i assistència en el preservei, 20 hores.

UF 2: servei bàsic d'aliments i begudes i tasques de postservei en el restaurant, 60 hores.

UF 1: ús de la dotació bàsica del restaurant i assistència en el preservei.

Durada: 20 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Utilitza els equips, màquines, útils i eines que conformen la dotació bàsica de l'àrea de restaurant, d'acord amb les seves aplicacions i en funció del seu rendiment òptim.

1.1. Identifica eines, útils i parament, així com els elements que conformen els equips i maquinària del departament de restaurant, descrivint:

1.1.1. Funcions.

1.1.2. Normes d'utilització.

1.1.3. Resultats quantitatius i qualitatius que s'obtenen.

1.1.4. Riscos associats a la seva manipulació.

1.1.5. Manteniment d'ús necessari.

1.2. Selecciona els útils, parament, eines, equips i maquinària idonis en funció de tipus i volum de servei.

1.3. Efectua el manteniment d'ús d'acord amb instruccions rebudes, verificant la seva posada a punt per mitjà de proves senzilles.

1.4. Aplica normes d'utilització d'equips, màquines, útils i parament de restaurant seguint els procediments establerts, per evitar riscos i obtenir resultats predeterminats.

1.5. Assumeix el compromís de mantenir i tenir cura dels equips, i treure el màxim profit als mitjans utilitzats en el procés, evitant costos i desgastos innecessaris.

2. Assisteix en el procés de preservei i realitza les operacions senzilles pròpies del mateix per adequar els locals i equips per al posterior servei d'aliments i begudes.

2.1. Identifica els estris i instruments comunament utilitzats en el servei.

2.2. Realitza les diferents operacions de neteja, posada a punt i manteniment d'útils, màquines, parament i mobiliari de la zona de consum d'aliments i begudes.

2.3. Realitza o assisteix en les operacions de muntatge de taules, elements de suport, estris i instruments, de tal manera que la instal·lació estigui en perfectes condicions per desenvolupar els diferents tipus de servei.

2.4. Ajuda en el muntatge dels serveis tipus bufet, autoservei o anàlegs, incorporant les elaboracions culinàries en l'ordre i lloc determinats per les instruccions preestablertes, per obtenir els nivells de qualitat predeterminats.

2.5. Detecta les disfuncions o anomalies observades i informa amb promptitud a la persona adequada.

3. Analitza i aplica les normes i condicions higienicosanitàries referides a les unitats de producció o servei d'aliments i begudes, per evitar riscos de toxiinfeccions alimentàries i contaminació ambiental.

3.1. Identifica i interpreta les normes higienicosanitàries de compliment obligat relacionades amb instal·lacions, locals, utillatge i manipulació d'aliments.

3.2. Classifica i interpreta l'etiquetatge de productes i útils de neteja més comuns, d'acord amb les seves aplicacions, descrivint propietats, avantatges, maneres d'utilització i respecte al medi ambient.

3.3. Identifica els productes i útils de neteja autoritzats i usa els adequats en cada cas, atenent les característiques de les unitats de producció o servei d'aliments i begudes.

3.4. Classifica i explica els riscos i toxiinfeccions alimentàries més comuns, i identifica les seves possibles causes.

3.5. Compleix les normes higienicosanitàries i aplica correctament els mètodes de neteja i ordre al treballar amb equips, màquines, útils i gèneres i al netejar les instal·lacions.

3.6. Reconeix els greus efectes que es deriven de les toxiinfeccions alimentàries produïdes com a conseqüència de l'incompliment de les normes higiènico-sanitàries en els processos de preservei, servei i postservei d'aliments i begudes.

b) Continguts:

1. El restaurant tradicional com establiment i com departament.

2. Els establiments de servei a col·lectivitats.

3. Maquinària, equips, útils i parament propis de l'àrea de restaurant.

4. El preservei a l'àrea de consum d'aliments i begudes.

5. Seguretat a les zones de producció i servei d'aliments i begudes.

UF 2. Servei bàsic d'aliments i begudes i tasques de postservei en el restaurant.

Durada: 60 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza tasques senzilles de servei d'aliments, begudes i complements, utilitzant tècniques simples en funció de la fórmula de restauració i tipus de servei i atenent degudament al client.

1.1. Identifica les diferents tècniques de servei i aplicar les més senzilles i d'ús comú.

1.2. Selecciona i usa els útils i instruments necessaris per al servei.

1.3. Executar operacions de servei d'àpats i begudes:

1.3.1. D'acord amb les instruccions definides.

1.3.2. Amb rapidesa i eficàcia.

1.3.3. Amb la pulcritud, estil i elegància requerits en el procés.

1.4. Interpreta i compleix les instruccions de treball i es responsabilitza en les tasques encomanades.

1.5. Aplica en tot moment les tècniques d'atenció al client que resultin adequades.

1.6. Assumeix la necessitat d'atendre els potencials clients amb cortesia i elegància, i potenciar la bona imatge de l'entitat que presta el servei.

1.7. Aplica, en el seu cas, modalitats senzilles de facturació i cobrament.

1.8. Participa en la millora de la qualitat durant tot el procés.

1.9. Executa les operacions de preparació i servei de begudes calentes: cafès, infusions i xocolates. Utilització de la cafetera.

2. Realitza el procés de tancament de les àrees de consum d'aliments i begudes, aplicant instruccions definides i normes de seguretat corresponents.

2.1. Diferencia els tipus de postservei habituals, descrivint les seves etapes bàsiques.

2.2. Identifica i realitza les tasques habituals que es desenvolupen per al tancament d'àrees de consum d'aliments i begudes, tant en el que es refereix a la seva preparació per a un altre servei com la finalització de la jornada, tenint en compte les normes de seguretat.

2.3. Identifica necessitats de gèneres que han de ser sol·licitats per reposar existències de begudes i complements.

2.4. Identifica les operacions de neteja del local, mobiliari i equips, i els procediments, estris i productes necessaris, tenint en compte les normes higienicosanitàries.

2.5. Desenvolupa correctament els processos de preparació per a un altre servei o de finalització de jornada, d'acord amb instruccions definides i aplicant les normes de seguretat.

2.6. Formalitza i distribueix les comunicacions relatives a reposició de gèneres i material i possibles avaries, anomalies o incidències.

b) Continguts:

1. El postservei a l'àrea de consum d'aliments i begudes.

2. Neteja d'instal·lacions i equips.

3. El servei d'aliments i begudes i l'atenció al client.

Mòdul 4. Aprovisionament, begudes i menjars ràpids.

Durada: 30 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació i servei de begudes i menjars ràpids en el bar, 30 hores.

UF 1: preparació i servei de begudes i menjars ràpids en el bar.

Durada: 30 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Aplica mètodes senzills i opera correctament equips per a la regeneració, conservació i envasament de begudes senzilles i menjars ràpids, que s'adaptin a les necessitats específiques de conservació i envasament dels esmentats productes.

1.1. Identifica llocs apropiats per a necessitats de conservació i regeneració de begudes i aliments.

1.2. Diferencia i descriu els mètodes i equips de regeneració, conservació i envasament d'ús més comú.

1.3. Executa les operacions auxiliars prèvies que necessiten els gèneres i productes, en funció del mètode o equip elegit, instruccions rebudes i destinació o consum assignats.

1.4. Efectua les operacions necessàries per als processos de regeneració, conservació i envasament de gèneres, begudes i menjars ràpids.

1.5. Assumeix el compromís de treure el màxim profit a les matèries i productes utilitzats en el procés, evitant costos i desgastos innecessaris.

2. Analitza i aplica les normes i condicions higienicosanitàries referides a les unitats de producció o servei d'aliments i begudes, per evitar riscos de toxiinfeccions alimentàries i contaminació ambiental.

2.1. Identifica i interpreta les normes higienicosanitàries de compliment obligat relacionades amb instal·lacions, locals, utillatge i manipulació d'aliments.

2.2. Classifica i interpreta l'etiquetatge de productes i útils de neteja més comuns, d'acord amb les seves aplicacions, i descriu propietats, avantatges, maneres d'utilització i respecte al medi ambient.

2.3. Identifica els productes i útils de neteja autoritzats i usa els adequats en cada cas, atenent a les característiques de les unitats de producció o servei d'aliments i begudes. Coneix les mesures bàsiques per a la prevenció de la contaminació alimentària.

2.4. Classifica i explica els riscos per a la salut derivats del consum d'aliments i/o la seva manipulació. Contaminació dels aliments. Toxiinfeccions alimentàries més comuns, i identifica les seves possibles causes.

2.5. Compleix les normes higienicosanitàries i aplica correctament els mètodes de neteja i ordre al treballar amb equips, màquines, útils i gèneres i al netejar les Instal·lacions.

2.6. Reconeix els greus efectes que es deriven de les toxiinfeccions alimentàries, produïdes com a conseqüència de l'incompliment de les normes higienicosanitàries en els processos d'aprovisionament i d'elaboració i presentació de begudes senzilles i menjars ràpids.

2.7. Coneix la importància de la higiene personal en la manipulació dels aliments.

3. Col·labora i participa en els processos de preparació, presentació i conservació dels tipus de begudes alcohòliques i no alcohòliques més significatius, mostrant receptivitat i seguint les instruccions rebudes.

3.1. Classifica preparacions significatives a base de begudes en funció de diversos criteris:

3.1.1. Components bàsics.

3.1.2. Tècniques aplicables.

3.1.3. Tipus de servei.

3.1.4. Altres.

3.2. Descriu les tècniques bàsiques de preparació dels tipus de begudes més significatives i hi indica:

3.2.1. Fases d'aplicació i processos.

3.2.2. Procediments i maneres operatius.

3.2.3. Instruments base que s'han d'utilitzar.

3.2.4. Resultats que s'obtenen.

3.3. Calcula i sol·licita correctament les quantitats de begudes i gèneres necessaris per a la seva provisió interna, en funció de plans de treball determinats o necessitats de servei.

3.4. Distribueix les begudes i gèneres en forma, lloc i quantitat adequats per poder aplicar les tècniques d'elaboració en qüestió.

3.5. Presta assistència o executa amb autonomia les tècniques d'elaboració de begudes senzilles seguint les fitxes tècniques o procediments que les substitueixin, en l'ordre i temps estipulats, utilitzant amb estil els diferents útils i d'acord amb la normativa higienicosanitària i de seguretat.

3.6. Efectua operacions senzilles de decoració i presentació de les begudes, d'acord amb les pautes que marqui l'empresa.

3.7. Assumeix el compromís de treure el màxim profit a les matèries primeres i productes utilitzats en el procés, evitant costos i desgastos innecessaris.

3.8. Participa en la millora de la qualitat durant tot el procés.

4. Col·labora i participa en els processos de preparació, presentació i conservació de menjars ràpids, i aplica les tècniques culinàries corresponents.

4.1. Identifica i classifica els tipus d'aperitius, canapès, entrepans, sandvitxos i plats combinats més oferts en establiments de restauració.

4.2. Descriu les tècniques culinàries bàsiques aplicables a aquesta mena d'elaboracions, indicant:

4.2.1. Fases d'aplicació i processos.

4.2.2. Procediments i maneres operatius.

4.2.3. Instruments base que s'han d'utilitzar.

4.2.4. Resultats que s'obtenen.

4.3. Selecciona útils, eines i equips necessaris per a l'aplicació de les tècniques que es precisin.

4.4. Distribueix els gèneres en forma, lloc i quantitat necessaris per poder aplicar les tècniques culinàries en qüestió.

4.5. Presta assistència o executa amb autonomia les tècniques culinàries per a l'obtenció dels menjars ràpids, seguint les receptes base o procediments que les substitueixin, en l'ordre i temps establerts i d'acord amb la normativa higienicosanitària.

4.6. Realitza les operacions de decoració necessàries de manera que s'obtingui un producte acabat que compleixi amb el nivell de qualitat predeterminat, mostrant sensibilitat i gust artístics.

4.7. Assumeix el compromís de treure el màxim profit a les matèries primeres utilitzades en el procés, evitant costos i desgastos innecessaris.

4.8. Participa en la millora de la qualitat durant tot el procés.

b) Continguts:

1. Higiene alimentària i manipulació d'aliments.

2. Sistemes i mètodes senzills de conservació i presentació comercial de begudes i menjars ràpids pròpies de bar.

3. Begudes no alcohòliques.

4. Aperitius, cerveses, aiguardents i licors de major consum.

5. Begudes combinades.

6. Canapès, entrepans i sandvitxos.

7. Plats combinats i aperitius senzills.

Mòdul 5: projecte integrat.

Durada: 30 hores.

Plantejament d'un supòsit pràctic que impliqui l'aplicació transversal dels coneixements corresponents a les competències professionals contingudes en el perfil.

Mòdul 6: formació en centres de treball.

Durada: 200 hores.

a) Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. S'adapta a l'organització de l'empresa i s'integra en el seu equip de treball.

1.1. Reconeix l'organigrama de l'empresa, les funcions del seu departament i les seves activitats principals.

1.2. Identifica els procediments i mètodes de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3. Interpreta la importància de cada element de la xarxa en el desenvolupament de l'activitat de l'empresa, centre o servei.

1.4. Reconeix i accepta els requeriments actitudinals, personals i professionals, que necessita el lloc de treball.

2. Interpreta les instruccions que rep i es responsabilitza de les tasques encomanades.

2.1. Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada.

2.2. Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de treball.

2.3. Estableix una comunicació i relació eficaç amb la persona responsable en cada situació i membres del seu equip, mantenint un tracte fluid i correcte.

3. Realitza les activitats formatives de referència característiques del lloc de treball d'acord amb els procediments establerts per l'empresa i adopta les actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional.

3.1. Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, utillatge, equips i eines, i aplica els procediments tècnics adequats.

3.2. Es coordina amb la resta de l'equip, informant de qualsevol canvi, necessitat rellevant o imprevist que es presenti.

3.3. Executa les tasques segons els procediments establerts en el centre de treball.

3.4. Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada.

3.5. Un cop finalitzades les activitats encomanades, comunica els resultats segons els procediments establerts per l'empresa.

3.6. Identifica les normes de prevenció de riscos laborals que cal aplicar en l'activitat professional segons la legislació vigent.

3.7. Aplica els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes de l'empresa, centre o servei.

3.8. Manté una actitud clara de respecte al medi ambient en les activitats desenvolupades i aplicat les normes internes i externes vinculades a la mateixa.

3.9. Actua amb responsabilitat en l'àmbit de treball aplicant les normes i procediments en el desenvolupament de qualsevol activitat o tasca.

4. S'adapta al ritme de treball de l'organització.

4.1. S'incorpora puntualment al lloc de treball i respecta els horaris establerts.

4.2. Realitza les tasques encomanades en un temps raonable.

5. Demostra una actitud de respecte vers els companys i l'organització.

5.1. Estableix en el seu lloc de treball unes relacions basades en el respecte, la tolerància i la comunicació com a via de resolució de conflictes.

5.2. S'adapta als requeriments d'imatge personal establerts per l'organització.

b) Activitats formatives de referència:

1. Activitats formatives de referència relacionades amb la recepció, emmagatzematge i conservació de gèneres crus, semielaborats i elaborats.

1.1. Interpretació de les instruccions rebudes i identificació i supervisió de la documentació.

1.2. Realització de pràctiques al magatzem i a la zona de recepció de mercaderies.

1.3. Confecció de vals de comanda a l'economat per a la realització d'elaboracions bàsiques.

1.4. Reconeixement i utilització adequada dels equips de control i recepció.

1.5. Comprovació de la comanda emesa i la rebuda.

1.6. Identificació dels paràmetres de qualitat de les matèries primeres rebudes.

1.7. Detecció i comunicació de possibles anomalies o desviacions.

1.8. Reconeixement i determinació dels espais més adients.

1.9. Col·locació de gèneres en cambres i magatzems.

1.10. Realització sistemàtica de les operacions d'emmagatzematge.

1.11. Aplicació correcta de les tècniques d'envasament, etiquetatge i conservació de gèneres.

1.12. Realització de totes les operacions seguint la normativa higienicosanitària de seguretat laboral i de protecció ambiental.

2. Activitats formatives de referència relacionades amb les operacions de preelaboració.

2.1. Utilització d'equips i maquinària pròpia de la zona de tractament de gèneres en cru.

2.2. Elaboració d'un receptari sistemàtic (fitxes tècniques) amb les diferents elaboracions obtingudes.

2.3. Tall i identificació de les peces més habituals en els gèneres culinaris d'ús més freqüent.

2.4. Interpretació de les instruccions rebudes i la documentació associada.

2.5. Preparació de la maquinària, les eines i els equipaments necessaris.

2.6. Trasllat, distribució i assignació correcta de les matèries primeres a les diferents partides de la cuina.

2.7. Combinació dels diferents mètodes de conservació en funció del tipus de producte a conservar.

2.8. Identificació de les tècniques culinàries a aplicar.

2.9. Aplicació de les tècniques de regeneració més adequades.

2.10. Realització correcta de les tècniques bàsiques amb diferents matèries primeres i obtenció de talls, filets i altres preelaborats.

2.11. Desenvolupament de tasques de conservació.

2.12. Identificació i determinació de les necessitats de neteja i higiene.

2.13. Realització de totes les operacions seguint la normativa higienicosanitària de seguretat laboral i de protecció ambiental.

3. Activitats formatives de referència relacionades amb elaboracions i productes culinaris.

3.1. Identificació dels processos previs.

3.2. Determinació de les necessitats de gènere i altres ingredients, les eines, l'utillatge i la maquinària.

3.3. Elaboració de fons de cuina i la seva aplicació en plats senzills.

3.4. Realització de les tasques pròpies d'un ajudant de cuina al costat d'un cap de partida.

3.5. Aplicació de les tècniques de cocció bàsiques adequades a les matèries primeres proposades.

3.6. Execució correcta dels processos necessaris aplicant les diferents tècniques culinàries a partir de la fitxa tècnica.

4. Activitats formatives de referència relacionades amb el servei de bar.

4.1. Elaboració d'aperitius senzills.

4.2. Obtenció de plats combinats a partir d'un llistat de tècniques culinàries bàsiques i ingredients senzills.

4.3. Apreciació del control de la pulcritud, diligència i temperatures en el procés de preelaboració, elaboració conservació i regeneració de plats combinats i aperitius.

4.4. Realització de l'acabament, la decoració i la presentació.

4.5. Utilització de les màquines i els equipaments propis de l'àrea de restaurant i bar.

4.6. Manteniment del lloc de treball, de les eines i de l'uniforme en perfecte estat.

4.7. Realització de les operacions tenint en compte la normativa higienicosanitària de seguretat laboral i de protecció ambiental.

4.8. Realització de les tasques pròpies d'un ajudant de cambrer en el desenvolupament del servei.

4.9. Realització d'activitats adreçades a adquirir estratègies pròpies de l'atenció al client.

4.10. Tancament de les àrees de consum d'aliments i begudes.

4.11. Assistència en la preparació de begudes senzilles davant el client.

4.12. Assistència en la preparació de plats combinats i aperitius senzills davant del client.

4.13. Elaboració de plats combinats prèviament determinats.

4.14. Regeneració de productes en el bar.

Mòdul 7: formació de lliure disposició.

Durada: 50 hores.

Formació per completar i reforçar els mòduls establerts per:

1. Distribuir entre un o més mòduls formatius com a reforç curricular o per ampliar el projecte integrat (fins a 60 hores).

2. Desenvolupar un mòdul específic, com a projecte especial de centre, per adequar-se a l'entorn productiu o a les característiques del grup.

3. Ampliar la formació del Mòdul 4 amb la UC 2-0258-11_1 (ICQP), UC0258_1 (INCUAL): executar operacions bàsiques d'aprovisionament, i preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids per poder aconseguir la qualificació HT_2-092_1 (ICQP), HOT092_1 (INCUAL): operacions bàsiques de restaurant i bar.

4. Completar la formació en centres de treball (FCT) fins a realitzar un màxim de 250 hores.

VII. Requisits del context formatiu

Per impartir aquest programa de qualificació professional inicial cal complir els requisits de professorat, d'espais i d'instal·lacions que preveuen els articles 23 i 28 del Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial.

VIII. Correspondències de la formació del programa de qualificació professional inicial amb els cicles formatius de grau mitjà

1. Correspondències amb el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en cuina i gastronomia (codi: HT10):

Mòdul 1: aprovisionament ; preelaboració i conservació culinaris.

Es correspon amb la UF2-M2: instal·lacions i organització de la cuina i la UF5-M2: conservació de gèneres crus, semielaborats i elaborats.

2. Correspondències amb el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en serveis de restauració (codi: HT30):

Mòdul 3: servei bàsic de restaurant-bar.

Es correspon amb la UF1-M3: material, equips i mobiliari de la sala.

Mòdul 4: aprovisionament, begudes i menjars ràpids.

Es correspon amb la UF3-M4: L'oferta culinària del bar-cafeteria.

IX. Correspondència entre els mòduls que estableix el programa de qualificació professional inicial i els mòduls formatius (MF) corresponents a les unitats de competència (UC) de les qualificacions professionals completes i incompletes que inclou

Mòdul 1: aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.

Es correspon amb el MF 2-0255-1111_1 (ICQP), MF0255_1 (INCUAL): aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.

Mòdul 2: elaboració culinària bàsica.

Es correspon amb el MF 2-0256-1111_1 (ICQP), MF0256_1 (INCUAL): elaboració culinària bàsica.

Mòdul 3: servei bàsic de restaurant-bar.

Es correspon amb el MF 2-0257-1111_1 (ICQP), MF0257_1 (INCUAL): servei bàsic de restaurant-bar.

Mòdul 4. Aprovisionament, begudes i menjars ràpids.

Es correspon amb el MF 2-0258-1111_1 (ICQP), MF0258_1 (INCUAL): aprovisionament, begudes i menjars ràpids.

(11.017.003)

 

Amunt