Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/12/2010

  • Número del document EDU/3982/2010

  • Número de control 10336007

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5778

  • Data 20/12/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 91706

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDU/3982/2010, de 10 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3571/2010, de 2 de novembre, per la qual es fa pública la relació de cicles formatius de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, que s'extingeixen.


Mitjançant l'Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol (DOGC núm. 5431, de 29.7.2009), es va establir el procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, i es va publicar la relació de cicles formatius per als quals, a partir del curs acadèmic 2009-2010, s'havien de dur a terme les activitats per completar-los.

L'article 2.4 de l'Ordre esmentada preveu que anualment s'ha de publicar en el DOGC la relació dels cicles formatius que s'extingeixen, als efectes de completar els ensenyaments de formació professional.

La Resolució EDU/3571/2010, de 2 de novembre, per la qual es fa pública la relació de cicles formatius de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, que s'extingeixen, es va publicar en el DOGC núm. 5753, d'11.11.2010.

Atès que cal distingir entre els cicles que s'extingeixen amb caràcter general, dels cicles que s'extingeixen anticipadament.

A proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Resolc:

Modificar la Resolució EDU/3571/2010, de 2 de novembre, per la qual es fa pública la relació de cicles formatius de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, que s'extingeixen, la qual passa a tenir el redactat següent:

“Donar publicitat de la relació dels cicles formatius de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, que s'extingeixen amb caràcter generalitzat que es detallen a l'annex 1, i els que s'extingeixen amb caràcter anticipat que es detallen a l'annex 2.”.

Barcelona, 10 de desembre de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Extinció generalitzada

CFGM Gestió administrativa

CFGM Explotacions agràries extensives

CFGM Explotacions agràries intensives

CFGM Explotacions ramaderes

CFGS Producció per mecanització

CFGS Desenvolupament de projectes mecànics

CFGS Agències de viatges

CFGS Informació i comercialització turístiques

CFGS Administració de sistemes informàtics

Annex 2

Extinció anticipada

CFGM Equips electrònics de consum (en centres dependents del Departament d'Educació)

Claus:

CFGM: cicle formatiu de grau mitjà.

CFGS: cicle formatiu de grau superior.

(10.336.007)

 

Amunt