Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 31/03/2008

  • Número del document EDU/1026/2008

  • Número de control 08087076

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5108

  • Data 10/04/2008

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 27605

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDU/1026/2008, de 31 de març, per la qual s'estableix el procediment per a l'autorització d'assignatures optatives en els ensenyaments de dansa de grau professional i en els ensenyaments de música de grau professional.


Mitjançant el Decret 24/2008, de 29 de gener, s'ha establert l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

D'altra banda, el Decret 25/2008, de 29 de gener, ha establert l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i n'ha regulat la prova d'accés.

Ambdós decrets prevenen, als respectius articles 4.2, que el Departament d'Educació pugui autoritzar assignatures optatives a proposta dels centres.

Per tant, d'acord amb el que disposen les disposicions addicionals primeres dels dos Decrets indicats, i a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Resolc:

.1 Establir el procediment per a l'autorització d'assignatures optatives en els ensenyaments de dansa de grau professsional i en els ensenyaments de música de grau professional, el qual consta a l'annex d'aquesta Resolució.

.2 Aquesta Resolució és d'aplicació als centres públics, i als centres privats autoritzats a impartir els ensenyaments de dansa de grau professional o els ensenyaments de música de grau professional.

Barcelona, 31 de març de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Procediment

1. Finalitat

Es regula el procediment d'autorització d'assignatures optatives en els ensenyaments de dansa de grau professional i en els ensenyaments de música de grau professional.

2. Inici del procediment

Correspon a la direcció dels centres públics, o la titularitat dels centres privats, la tramitació de la sol·licitud d'autorització d'assignatures optatives.

3. Requisits de les sol·licituds

3.1 La sol·licitud d'autorització d'assignatures optatives ha d'anar acompanyada, per a cada una de les assignatures optatives proposades, de la informació següent:

a) Denominació.

b) Durada.

c) Currículum expressat en termes d'objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació.

d) Curs en què es proposa oferir.

e) Justificació de la coherència de la proposta amb el projecte educatiu i l'oferta formativa del centre.

f) Còpia de l'acta de la reunió del departament o seminari en què s'ha aprovat.

g) En els ensenyaments de música, si es proposa una càrrega lectiva compresa entre 15 i 29 hores, cal justificar l'adequació de la durada proposada.

3.2 A la sol·licitud d'autorització també caldrà ajuntar, el quadre horari complet que es proposa, que detalli totes les assignatures de tots els cursos de l'especialitat.

3.3 Les assignatures optatives proposades pel centre hauran de tenir un nom diferent, i que no pugui induir a confusions, de l'atribuït a les assignatures comunes, les assignatures d'especialitat i les altres assignatures optatives a impartir

4. Presentació i resolució de la sol·licitud

4.1 La sol·Iicitud d'autorització s'ha de presentar als serveis territorials corresponents durant el curs anterior al qual es pretén impartir, i en cap cas més tard del dia 1 de juny.

4.2 Els serveis territorials, amb l'informe previ de la Inspecció d'Educació, autoritzaran o denegaran aquestes programacions en funció de la seva coherència amb els objectius generals de l'etapa i de les assignatures, o indicaran, si escau, les modificacions que cal introduir-hi per tal d'aprovar-les.

5. Tramesa d'informació

El director o directora dels serveis territorials trametrà a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, en el mes de juliol de cada any i corresponent al curs finalitzat, el quadre horari complet de les assignatures optatives autoritzades i denegades dels diversos centres.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

(08.087.076)

 

Amunt