Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/05/2008

  • Número del document JUS/1563/2008

  • Número de control 08130125

  • Organisme emissor Departament de Justícia

Dades del DOGC
  • Número 5140

  • Data 28/05/2008

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 41084

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/1563/2008, de 13 de maig, de declaració d'utilitat pública de diverses associacions.


D'acord amb la normativa vigent, i a iniciativa de les associacions corresponents, poden ser declarades d'utilitat pública aquelles que reuneixin els requisits de l'article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

D'acord amb el que estableix el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i les fundacions, s'han traspassat a la Generalitat de Catalunya les funcions relatives a la declaració i la revocació d'utilitat pública de les associacions, les federacions i les confederacions que desenvolupin majoritàriament les seves funcions a Catalunya, estiguin inscrites en un registre de titularitat de la Generalitat i tinguin la seva seu al territori de Catalunya.

Mitjançant el Decret 6/2008, de 21 de gener, s'assignen al Departament de Justícia les funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i l'aplicació de beneficis fiscals a associacions i fundacions.

Instruïts els expedients corresponents, relatius a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública d'associacions competència de la Generalitat de Catalunya, on consten els informes favorables preceptius,

Resolc:

.1 Declarar d'utilitat pública les associacions següents, inscrites al Registre d'Associacions del Departament de Justícia:

Associació Educativa Ítaca, inscrita amb el número 7575 de la Secció 1a de la demarcació de Barcelona.

Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, inscrita amb el número 16363 de la Secció 1a de la demarcació de Barcelona.

L'Arc de la Solidaritat, inscrita amb el número 24654 de la Secció 1a de la demarcació de Barcelona.

Associació Neurològica Amics del Baix Montseny (ANABM), inscrita amb el número 27800 de la Secció 1a de la demarcació de Barcelona.

.2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, fent-los avinent que contra ella, que exhaureix la via administrativa, poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució a les persones interessades.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos, a comptar de l'endemà en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de maig de 2008

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera de Justícia

(08.130.125)

 

Amunt