Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/07/2010

  • Número del document EDU/2536/2010

  • Número de control 10200158

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • No vigent
Dades del DOGC
  • Número 5680

  • Data 28/07/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 57829

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDU/2536 /2010, de 20 de juliol, per la qual s'estableixen, amb caràcter transitori, les instruccions relatives a la permanència en els ensenyaments artístics superiors de grau.


El procés de construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior iniciat l'any 1999 amb la Declaració de Bolònia comporta, a partir del proper curs acadèmic 2010-2011, l'adequació dels actuals plans d'estudi dels ensenyaments artístics superiors.

L'any 2010 s'han publicat els diversos reials decrets que regulen el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors, i que han de ser desenvolupats, en l'àmbit de Catalunya, per la corresponent norma que estableixi l'ordenació general dels ensenyaments artístics superiors, actualment en tràmit.

Tanmateix, atès que no està prevista la seva aprovació abans de l'inici del proper curs, cal establir, amb caràcter transitori les instruccions relatives a la permanència en els ensenyaments artístics superiors de grau.

Per això, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Resolc:

—1 Establir, amb caràcter transitori, les instruccions relatives a la permanència en els ensenyaments artístics superiors de grau, les quals consten a l'annex d'aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució és aplicable als centres de titularitat pública i a l'Escola Superior de Música de Catalunya.

—3 L'alumnat procedent dels ensenyaments artístics superiors regulats a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d‘octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, que continuï els estudis en una de les titulacions de grau dels ensenyaments artístics superiors, s'ha d'integrar en el nou règim de permanència i serà assignat a la fase que correspongui en funció dels crèdits reconeguts.

—4 Aquestes instruccions són d'aplicació a partir del curs acadèmic 2010-2011 per a tots els títols de grau dels ensenyaments artístics superiors de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 20 de juliol de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Instruccions

—1 Còmput de crèdits

Als efectes previstos en aquestes instruccions, totes les assignatures impartides per a aquests estudis es comptabilitzen en crèdits ECTS. També es tenen en compte a efectes de permanència els crèdits obtinguts per reconeixement. Els crèdits obtinguts per transferència no computen a efectes de permanència.

—2 Modalitats de dedicació

S'estableixen les dues modalitats de dedicació següents:

a) Modalitat a temps complet.

b) Modalitat a temps parcial.

El primer curs només es pot cursar en la modalitat a temps complet. Després del primer curs, l'estudiant ha de triar una de les modalitats. Els centres poden limitar el nombre de places a temps parcial i a temps complet per a cada especialitat, itinerari o àmbit, sens prejudici de la capacitat decisòria de la institució titular del centre. Si s'escau, el nombre de places es farà públic abans de l'inici del procés de matriculació anual.

—3 Canvi de modalitat

L'estudiant pot canviar de modalitat com a màxim dues vegades al llarg dels seus estudis. Per al segon canvi de modalitat cal que l'estudiant hagi superat com a mínim un 80% dels crèdits matriculats fins al moment de la sol·licitud. Per passar d'una modalitat a l'altra, l'estudiant ho ha de sol·licitar mitjançant una instància dirigida al director/directora del centre amb una antelació mínima d'un mes a la data d'inici del procés de matriculació anual. Tenen prioritat en el canvi de modalitat els estudiants que tinguin una mitjana d'expedient acadèmic més alta. Correspon al director/directora autoritzar o denegar el canvi de modalitat.

—4 Convocatòries

Els ensenyaments de grau tenen una única convocatòria per a cada període de tancament d'avaluacions continuades. En casos excepcionals la direcció del centre pot autoritzar una segona convocatòria en el mateix semestre en el qual s'ha fet el tancament de l'avaluació.

Els estudiants disposaran d'un màxim de quatre convocatòries per a superar cada assignatura. L'esgotament de les quatre convocatòries sense superar l'assignatura comporta la impossibilitat de continuar els estudis en el mateix centre. Per a la darrera convocatòria, l'estudiant pot sol·licitar ser avaluat per un tribunal nomenat pel director/directora del centre. Als estudiants que hagin fet un trasllat de centre, no se'ls compten les convocatòries no superades en el centre d'origen.

El director/directora del centre pot autoritzar, a petició de l'estudiant, amb caràcter excepcional i per causes degudament justificades (malaltia, accident, cura de familiars o qualsevol altra circumstància greu que no depengui de la voluntat de l'estudiant), una convocatòria extraordinària. Al llarg dels seus estudis en un mateix centre, l'estudiant pot gaudir d'aquesta convocatòria extraordinària en un màxim de tres assignatures.

A efectes d'establir els crèdits necessaris per escollir la modalitat de matrícula de l'alumnat, les assignatures consten com a matriculades i pendents de qualificació fins que hagi finalitzat la primera convocatòria i, si és el cas, fins que hagi finalitzat la segona convocatòria a què es refereix el paràgraf primer.

—5 Anul·lació de convocatòria

L'estudiant pot sol·licitar, pel seu interès, l'anul·lació de convocatòria d'assignatura dintre del termini establert pel centre i abans que hagi transcorregut el 50% del temps destinat a la impartició de l'assignatura. La secretaria acadèmica del centre concedirà l'anul·lació sempre que la sol·licitud d'anul·lació s'hagi presentat dintre el termini establert. L'estudiant podrà presentar una sol·licitud d'anul·lació fora del termini establert, només per causes de força major degudament justificades. El director/directora del centre resoldrà la concessió d'aquesta anul·lació.

L'anul·lació de convocatòria no exclou l'aplicació dels criteris de permanència.

—6 Criteris de permanència

Els estudiants a temps complet disposen d'un màxim de sis anys per a completar els seus estudis de grau i els estudiants a temps parcial d'un màxim de vuit anys, llevat dels estudiants que hagin fet només un curs a temps parcial, els quals disposen d'un màxim de set anys per completar els seus estudis de grau.

L'estudiant que per causes greus i excepcionals degudament justificades no aconsegueixi superar els seus estudis de grau en el temps determinat, podrà sol·licitar al Departament d'Educació o, si s'escau, a l'Institut Superior de les Arts, l'autorització per a matricular-se un any més.

—7 Estructura de permanència

El període de permanència de qualsevol estudiant mentre cursa un ensenyament de grau s'estructura en les tres fases següents: fase inicial, fase intermèdia i fase final.

Per regla general, no és una condició necessària haver superat un curs per accedir als cursos superiors. No obstant això, si es creu convenient per a algun ensenyament, en el pla d'estudis es pot fixar un nombre mínim de crèdits superior als que s'estableixen en els apartats següents per a accedir a un curs superior, quan en aquest curs s'iniciï l'especialitat.

—8 Fase inicial

8.1 La constitueixen els 60 crèdits del primer curs acadèmic de la titulació, que s'estableixen en el pla d'estudis. En el cas de reconeixements de crèdits per motiu de trasllat o de canvi d'ensenyament, cal superar igualment els 60 crèdits d'aquesta fase inicial per accedir a la fase següent.

8.2 Matrícula: Primer any. L'estudiant s'ha de matricular dels 60 crèdits de primer curs entre els dos semestres del curs acadèmic.

Segon any. L'estudiant s'ha de matricular de tots els crèdits no superats el primer any.

Si el primer any l'estudiant ha superat un mínim de 40 crèdits, es podrà matricular de crèdits corresponents a assignatures de la fase intermèdia, amb l'obligació de matricular-se de tots els crèdits no superats, fins a un total màxim de 72 crèdits.

8.3 Crèdits per superar: Primer any. Per poder continuar els estudis, l'estudiant ha de superar un mínim de 24 crèdits entre els dos semestres del curs acadèmic. El pla d'estudis de cada titulació pot reduir aquest mínim de crèdits. L'estudiant que no superi aquest mínim de crèdits, causa baixa en el centre i haurà de superar de nou la prova d'accés per accedir a aquests estudis.

Segon any. En acabar el segon any ha d'haver superat la totalitat dels 60 crèdits que formen el primer curs acadèmic de la titulació. En el supòsit que li restin per superar un màxim de 12 crèdits d'aquests 60 crèdits inicials, podrà formalitzar amb caràcter extraordinari una matrícula més, sense perjudici de l'aplicació dels criteris de permanència. Si no els supera, no podrà continuar aquests estudis en el mateix centre.

—9 Fase intermèdia

1. La fase intermèdia comença el curs acadèmic següent al curs en què l'estudiant ha superat els 60 crèdits que formen el primer curs acadèmic de la titulació.

2. En aquesta fase intermèdia, l'estudiant s'ha de continuar matriculant sempre de les assignatures no superades prèviament, tret de les optatives. Excepcionalment, una sola vegada per curs i amb la sol·licitud prèvia acceptada per la direcció del centre, pot ajornar un any la matrícula de tan sols una assignatura obligatòria, amb l'obligació de tornar-s'hi a matricular l'any següent.

3. Aplicació de les modalitats de dedicació:

a) Modalitat a temps complet:

Matrícula: Entre els dos semestres del curs acadèmic, l'estudiant s'ha de matricular d'un mínim de 48 crèdits i d'un màxim de 72 crèdits, dels quals només 60 poden ser d'assignatures de les quals no s'hagi matriculat amb anterioritat. L'estudiant està obligat a matricular-se de tots els crèdits no superats anteriorment i dels que s'hagin pogut prefixar com a preceptius en cada pla d'estudis.

Crèdits per superar: L'estudiant ha de superar un mínim del 50% dels crèdits matriculats entre els dos semestres del curs acadèmic. L'estudiant que durant dos anys acadèmics consecutius no superi almenys el 50% dels crèdits matriculats no podrà continuar aquests estudis en el mateix centre, llevat del que preveu l'apartat 5 següent.

b) Modalitat a temps parcial:

Matrícula: L'estudiant s'ha de matricular d'un mínim de 24 crèdits i d'un màxim de 40 entre els dos semestres del curs acadèmic, amb l'obligatorietat de matricular-se prioritàriament dels crèdits no superats anteriorment i dels que s'hagin pogut prefixar com a preceptius en cada pla d'estudis.

Crèdits per superar: L'estudiant ha de superar un mínim del 50% dels crèdits matriculats entre els dos semestres del curs acadèmic. L'estudiant que durant dos anys acadèmics consecutius no superi almenys el 50% dels crèdits matriculats no podrà continuar aquests estudis en el mateix centre, llevat del que preveu l'apartat 5 següent.

4. En les dues modalitats descrites, el director/directora, per casos greus i excepcionals degudament justificats, pot autoritzar, després d'escoltar l'equip directiu del centre i sens prejudici de la capacitat decisòria de la institució titular del centre, que l'estudiant continuï els estudis durant dos semestres més, només en aquells casos en què tingui la possibilitat d'assolir els crèdits corresponents en aquest període addicional, sense perjudici de l'aplicació dels criteris de permanència.

5. Quan l'estudiant hagi d'abandonar els estudis en virtut de l'aplicació d'aquestes normes de permanència, per a tornar-los a iniciar en el mateix centre haurà de superar les corresponents proves d'accés.

—10 Fase final

1. L'estudiant entra en aquesta fase quan ha superat 210 crèdits.

2. Matrícula. Entre els dos semestres del curs acadèmic, l'estudiant s'ha de matricular, cada any, de tots els crèdits que li falten per acabar l'ensenyament, inclosos el treball de fi de grau i les pràctiques externes o tutelades, si és el cas.

3. L'estudiant es pot matricular al treball final de grau sempre que al mateix temps es matriculi de la totalitat de les assignatures que li resten per a finalitzar els estudis. Per a ser qualificat del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'haver superat la totalitat de les assignatures restants.

4. L'estudiant que es trobi en aquesta fase pot deixar de matricular-se una sola vegada de tot un curs acadèmic, sense necessitat de justificació. Un cop passat aquest any, si per segona vegada vol allargar el temps d'inactivitat acadèmica pel fet que per circumstàncies especials no pot formalitzar la matrícula, ha d'adreçar una sol·licitud motivada d'ajornament de matrícula al director o la directora, que ha d'adoptar una resolució després d'escoltar l'equip directiu del centre. La inactivitat és sense perjudici de l'aplicació dels criteris de permanència.

—11 Abandonament de l'ensenyament

Un cop transcorreguts dos anys acadèmics sense que l'estudiant s'hagi matriculat en l'ensenyament, s'entén que l'abandona. Per tornar-s'hi a matricular ha de fer la sol·licitud oportuna al centre corresponent, que hi accedirà sempre que hi hagi places disponibles, i sense perjudici de l'aplicació dels criteris de permanència.

—12 Normes aplicables amb caràcter general

1. En general, a efectes de permanència, es computen tots els semestres des del moment de la primera matrícula. En cas d'anul·lació per circumstàncies greus i excepcionals, no es computaran, a efectes del règim de permanència, les assignatures d'un sol semestre.

2. Els crèdits reconeguts es consideren de la manera següent:

a) Són computables pel que fa al mínim per superar.

b) Són computables pel que fa al mínim per matricular, però no pel que fa al màxim.

—13 Alumnat amb necessitats especials

El Departament d'Educació o, si s'escau, l'Institut Superior de les Arts, promourà l'efectiva adequació de la normativa de permanència i matrícula a les necessitats de l'alumnat amb necessitats especials, mitjançant la valoració de cada cas concret i l'adopció de mesures específiques adequades.

—14 Situacions no previstes

Correspon al Departament d'Educació i, si s'escau, a l'Institut Superior de les Arts, resoldre, a sol·licitud del centre, les situacions no previstes en aquestes instruccions.

—15 Informe sobre el progrés de l'alumnat i els efectes de les normes de permanència

Cada centre elaborarà un informe anual sobre el progrés de l'alumnat i sobre les mesures d'aplicació d'aquestes instruccions, que seran comunicats al Departament d'Educació o, si s'escau, a l'Institut Superior de les Arts.

(10.200.158)

 

Amunt