Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/03/2009

  • Número del document JUS/0703/2009

  • Número de control 09063112

  • Organisme emissor Departament de Justícia

Dades del DOGC
  • Número 5343

  • Data 20/03/2009

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 23366

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/703/2009, de 13 de març, de declaració d'utilitat pública de diverses associacions.


A iniciativa de les corresponents associacions, poden ser declarades d'utilitat pública aquelles que reuneixin els requisits de l'article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Instruïts els corresponents expedients relatius a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública d'associacions competència de la Generalitat de Catalunya, en els quals consten els preceptius informes favorables;

D'acord amb el que estableix el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades,

Resolc:

.1 Declarar d'utilitat pública les següents associacions inscrites en el Registre d'associacions del Departament de Justícia:

Òmnium Cultural, inscrita amb el núm. 988 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona.

Interchildrens (Internens), inscrita amb el núm. 31.834 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona.

Associació per la Infància Nens del Món, inscrita amb el núm. 28.461 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona.

Associació d'Amics del Liceu, inscrita amb el núm. 9.072 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona.

.2 S'acorda notificar aquesta Resolució a les persones interessades, fent-los avinent que contra aquesta, que exhaureix la via administrativa, poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució a les persones interessades.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de març de 2009

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera de Justícia

(09.063.112)

 

Amunt