Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 25/02/1988

  • Número del document 059/1988

  • Número de control 88014116

  • Organisme emissor Departament de Governació

Dades del DOGC
  • Número 974

  • Data 06/04/1988

  • Pàgina 1410

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 59/1988, de 25 de febrer, d'integració, en els Cossos i/o Escales d'Administració General, dels funcionaris procedents d'altres Administracions públiques (Correcció d'errades en el DOGC núm. 1053, pàg. 3741, de 7.10.1988).


 NOTA. En aquest text s'han introduït les                     
 correccions d'errada publicades en el DOGC.                  
                                                              
    La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública de 
  l'Administració   de  la  Generalitat,  es  refereix  a  la 
  integració    dels    funcionaris    procedents    d'altres 
  Administracions  dins  la funció pública de l'Administració 
  de la Generalitat de Catalunya.
                                                              
    Així mateix, la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos 
  de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, estableix  a 
  l'article 8 i a la Disposició addicional  2  els  requisits 
  genèrics que han  de  regir  el  procés  d'integració  dels 
  funcionaris procedents d'altres Administracions  públiques, 
  en els cossos i escales de la Generalitat.
                                                              
    El caràcter genèric de la regulació de la  integració  en 
  les  esmentades normes fa necessari establir un procediment 
  uniforme per dur a terme la integració efectiva de tots els 
  funcionaris procedents d'altres Administracions  públiques, 
  dins  l'estructura  i  organització de la funció pública de 
  l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
                                                              
    Ateses les Disposicions finals de la Llei 17/1985 i de la 
  Llei 9/1986, que  autoritzen  el  Consell  Executiu  perquè 
  dicti  les  normes  de  caràcter  general  i   reglamentari 
  necessàries per desplegar i aplicar les esmentades Lleis;   
                                                              
    A proposta del Conseller de Governació i d'acord  amb  el 
  Consell Executiu,                                           
                                                              
  Decreto:                                                    
                                                              
  Article 1                                                   
    El  present  Decret  serà  d'aplicació  als   funcionaris 
  procedents  d'altres  Administracions  públiques   que   es 
  trobaven al servei de la Generalitat en data 15 de desembre 
  de  1986  en  situació de serveis en Comunitats Autònomes o 
  assimilada, i també als funcionaris que hi hagin  passat  o 
  passin  a prestar serveis amb posterioritat a aquesta data, 
  en virtut del procés de transferències.
                                                              
  Article 2                                                   
    Es   consideraran    integrats   en   l'Escala   Superior 
  d'Administració General del Cos Superior d'Administració de 
  la  Generalitat  els  funcionaris  que tinguin el nivell de 
  titulació exigit a l'article 20  de  la  Llei  17/1985  per 
  ingressar  al  Grup  A i que pertanyin als cossos, escales, 
  subescales,  grups,  subgrups  o  categories  detallats   a 
  l'Annex 1 del present Decret.
                                                              
  Article 3                                                   
    Es   consideraran   integrats   en   l'Escala  de  Gestió 
  d'Administració General del Cos de  Gestió  d'Administració 
  de la Generalitat  els funcionaris que tinguin el nivell de 
  titulació  exigit  a  l'article  20  de la Llei 17/1985 per 
  ingressar en el Grup B i que pertanyin als cossos, escales, 
  subescales,  grups,  subgrups  o  categories   detallats  a 
  l'Annex 2 del present Decret.
                                                              
  Article 4                                                   
    Es consideraran integrats en l'Escala Administrativa  del 
  Cos Administratiu de la  Generalitat  els  funcionaris  que 
  tinguin el nivell de titulació exigit a l'article 20 de  la 
  Llei 17/1985 per ingressar en el Grup C i que pertanyin als 
  cossos,  escales,  subescales, grups, subgrups o categories 
  detallats a l'Annex 3 del present Decret.
                                                              
  Article 5                                                   
    Es   consideraran    integrats   en   l'Escala   Auxiliar 
  Administrativa  del  Cos  Auxiliar  d'Administració  de  la 
  Generalitat  els  funcionaris  que  tinguin  el  nivell  de 
  titulació  exigit  a  l'article  20  de la Llei 17/1985 per 
  ingressar en el Grup D i que pertanyin als cossos, escales, 
  subescales,  grups,  subgrups  o  categories  detallats   a 
  l'Annex 4 del present Decret.
                                                              
  Article 6                                                   
    Es   consideraran   integrats   en   el   Cos   Subaltern 
  d'Administració de  la  Generalitat   els  funcionaris  que 
  tinguin  el nivell de titulació exigit a l'article 20 de la 
  Llei 17/1985 per ingressar en el Grup E i que pertanyin als 
  cossos, escales, subescales, grups, subgrups, o  categories 
  detallats a l'Annex 5 del present Decret.
                                                              
  Article 7                                                   
    7.1 Els funcionaris  dels  cossos,  escales,  subescales, 
  grups, subgrups o categories esmentats als articles 2  i  3 
  del  present  Decret,  que no compleixin respectivament els 
  requisits de titulació superior o de grau mitjà al qual  es 
  refereix  l'article 20 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, 
  no  es  podran  integrar   a   les   escales   pròpies   de 
  l'administració  de  la  Generalitat,  i quedaran en places 
  singulars del grup corresponent.
    7.2 No obstant l'anterior i d'acord amb  el  que  disposa 
  l'article 29 de la Llei 17/1985, als  funcionaris  inclosos 
  dins  l'apartat  anterior, se'ls respectarà el grup  al que 
  pertanyien en la seva administració d'origen, així com  els 
  drets  econòmics  inherents  al  grau  personal  que  tenen 
  reconegut i continuaran amb  el  sistema  de  previsió  que 
  tenien en l'administració de procedència.
                                                              
  Article 8                                                   
    Els  funcionaris  d'altres  Administracions  públiques no 
  inclosos als articles 2,  3,  4,  5,  6  i  7  que  s'hagin 
  incorporat  a  la  funció  pública de l'Administració de la 
  Generalitat  procedents  de  cossos,  escales,  subescales, 
  grups,   subgrups,   categories  o  places  d'administració 
  General, que compleixin els requisits de l'article 8 de  la 
  Llei  9/1986, de 10 de novembre i que tinguin assignats els 
  índexs de proporcionalitat 10, 8, 6, 4 i 3, es consideraran 
  integrats respectivament dins els grups A, B,  C,  D  i  E, 
  sempre  que  reuneixin  la titulació exigida per a l'ingrés 
  als respectius cossos i escales d'administració general  de 
  l'administració  de  la  Generalitat,  d'acord  amb  el que 
  disposa l'article 20 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol.
                                                              
  Disposició transitòria                                      
    Als efectes que es produeixi la integració efectiva dels  
  dels  funcionaris  a què es refereix el present Decret, els 
  òrgans competents en matèria de  personal  realitzaran  les 
  corresponents  anotacions  en  els  títols dels funcionaris 
  afectats o document que els  substitueixi,  introduint  les 
  dades   de  la  integració  en  els  respectius  expedients 
  personals i registres informàtics, a  l'efecte  que  quedin 
  incorporades  dins  el  Registre  General de Personal de la 
  Generalitat de Catalunya.
                                                              
  Disposicions finals                                         
  -1 El   Departament  de  Governació  adoptarà  les  mesures 
  adients   respecte   al   procediment   d'integració   dels 
  funcionaris procedents d'altres Administracions  públiques, 
  dins  els  Cossos  i  Escales d'Administració General de la 
  Generalitat de Catalunya.
                                                              
  -2 Aquest Decret entrarà  en  vigor  l'endemà  de  la  seva 
  publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                                                              
  Barcelona, 25 de febrer de 1988                             
                                                              
  Jordi Pujol                                                 
  President de la Generalitat de Catalunya                    
                                                              
  Agustí M. Bassols i Parés                                   
  Conseller de Governació                                     
                                                              
                                                              
  Annex 1                                                     
                                                              
  Grup A                                                      
   Superior d'Administradors Civils de l'Estat.
   Secretaria d'Administració local.
   Tècnics   Superiors   d'Administració    General   de  les 
  Corporacions Locals.
   Lletrats de l'Instituto Nacional de Reforma  y  Desarrollo 
  Agrario.
   Tècnics   d'administració   d'ensenyaments  Integrats  del 
  Ministeri d'Educació i Ciència.
   Tècnica de l'Institut  de  la  Petita  i  Mitjana  Empresa 
  Industrial.
   Tècnica superior del Instituto Nacional de Empleo.
   Titulats  superiors  de l'Institut Nacional de Seguretat i 
  Higiene en el Treball (Escala d'Administració).
   Tècnica administrativa (a extingir).
   Economistes de l'Administración Institucional de Servicios 
  Socioprofesionales (a extingir).
   Estadístics de l'Administración Institucional de Servicios 
  Socioprofesionales (a extingir).
   Lletrats de l'Administración  Institucional  de  Servicios 
  Socioprofesionales (a extingir).
   Secretaris  tècnics  de  l'Administración Institucional de 
  Servicios Socioprofesionales (a extingir).
   Tècnics d'administració de l'Administración  Institucional 
  de Servicios Socioprofesionales (a extingir).
   Tècnics de comptabilitat de l'Administración Institucional 
  de Servicios Socioprofesionales (a extingir).
   Tècnics  Superiors  de  l'Administración  Institucional de 
  Servicios Socioprofesionales (a extingir).
   Oficials Instructors (a extingir).
   Tècnic (a extingir, RDL 23/77, d'1 d'abril).
   Assessors inspectors a extingir del suprimit Servei        
  Nacional d'Assessorament i Inspecció de les Corporacions    
  locals.
   Tècnics  administratius  adjunts  a extingir  del suprimit 
  Servei  Nacional  d'Assessorament  i   Inspecció   de   les 
  Corporacions locals.
                                                              
                                                              
  Annex 2                                                     
                                                              
  Grup B                                                      
   General de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat.
   Tècnics    mitjans    d'Administració   General   de   les 
  Corporacions locals.
   Gestió d'ocupació de l'Instituto Nacional de Empleo.
   Tècnics comptables de l'Instituto Nacional  de  Reforma  y 
  Desarrollo Agrario.
   Secretaria-intervenció de l'Administració local.
   Titulats  mitjans  de  l'Institut  Nacional de Seguretat i 
  Higiene en el Treball (Escala d'Administració).
   Tècnics de  l'Administración  Institucional  de  Servicios 
  Socioprofesionals (a extingir).
                                                              
                                                              
  Annex 3                                                     
                                                              
  Grup C                                                      
   General Administratiu de l'Administració Civil de l'Estat. 
   Administratius d'administració general de les Corporacions 
  locals.
   Administrativa   d'ensenyaments  integrats  del  Ministeri 
  d'Educació i Ciència.
   Administrativa d'organismes autònoms.
   Tècnica de la Comissaria d'Abastaments  i  Transports  del 
  Servei Nacional de Productes Agraris.
   Especial de comptadors de l'Estat.
   Administrativa del Ministeri d'Obres Públiques.
   Intèrprets informadors.
   Administratiu de l'Administració Turística Espanyola.
   Administrativa   del  Ministeri  de  Treball  i  Seguretat 
  Social.
   Administratiu ( a extingir, RDL 23/77, d'1 d'abril).
   Administratiu procedent d'organismes autònoms suprimits (a 
  extingir).
   Administratius (a extingir).
   Administratius  de  la  Administración  Institucional   de 
  Servicios Socioprofesionales (a extingir).
   Tècnica  administrativa a extingir  procedent d'organismes 
  autònoms suprimits.
                                                              
                                                              
  Annex 4                                                     
                                                              
  Grup D                                                      
   General auxiliar de l'Administració civil de l'Estat.
   Auxiliars administratius d'Administració  general  de  les 
  Corporacions locals.
   Auxiliar   administrativa   d'ensenyaments  integrats  del 
  Ministeri d'Educació i Ciència.
   Auxiliar de la Universitat Autònoma de Barcelona.
   Auxiliar de la Universitat Politècnica de Catalunya.
   Auxiliars administratius d'organismes autònoms.
   Auxiliar (a extingir).
   Auxiliar  Administratiu  (a  extingir,  RDL   23/77,   d'1 
  d'abril).
   Auxiliar  de  l'Administración  Institucional de Servicios 
  Socioprofesionales (a extingir).
   Auxiliar  procedent  d'organismes  autònoms  suprimits  (a 
  extingir).
                                                              
                                                              
  Annex 5                                                     
                                                              
  Grup E                                                      
   General  subaltern  de  l'Administració  civil de l'Estat. 
  Escales masculina i femenina.
   Subalterns d'Administració  general  de  les  Corporacions 
  locals.
   General   subaltern   procedent  de  l'Agrupació  Temporal 
  Militar.
   Ordenances de l'Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
  Agrario.
   Subalterns    d'ensenyaments   integrats   del   Ministeri 
  d'Educació i Ciència.
   Telefonistes d'organismes autònoms.
   Subalterns d'organismes autònoms.
   Subalterns procedents d'organismes autònoms  suprimits  (a 
  extingir).
   Subaltern  de  l'Administración Institucional de Servicios 
  Socioprofesionales (a extingir).
   Subaltern (a extingir, RDL 23/77, d'1 d'abril).
   Subalterns del Servei d'Extensió Agrària ( a extingir).
   Telefonistes   de   l'Administración   Institucional    de 
  Servicios Socioprofesionales ( a extingir).
                                                              
Amunt