Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 08/02/2008

  • Número del document JUS/0613/2008

  • Número de control 08053075

  • Organisme emissor Departament de Justícia

Dades del DOGC
  • Número 5086

  • Data 07/03/2008

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 18392

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/613/2008, de 8 de febrer, de declaració d'utilitat pública de diverses associacions.


A iniciativa de les corresponents associacions, poden ser declarades d'utilitat pública les que reuneixin els requisits de l'article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

D'acord amb el que estableix el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, s'han traspassat a la Generalitat de Catalunya les funcions relatives a la declaració i revocació d'utilitat pública de les associacions, federacions i confederacions que majorment duguin a terme les seves funcions a Catalunya, estiguin inscrites en un registre de titularitat de la Generalitat i tinguin seu en el territori de Catalunya.

Mitjançant el Decret 6/2008, de 21 de gener, s'assignen al Departament de Justícia les funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.

Instruïts els corresponents expedients relatius a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública d'associacions competència de la Generalitat de Catalunya, en els quals consten els preceptius informes favorables,

Resolc:

.1 Declarar d'utilitat pública les següents associacions inscrites en el Registre d'associacions del Departament de Justícia:

Centre Cultural els Catalanistes, inscrita amb el número 1.081 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona.

Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida, ASPID, inscrita amb el número 1.714 de la secció 1a de la demarcació de Lleida.

Associació d'Ajuda als Infants del Món .AAIM-, inscrita amb el número 17.797 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona.

Associació Coordinadora d'Ajuda Unida, inscrita amb el número 19.816 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona.

Aasara Associació per a l'Ajut dels Nens del Carrer de l'Índia, inscrita amb el número 24.459 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona.

Iniciatives de Solidaritat i Promoció, inscrita amb el número 26.418 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona.

Veïns del Món, inscrita amb el número 28.618 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona.

.2 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà que es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs davant de l'òrgan damunt esmentat.

Barcelona, 8 de febrer de 2008

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera de Justícia

(08.053.075)

 

Amunt