Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/08/2006

  • Número del document EDU/2898/2006

  • Número de control 06221036

  • Organisme emissor Departament d'Educació i Universitats

Dades del DOGC
  • Número 4717

  • Data 13/09/2006

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 38182

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007.


L'article 41.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, estableix que correspon a les administracions educatives regular les proves d'accés a la formació professional per a aquelles persones que no compleixen els requisits acadèmics, i també determina que per accedir per aquesta via a cicles formatius de grau mitjà caldrà tenir 17 anys com a mínim, i 19 per accedir a cicles formatius de grau superior, complerts en l'any de realització de la prova, o 18 si s'acredita estar en possessió d'un títol de tècnic relacionat amb el cicle al qual es vol accedir.

D'altra banda, l'article 69.1 d'aquesta Llei preveu que les administracions públiques han de promoure mesures tendents a oferir a totes les persones l'oportunitat d'accedir als ensenyaments de formació professional.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, estableix a l'article 10.1 que es podrà accedir a la formació professional mitjançant una prova regulada pel Departament d'Educació i Universitats.

Una de les novetats introduïdes per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, va ser la regulació de l'accés als ensenyaments de formació professional mitjançant la superació de les proves d'accés. Aquesta via, complementària de l'accés amb titulació, ha tingut un notable desenvolupament i ha facilitat que moltes persones continuessin els seus itineraris de formació i qualificació dins del sistema educatiu gràcies a la preparació i la superació de les proves.

En aquest sentit, des de l'inici de la implantació dels cicles formatius, molts dels centres i aules de formació de persones adultes van iniciar la preparació de les proves d'accés.

L'objectiu de les proves és determinar si la persona interessada té els coneixements, habilitats, maduresa o capacitats adients als ensenyaments que vol cursar. Amb la preparació de les proves, s'adquireix una formació, i és oportú reconèixer l'esforç de les persones que les preparen de forma positiva en entorns que ofereixen les garanties adequades de qualitat.

El Comunicat de Maastricht de 14 de desembre de 2004, fet pels ministres responsables de l'ensenyament i de la formació professional de 32 països europeus, considera, entre d'altres, que dins de cada Estat cal desenvolupar i posar en marxa enfocaments de formació oberts i flexibles que permetin als ciutadans definir la seva trajectòria individual, alhora que cal establir estructures i mecanismes flexibles i oberts per a la formació professional. Igualment considera prioritari la millora de les respostes dels sistemes de formació professional per a les necessitats de les persones o grups amb risc d'exclusió.

Atesa la novetat de la mesura, és adient dur a terme una experimentació que permeti assajar els continguts, l'organització i l'encaix d'aquesta oferta de formació per a les proves d'accés, amb la finalitat que les persones puguin disposar d'itineraris de promoció amb un més gran valor afegit, mitjançant els ensenyaments de formació professional, alhora que s'obtenen elements i dades per a la regulació definitiva de la mesura.

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent,

Resolc:

.1  Objecte

Es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius dels ensenyaments de formació professional per al curs 2006-2007.

.2  Durada

Aquesta experiència es durà a terme, únicament, durant el curs acadèmic 2006-2007.

.3  Finalitat

La finalitat d'aquesta experiència és obtenir dades qualitatives i quantitatives per a la programació i la implantació definitiva de les formacions per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional.

.4  Abast

L'experiència consisteix en el reconeixement de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, i en el reconeixement de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior.

.5  Centres de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació i Universitats

Per dur a terme la formació corresponent per a les proves d'accés en centres de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació i Universitats, en el curs acadèmic 2006-2007, es designen els centres de formació de persones adultes que es relacionen a l'annex 1 d'aquesta Resolució. La Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent podrà, si escau, ampliar, reduir o modificar els centres designats.

.6  Altres centres de formació de persones adultes

6.1  Poden demanar i obtenir el reconeixement per a la formació per a les proves d'accés:

a) Els centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no depenguin del Departament d'Educació i Universitats.

b) Els centres de formació de persones adultes de titularitat privada.

6.2  La sol·licitud del reconeixement s'ha de presentar abans del 30 de setembre de 2006, mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, amb la informació detallada a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

6.3  La Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent resoldrà, i es publicarà en el DOGC, la relació de sol·licituds, reconegudes i denegades, especificant en aquest darrer cas el motiu o motius de la denegació.

Contra la resolució de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

.7  Requisits

Cal complir tots els requisits següents:

a) La formació ha de fer-se, segons correspongui, per persones que pertanyin als cossos docents, per persones que posseeixin les titulacions universitàries de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o doctorat.

b) La ràtio màxima formador/alumnes és d'1/35.

c) Les activitats formatives es duran a terme, almenys, durant 4 dies a la setmana.

.8  Temari i durada mínima de la formació

8.1  La formació s'ha d'ajustar al temari vigent de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional.

8.2  La durada mínima de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà és de 300 hores.

8.3  La durada mínima de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior és:

a) De la part comuna: 300 hores.

b) De cada matèria de la part específica: 99 hores.

.9  Contingut de la formació

9.1  Els centres de formació de persones adultes de titularitat pública, que no depenguin del Departament d'Educació i Universitats, i els centres de formació de persones adultes de titularitat privada han d'oferir, per a cada grau, la formació mínima que es detalla:

9.2  A la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà cal oferir totes las matèries. Pel que fa a l'idioma estranger, és suficient oferir-ne un.

9.3  A la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior:

a) Cal oferir totes les matèries de la part comuna. Pel que fa a l'idioma estranger és suficient oferir-ne un.

b) Cal oferir les matèries de la part específica exigides en les proves d'accés que permetin presentar-se, almenys, a un cicle formatiu de grau superior.

.10  Calendari

10.1  En els centres de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació i Universitats la formació començarà no més tard del dia 19 de setembre de 2006, i no podrà finalitzar abans del dia 25 de maig de 2007.

10.2  En la resta de centres de formació de persones adultes la formació començarà no més tard del dia 16 d'octubre de 2006, i no podrà finalitzar abans del dia 30 d'abril de 2007.

.11  Règim

11.1  Les activitats formatives són presencials.

11.2  A la formació per a l'accés als cicles de grau mig, l'alumnat ha de fer íntegrament la formació per a l'accés als cicles de grau mitjà.

11.3  A la formació per a l'accés als cicles de grau superior, l'alumnat pot fer bé la part comuna, bé la part específica, o bé totes dues.

11.4  L'expedició de la certificació acreditativa d'haver superat la formació requereix l'assistència, almenys, al 80% de les hores previstes.

.12  Matèries específiques a distància

12.1  Les persones inscrites en la formació per a l'accés als cicles de grau superior que no puguin dur a terme en el centre de formació de persones adultes, sigui quina sigui la seva titularitat, la formació de les matèries específiques, podran seguir la formació de les matèries específiques mitjançant l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya.

12.2  La inscripció a la formació de les matèries específiques a distància a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya es durà a terme del 25 de setembre al 20 d'octubre de 2006. Caldrà adjuntar a la sol·licitud d'inscripció el certificat d'acord amb el model que consta a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

.13  Certificació

Els centres de formació de persones adultes, públics i privats, lliuraran a l'alumnat que superi la formació la certificació, en la qual es farà constar la qualificació, d'acord amb els models que consten, respectivament, als annexos 4 i 5 d'aquesta Resolució.

.14  Qualificació de la formació

14.1  La qualificació de la formació és, en tot cas, única, compresa entre 0 i 10, i amb dues xifres decimals.

14.2  Són positives les qualificacions iguals o superiors a 5.

14.3  La qualificació de la formació per a l'accés als cicles de grau mitjà serà la mitjana aritmètica de les diverses matèries.

14.4  La qualificació de la formació per a l'accés als cicles de grau superior serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes a la part comuna, i a la part específica, calculades cadascuna de les parts, per separat.

14.5  Per a l'alumnat que, a causa de disposar de l'exempció d'una part de les proves d'accés, només faci l'altra part, la qualificació de la formació per a l'accés als cicles de grau superior serà la que obtingui en la part feta.

.15  Efectes

15.1  La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius de formació professional.

15.2  La formació superada no genera cap exempció a les proves d'accés als cicles formatius.

.16  Informació a las persones destinatàries

Els centres de formació de persones adultes informaran dels efectes de la formació a totes les persones interessades, abans de la presentació de les sol·licituds.

.17  Seguiment i avaluació de l'experiència

La Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent farà, amb el suport de la Inspecció d'Educació, el seguiment i avaluació de l'experiència, que ha de comprendre, almenys:

a) El desenvolupament de la formació.

b) Els resultats obtinguts per les persones aspirants en la prova d'accés de 2007.

c) La detecció de millores de les proves d'accés.

.18  Normativa supletòria

En els centres dependents del Departament d'Educació i Universitats, en tot allò que no es regula en aquesta Resolució i es correspongui amb la naturalesa d'aquesta experimentació, seran d'aplicació, amb caràcter supletori, les instruccions d'organització i funcionament dels cicles formatius, el Reglament de règim interior del centre i la regulació vigent de les proves d'accés als cicles formatius pel que fa a les qualificacions.

Barcelona, 22 d'agost de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Conseller d'Educació i Universitats

Annex 1

Centres del Departament d'Educació i Universitats que en el curs acadèmic 2006-2007 impartiran la formació i grups

a) Formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

Serveis territorials del Baix Llobregat-Anoia

Codi: 08055051

Denominació: CFA Jacint Verdaguer

Municipi: Castelldefels

Nombre de grups: 1

Codi: 08061981

Denominació: AFA Abat Oliba

Municipi: Cornellà de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08056572

Denominació: CFA Terra Baixa

Municipi: El Prat de Llobregat

Nombre de grups: 2

Codi: 08061993

Denominació: AFA Eugeni D'ors

Municipi: Esplugues de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08062018

Denominació: AFA Verge de Montserrat

Municipi: Igualada

Nombre de grups: 1

Codi: 08062122

Denominació: CFA Martorell

Municipi: Martorell

Nombre de grups: 1

Codi: 08055695

Denominació: CFA Rafael Farré

Municipi: Molins de Rei

Nombre de grups: 1

Codi: 08058209

Denominació: CFA Lluís Castells

Municipi: Sant Boi de Llobregat

Nombre de grups: 2

Codi: 08055439

Denominació: CFA Mestre Esteve

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08059731

Denominació: CFA Arquitecte Jujol

Municipi: Sant Joan Despí

Nombre de grups: 2

Codi: 08062055

Denominació: AFA Can Ginestar

Municipi: Sant Just Desvern

Nombre de grups: 1

Codi: 08055440

Denominació: CFA Garrosa

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

Nombre de grups: 1

Codi: 08060137

Denominació: CFA Edelia Hernández

Municipi: Viladecans

Nombre de grups: 1

Serveis territorials de Barcelona I (Ciutat)

Codi: 08055063

Denominació: CFA Canyelles

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08062109

Denominació: AFA Ciutat Meridiana

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08062249

Denominació: CFA El Carmel

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08060228

Denominació: AFA El Clot

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08061944

Denominació: AFA Madrid

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08055683

Denominació: CFA Manuel Sacristán

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08061701

Denominació: CFA Maria Rúbies

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08062262

Denominació: AFA Martinet de Nit

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08061683

Denominació: CFA Palau de Mar

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08060231

Denominació: AFA Pegaso

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08062331

Denominació: AFA Pere Calders

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08061956

Denominació: AFA Prosperitat

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08061919

Denominació: AFA Rius i Taulet

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08060411

Denominació: CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08062250

Denominació: AFA Torrent d'en Melis

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 2

Serveis territorials de Barcelona II (Comarques)

Codi: 08060204

Denominació: AFA Gran Sol

Municipi: Badalona

Nombre de grups: 1

Codi: 08061580

Denominació: AFA Lloreda/La Pau

Municipi: Badalona

Nombre de grups: 2

Codi: 08060216

Denominació: AFA Morera Pomar

Municipi: Badalona

Nombre de grups: 1

Codi: 08055403

Denominació: CFA Sant Roc

Municipi: Badalona

Nombre de grups: 2

Codi: 08061971

Denominació: AFA Berga

Municipi: Berga

Nombre de grups: 1

Codi: 08061221

Denominació: CFA Vallès

Municipi: Granollers

Nombre de grups: 2

Codi: 08059044

Denominació: CFA La Llagosta

Municipi: La Llagosta

Nombre de grups: 1

Codi: 08057953

Denominació: CFA Bellvitge

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08057965

Denominació: CFA Can Serra

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08057679

Denominació: CFA El Gornal

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08062110

Denominació: AFA Sanfeliu

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08062481

Denominació: CFA Sant Josep

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

Nombre de grups: 2

Codi: 08062493

Denominació: AFA Sant Ramon

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

Nombre de grups: 2

Codi: 08063621

Denominació: AFA-C Martí i Pol

Municipi: Manlleu

Nombre de grups: 0,5

Codi: 08060113

Denominació: CFA Jacint Carrió i Vilaseca

Municipi: Manresa

Nombre de grups: 1

Codi: 08055385

Denominació: CFA Mollet del Vallès

Municipi: Mollet del Vallès

Nombre de grups: 1

Codi: 08062043

Denominació: AFA Parets del Vallès

Municipi: Parets del Vallès

Nombre de grups: 1

Codi: 08060265

Denominació: AFA Premià de Mar

Municipi: Premià de Mar

Nombre de grups: 1

Codi: 08062134

Denominació: AFA Pla de Besòs

Municipi: Sant Adrià de Besòs

Nombre de grups: 1

Codi: 08061233

Denominació: AFA Sant Pere de Ribes

Municipi: Sant Pere de Ribes

Nombre de grups: 1

Codi: 08060290

Denominació: CFA Singuerlin

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

Nombre de grups: 1

Codi: 08063643

Denominació: AFA La Cooperativa

Municipi: Torelló

Nombre de grups: 1

Codi: 08057163

Denominació: CFA Teresa Mañé

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Nombre de grups: 2

Serveis territorials del Vallès Occidental

Codi: 08058210

Denominació: AFA Badia del Vallès

Municipi: Badia del Vallès

Nombre de grups: 1

Codi: 08056560

Denominació: CFA Barberà

Municipi: Barberà del Vallès

Nombre de grups: 1

Codi: 08056584

Denominació: CFA L'Alzina de Cerdanyola

Municipi: Cerdanyola del Vallès

Nombre de grups: 1

Codi: 08062021

Denominació: CFA Montcada i Reixac

Municipi: Montcada i Reixac

Nombre de grups: 1

Codi: 08055397

Denominació: CFA Jaume Tuset

Municipi: Ripollet

Nombre de grups: 1

Codi: 08060277

Denominació: AFA Pau Casals

Municipi: Rubí

Nombre de grups: 1

Codi: 08057011

Denominació: CFA Can Rull

Municipi: Sabadell

Nombre de grups: 1

Codi: 08057001

Denominació: CFA La Creu de Barberà

Municipi: Sabadell

Nombre de grups: 1

Codi: 08063631

Denominació: AFA Sabadell

Municipi: Sabadell

Nombre de grups: 1

Codi: 08055075

Denominació: CFA Torre Romeu

Municipi: Sabadell

Nombre de grups: 1

Codi: 08055713

Denominació: CFA Sant Cugat del Vallès

Municipi: Sant Cugat del Vallès

Nombre de grups: 1

Codi: 08061555

Denominació: AFA Can Folguera

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

Nombre de grups: 1

Codi: 08062079

Denominació: CFA Ramon Llull

Municipi: Terrassa

Nombre de grups: 1

Codi: 08059706

Denominació: CFA Salvador Espriu

Municipi: Terrassa

Nombre de grups: 1

Serveis territorials de Girona

Codi: 17007129

Denominació: CFA Es Piteus

Municipi: Blanes

Nombre de grups: 1

Codi: 17007178

Denominació: CFA Maria Verdaguer

Municipi: Figueres

Nombre de grups: 1

Codi: 17007181

Denominació: CFA Girona

Municipi: Girona

Nombre de grups: 2

Codi: 17007014

Denominació: AFA Lloret de Mar

Municipi: Lloret de Mar

Nombre de grups: 1

Codi: 17007671

Denominació: CFA La Garrotxa

Municipi: Olot

Nombre de grups: 2

Codi: 17008146

Denominació: CFA Palafrugell

Municipi: Palafrugell

Nombre de grups: 1

Codi: 17005339

Denominació: CFA Les Bernardes

Municipi: Salt

Nombre de grups: 1

Codi: 17007658

Denominació: CFA Sant Feliu de Guíxols

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

Nombre de grups: 1

Codi: 17008389

Denominació: AFA La Selva

Municipi: Santa Coloma de Farners

Nombre de grups: 1

Serveis territorials de Lleida

Codi: 25008561

Denominació: AFA Balaguer

Municipi: Balaguer

Nombre de grups: 1

Codi: 25008571

Denominació: AFA Cervera

Municipi: Cervera

Nombre de grups: 1

Codi: 25008741

Denominació: AFA Val d'Aran

Municipi: Escunhau

Nombre de grups: 1

Codi: 25008583

Denominació: AFA La Seu d'Urgell

Municipi: la Seu d'Urgell

Nombre de grups: 1

Codi: 25006410

Denominació: CFA Segrià

Municipi: Lleida

Nombre de grups: 2

Codi: 25008625

Denominació: AFA Mollerussa

Municipi: Mollerussa

Nombre de grups: 1

Codi: 25008753

Denominació: CFA Solsonès

Municipi: Solsona

Nombre de grups: 1

Codi: 25008595

Denominació: AFA Tàrrega

Municipi: Tàrrega

Nombre de grups: 1

Serveis territorials de Tarragona

Codi: 43010062

Denominació: AFA El Vendrell

Municipi: el Vendrell

Nombre de grups: 1

Codi: 43010323

Denominació: AFA Montblanc

Municipi: Montblanc

Nombre de grups: 1

Codi: 43008857

Denominació: CFA Mas Pellicer

Municipi: Reus

Nombre de grups: 1

Codi: 43007051

Denominació: CFA Josepa Massanés i Dalmau

Municipi: Tarragona

Nombre de grups: 1

Codi: 43008729

Denominació: CFA Tarragona

Municipi: Tarragona

Nombre de grups: 2

Codi: 43010074

Denominació: AFA Valls

Municipi: Valls

Nombre de grups: 1

Codi: 43010086

Denominació: AFA-C Vila-seca

Municipi: Vila-seca

Nombre de grups: 1

Serveis territorials de les Terres de l'Ebre

Codi: 43008754

Denominació: CFA Sebastià Juan Arbó

Municipi: Amposta

Nombre de grups: 1

Codi: 43010311

Denominació: AFA-C Ribera d'Ebre

Municipi: Móra d'Ebre

Nombre de grups: 1

Codi: 43009771

Denominació: AFA Tortosa

Municipi: Tortosa

Nombre de grups: 1

b) Formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior.

Serveis territorials del Baix Llobregat-Anoia.

Codi: 08055051

Denominació: CFA Jacint Verdaguer

Municipi: Castelldefels

Nombre de grups: 1

Codi: 08042846

Denominació: CFA Flora Tristán

Municipi: Cornellà de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08056572

Denominació: CFA Terra Baixa

Municipi: el Prat de Llobregat

Nombre de grups: 2

Codi: 08063618

Denominació: AFA Esparreguera

Municipi: Esparreguera

Nombre de grups: 1

Codi: 08061993

Denominació: AFA Eugeni d'Ors

Municipi: Esplugues de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08062471

Denominació: AFA Eramprunyà

Municipi: Gavà

Nombre de grups: 2

Codi: 08062018

Denominació: AFA Verge de Montserrat

Municipi: Igualada

Nombre de grups: 1

Codi: 08062122

Denominació: CFA Martorell

Municipi: Martorell

Nombre de grups: 2

Codi: 08062031

Denominació: AFA Ntra. Sra. de Montserrat

Municipi: Olesa de Montserrat

Nombre de grups: 1

Codi: 08055439

Denominació: CFA Mestre Esteve

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08059731

Denominació: CFA Arquitecte Jujol

Municipi: Sant Joan Despí

Nombre de grups: 3

Codi: 08055440

Denominació: CFA Garrosa

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

Nombre de grups: 2

Codi: 08060137

Denominació: CFA Edelia Hernández

Municipi: Viladecans

Nombre de grups: 1

Serveis territorials de Barcelona I (Ciutat)

Codi: 08055063

Denominació: CFA Canyelles

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08060228

Denominació: AFA El Clot

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 2

Codi: 08044120

Denominació: CFA Freire

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08062146

Denominació: AFA La Verneda-Sant Martí

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08061968

Denominació: AFA Les Corts

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08055683

Denominació: CFA Manuel Sacristán

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Codi: 08061701

Denominació: CFA Maria Rúbies

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 4

Codi: 08060231

Denominació: AFA Pegaso

Municipi: Barcelona

Nombre de grups: 1

Serveis territorials de Barcelona II (Comarques)

Codi: 08060204

Denominació: AFA Gran Sol

Municipi: Badalona

Nombre de grups: 1

Codi: 08060216

Denominació: AFA Morera Pomar

Municipi: Badalona

Nombre de grups: 3

Codi: 08055041

Denominació: CFA Canovelles

Municipi: Canovelles

Nombre de grups: 2

Codi: 08061221

Denominació: CFA Vallès

Municipi: Granollers

Nombre de grups: 1

Codi: 08059044

Denominació: CFA La Llagosta

Municipi: la Llagosta

Nombre de grups: 1

Codi: 08057965

Denominació: CFA Can Serra

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat

Nombre de grups: 1

Codi: 08057874

Denominació: CFA Santa Eulàlia

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat

Nombre de grups: 2

Codi: 08060113

Denominació: CFA Jacint Carrió i Vilaseca

Municipi: Manresa

Nombre de grups: 2

Codi: 08060253

Denominació: AFA Can Marfà

Municipi: Mataró

Nombre de grups: 3

Codi: 08055385

Denominació: CFA Mollet del Vallès

Municipi: Mollet del Vallès

Nombre de grups: 1

Codi: 08060265

Denominació: AFA Premià de Mar

Municipi: Premià de Mar

Nombre de grups: 1

Codi: 08060125

Denominació: CFA Manuel Fernández

Municipi: Sant Adrià de Besòs

Nombre de grups: 1

Codi: 08061233

Denominació: AFA Sant Pere de Ribes

Municipi: Sant Pere de Ribes

Nombre de grups: 1

Codi: 08060290

Denominació: CFA Singuerlin

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

Nombre de grups: 1

Codi: 08060289

Denominació: CFA Fondo

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

Nombre de grups: 1

Codi: 08060095

Denominació: CFA Miquel Martí i Pol

Municipi: Vic

Nombre de grups: 4

Codi: 08062092

Denominació: CFA Vilafranca del Penedès

Municipi: Vilafranca del Penedès

Nombre de grups: 1

Codi: 08057163

Denominació: CFA Teresa Mañé

Municipi: Vilanova i la Geltrú

Nombre de grups: 2

Serveis territorials del Vallès Occidental

Codi: 08056560

Denominació: CFA Barberà

Municipi: Barberà del Vallès

Nombre de grups: 1

Codi: 08056584

Denominació: CFA L'Alzina de Cerdanyola

Municipi: Cerdanyola del Vallès

Nombre de grups: 1

Codi: 08062021

Denominació: CFA Montcada i Reixac

Municipi: Montcada i Reixac

Nombre de grups: 1

Codi: 08060277

Denominació: AFA Pau Casals

Municipi: Rubí

Nombre de grups: 2

Codi: 08057011

Denominació: CFA Can Rull

Municipi: Sabadell

Nombre de grups: 6

Codi: 08057001

Denominació: CFA La Creu de Barberà

Municipi: Sabadell

Nombre de grups: 1

Codi: 08063631

Denominació: AFA Sabadell

Municipi: Sabadell

Nombre de grups: 1

Codi: 08055713

Denominació: CFA Sant Cugat del Vallès

Municipi: Sant Cugat del Vallès

Nombre de grups: 1

Codi: 08061555

Denominació: AFA Can Folguera

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

Nombre de grups: 1

Codi: 08062079

Denominació: CFA Anna Murià

Municipi: Terrassa

Nombre de grups: 4

Codi: 08059706

Denominació: CFA Salvador Espriu

Municipi: Terrassa

Nombre de grups: 2

Serveis territorials de Girona

Codi: 17008365

Denominació: AFA Pla de l'Estany

Municipi: Banyoles

Nombre de grups: 1

Codi: 17007129

Denominació: CFA Es Piteus

Municipi: Blanes

Nombre de grups: 1

Codi: 17007178

Denominació: CFA Maria Verdaguer

Municipi: Figueres

Nombre de grups: 1

Codi: 17007181

Denominació: CFA Girona

Municipi: Girona

Nombre de grups: 4

Codi: 17007671

Denominació: CFA La Garrotxa

Municipi: Olot

Nombre de grups: 2

Codi: 17008146

Denominació: CFA Palafrugell

Municipi: Palafrugell

Nombre de grups: 1

Codi: 17005339

Denominació: CFA Les Bernardes

Municipi: Salt

Nombre de grups: 3

Codi: 17007658

Denominació: CFA Sant Feliu de Guíxols

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

Nombre de grups: 1

Serveis territorials de Lleida

Codi: 25007611

Denominació: CFA Joan Carles I

Municipi: Lleida

Nombre de grups: 1

Codi: 25006410

Denominació: CFA Segrià

Municipi: Lleida

Nombre de grups: 1

Codi: 25008625

Denominació: AFA Mollerussa

Municipi: Mollerussa

Nombre de grups: 1

Serveis territorials de Tarragona

Codi: 43010323

Denominació: AFA Montblanc

Municipi: Montblanc

Nombre de grups: 1

Codi: 43008857

Denominació: CFA Mas Pellicer

Municipi: Reus

Nombre de grups: 1

Codi: 43007051

Denominació: CFA Josepa Massanés i Dalmau

Municipi: Tarragona

Nombre de grups: 2

Codi: 43008729

Denominació: CFA Tarragona

Municipi: Tarragona

Nombre de grups: 2

Codi: 43010074

Denominació: AFA Valls

Municipi: Valls

Nombre de grups: 1

Codi: 43010086

Denominació: AFA-C Vila-seca

Municipi: Vila-seca

Nombre de grups: 1

Serveis territorials de les Terres de l'Ebre

Codi: 43010311

Denominació: AFA-C Ribera d'Ebre

Municipi: Móra d'Ebre

Nombre de grups: 1

Codi: 43009771

Denominació: AFA Tortosa

Municipi: Tortosa

Nombre de grups: 1

Annex 2

Sol·licitud de participació en l'experimentació

(Resolució EDU/2898/2006 de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007)

Identificació del centre de formació de persones adultes

(Denominació, codi i adreça)

Identificació de la persona sol·licitant (nom i cognoms, DNI, adreça) i càrrec o funció.

Exposa:

1. Que vol fer la formació per a les proves d'accés:

dels cicles formatius de grau mitjà

dels cicles formatius de grau superior, de les matèries que s'indiquen

a) part comuna:

b) part específica:

per al nombre de grups següent: (separeu, si és el cas, mitjà i superior)

2. Que es compleixen els requisits previstos en la Resolució.

3. Les activitats formatives es duran terme a: (adreça).

4. S'adjunta el calendari i l'horari.

5. S'adjunta la relació de persones formadores amb la indicació de la respectiva titulació acadèmica,

Sol·licita:

El reconeixement de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà/de grau superior per al nombre de grups següent

Lloc i data

Signatura

Annex 3 (Matèries específiques a distància)

Certificació de manca d'oferta de les matèries específiques de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior.

Identificació del centre (nom, adreça i codi)

El/la senyor/a (nom, dos cognoms i DNI)

Està inscrit/a en aquest centre per seguir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior (Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007)

Aquest centre no disposa de l'oferta de les matèries específiques següents:

(nom de la matèria o de les dues matèries específiques)

I perquè pugui ser tramitada la inscripció en la formació de les matèries específiques esmentades, a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat.

(Per als centres públics):

El/la secretari/ària

Vist i plau del/de la directora/a

(Per als centres privats):

El/la titular

Annex 4 (Model de certificació per a centres públics)

Certificació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau (mitjà/superior). Curs 2006-2007

(Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007)

Identificació del centre de formació de persones adultes (nom, adreça i codi)

Aquest centre participa en l'experimentació per aplicació de la (Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007)

Número de certificat:

(nom i cognoms), com (a secretari/ària del centre públic)

segons les dades dipositades en aquesta secretaria

Certifico

Que l'alumne/a (nom i dos cognoms),

amb DNI/Passaport

amb data de naixement

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les).

L'alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres decimals)

La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius de formació professional.

I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat amb el vistiplau del/de la directora/a del centre

El/la secretari/ària

Vist i plau del/de la director/a

Annex 5 (Model de certificació per a centres privats)

Certificació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau (mitjà/superior). Curs 2006-2007

(Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007)

Identificació del centre de formació de persones adultes (nom, adreça i codi)

Aquest centre ha estat autoritzat per participar en l'experimentació mitjançant (Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, publicada al DOGC de 13.9.2006)

Número de certificat:

(nom i cognoms), com (titular del centre privat)

segons les dades dipositades en aquesta secretaria

Certifico

Que l'alumne/a (nom i dos cognoms),

amb DNI/Passaport

amb data de naixement

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les).

L'alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres decimals)

La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius de formació professional.

I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat

El/la titular

(06.221.036)

 

Amunt