Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2001, per la qual s'estableixen criteris i es donen instruccions per autoritzar l'adaptació curricular del batxillerat, amb reducció del nombre de crèdits de matèries optatives, per als alumnes que cursen estudis equivalents al grau mitjà de música a determinades escoles.


La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, estableix a l’article 41 que les administracions educatives facilitaran a l’alumnat la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments de música o dansa i els de règim general i que, amb aquest fi, s’adoptaran les mesures oportunes de coordinació respecte l’organització i ordenació acadèmica d’ambdós tipus d’estudis, les quals inclouran, entre altres, les convalidacions.

El Decret 331/1994, de 29 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments musicals de grau mitjà i se’n regula la prova d’accés (DOGC núm. 1990, de 28.12.94), estableix a l’article 9 que el Departament d’Ensenyament coordinarà l’organització i l’ordenació acadèmica entre els ensenyaments de música i els de règim general, establirà les possibles convalidacions que afectin matèries optatives del batxillerat i regularà les adaptacions curriculars encaminades a facilitar la simultaneïtat d’estudis.

El Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 2181, de 13 de març), estableix a l’article 23.1 que es convalidaran fins a 8 crèdits corresponents a matèries optatives a aquells alumnes que, cursant una de les modalitats del batxillerat, estiguin cursant el primer o segon cicle del grau mitjà dels ensenyaments de música o de dansa en un centre oficial. Estableix així mateix, a la disposició addicional segona, que el Departament d’Ensenyament podrà adaptar el currículum de batxillerat a les característiques singulars de col·lectius d’alumnat.

En virtut d’això, i per tal de possibilitar el reconeixement d’equivalència d’estudis cursats a determinades escoles de música a alumnes que cursen el batxillerat,

Resolc:

—1  Els alumnes que cursin simultàniament estudis de batxillerat i estudis de música en una escola de música autoritzada d’acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, podran sol·licitar una adaptació curricular del batxillerat, amb reducció del nombre de crèdits de matèries optatives, sempre i quan reuneixin la totalitat dels requisits següents:

a) Cursar estudis en alguna de les escoles de música incloses en l’annex de la Resolució de la Direcció General d’Ordenació Educativa, de 20 de juny de 2000, per la qual es fa pública la relació d’escoles de música els alumnes de les quals poden acollir-se al reconeixement d’ensenyaments musicals com a crèdits variables d’educació secundària obligatòria (Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d’Ensenyament núm. 825).

b) Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau mitjà de música.

c) Cursar estudis de música que, tant pel seu contingut com per la seva dedicació horària, es puguin considerar equivalents a grau mitjà de música, sempre que es cursi, com a mínim, llenguatge musical i instrument.

—2  Els alumnes que vulguin acollir-se al que s’indica en aquesta resolució hauran de presentar a la Direcció del centre on cursen estudis de batxillerat, a l’inici del curs acadèmic, la documentació següent:

a) Sol·licitud individual, segons el model que s’indica en l’annex 1 d’aquesta resolució. Aquesta sol·licitud l’hauran de signar els pares o tutors legals de l’alumne/a si aquest/a és menor d’edat.

b) Certificat expedit per l’escola de música, segons el model que s’indica en l’annex 2 d’aquesta resolució.

—3  Els alumnes podran sol·licitar la reducció d’un màxim de 4 crèdits per curs, corresponents a matèries optatives de batxillerat, i no pas a les matèries comunes o de modalitat, ni al treball de recerca.

—4  No es podrà concedir la reducció del nombre de crèdits de matèries optatives de batxillerat a l’alumne/a que estigui repetint estudis de música en base als quals se li hagués concedit en cursos acadèmics anteriors aquesta reducció, o bé la convalidació o el reconeixement de crèdits variables de l’etapa d’educació secundària obligatòria.

—5  Per calcular la qualificació final de batxillerat d’aquests alumnes caldrà restar el nombre de crèdits reduïts (màxim 8 crèdits entre primer i segon curs de batxillerat) al número 56, que correspon al nombre total de crèdits de matèries comunes, de modalitat i optatives que cursen els alumnes de batxillerat.

—6  La reducció del nombre de crèdits de matèries optatives de batxillerat serà concedida pel/per la director/a del centre de batxillerat, segons el model de resolució que s’indica en l’annex 3 d’aquesta resolució.

Contra l’esmentada Resolució del/de la director/a del centre podrà presentar-se una reclamació davant la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la seva notificació.

Contra aquesta Resolució del director general d’Ordenació i Innovació Educativa, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 29 de gener de 2001

Pere Solà i Montserrat

Director general d’Ordenació i Innovació Educativa

Annex 1

Model de sol·licitud

Sol·licitud d’adaptació curricular de batxillerat amb reducció del nombre de crèdits de matèries optatives en base a estudis de música.

El senyor/La senyora (nom i cognoms), de (nombre) anys d’edat,

Exposo:

1. Que en el present curs acadèmic 200./200. curso en aquest centre el (1r o 2n) curs de batxillerat.

2. Que simultàniament curso estudis de música equivalents al grau mitjà al centre de música (nom del centre)

3. Que he superat la prova d’accés al grau mitjà de música.

Per la qual cosa,

Sol·licito:

Que, d’acord amb el que preveu la Resolució de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, de (data), per la qual s’estableixen criteris i es donen instruccions per autoritzar l’adaptació curricular del batxillerat, amb reducció del nombre de crèdits de matèries optatives, per als alumnes que cursen estudis equivalents al grau mitjà de música a determinades escoles de música, se’m concedeixi la reducció de (mínim 1, màxim 4) crèdits corresponents a matèries optatives de batxillerat.

Lloc i data

Signatura de l’alumne/a

Signatura dels pares o tutors legals de l’alumne/a (si és menor d’edat)

Senyor/Senyora director/a del centre de batxillerat

Annex 2

Model de certificat expedit per l’escola de música

El senyor/La senyora (nom i cognoms), com a director/a de l’escola de música (nom), inclosa en l’annex de la Resolució de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, de 20 de juny de 2000, per la qual es fa pública la relació d’escoles de música els/les alumnes de les quals poden acollir-se al reconeixement d’ensenyaments musicals com a crèdits variables d’educació secundària obligatòria (Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d’Ensenyament núm. 825),

Faig constar:

1. Que en el present curs acadèmic 200./200.,l’alumne/a (nom i cognoms), es troba inscrit/a en aquest centre cursant estudis que, tant pel seu contingut com per la seva dedicació horària, es poden considerar equivalents als estudis de grau mitjà, i cursa, com a mínim, llenguatge musical i instrument.

2. Que l’alumne/a ha superat la prova d’accés als estudis de grau mitjà de música.

3. Que l’alumne/a ha superat els estudis de música que cursava en el curs acadèmic anterior (excepte per a alumnes de 1r curs de grau mitjà).

I perquè així consti, als efectes del que preveu la Resolució de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, de (data), per la qual s’estableixen criteris i es donen instruccions per autoritzar l’adaptació curricular del batxillerat, amb reducció del nombre de crèdits de matèries optatives per als alumnes que cursen estudis equivalents a grau mitjà de música a determinades escoles, signo aquest certificat.

Lloc i data

Signatura del/de la director/a

Annex 3

Model de resolució

Resolució per la qual es concedeix l’adaptació curricular de batxillerat amb reducció del nombre de crèdits de matèries optatives en base a estudis de música.

Resolució del/de la director/a del centre (centre) de (data) per la qual es concedeix a l’alumne/a (nom) la reducció del nombre de crèdits de matèries optatives de (curs) curs de batxillerat per al curs acadèmic 200./200.

Vista la sol·licitud presentada per l’alumne/a (nom), de (edat) anys, en la qual demana la reducció de (mínim 1, màxim 4) crèdits de matèries optatives de batxillerat en base als estudis de música que cursa,

Vista la certificació expedida pel centre de música (certro), en la qual es fa constar que l’alumne/a es troba inscrit/a en l’esmentat centre cursant estudis equivalents a grau mitjà i que ha superat la prova d’accés als estudis de grau mitjà de música,

En ús de les facultats que tinc conferides per la Resolució de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, de (data), per la qual s’estableixen criteris i es donen instruccions per autoritzar l’adaptació curricular de batxillerat, amb reducció del nombre de crèdits de matèries optatives, per als alumnes que cursen estudis equivalents a grau mitjà de música a determinades escoles,

Resolc:

Concedir a l’alumne/a (nom) la reducció de (nombre) crèdits de matèries optatives de batxillerat per al curs acadèmic 200./200.

Lloc i data

Signatura del/de la director/a

(01.015.019)

 

 

Amunt