Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/11/2010

  • Número del document EDU/3741/2010

  • Número de control 10314107

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5763

  • Data 25/11/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 86158

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDU/3741/2010, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat.


El 10 de gener de 2008, el Govern d'Espanya i el Govern de França van signar l'Acord relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat, en desplegament de l'Acord marc signat el 16 de maig de 2005, relatiu a programes educatius, lingüístics i culturals en centres escolars d'ambdós estats.

D'altra banda, el Ministeri d'Educació, mitjançant el Reial decret 102/2010, de 5 de febrer (BOE núm. 62, de 12.3.2010), i l'Ordre EDU/2157/2010, de 30 de juliol (BOE núm. 191, de 7.8.2010), ha establert els requisits per a l'obtenció de la doble titulació de batxiller i baccalauréat i ha regulat el currículum mixt.

Vista la conveniència de fer extensius els seus beneficis als centres educatius de Catalunya i amb la voluntat d'oferir a l'alumnat que cursi el currículum mixt la possibilitat d'assolir simultàniament els dos títols, és convenient aprovar les instruccions que regulin el procediment i els requisits per impartir-lo.

Per això, i en virtut de les atribucions conferides per l'article 16 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Aprovar les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat, les quals consten a l'annex d'aquesta Resolució.

—2 Per al curs 2010-2011, els centres educatius que vulguin impartir el currículum mixt han de presentar la sol·licitud des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins al 10 de desembre de 2010.

—3 Per al curs 2010-2011, els centres autoritzats han de comunicar a la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat la relació de l'alumnat inscrit en el programa com a màxim fins al 12 de gener de 2011.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 de novembre de 2010

Jaume Graells Veguin

Director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat

Annex

Instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat

—1 Currículum mixt

1.1 En el marc de la seva autonomia, els centres poden determinar en el seu projecte educatiu un currículum mixt que possibiliti, a l'alumnat que el cursi, obtenir la doble titulació de batxiller i de baccalauréat.

1.2 El currículum mixt ha d'establir els continguts essencials per al coneixement de la realitat històrica, social i política de França.

1.3 L'alumnat acollit a aquest programa ha de rebre, almenys, un terç de l'horari lectiu en llengua francesa en el conjunt del batxillerat, de manera que assoleixi, almenys, el nivell B2 en llengua francesa del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

1.4 El currículum mixt ha d'integrar:

a) Els continguts propis del currículum de batxillerat que estableix el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

b) Dues matèries específiques del currículum mixt: llengua i literatura francesa, que podrà ser cursada com a primera o segona llengua estrangera, i història de França.

Aquestes matèries hauran de ser impartides íntegrament en francès i seran objecte de la prova externa que s'organitzarà per a l'obtenció del baccalauréat, segons el que estableix l'Ordre EDU/2157/2010, de 30 de juliol. Els seus continguts són els que determina l'annex I de l'Ordre esmentada.

c) Els continguts d'almenys una altra matèria en francès que reforci la competència lingüística en aquesta llengua; o un treball de recerca en francès; o una estada d'estudis o en una empresa a França per un període mínim de dues setmanes; o l'exercici del voluntariat en una entitat cultural o social de llengua francesa a Catalunya, per un període equivalent a 140 hores.

—2 Professorat

El professorat que imparteixi en francès matèries no lingüístiques del currículum mixt ha d'acreditar almenys el nivell B2 en llengua francesa del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

—3 Alumnat

3.1 Pot ser admès en aquest programa l'alumnat que demostri un nivell bàsic de francès que li permeti seguir aquests ensenyaments amb aprofitament.

3.2 Té prioritat en l'accés l'alumnat que hagi participat en un pla experimental de llengua estrangera en francès a l'educació secundària obligatòria, i aquell que hagi cursat el francès en aquesta etapa, com a primera o segona llengua estrangera.

—4 Avaluació

4.1 L'avaluació per a l'obtenció del títol de batxiller es fa d'acord amb l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.

4.2 En finalitzar el segon curs de batxillerat, l'alumnat que vulgui obtenir la doble titulació ha de realitzar una prova externa sobre les matèries específiques del currículum mixt corresponents al segon curs de batxillerat d'acord amb el que estableix l'Ordre EDU/2157/2010, de 30 de juliol (BOE núm. 191, de 7.8.2010).

—5 Documents d'avaluació

5.1 L'expedient i l'historial acadèmic han d'incloure la diligència següent:

L'alumne/a titular d'aquest expedient acadèmic / historial acadèmic de batxillerat ha superat els ensenyaments del currículum mixt a què es refereix el Reial decret 102/2010, de 5 de febrer, pel qual es regula l'ordenació dels ensenyaments acollits a l'Acord entre el Govern d'Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat en centres docents espanyols, i acredita, almenys, un nivell B2 en llengua francesa del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

El/la secretari/ària

Vist i plau El/la directora/a

(Segell del centre)

5.2 En les actes d'avaluació de batxillerat s'ha de fer constar, si s'escau, la referència expressa al Reial decret 102/2010, de 5 de febrer.

—6 Titulació

L'alumnat que cursi estudis a Catalunya i hagi obtingut avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos del batxillerat obté el títol de batxiller. Si, a més, supera l'avaluació de la prova externa de les matèries específiques del currículum mixt, és proposat per obtenir el títol de baccalaurèat atorgat pel Ministeri d'Educació Nacional francès. D'aquest requisit han de ser informats, abans de començar els estudis, l'alumnat i els seus pares i mares.

—7 Centres

7.1 Els centres educatius que vulguin impartir el currículum mixt han de sol·licitar l'autorització a la direcció dels serveis territorials corresponents o, en el cas del municipi de Barcelona, al Consorci d'Educació de Barcelona.

7.2 El termini de presentació de sol·licituds és el mateix que el que estableix per a les sol·licituds dels projectes didàctics propis la resolució anual del Departament d'Educació d'organització i funcionament dels centres d'educació secundària.

7.3 La sol·licitud ha d'anar acompanyada del projecte, el qual ha d'incloure:

a) Proposta de currículum mixt específic.

b) Relació dels recursos de què disposa el centre per impartir aquests ensenyaments.

c) Criteris d'admissió de l'alumnat al programa.

Els serveis territorials o, si s'escau, el Consorci d'Educació de Barcelona han de traslladar la petició, amb la valoració corresponent, a la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat.

7.4 La Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, mitjançant una resolució, autoritza els centres que compleixin el requisits a impartir el currículum mixt per obtenir la doble titulació de batxiller i de baccalauréat.

7.5 Els centres autoritzats han de comunicar a la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat la relació de l'alumnat inscrit en el programa, abans del 15 de setembre.

(10.314.107)

 

 

Amunt