Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 09/09/2008

  • Número del document EDU/0417/2008

  • Número de control 08246076

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5220

  • Data 22/09/2008

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 69797

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EDU/417/2008, de 9 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics dels ensenyaments d'esports de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport.


Mitjançant el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, es configuren com a ensenyaments de règim especial els conduents a l'obtenció de titulacions de tècnics esportius, i s'aproven les directrius generals dels títols i dels corresponents ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 169/2002, d'11 de juny, es va establir l'ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport.

Els ensenyaments de tècnic d'esport s'organitzen en dos nivells; el primer i el segon. Cada nivell s'estructura en quatre blocs: bloc comú, bloc específic, bloc complementari i bloc de formació pràctica. Els tres primers blocs s'organitzen en diversos crèdits i el bloc de formació pràctica conforma una unitat.

Els ensenyaments de tècnic superior d'esport s'organitzen en un sol nivell. Aquest nivell s'estructura en quatre blocs: bloc comú, bloc específic, bloc complementari i bloc de formació pràctica, i en un projecte final. Els tres primers blocs s'organitzen en diversos crèdits i el bloc de formació pràctica i el projecte conformen, respectivament, una unitat.

Mitjançant les ordres EDC/391/2005, de 13 de setembre; EDU/19/2007, de 26 de gener, i EDU/38/2007, de 22 de febrer, s'han creat diversos preus públics dels ensenyaments de grau superior que condueixen a les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport.

Atès que cal actualitzar l'import dels preus públics d'aquests ensenyaments, i crear-ne de nous tenint en compte la diversitat de modalitats esportives, d'acord amb l'article 1.3-2 i següents del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Ordeno:

Article 1

1.1 Es modifiquen els preus públics per la matriculació en els ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport, en centres dependents del Departament d'Educació, els quals es fixen, a partir del curs 2008-2009, en els següents imports:

1.2 Ensenyaments de primer nivell de tècnic d'esport.

a) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc comú del primer nivell de tècnic/a d'esport, de totes les especialitats esportives: 17,00 euros.

b) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc complementari del primer nivell de tècnic/a d'esport, de totes les especialitats esportives: 17,00 euros.

c) Bloc de formació pràctica del primer nivell de tècnic/a d'esport, de totes les especialitats esportives: 53,50 euros.

d) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del primer nivell de tècnic/a en atletisme: 31,00 euros.

e) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del primer nivell de tècnic/a en bàsquet: 8,50 euros.

f) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del primer nivell de tècnic/a en esquí alpí, en surf de neu i en esquí de fons: 34,00 euros.

g) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del primer nivell de tècnic/a en futbol: 18,00 euros.

h) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del primer nivell de tècnic/a en futbol sala: 17,50 euros.

i) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del primer nivell de tècnic/a en handbol: 10,00 euros.

j) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del primer nivell de tècnic/a d'esport en alta muntanya, de tècnic/a d'esport en descens de barrancs, de tècnic/a d'esport en escalada i de tècnic/a d'esport en muntanya mitjana: 25,50 euros.

1.3 Ensenyaments de segon nivell de tècnic d'esport.

a) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc comú del segon nivell de tècnic/a d'esport, de totes les especialitats esportives: 17,00 euros.

b) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc complementari del segon nivell de tècnic/a d'esport, de totes les especialitats esportives: 17,00 euros.

c) Bloc de formació pràctica del segon nivell de tècnic/a d'esport, de totes les especialitats esportives: 69,50 euros.

d) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a en atletisme: 27,00 euros.

e) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a en bàsquet: 13,50 euros.

f) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a en esquí alpí, següents:

Formació tècnica de l'esquí alpí II,

Reglament i cronometratge d'esquí alpí,

Material d'esquí alpí II,

Metodologia de l'ensenyament de l'esquí alpí II,

Metodologia de l'entrenament de l'esquí alpí,

Seguretat esportiva II,

30,50 euros.

g) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a en esquí de fons, següents:

Formació tècnica de l'esquí de fons II,

Reglament i cronometratge d'esquí de fons,

Material d'esquí de fons II,

Metodologia de l'ensenyament de l'esquí de fons II,

Metodologia de l'entrenament de l'esquí de fons,

Seguretat esportiva II,

30,00 euros.

h) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a en surf de neu, següents:

Formació tècnica del surf de neu II,

Reglament de l'arbitratge del surf de neu,

Material de surf de neu II,

Metodologia de l'ensenyament del surf de neu II,

Metodologia de l'entrenament del surf de neu,

Seguretat esportiva II,

28,50 euros.

i) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a en futbol: 13,50 euros.

j) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a en futbol sala: 13,00 euros.

k) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a en handbol: 9,50 euros.

l) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a en alta muntanya, següents:

Formació tècnica i metodològica de l'ensenyament de l'alpinisme,

Formació tècnica i metodològica de l'ensenyament de l'esquí de muntanya,

Entrenament de l'alpinisme i l'esquí de muntanya,

Seguretat en l'alta muntanya,

Conducció en l'alpinisme i l'esquí de muntanya,

95,50 euros.

m) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a en descens de barrancs, següents:

Formació tècnica i metodològica del descens de barrancs,

Entrenament dels descens de barrancs,

Seguretat en el descens de barrancs,

Conducció en barrancs,

32,50 euros.

n) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a en escalada, següents:

Equipaments d'instal·lacions d'escalada,

Entrenament de l'escalada,

Seguretat en l'escalada,

Conducció en l'escalada,

54,50 euros.

o) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a en muntanya mitjana, següents:

Formació tècnica i metodològica de la progressió en muntanya,

Seguretat en la muntanya mitjana,

Conducció en la muntanya mitjana,

28,50 euros.

1.4 Ensenyaments de grau superior.

a) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc comú del grau superior de totes les especialitats de tècnic/a superior d'esport: 12,00 euros.

b) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc complementari del grau superior de totes les especialitats de tècnic/a superior d'esport: 11,50 euros.

c) Bloc de formació pràctica del grau superior de tècnic/a superior d'esport, de totes les especialitats esportives: 73,00 euros.

d) Projecte final del grau superior de tècnic/a superior d'esport, de totes les especialitats esportives: 52,00 euros.

e) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a superior d'esport en futbol: 12,50 euros.

f) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a superior d'esport en futbol sala: 11,50 euros.

Article 2

2.1 Es creen els preus públics per a la matriculació en els ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic i tècnic superior d'esport, en centres dependents del Departament d'Educació, que tot seguit s'indiquen:

a) Cada 10 hores, o fracció, de durada del crèdit del bloc específic del segon nivell de tècnic/a d'esport en esquí alpí, en esquí de fons, i en surf de neu següents:

Desenvolupament professional II,

Medi ambient de muntanya II.

b) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a d'esport en alta muntanya, de tècnic/a d'esport en descens de barrancs, de tècnic/a d'esport en escalada i de tècnic/a d'esport en muntanya mitjana, següents:

Desenvolupament professional II,

Coneixement del medi,

Psicologia dels esports de muntanya i escalada.

c) Cada 10 hores, o fracció, de durada del crèdit del bloc específic del segon nivell de tècnic/a d'esport en alta muntanya i en escalada, següent:

Formació tècnica i metodològica de l'ensenyament de l'escalada.

d) Cada 10 hores, o fracció, de durada del crèdit del bloc específic del segon nivell de tècnic/a d'esport en alta muntanya i muntanya mitjana, següent:

Entrenament de l'excursionisme.

e) Cada 10 hores, o fracció, de durada de tots els crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a superior en esquí alpí.

f) Cada 10 hores, o fracció, de durada de tots els crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a superior en surf de neu.

g) Cada 10 hores, o fracció, de durada de tots els crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a superior en esquí de fons.

2.2 Es fixa el preu públic, a partir del curs 2008-2009, en els imports següents:

a) Cada 10 hores, o fracció, de durada del crèdit del bloc específic del segon nivell de tècnic/a d'esport en esquí alpí, en esquí de fons, i en surf de neu, següents:

Desenvolupament professional II,

Medi ambient de muntanya II,

22,00 euros.

b) Cada 10 hores, o fracció, de durada dels crèdits del bloc específic del segon nivell de tècnic/a d'esport en alta muntanya, de tècnic/a d'esport en descens de barrancs, de tècnic/a d'esport en escalada, i de tècnic/a d'esport en muntanya mitjana, següents:

Desenvolupament professional II,

Coneixement del medi,

Psicologia dels esports de muntanya i escalada,

22,00 euros.

c) Cada 10 hores, o fracció, de durada del crèdit del bloc específic del segon nivell de tècnic/a d'esport en alta muntanya, i en escalada ,següent:

Formació tècnica i metodològica de l'ensenyament de l'escalada,

22,00 euros.

d) Cada 10 hores, o fracció, de durada del crèdit del bloc específic del segon nivell de tècnic/a d'esport en alta muntanya i muntanya mitjana, següent:

Entrenament de l'excursionisme,

22,00 euros.

e) Cada 10 hores, o fracció, de durada de tots els crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a superior en esquí alpí, 30,50 euros.

f) Cada 10 hores, o fracció, de durada de tots els crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a superior en surf de neu: 28,50 euros.

g) Cada 10 hores, o fracció, de durada de tots els crèdits del bloc específic del grau superior de tècnic/a superior en esquí de fons: 30,00 euros.

Article 3

Els preus públics seran exigibles abans de la prestació del servei.

Article 4

A l'alumnat que es matriculi en aquests ensenyaments se li aplicaran les següents exempcions i bonificacions:

L'exempció del preu públic per a les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%, sempre que es matriculin per primera vegada.

L'exempció del preu públic per a les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial, i una bonificació del 50% per als de categoria general.

L'exempció del preu públic per a les víctimes d'actes terroristes, així com per als seus cònjuges i els seus fills.

Disposició addicional

D'acord amb el que disposa l'article 2.b) de la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Generalitat de Catalunya, els ingressos obtinguts d'acord amb aquesta Ordre s'ingressaran en el compte corrent del centre educatiu i seran gestionats pel centre pels procediments que preveu la Llei 4/1988, esmentada, i la normativa que la desplega.

Barcelona, 9 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(08.246.076)

 

Amunt