Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

ORDRE AAR/523/2009, de 6 de novembre, per la qual s'aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat.


El Reglament CE 510/2006, del Consell, de 20 de març, sobre la protecció de les indicacions geogràfiques protegides i les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris, estableix la normativa aplicable a la protecció de les denominacions d'origen i a les indicacions geogràfiques protegides.

L'apartat primer de l'article 128 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, assenyala que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre denominacions d'origen i altres mencions de qualitat, que inclou el règim jurídic de creació i funcionament. L'apartat segon d'aquest article assenyala que correspon igualment a la Generalitat de Catalunya l'aprovació de les seves normes reguladores.

D'altra banda, l'article 116.1.b) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atorga competències exclusives a la Generalitat de Catalunya en matèria de qualitat dels productes agroalimentaris.

En aquest àmbit la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, és la norma reguladora del sector agroalimentari de qualitat a Catalunya. Aquesta norma ha estat desenvolupada pel Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003 de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

La Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat va ser creada com a Denominació Genèrica de Qualitat Pollastre i Capó de la Raça Prat, per l'Ordre de 14 de juliol de 1987 i es va reglamentar per l'Ordre de 27 d'octubre de 1987. Aquesta Ordre va ser derogada per l'Ordre de 5 d'abril de 1989, per la qual es va modificar el reglament de la denominació de qualitat. Posteriorment, l'Ordre de 26 de juliol de 1990 va modificar el reglament i va canviar la figura de protecció de Denominació de Qualitat a Denominació Específica. Per tal d'adaptar-les a la normativa comunitària, a partir de 1996 es van equiparar les denominacions específiques a les indicacions geogràfiques protegides.

La Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat va ser inscrita en el Registre comunitari de denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides, per mitjà del DOUE núm. L148, de 21 de juny de 1996.

Aquesta Indicació Geogràfica Protegida ha impulsat la producció de pollastres i capons en aquesta zona, a la vegada que ha servit per a la millora del desenvolupament de la comarca.

De conformitat amb la disposició transitòria primera del Decret 285/2006, de 4 de juliol, el Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida ha adaptat el seu reglament a la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària i al Decret 285/2006, de 4 de juliol, trametent-lo al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en data 19 de gener de 2009 per a la seva aprovació.

L'Ordre conté un annex 1 dedicat al Reglament de la Denominació d'Origen Protegida on s'especifiquen els requisits de producció, elaboració i envasat del producte protegit que s'hi empara, les característiques del producte, els registres obligatoris que han de tenir el Consell Regulador, els drets i les obligacions de les persones inscrites, el funcionament i l'organització del Consell Regulador, i el sistema de finançament.

L'Ordre també conté un annex 2 on hi consten els municipis corresponents a la zona de producció, elaboració i envasat de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat.

A proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Ordeno:

Article 1

S'aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat, el text del qual figura a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

S'aprova la relació de municipis corresponent a la zona de producció, elaboració i envasat de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat que figura a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents:

Ordre de 5 d'abril de 1989, per la qual es modifica el Reglament de la Denominació de Qualitat Pollastre i Capó de la Raça Prat (DOGC núm. 1135, de 24 d'abril de 1989).

Ordre de 26 de juliol de 1990, de modificació de l'Ordre de 5 d'abril de 1989, per la qual es modifica el Reglament de la Denominació de Qualitat Pollastre i Capó del la Raça Prat i el seu Consell (DOGC núm. 1330, de 13 d'agost de 1990).

Ordre de 9 d'agost de 1993, per la qual es modifica el nom de la Denominació Específica Pollastre i Capó de la Raça Prat (DOGC núm. 1784, de 16 d'agost de 1993).

Barcelona, 6 de novembre de 2009

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex 1

Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Producte protegit

Queda protegida amb la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat la carn de pollastre i capó que reuneixi les característiques definides en aquest Reglament i que compleixin en la producció, l'elaboració, la designació i la comercialització tots els requisits que exigeix el plec de condicions i la resta de la legislació vigent.

Aquest plec de condicions es pot consultar a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Article 2

Extensió de la protecció de la Indicació Geogràfica Protegida

2.1 La protecció atorgada s'estén al nom de la Indicació Geogràfica Protegida en català Pollastre i Capó del Prat, i en castellà Pollo y Capón del Prat.

2.2 L'extensió i el règim jurídic de la protecció és la que assenyala l'article 6 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Article 3

Manual de gestió de qualitat

3.1 El Consell Regulador ha de disposar d'un manual de gestió de qualitat, on es recolliran les actuacions i els procediments que realitza el Consell Regulador en matèria de certificació i control de la manera que determinen els articles 20 i 21 d'aquest Reglament.

3.2 El manual de gestió de qualitat l'haurà d'aprovar el Consell Regulador i s'haurà de presentar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària per homologar-lo.

3.3 El manual de gestió de qualitat no tindrà validesa mentre no hagi obtingut aquesta homologació.

3.4 Qualsevol modificació del manual de gestió de qualitat aprovat pel Consell Regulador s'haurà de presentar davant de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària per a la seva homologació.

Capítol 2

Producció

Article 4

Zona geogràfica

La zona geogràfica emparada per la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat, la constitueixen els termes municipals descrits a l'annex 2 d'aquesta disposició.

Article 5

Races admeses

5.1 La carn de pollastre i capó protegida amb la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat procedeix exclusivament d'animals provinents d'ous de la raça Prat, fecundats per mascles de la raça Prat, de persones productores inscrites en el Registre d'explotacions avícoles als què fa referència l'article 12 d'aquest Reglament.

5.2 La raça a què fa referència l'apartat anterior d'aquest article es descriu en els apartats B i F3 del plec de condicions.

5.3 El Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat vetllarà pel foment de la raça Prat.

Article 6

Condicions de producció

6.1 Les condicions de producció seran les adequades per obtenir carn de pollastres i capons de la millor qualitat, i s'estableixen a l'apartat B del plec de condicions i al manual de gestió de qualitat.

6.2 Els lots de pollastres i capons amb destinació a ser protegits amb la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat hauran d'estar netament separats, els que procedeixen d'explotacions no inscrites dels que procedeixin d'explotacions inscrites, i aquesta mateixa distinció també s'haurà de donar en les seves edificacions. Aquesta circumstància es farà constar en el moment de la seva inscripció i se sotmetrà a les normes específiques del manual de gestió de qualitat.

6.3 Els capons hauran de procedir exclusivament de castració quirúrgica.

6.4-Als galliners el grau màxim de concentració serà de quatre animals, en període d'engreix, per metre quadrat.

6.5 Per alimentar els animals, únicament s'autoritzen les matèries primeres esmentades en l'apartat B del plec de condicions en les proporcions especificades en el manual de gestió de qualitat. El percentatge mínim de cereals serà del 65%.

Capítol 3

Elaboració, envasat i presentació dels pollastres i capons

Article 7

Instal·lacions d' elaboració i envasat

7.1 Els locals inscrits en el Registre de persones elaboradores als què fa referència l'article 13 d'aquest Reglament han de reunir els requisits de caràcter tècnic i sanitari que estableix la legislació vigent.

7.2 Formulada la petició d'inscripció en el Registre de persones elaboradores, els locals hauran de ser inspeccionats pel personal tècnic que el Consell Regulador designi, amb la finalitat de comprovar-ne les característiques i si reuneixen o no les condicions tècniques mínimes requerides per a la correcta elaboració i/o envasat de carn de pollastre i capó amb Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat.

7.3 A les instal·lacions inscrites en el Registre de persones elaboradores es permetrà l'elaboració i l'envasat de carn de pollastre i capó procedents d'explotacions no incloses a la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat, sempre que estiguin netament separada dels pollastres i capons emparats per la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat, es faci constar expressament en el moment de la seva inscripció, i se sotmetin a les normes específiques del manual de gestió de qualitat per controlar aquests pollastres i capons i garantir, en tot cas, l'origen i la qualitat dels pollastres i capons protegits per la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat.

7.4 El Consell Regulador establirà, en el manual de gestió de qualitat, el sistema de control i registre de lliurament dels pollastres i capons per les persones inscrites al registre corresponent, d'acord amb l'article 13.1.i) del Decret 285/2006, de 4 de juliol.

Article 8

Mètodes d'elaboració i envasat

Les tècniques emprades en l'elaboració i envasat de la carn de pollastre i capó consisteixen en el sacrifici, especejament, classificació de les peces i envasat previ a l'expedició, seran les adequades per obtenir carn de pollastre i capó de la màxima qualitat amb el manteniment dels caràcters tradicionals del pollastres i capons de la zona de producció, descrits a l'apartat E del plec de condicions i al manual de gestió de qualitat, i d'acord amb la normativa sectorial aplicable vigent.

Article 9

Presentació i envasos

La presentació es realitzarà de manera que permeti que la carn de pollastre i capó tingui un transport i manipulació que assegurin la seva arribada al lloc de destinació en condicions satisfactòries. Els tipus de presentació es descriuen a l'apartat E del Plec de condicions i en el manual del sistema de gestió de la qualitat.

Article 10

Característiques

10.1 Les carns de pollastre i capó protegides per la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat seran de categoria A per la legislació vigent en aquesta matèria, fresques i refrigerades i haurà de reunir en el moment de la seva expedició les característiques organolèptiques següents: pell de color nacrat, pit allargat, carn fina i melosa sense greixos excessius.

10.2 Les carns de pollastre i capó que no reuneixin les característiques esmentades a l'apartat anterior, al plec de condicions i al manual de gestió de la qualitat no podran ser emparades ni comercialitzades sota la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat.

Capítol 4

Registres i inscripcions

Article 11

Registres

11.1 El Consell Regulador portarà els registres següents:

a) Registre d'explotacions avícoles.

b) Registre de persones elaboradores.

11.2 Les sol·licituds d'inscripció als registres s'adreçaran a la Comissió Rectora del Consell Regulador i s'acompanyaran dels models d'impresos normalitzats que s'estableixen al manual de gestió de qualitat, amb la informació següent:

a) Sol·licitud d'inscripció al Registre d'explotacions avícoles:

a.1) Identificació de les dades de les persones titulars de l'explotació.

a.2) Identificació de les explotacions per a les quals se sol·licita la inscripció.

b) Sol·licitud d'inscripció al Registre de persones elaboradores:

b.1) Identificació de la persona titular i l'empresa.

b.2) Identificació de les instal·lacions.

11.3 Després de verificar totes les dades presentades, el Consell Regulador comunicarà, si escau, a la persona interessada, les deficiències detectades. Aquesta disposarà d'un termini de trenta dies hàbils per aportar la documentació requerida o esmenar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense aportar la documentació requerida, el Consell Regulador podrà, respectant la proporcionalitat i importància de la documentació requerida, ordenar l'arxivament de la sol·licitud.

Si presentada la documentació no es produeix una resolució expressa del Consell Regulador en un termini de dos mesos es considerarà estimada la sol·licitud. Aquest termini s'inicia des de la darrera documentació presentada.

11.4 El Consell Regulador denegarà les inscripcions que no s'ajustin als preceptes del Reglament o als acords adoptats pel Consell Regulador sobre condicions complementàries de caràcter tècnic que hauran de reunir les explotacions i les instal·lacions dels locals destinats a l'elaboració, emmagatzematge i envasat de pollastres i capons.

Contra l'acord de denegació d'inscripció es podrà interposar recurs d'alçada davant el director o la directora general competent en matèria de qualitat alimentària.

11.5 La inscripció en aquests registres no eximeix les persones interessades de l'obligació d'inscriure's als registres que amb caràcter general estiguin establerts a la normativa vigent.

Article 12

Registre d'explotacions avícoles

12.1 Al Registre d'explotacions avícoles s'hi inscriuran totes les persones titulars o cotitulars, en el seu cas, de les granges de producció i les granges de reproducció situades a la zona geogràfica que estableix l'annex 2 d'aquest Reglament, a més de les granges de selecció i les incubadores, de les races que preveu l'article 5 d'aquest Reglament, la producció de les quals pugui ser emparada per la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat i així ho sol·licitin al Consell Regulador.

12.2 A la inscripció figuraran el nom, sexe i NIF de la persona titular o cotitulars, en el seu cas, de l'explotació, el terme municipal en què està situada l'explotació, les dades detallades de la ubicació de l'explotació, el nombre d'animals, la quantitat de producció, i la resta de dades que calguin per a la seva classificació i localització d'acord amb el manual del sistema de gestió de la qualitat. És obligació de les persones titulars de l'explotació inscriure totes les explotacions i instal·lacions d'incubació, selecció, producció i reproducció de pollastres i capons, de les quals són titulars, destinats a produir carn emparada per la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat.

S'adjuntarà un plànol a escala convenient on quedin reflectits tots els detalls de les instal·lacions destinades a la reproducció i producció de pollastres i capons.

12.3 La verificació de les explotacions a efectes de la seva inscripció al Registre d'explotacions avícoles la realitzarà el Consell Regulador i han de quedar delimitades d'acord amb els criteris establerts al manual de gestió de qualitat i d'acord amb les dades que figurin al sistema d'informació ramadera (SIR) d'acord amb la normativa que la regula.

12.4 El Consell Regulador haurà de facilitar les dades segregades per sexes dels inscrits i inscrites al Registre d'explotacions avícoles, per tal que figurin al Registre de distintius d'origen i qualitat agroalimentària de Catalunya, secció primera, d'acord amb els articles 76.2 i 79 del Decret 285/2006, de 4 de juliol i per facilitar els estudis científics, estadístics i informes de gènere, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

12.5 Quan es produeixi una baixa voluntària en els registres, hauran de transcórrer tres anys abans que la persona sol·licitant pugui tornar a inscriure-s'hi, llevat de canvi de titularitat de les persones titulars de les explotacions.

12.6 Es produirà la baixa al Registre d'explotacions avícoles per inactivitat durant tres anys consecutius.

12.7 Per tal de poder exercir un control de la procedència dels ous, pollastres i capons, el Consell Regulador podrà facilitar a les persones físiques o jurídiques inscrites al Registre d'explotacions avícoles un document normalitzat que acrediti el número d'animals.

Article 13

Registre de persones elaboradores

13.1 Al Registre de persones elaboradores s'hi podran inscriure tots els escorxadors i persones envasadores-comercialitzadores que així ho sol·licitin i que el Consell Regulador comprovi que són aptes per elaborar, emmagatzemar i/o envasar carn de pollastre i capons que pot optar a ser protegida per la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat.

13.2 A la inscripció figurarà el nom de la persona física o jurídica, el seu representant, el domicili, el municipi i la zona d'emplaçament, les característiques, la maquinària, la capacitat d'elaboració, els sistemes d'elaboració i envasat, els magatzems i totes les dades que calguin per a la seva identificació i catalogació d'acord amb el manual de gestió de qualitat.

S'adjuntarà un plànol a escala convenient on quedin reflectits tots els detalls de construcció i instal·lació.

13.3 El Consell Regulador haurà de facilitar les dades dels inscrits i inscrites al Registre de persones elaboradores, per tal que figurin en el Registre de distintius d'origen i qualitat agroalimentària de Catalunya, secció primera, d'acord amb els articles 76.2 i 79 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, i de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

13.4 Es produirà la baixa de qualsevol inscrit/a en el Registre de persones elaboradores per inactivitat durant tres anys consecutius.

Article 14

Vigència de les inscripcions

14.1 Per a la vigència de les inscripcions als registres corresponents serà indispensable complir en tot moment amb els requisits que imposa aquest capítol, i hauran de comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecti les dades subministrades en la inscripció, quan es produeixi.

14.2 El Consell Regulador o en el seu cas l'administració competent, podrà efectuar inspeccions periòdiques per comprovar l'efectivitat de tot el que disposa l'article anterior.

14.3 El Consell Regulador o en el seu cas l'administració competent podrà, en qualsevol moment, sol·licitar la tramesa d'informació de les persones físiques o jurídiques inscrites als seus registres, als efectes de comprovar la vigència i la veracitat de les dades que hi consten.

14.4 Totes les inscripcions als diferents registres les renovarà d'ofici el Consell Regulador en un termini màxim de dos mesos, a partir de la modificació de les dades que hagi sol·licitat la persona interessada.

14.5 Qualsevol persona inscrita al Registre de persones elaboradores que vulgui modificar o instal·lar una nova planta destinada a pollastres i capons emparats per la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat, ho comunicarà al Consell Regulador abans d'iniciar la modificació o instal·lació als efectes de l'autorització corresponent.

Article 15

Cessament de l'activitat de la persona operadora

En cas d'abandonar la producció, l'elaboració, l'envasat o la comercialització de carn de pollastre i capó emparada, les persones operadores hauran de comunicar-ho al Consell Regulador per escrit, deixar d'utilitzar la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat i retornar al Consell Regulador totes les etiquetes i els documents de la Indicació que no s'hagin utilitzat, amb una anticipació mínima de tres mesos i en tot cas immediatament abans del cessament efectiu.

Capítol 5

Declaració de produccions, logotip, etiquetat

Article 16

Declaració de produccions

16.1 Per tal de controlar la producció, l'elaboració, l'envasat i l'expedició, així com els volums d'existències, si escau, i tot el que calgui per acreditar l'origen i la qualitat de la carn de pollastre i capó emparada, les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions o instal·lacions estaran obligades a presentar al Consell Regulador les declaracions següents:

a) Les persones titulars d'explotacions avícoles inscrites presentaran, abans de final del primer trimestre de cada any, declaració de la producció de l'any anterior d'ous, pollets, pollastres i capons.

Les cooperatives i les associacions de persones productores podran tramitar, en nom de les seves persones associades, les esmentades declaracions.

b) Les empreses inscrites en els registres de persones elaboradores presentaran, abans del final del primer trimestre de cada any, declaració del volum d'entrades i sortides de l'any anterior.

16.2 Les dades esmentades en aquest article només podran facilitar-se i publicar-se genèricament, a efectes estadístics, sense cap referència de caràcter individual.

16.3 Totes les persones operadores inscrites emplenaran, a més, els formularis que amb caràcter particular estableixi el Consell Regulador, o bé els que amb caràcter general pugui establir el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre producció, transformació, existències en magatzems, i comercialització.

Article 17

Logotip

El Consell Regulador adoptarà i registrarà un emblema o logotip com a símbol de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat.

Article 18

Etiquetatge dels pollastres i capons emparats per la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat.

18.1 Tots els envasos de carn de pollastre i capó protegits per la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat per al consum, aniran proveïts d'etiquetes numerades o contraetiquetes numerades autoritzades pel Consell Regulador, i d'acord amb les mencions previstes a l'article 31 del Decret 285/2006, de 4 de juliol.

18.2 El Consell Regulador denegarà l'aprovació de les etiquetes que per qualsevol causa puguin significar una confusió per a la persona destinatària final. També podrà revocar la utilització d'una etiqueta concedida anteriorment, quan hagin variat les circumstàncies de la firma propietària, mitjançant audiència prèvia de la firma interessada.

Capítol 6

Control i certificació

Article 19

Control i certificació de la carn de pollastre i capó emparada

El control i la certificació dels pollastres i capons emparats per la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat l'efectuarà una entitat externa de certificació, d'acord amb el que disposa el capítol 5 del títol 1 del Decret 285/2006, de 4 de juliol.

Article 20

Control de les persones operadores

Totes les persones físiques o jurídiques titulars de béns inscrits als registres de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat i les seves explotacions, instal·lacions i productes, estaran sotmeses al control i certificació realitzat per l'entitat externa de certificació contractada pel Consell Regulador, per tal de verificar que la carn de pollastre i capó que empara la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat compleix els requisits d'aquest Reglament, el plec de condicions i el manual de gestió de qualitat, i sens perjudici de les competències del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Capítol 7

Consell regulador

Article 21

Naturalesa i règim jurídic

El Consell Regulador es regeix pel que determinen els articles 8 i següents del capítol II del títol I de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i el capítol 2 del títol 1 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, que la desenvolupa, i per aquest Reglament.

Article 22

Àmbit de competència

L'àmbit de competència del Consell Regulador pel que fa a zones de producció, producte i persones o entitats, és el següent:

a) Pel que fa a l'àmbit territorial, la zona geogràfica assenyalada a l'annex 2 d'aquesta disposició.

b) Pel que fa als productes, el protegit per la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat.

c) Pel que fa a les persones físiques o jurídiques, les inscrites als registres del Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat.

Article 23

Òrgans de govern

23.1 Els òrgans que integren el Consell Regulador són la Comissió Rectora i la Presidència.

23.2 La Comissió Rectora està constituïda per quatre vocals, un dels quals serà el president o la presidenta del Consell Regulador. Aquests/es vocals amb veu i vot, seran elegits/des per sufragi universal lliure, directe i secret d'entre les persones inscrites en els registres corresponents i es distribuiran de manera paritària, dos per cada cens dels previstos a l'article 26 d'aquest Reglament, entre persones del sector productor i persones del sector elaborador d'acord amb els registres de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat.

23.3 En les reunions de la Comissió Rectora hi assistiran dues persones com a vocals tècniques, designades pel conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural o persona en qui delegui, amb veu i sense vot. Per tal d'introduir la paritat de gènere, amb aquesta designació s'afavorirà la presència del sexe menys representat en la composició d'aquesta Comissió.

23.4 La Comissió Rectora es reunirà com a mínim una vegada al semestre amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari sempre que el seu president o presidenta ho consideri oportú.

23.5 El president o la presidenta del Consell Regulador, que ho serà a la vegada de la Comissió Rectora, serà elegit d'entre els/les vocals amb dret a vot en primera votació per majoria absoluta i per majoria simple en segona votació.

23.6 La funció de representar la comissió rectora per part del president o la presidenta pot delegar-la en qualsevol membre de la Comissió Rectora de manera expressa, per a supòsits de malaltia o absència del president o la presidenta.

23.7 Per cada un dels càrrecs de vocals de la Comissió Rectora es nomenarà una persona suplent que pertanyi al mateix cens i candidatura que el/la vocal que ha de suplir, elegida de la mateixa manera que la persona titular.

23.8 Els càrrecs de vocals seran renovats cada quatre anys i podran ser reelegits.

23.9 En cas de cessament d'un/a vocal per qualsevol causa entrarà a formar part de la Comissió Rectora la persona suplent elegida.

23.10 El termini per a la presa de possessió del càrrec de vocal serà com a màxim de set dies comptat des de la data de la seva designació.

23.11 Els/les vocals titulars hauran de representar les persones inscrites, com a persones físiques, o en representació de les persones jurídiques. El/la vocal elegit en qualitat de representant d'una persona jurídica cessarà en el seu càrrec en cessar-ne com a representant, i serà substituït pel nou representant designat per la persona jurídica.

23.12 En el supòsit de cessament, renúncia o suspensió de tots els membres de la Comissió Rectora o d'un nombre de vocals que impedeixi la seva constitució o reunió per manca de quòrum, es nomenarà una comissió gestora, formada per tres membres, nomenada pel conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la manera que determina l'article 17 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, la qual tindrà les mateixes funcions que la Comissió Rectora mentre duri el seu nomenament. La comissió gestora nomenada ha de convocar noves eleccions en el termini màxim de seixanta dies.

23.13 Una mateixa persona, física o jurídica, inscrita en diversos registres del Consell Regulador no podrà tenir representació doble en el Consell, una en el sector productor i una altra en el sector elaborador.

Article 24

Notificació de composició dels òrgans de govern

El Consell Regulador ha de comunicar al director o la directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària la composició dels òrgans de govern respectius, les modificacions posteriors que s'hi puguin produir, el nomenament del secretari o secretària i, si escau, el seu cessament, en un termini de cinc dies hàbils a partir de la presa de possessió dels seus òrgans de govern.

Capítol 8

Règim electoral

Article 25

Procediment electoral

25.1 El procediment electoral és el que estableixen l'article 8 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i el capítol 4 del Títol 1 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, i aquest Reglament, i supletòriament per la normativa electoral general.

25.2 Si el nombre de persones inscrites totals no supera les tres-centes, el procediment electoral de representació serà el que regula l'article 28 d'aquest Reglament.

25.3 En el supòsit que el nombre d'inscrits i inscrites en algun dels censos a què fa referència l'article 26 d'aquest Reglament sigui inferior al nombre de vocals a elegir en algun dels censos i per tant que no es pot elegir igual nombre de vocals en cadascun dels censos, es podrà optar, per tal de mantenir aquesta paritat, per:

a) Aplicar un vot ponderat pels vocals del cens que tinguin menys vocals elegits.

b) Igualar el nombre de vocals a elegir en cadascun dels censos en funció del nombre d'electors/electores del cens que en tingui menys.

Article 26

Censos

Els censos seran elaborats pel Consell Regulador d'acord amb els registres establerts a l'article 11 d'aquest Reglament i seran els següents:

Cens A: constituït per les persones productores inscrites al Registre d'explotacions avícoles: dos vocals.

Cens B: constituït per les persones inscrites al Registre de persones elaboradores: dos vocals.

Article 27

Dades dels censos

27.1 Els censos han d'incloure necessàriament les dades següents:

Número d'ordre dins el cens.

Nom i cognoms de la persona titular o de qui la representi que a aquest efecte hagi estat designada per l'entitat inscrita al registre corresponent.

Sexe.

Domicili.

DNI de la persona titular o representant i NIF de l'entitat inscrita.

Secció electoral. Aquesta dada la ressenyarà, si escau, la Junta Electoral de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat en el moment d'establir el nombre de meses electorals i la seva localització.

27.2 A la capçalera de cada full de cens hauran de figurar-hi les dades següents:

Nom de la IGP.

Classe de cens, A o B.

Municipi i comarca.

Número de full precedit de les sigles A o B.

Article 28

Procediment electoral especial

El procediment electoral a què fa referència l'article 25.2 d'aquest Reglament té les característiques específiques següents:

a) El president o la presidenta del Consell Regulador procedirà a la convocatòria de les eleccions de la manera que determina l'article 33 del Decret 285/2006, de 4 de juliol. Aquesta convocatòria, que es publicarà en el DOGC mitjançant edicte de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, designarà la data en què es realitzarà l'assemblea de les persones inscrites en la qual es procedirà a l'elecció dels vocals de la Comissió Rectora.

b) L'edicte esmentat al punt anterior s'ha de publicar amb una antelació mínima d'un mes abans de la data de realització de l'assemblea.

c) Els censos es publicaran per mitjà d'exposició pública a la seu del Consell Regulador i als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en un termini no superior a dos dies comptat des de la publicació en el DOGC de l'edicte de convocatòria de les eleccions, durant un termini de deu dies.

d) Es podran presentar reclamacions en relació amb el cens durant el període d'exposició pública, que hauran de ser resoltes per la Junta Electoral de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat. El termini màxim per resoldre serà l'endemà del dia de finalització de l'exposició pública del cens.

e) Les funcions de la Junta Electoral de Catalunya establertes a l'article 37.6 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, seran assumides en aquest procés electoral per la Junta Electoral de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat, a excepció de la resolució dels recursos interposats contra aquesta Junta Electoral a què fa referència l'article 37.6.c) del Decret 286/2006, de 4 de juliol, que serà assumit pel director o la directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

f) Les candidatures es presentaran davant el president o la presidenta de la Junta Electoral de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat amb un termini màxim de quinze dies abans de la celebració de l'assemblea de tots els inscrits i inscrites en els diferents censos a què fa referència l'article 26. En un termini de quaranta-vuit hores, la Junta Electoral proclamarà les persones candidates elegibles. Contra l'acord de la Junta Electoral de proclamació de candidatures es podrà interposar recurs davant el director o la directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

g) En l'assemblea, la qual serà presidida per la Junta Electoral que actuarà com a mesa, es procedirà a l'elecció dels vocals de la Comissió Rectora mitjançant votació personal i secreta. Finalitzada la votació es procedirà al recompte i la Junta Electoral proclamarà les persones electes. Contra aquesta proclamació es podrà interposar recurs davant el director o la directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària en el termini de cinc dies, que haurà de resoldre en un termini de cinc dies.

h) El nombre de vocals i la paritat són els que determinen l'article 23 d'aquest Reglament.

Capítol 9

Finançament

Article 29

Finançament

29.1 El pressupost anual haurà de ser aprovat per una majoria ponderada del 80% dels vots presents a la Comissió Rectora, sempre que hi hagi un mínim d'assistència de la meitat més un dels convocats.

En cas que no s'aprovi abans del 31 de desembre de cada any, es prorrogarà el pressupost de l'any anterior fins al moment en què s'aprovi.

29.2 El finançament del Consell Regulador s'efectuarà amb els recursos següents:

a) Les quotes a les que fa referència l'article 30 d'aquest Reglament.

b) Les subvencions, les herències, els llegats, les donacions i les altres transmissions a títol lucratiu rebudes pel Consell. L'acceptació d'herència es farà sempre a benefici d'inventari.

c) Les quantitats que pugui rebre en concepte d'indemnització per danys ocasionats al Consell o als interessos que representa.

d) Els béns que constitueixen el seu patrimoni i els seus productes o les seves rendes.

e) Els altres que els corresponguin per qualsevol títol.

Article 30

Quotes

30.1 Quota d'inscripció. S'exigirà una quota per la sol·licitud d'inscripció quan siguin noves inscripcions a cadascun dels registres esmentats a l'article 11.1 d'aquest Reglament. La persona obligada al pagament de la quota serà la persona operadora sol·licitant.

L'import de la quota el fixarà anualment la Comissió Rectora. L'import d'aquesta quota haurà de ser com a màxim la suma de les quotes de manteniment dels darrers cinc anys, exigible amb efectes de l'1 de gener de cada any.

Queden excloses de la quota d'inscripció les persones físiques o jurídiques que hagin estat sol·licitants de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat.

30.2 Quota de manteniment. S'exigirà una quota anual pel manteniment de la inscripció, que serà exigible amb efectes de l'1 de gener de cada any, que comprèn els conceptes següents:

a) La quota sobre els reproductors es fixa en 0,5% de la base. La base serà el producte del nombre de reproductors inscrits pel valor mitjà de cada reproductor a la campanya anterior.

b) La quota sobre carn de pollastre i capó emparats venuts al mercat es fixa en 1% de la base. La base serà el producte del preu mig de la unitat de pollastres i capons pel nombre d'unitats a la campanya anterior.

30.3 La persona obligada al pagament de la quota serà la persona física, jurídica o entitat de les enumerades a l'article 35.4 de la Llei general tributària que estigui inscrita com a titular als registres enumerats a l'article 11.1 d'aquest Reglament.

Les instal·lacions inscrites en el Registre d'explotacions avícoles i en el Registre de persones elaboradores no podran admetre pollastres i capons amb destinació a Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat d'un proveïdor que no estigui al corrent del pagament de la quota anual al Consell.

L'import de la quota la calcularà la Comissió Rectora i la notificarà a les persones obligades per qualsevol mitjà admès a l'ordenament jurídic durant el primer trimestre de l'any.

30.4 Altres quotes.

a) Pel lliurament de les etiquetes o contraetiquetes numerades autoritzades pel Consell Regulador que preveu l'article 19 d'aquest Reglament, s'exigirà una quota en funció del volum de carn de pollastres i capons protegits. La Comissió Rectora determinarà la quantia per quilogram. L'import corresponent es farà efectiu en el moment del lliurament d'aquestes.

b) Per la sol·licitud al Consell Regulador de qualsevol tipus de certificat s'exigirà una quota fixa, que determinarà anualment la Comissió Rectora. Aquesta quota es fa efectiva en el moment de presentació de la sol·licitud.

c) Per a actuacions urgents o imprevistes, la Comissió Rectora podrà aprovar quotes extraordinàries sempre que siguin aprovades per una majoria ponderada del 80% dels vots presents, sempre que hi hagi un mínim d'assistència de la meitat més un dels convocats.

30.5 L'incompliment de l'obligació de pagament dins dels terminis previstos reportarà interessos de demora calculats amb un tipus d'interès igual al tipus d'interès legal fixat per la Llei de pressupostos generals de l'Estat més dos punts, sens perjudici d'altres mesures que aquest incompliment pugui suposar d'acord amb el que estableix aquest Reglament.

30.6 En cas que una persona operadora tingui deutes previs amb el Consell Regulador i sol·liciti nous serveis, el Consell Regulador podrà imputar el pagament als deutes més antics i per tant, no tindrà obligació de desenvolupar el servei sol·licitat fins que s'hagin liquidat els deutes.

30.7 El fet de no paga les quotes esmentades anteriorment en el termini d'un any suposarà la baixa del Consell Regulador, amb la instrucció prèvia de l'expedient corresponent el qual ha d'incloure audiència a la persona interessada per un termini de deu dies.

Capítol 10

Règim sancionador

Article 31

El règim sancionador és el que estableix el capítol I del títol IV de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Annex 2

Municipis corresponents a la zona de producció, elaboració i envasat de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat

Castelldefels, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Viladecans i Santa Coloma de Cervelló.

(09.328.140)

 

Amunt