Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 01/04/2003

  • Número del document 092/2003

  • Número de control 03086229

  • Organisme emissor Departament de Benestar i Família

  • No vigent
Dades del DOGC
  • Número 3862

  • Data 10/04/2003

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 7404

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 92/2003, d'1 d'abril, de creació de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat.


A Catalunya l'associacionisme i el voluntariat prové d'una llarga tradició que s'ha desenvolupat donant lloc a un model propi i arrelat, i que pren força a partir de la participació cívica i solidària dels ciutadans i ciutadanes en la vida social.

El nostre país s'ha caracteritzat per un teixit associatiu format per persones que han pres una opció envers la comunitat i han dedicat una part del seu temps al servei del bé comú per mitjà dels diversos àmbits d'intervenció: social, cultural, ambiental, de cooperació internacional i drets humans, de participació ciutadana, civisme i d'altres.

L'acció voluntària, lliure i compromesa, en les organitzacions sense afany de lucre, de moltes persones per a la millora constant de les condicions de vida i per a la defensa i el creixement de la societat i la cultura catalana, ha constituït un element essencial en la configuració de Catalunya com a país amb una identitat pròpia.

La celebració del 2n Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat, els dies 15 i 16 de novembre de l'any 2002, ha esdevingut el punt més àlgid d'un procés de treball desenvolupat des de l'Institut Català del Voluntariat conjuntament amb el teixit associatiu i de voluntariat i amb l'objectiu de promoure i de facilitar el seu creixement i desenvolupament. En aquest Congrés es va aprovar el Manifest i les conclusions de les ponències que estableixen les línies bàsiques d'un Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat.

En el Manifest del 2n Congrés, les persones representants de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya, van subratllar les aportacions més significatives de les organitzacions que conformen el Tercer Sector a la societat. Un sector que fa cultura de la ciutadania responsable, que fa comunitat i promou la participació social, que crea ocupació i participa de la economia social, que està vinculat al progrés econòmic sostenible i al progrés del benestar amb valors socials i ètics, que es relaciona amb els poders públics des de la independència, la voluntat de cooperació i el principi de la subsidiarietat; aquest Tercer Sector s'identifica amb el país i reconeix Catalunya com un dels àmbits clau de decisió col·lectiva, està obert al món, és solidari, està compromès amb els Drets Humans i amb la sostenibilitat ambiental.

Actualment, el voluntariat i el món associatiu es troben davant un seguit de reptes que són fonamentals amb vista a afrontar positivament el seu futur i que ha de saber afrontar si no vol veure minvada la seva capacitat d'incidència social i el procés de creixement i consolidació experimentat amb força en els darrers anys. Reptes com la societat de la informació i les noves tecnologies de la comunicació, la mundialització, l'enfortiment de la democràcia i la cohesió social, les noves necessitats socials emergents, els nous marcs de relació entre el sector social, públic i privat, la sostenibilitat i la degradació ambiental, l'equitat i la justícia social, el foment del bé comú, la nova cultura organitzativa, el paper dels valors a la comunitat, el foment de la convivència, la immigració i la interculturalitat, les noves formes de voluntariat, etc.

En aquest sentit, cal donar un nou impuls per a la revitalització associativa i de voluntariat afrontant aquests reptes i materialitzar-los en oportunitats per a la societat i per a cadascun dels seus àmbits d'actuació.

La diversitat d'aspectes que conformen el Tercer Sector a la societat aflora els diferents àmbits referents a la vida quotidiana: al món del treball, a la cultura, a l'economia social, al lleure, a la família, a la joventut, a la gent gran, a la comunitat, a l'ensenyament, a l'exclusió social, a la cooperació i el desenvolupament, a l'aprenentatge, a la salut, al medi ambient, a l'oci, a l'esport. Aquesta diversitat requereix la participació activa dels departaments de la Generalitat de Catalunya per tal de desenvolupar les actuacions que es deriven del 2n Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat.

La Llei 25/1991, de 13 de desembre, per la qual es crea l'Institut Català del Voluntariat assenyala, en el seu article 4, entre d'altres, els objectius d'efectuar la planificació de l'acció voluntària i de vetllar per la coordinació dels diversos programes que incideixen en l'acció voluntària dels diferents departaments de la Generalitat.

Amb data 3 de desembre de 2002, el Consell Rector de l'Institut Català del Voluntariat va aprovar el Pla d'actuacions per al 2003 en el qual s'acorda l'elaboració del Pla nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat amb la corresponent creació d'un comitè i el desenvolupament d'uns plans de treball específics amb les universitats, el sector empresarial i els agents socials.

Per tots aquests motius, el Govern de la Generalitat considera adient la creació d'una Comissió Rectora del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat per tal de fer la seva elaboració, el seu seguiment i avaluar els projectes que d'aquest es derivin.

En aplicació de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta de la consellera de Benestar i Família i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Comissió Rectora

1.1  Es crea la Comissió Rectora del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat, amb la composició, les funcions i el règim jurídic que es regulen mitjançant el present Decret.

1.2  La Comissió Rectora per a l'elaboració del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat es constitueix com a un òrgan de participació i de coordinació dels sectors públics i privats per tal de portar a terme els programes i projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d'incidència social, el procés de creixement i consolidació.

Article 2

Funcionament i composició

2.1  La Comissió Rectora del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat funciona en Ple i en Comissió Executiva.

2.2  El Ple està integrat per:

a) La presidència.

b) La vicepresidència.

c) Les vocalies.

d) La secretaria.

2.3  La presidència és exercida per la mateixa persona que l'exerceix en el Consell Rector de l'Institut Català del Voluntariat, la qual serà substituïda per la vicepresidència en casos d'absència, malaltia o vacant.

2.4  La vicepresidència és exercida per la persona titular de la vicepresidència del Consell Rector de l'Institut Català del Voluntariat.

2.5  Les vocalies són ocupades per:

2.5.1 Els membres, en representació dels diferents àmbits de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que formen part del Consell Rector de l'Institut Català del Voluntariat i una persona amb alt càrrec, designada per la persona titular dels departaments de la Generalitat següents:

a) Economia i Finances.

b) Governació i Relacions Institucionals.

c) Ensenyament.

d) Política Territorial i Obres Públiques.

e) Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

f) Universitat, Recerca i Societat de la Informació

2.5.2 Una persona en representació i designada per cadascuna de les organitzacions següents:

a) Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya.

b) Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

c) Federació Catalana de Voluntariat Social.

d) Federació Catalana de Voluntariat Cívic.

e) Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament.

f) Federació Catalana d'ONG per als Drets Humans.

g) Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya.

h) Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya.

i) Federació d'Ateneus de Catalunya.

j) Moviment Coral Català.

k) Agrupacions de Defensa Forestal.

l) Caritas Catalunya.

m) Creu Roja Catalunya.

n) Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA).

o) Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

p) Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya.

q) Col·legi de Periodistes de Catalunya.

r) Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials.

s) Associació Catalana de Municipis i Comarques.

t) Federació de Municipis de Catalunya.

u) Foment del Treball Nacional.

v) Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC-SEFES).

2.5.3 Dues persones designades per cadascuna de les dues organitzacions més representatives de l'àmbit associatiu i del voluntariat universitari.

2.5.4 Dues persones designades per cadascuna de les dues organitzacions sindicals més representatives a Catalunya.

2.5.5 Tres persones de reconegut prestigi en l'àmbit associatiu i de voluntariat designades per la presidència de la Comissió Rectora.

2.6  Les persones designades en representació de l'Administració de la Generalitat per formar part de la Comissió Rectora podran ser substituïdes, de forma automàtica, per les persones titulars dels òrgans als quals els correspondria la delegació de les seves competències en aplicació del previst en el capítol II, del títol segon de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

2.7  Les substitucions de les persones que no pertanyen a l'Administració de la Generalitat s'efectuaran per designació del titular, comunicada per escrit, a la persona titular de la secretaria de la Comissió Rectora.

2.8  La secretaria es exercida per la persona titular de la gerència de l'Institut Català del Voluntariat, amb veu i vot.

2.9  La Comissió Executiva està integrada per:

a) La presidència.

b) La vicepresidència.

c) Les vocalies.

d) La secretaria.

2.10  La presidència correspon a la mateixa persona que exerceix la presidència en el Ple de la Comissió Rectora.

2.11  La vicepresidència correspon a la mateixa persona que exerceix la vicepresidència en el Ple de la Comissió Rectora.

2.12  Les vocalies són ocupades per:

a) Dues persones que representin les vocalies referides a l'apartat 2.5.1, designades per la presidència de la Comissió Rectora.

b) Quatre persones que representin les vocalies referides a l'apartat 2.5.2, designades per la presidència de la Comissió Rectora.

c) Una persona que representi la vocalia referida a l'apartat 2.5.3, designada per la presidència de la Comissió Rectora.

d) Una persona que representi la vocalia referida a l'apartat 2.5.5, designada per la presidència de la Comissió Rectora.

2.13  La secretaria de la Comissió Executiva serà exercida per la mateixa persona que ocupa la secretaria del Ple de la Comissió Rectora que actuarà amb veu i vot.

2.14  Les substitucions de les persones titulars de la vocalia de l'epígraf a), de l'apartat 2.12, es faran de la forma descrita a l'apartat 2.6.

2.15  Les substitucions de les vocalies dels epígrafs b) i c), es faran per designació del titular, comunicada per escrit, a la persona titular de la secretaria de la Comissió Rectora.

Article 3

Funcions

3.1  El Ple de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat és el principal òrgan d'aquest i les seves funcions són:

a) L'elaboració i la proposta del Pla al Govern de la Generalitat per a la seva aprovació, implicant els diferents agents de la societat, públics, privats i socials.

b) Proposar projectes d'especial interès per al teixit associatiu i de voluntariat, i específicament aquells que donin resposta a les conclusions de les ponències del 2n Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat.

c) Aprovat el Pla, serà l'encarregada de fer-ne el seguiment i l'avaluació i continuar proposant línies adients d'actuació al Govern de la Generalitat.

3.2  El Ple de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat podrà constituir òrgans, de caràcter temporal, de participació i consulta, amb la participació dels diferents sectors associatius, del voluntariat, d'agents relacionats que s'estimin necessaris i de persones expertes en l'associacionisme i el voluntariat, amb la finalitat d'assessorar i orientar els diferents òrgans del Pla.

3.3  Les funcions de la Comissió Executiva són:

a) Vetllar per al compliment dels acords adoptats pel Ple.

b) Proposar assumptes a debatre pel Ple.

c) Informar al Ple del desenvolupament del Pla del que ha de fer el seguiment.

d) Altres que se li puguin assignar pel Ple en relació amb la coordinació i la promoció de les activitats del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat.

Article 4

Durada del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat

Aquest Pla tindrà una durada de quatre anys, i es podrà prorrogar, en cas que sigui necessari, pel Govern a proposta de la persona titular de Benestar i Família.

Article 5

Funcionament

5.1  El Ple de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat haurà de reunir-se en sessió ordinària almenys una vegada a l'any.

5.2  La Comissió Executiva es reunirà en sessió ordinària les vegades que siguin necessàries.

5.3  La Comissió Rectora i els òrgans del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat, en tot el que no preveu el present Decret, es regirà pel que disposa la normativa vigent en matèria d'òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 6

Drets d'assistència per la concurrència a les sessions

Les persones que constitueixen la Comissió Rectora i els òrgans del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat, que no sigui personal al servei de les Administracions Públiques, podran percebre les indemnitzacions i drets d'assistència previstos per la normativa vigent per assistència a les sessions que són convocades. La categoria establerta per tots aquests òrgans serà la tercera segons la classificació acordada pel Govern de la Generalitat en data 21 de gener de 1994.

Article 7

Finançament i suport administratiu

7.1  Els Departaments inclosos en la Comissió Rectora dotaran a aquesta i als seus òrgans amb els mitjans personals i materials necessaris per al compliment de les seves funcions.

7.2  L'Institut Català del Voluntariat del Departament de Benestar i Família donarà suport administratiu a la Comissió Rectora i als seus òrgans.

Disposició addicional

La Comissió Rectora del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat ha d'incorporar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les seves funcions i ha de fer el seguiment i validació permanents de l'ús de la variant de gènere en els instruments i els indicadors utilitzats per a desenvolupar les polítiques, els projectes i els programes proposats.

Disposicions finals

.1  Es faculta la consellera de Benestar i Família per a l'execució del que estableix aquest Decret.

.2  Una vegada extingits la Comissió Rectora i els òrgans del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat, els efectes que es puguin derivar de les seves actuacions corresponen a l'Institut Català del Voluntariat del Departament de Benestar i Família.

.3  El present Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 d'abril de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

Consellera de Benestar i Família

(03.086.229)

 

Amunt