Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 27/09/2010

  • Número del document EDU/0467/2010

  • Número de control 10264080

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5729

  • Data 06/10/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 73207

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EDU/467/2010, de 27 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen preus públics per la matriculació en els ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior.


Mitjançant el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial i s'aproven les directrius generals dels títols i dels corresponents ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 169/2002, d'11 de juny, es va establir l'ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport.

Els ensenyaments de tècnic esportiu s'organitzen en dos nivells: primer i segon. Cada nivell s'estructura en quatre blocs: bloc comú, bloc específic, bloc complementari i bloc de formació pràctica. Els tres primers blocs s'organitzen en diversos crèdits i el bloc de formació pràctica conforma una unitat.

Els ensenyaments de tècnic esportiu superior s'organitzen en un sol nivell. Aquest nivell s'estructura en quatre blocs: bloc comú, bloc específic, bloc complementari i bloc de formació pràctica, i en un projecte final. Els tres primers blocs s'organitzen en diversos crèdits i el bloc de formació pràctica i el projecte conformen, respectivament, una unitat.

Mitjançant l'Ordre EDU/417/2008, de 9 de setembre, s'han creat i modificat diversos preus públics dels ensenyaments esportius que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior.

Per tant, atès que cal modificar l'import d'alguns dels preus públics creat, i crear-ne de nous, tenint en compte la diversitat d'especialitats esportives, d'acord amb el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'import dels següents preus públics per la matriculació en els ensenyaments esportius que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu en centres dependents del Departament d'Educació, els quals es fixen, a partir del curs 2010-2011, en:

a) Ensenyaments de primer nivell de tècnic esportiu.

Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del primer nivell de tècnic/a en atletisme: 20,00 euros.

b) Ensenyaments de segon nivell de tècnic esportiu.

Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a en atletisme: 22,00 euros.

Article 2

2.1 Es creen els següents preus públics per la matriculació en els ensenyaments esportius de règim especial en centres dependents del Departament d'Educació:

a) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en atletisme.

b) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en basquetbol.

c) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en handbol.

d) Cada 10 hores, o fracció, de durada del crèdit de desenvolupament professional III del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en alta muntanya, tècnic/a esportiu/iva superior en escalada i tècnic/a esportiu/iva superior en esquí de muntanya.

e) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en alta muntanya i tècnic/a esportiu/iva superior en esquí de muntanya següents:

Conducció en l'alpinisme i l'esquí de muntanya II.

Formació tècnica de l'esquí de muntanya II.

f) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en alta muntanya següents:

Entrenament de l'alpinisme.

Optimització de les tècniques de l'alpinisme.

g) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en escalada següents:

Conducció en l'escalada.

Entrenament en l'escalada.

Optimització de les tècniques de l'escalada.

h) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en esquí de muntanya següents:

Entrenament de l'esquí de muntanya.

Optimització de les tècniques de l'esquí de muntanya.

2.2 Es fixa el preu públic a partir del curs 2010-2011 en els imports següents:

a) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en atletisme: 17,00 euros.

b) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en basquetbol: 12,00 euros.

c) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en handbol: 12,00 euros.

d) Cada 10 hores, o fracció, de durada del crèdit de desenvolupament professional III del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en alta muntanya, tècnic/a esportiu/iva superior en escalada i tècnic/a esportiu/iva superior en esquí de muntanya: 20,00 euros.

e) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en alta muntanya i tècnic/a esportiu/iva superior en esquí de muntanya següents:

Conducció en l'alpinisme i l'esquí de muntanya II: 65,00 euros.

Formació tècnica de l'esquí de muntanya II: 65,00 euros.

f) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en alta muntanya següents:

Entrenament de l'alpinisme: 75,00 euros.

Optimització de les tècniques de l'alpinisme: 75,00 euros.

g) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en escalada següents:

Conducció en l'escalada: 60,00 euros.

Entrenament en l'escalada: 60,00 euros.

Optimització de les tècniques de l'escalada: 60,00 euros.

h) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a esportiu/iva superior en esquí de muntanya següents:

Entrenament de l'esquí de muntanya: 50,00 euros.

Optimització de les tècniques de l'esquí de muntanya: 50,00 euros.

Article 3

Els preus públics seran exigibles abans de la prestació del servei.

Article 4

A les persones que utilitzin aquest servei els seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

4.1 Bonificació.

Les persones membres de famílies nombroses de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50 per 100 del preu públic.

4.2 Exempció.

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.

c) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Disposició addicional

Les quantitats obtingudes d'acord amb aquesta Ordre s'han d'ingressar al compte corrent del centre educatiu i han de ser gestionades pel centre en el marc del que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al DOGC.

Barcelona, 27 de setembre de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(10.264.080)

 

Amunt