Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 02/12/1996

  • Número del document 376/1996

  • Número de control 96320089

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Finances

Dades del DOGC
  • Número 2299

  • Data 30/12/1996

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 13439

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.


La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat fou creada mitjançant el Decret 192/1981, de 9 de juliol, i va ser adscrita al Departament d’Economia i Finances. Amb posterioritat, aquesta primera disposició ha estat objecte de diverses modificacions.

El Decret 214/1986, de 26 de juny, va reordenar l’organització i la composició interna de la Junta, així com les seves funcions. També mitjançant aquest Decret es va crear el Registre de Contractes de la Generalitat sota la dependència directa de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Mitjançant l’Ordre de 6 de novembre de 1986 es va regular la formació i l’actualització de l’esmentat Registre i per l’Ordre de 9 d’abril de 1991 es va modificar el model de fitxa dels contractes a l’efecte de la seva incorporació al Registre de Contractes.

Posteriorment, el Decret 34/1991, de 4 de febrer, va modificar l’article 4 del Decret 214/1986, estenent la representació a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, el Decret 87/1991, de 22 d’abril, d’adaptació de la composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, va incrementar-ne la composició amb un vocal representant del Departament de Medi Ambient, creat per la Llei 4/1991, de 21 de març.

L’aprovació de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, implica per a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa l’assumpció de noves competències en matèria de contractes administratius i, en especial, les relatives a classificació d’empreses, Registre de Contractistes i Registre de Contractes. Aquesta assumpció de competències, unida al volum dels assumptes que són i han de ser sotmesos a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i a la complexitat creixent d’aquells, aconsellen la reorganització de la composició de la Junta, diversificant la realització de les seves tasques en tres òrgans: el Ple, la Comissió Permanent i la Comissió de Classificació Empresarial. Per les mateixes raons, cal dotar la Junta d’un suport administratiu i tècnic propi que pugui gestionar els dos grans vessants en què es poden agrupar les seves funcions: el vessant d’estudi i informe i el vessant de classificació i registre.

A més, l’adaptació a la nova regulació i a les modificacions introduïdes en diferents àmbits per la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, suposen la necessitat d’adequar diferents aspectes de la contractació administrativa i de la regulació del Registre de Contractes de la Generalitat. Les modificacions esmentades impliquen un canvi en la finalitat pròpia del Registre, que passa a tenir un específic caràcter públic i a ser el suport de l’estadística sobre contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Per últim, i també en aplicació de les previsions de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, es crea el Registre Oficial de Contractistes sota la dependència de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Per tant, vistes les al·legacions efectuades en el tràmit d’informació pública i d’audiència, d’acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d’Economia i Finances i d’acord amb el Govern, Decreto:

Article 1
Naturalesa i competències de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa, adscrita al Departament d’Economia i Finances, és l’òrgan consultiu específic en matèria de contractació de l’Administració de la Generalitat, de les seves entitats autònomes i de les restants entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de l’Administració de la Generalitat.

Així mateix, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa exerceix les funcions que li atribueix la legislació vigent en relació amb la classificació dels empresaris i a la direcció i gestió del Registre Oficial de Contractistes i del Registre Públic de Contractes.

Article 2
El Registre Oficial de Contractistes

-1 Es crea, dins el Departament d’Economia i Finances i sota la dependència de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, el Registre Oficial de Contractistes.

-2 En el Registre Oficial de Contractistes hi constaran la totalitat dels contractistes que hagin obtingut la classificació empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat, amb el detall de les seves circumstàncies de classificació i hi constaran igualment les revisions, suspensions i, en general, totes les incidències que es puguin produir durant la vigència de la classificació, d’acord amb la normativa vigent.

Article 3
El Registre Públic de Contractes

-1 Es crea el Registre Públic de Contractes dins el Departament d’Economia i Finances i sota la dependència de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

-2 Els contractes adjudicats per l’Administració de la Generalitat, les seves entitats autònomes i la resta d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de l’Administració de la Generalitat han de constar en el Registre Públic de Contractes, així com les modificacions, les pròrrogues o variacions de terminis i l’extinció dels contractes, amb inclusió de les dades relatives a l’execució que es determinin.

-3 Els secretaris generals dels departaments de la Generalitat han de trametre, mitjançant el suport informàtic dissenyat amb aquesta finalitat, a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa les dades relatives als contractes adjudicats pels òrgans de contractació del departament respectiu, les entitats autònomes que en depenen i la resta d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents del seu Departament.

Les dades expressives de les característiques essencials del contracte i el disseny del suport informàtic es determinaran en les normes de desplegament d’aquest Decret.

Els secretaris generals dels departaments han de fer una primera tramesa a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les dades relatives a l’adjudicació dels contractes en un termini de dos mesos des de la data de formalització d’aquest.

Les dades relatives a la modificació, la pròrroga o variació de terminis i la conclusió, tant per compliment -inclosa la liquidació, si escau- com per resolució, s’han de notificar igualment a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa dins el termini d’un mes des de la seva aprovació.

-4 La Junta Consultiva de Contractació Administrativa remetrà a la Sindicatura de Comptes de Catalunya els documents i les dades relatives als contractes adjudicats pels òrgans de contractació dels departaments de l’Administració de la Generalitat, de les entitats autònomes que en depenen i de la resta d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents del departament respectiu, així com les modificacions, les pròrrogues o variacions de terminis i extinció dels contractes que, d’acord amb la normativa vigent aplicable, estiguin subjectes per raó de la seva quantia a la dita remissió. En aquests supòsits, en la primera tramesa, els secretaris generals acompanyaran la còpia certificada del document mitjançant el qual s’hagi formalitzat el contracte.

Article 4
Atribucions de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa Correspon a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa:

-1 Informar sobre les qüestions que, en matèria de contractació, li siguin sotmeses pels diferents departaments de la Generalitat, les seves entitats autònomes i les restants entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de l’Administració de la Generalitat, mitjançant petició formulada pels secretaris generals dels departaments respectius, i també sobre les qüestions que siguin sotmeses per les organitzacions empresarials representatives dels sectors afectats per la contractació administrativa.

L’informe de la Junta Consultiva serà preceptiu en els supòsits següents:

a) Els projectes de disposicions de caràcter general de la Generalitat de Catalunya en matèria de contractació administrativa, amb caràcter previ al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, si s’escau.

b) Les propostes de plecs de clàusules administratives generals que el Departament d’Economia i Finances hagi d’elevar al Govern, prèviament a l’informe de la Comissió Jurídica Assessora.

c) Els plecs de clàusules administratives particulars en els quals es proposi la inclusió d’estipulacions contràries al que prevegin les corresponents clàusules administratives generals.

d) Els plecs de prescripcions tècniques generals que hagi d’aprovar el Govern.

e) Les proposicions que no puguin ser normalment acomplertes com a conseqüència de baixes desproporcionades o temeràries i que puguin donar lloc a la no-adjudicació al contractista que ha presentat la proposició més baixa en procediments d’adjudicació amb forma de subhasta, quan les circumstàncies que hi concorrin així ho aconsellin.

f) La contractació excepcional amb persones físiques o jurídiques que no estiguin classificades quan així sigui convenient per als interessos públics.

g) En el tràmit d’audiència a les comunitats autònomes per a l’elevació o disminució del límit quantitatiu a partir del qual els contractistes han d’estar classificats.

h) En el tràmit d’audiència a les comunitats autònomes per a l’establiment de les normes de classificació en els contractes de subministraments.

i) Les altres qüestions determinades per la normativa vigent.

-2 Elaborar i proposar, en l’àmbit de les seves competències, les normes, circulars i instruccions que es considerin oportunes en relació amb la contractació administrativa.

-3 Vetllar pel compliment de la legislació de contractació administrativa i especialment per l’observança dels principis de publicitat i lliure concurrència.

-4 Dirigir el Registre Públic de Contractes i, a través del president de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, efectuar la posterior remissió a la Sindicatura de Comptes de Catalunya dels contractes que determini la normativa vigent.

-5 Acordar, revisar i suspendre la classificació dels empresaris en els contractes que celebrin els òrgans de contractació de l’Administració de Catalunya, dels seus organismes autònoms i de les restants entitats públiques vinculades o dependents de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb les regles i els criteris establerts a les normes bàsiques estatals en aquesta matèria.

-6 Dirigir i gestionar el Registre Oficial de Contractistes.

-7 Ésser l’òrgan de comunicació i relació amb la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda i amb els òrgans equivalents de la resta de comunitats autònomes.

-8 Aprovar i elevar anualment al Govern, a través del conseller d’Economia i Finances, una memòria sobre la gestió contractual de la Generalitat en els seus aspectes administratius, econòmics i tècnics.

-9 Sens perjudici de la naturalesa de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, aquesta podrà informar també sobre les qüestions que, en matèria de contractació, li puguin ser sotmeses per les entitats que integren l’Administració local a Catalunya. Si aquestes entitats volen fer ús d’aquesta possibilitat les peticions d’informe seran cursades a través del president de l’entitat respectiva.

Article 5
Recomanacions de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa podrà exposar directament als òrgans de contractació o formular amb caràcter general les recomanacions pertinents si dels estudis que s’efectuïn o de l’anàlisi d’un contracte en particular se’n dedueixen conclusions d’interès per a l’Administració o per al compliment de la normativa vigent.

Article 6
Organització de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

La Junta s’estructura en el Ple, la Comissió Permanent, la Comissió de Classificació Empresarial i la Secretaria Tècnica de la Junta.

Article 7
El Ple de la Junta Consultiva

El Ple de la Junta Consultiva és el màxim òrgan col·legiat i decisori i està integrat pels membres següents:

President: el secretari general del Departament d’Economia i Finances.

Vicepresident: el secretari general del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Vocals:

a) Per raó del càrrec: El director de Serveis del Departament d’Economia i Finances.

El director de Serveis del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

L’interventor general de la Generalitat o l’interventor en qui delegui.

El director del Gabinet Jurídic Central o el lletrat del Gabinet en qui delegui.

El secretari tècnic de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat.

b) Per designació: Un tècnic de la Direcció General de serveis d’Informàtica, nomenat pel conseller d’Economia i Finances a proposta del Departament de la Presidència.

Un vocal en representació de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, designat pel conseller d’Economia i Finances, a proposta d’aquesta organització.

Dos vocals en representació de les organitzacions que agrupen empreses afectades pels contractes de subministraments, i pels contractes de consultoria i assistència, de serveis i de treballs específics i concrets no habituals, designats pel conseller d’Economia i Finances, a proposta d’aquelles organitzacions.

Un vocal en representació de cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya, nomenats pel conseller d’Economia i Finances a proposta dels consellers respectius. Secretari: el cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, d’acord amb el que estableix l’article 15 del present Decret.

Article 8
Atribucions del Ple

Són atribucions pròpies del Ple de la Junta:

-1 L’aprovació dels informes de la Junta sobre disposicions de caràcter general de la Generalitat de Catalunya en matèria de contractació administrativa.

-2 L’aprovació dels informes de la Junta sobre els plecs de clàusules administratives generals que el Departament d’Economia i Finances hagi d’elevar al Govern, prèviament a l’informe de la Comissió Jurídica Assessora.

-3 L’aprovació dels informes de la Junta sobre els plecs de prescripcions tècniques generals que hagi d’aprovar el Govern.

-4 La proposta de resolució declarant la prohibició per contractar en els supòsits previstos a la legislació vigent.

-5 L’aprovació de l’informe a emetre per la Junta en els tràmits d’audiència a les comunitats autònomes per a l’elevació o disminució del límit quantitatiu a partir del qual els contractistes han d’estar classificats, així com per a l’establiment de les normes de classificació en els contractes de subministraments o per a qualsevol altre assumpte que pugui preveure la normativa de contractació.

-6 L’aprovació de la memòria anual que s’ha d’elevar al Govern mitjançant el conseller d’Economia i Finances.

Com a màxim òrgan col·legiat de la Junta, el Ple de la Junta podrà avocar a favor seu el coneixement de qualsevol matèria la competència de la qual estigui atribuïda per aquest Decret a un altre òrgan de la Junta. Així mateix, la resta d’òrgans poden sotmetre a l’aprovació del Ple qualsevol de les matèries de la seva competència.

Article 9
El president de la Junta

-1 El president de la Junta ostenta la representació, presideix les reunions, dirigeix les deliberacions, executa els acords i exerceix la resta de funcions atribuïdes als presidents dels òrgans col·legiats per la normativa vigent en aquesta matèria i, específicament, les que li són atribuïdes per aquest Decret.

-2 En cas d’empat en les votacions que es duguin a terme en els diferents òrgans de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, el vot del president de la Junta té caràcter diriment.

-3 El president donarà trasllat dels informes i actes de la Junta als secretaris generals dels departaments de l’Administració de la Generalitat.

Article 10
La Comissió Permanent

-1 La Comissió Permanent està integrada pels membres del Ple següents:

President: el president de la Junta Consultiva.

Vicepresident: el vicepresident de la Junta Consultiva.

El director de Serveis del Departament d’Economia i Finances.

El director de Serveis del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

L’interventor general o l’interventor en qui hagi delegat la seva representació en el plenari de la Junta.

El director del Gabinet Jurídic Central o el lletrat en qui hagi delegat la seva representació en el plenari de la Junta.

El secretari tècnic de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat.

El representant de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya.

El vocal en representació de les organitzacions que agrupen empreses afectades pels contractes de subministraments.

Els vocals representants dels departaments de Governació, Economia i Finances, Ensenyament, Sanitat i Seguretat Social, Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Benestar Social.

Secretari: el cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, d’acord amb el que estableix l’article 15 del present Decret.

-2 Quan s’hagin de tractar assumptes plantejats per un Departament o que afectin directament a un Departament no representat a la Comissió Permanent o a una entitat, depenent o vinculada a aquell, el vocal del Departament corresponent al Ple de la Junta podrà assistir a la reunió de la Comissió Permanent.

Article 11
Atribucions de la Comissió Permanent

Són atribucions pròpies de la Comissió Permanent:

-1 Preparar els estudis, els informes i dictàmens i les recomanacions relatius als temes que hagin de ser aprovats en el Ple de la Junta.

-2 L’aprovació dels informes de la Junta Consultiva en relació amb:

a) Plecs de clàusules administratives particulars en els quals es proposi la inclusió d’estipulacions contràries al que prevegin les corresponents clàusules administratives generals.

b) Proposicions que no puguin ser normalment acomplertes com a conseqüència de baixes desproporcionades o temeràries i que puguin donar lloc a la no adjudicació al contractista que ha presentat la proposició més baixa en procediments d’adjudicació amb forma de subhasta, quan les circumstàncies que hi concorrin així ho aconsellin.

c) La contractació excepcional amb persones físiques o jurídiques que no estiguin classificades quan així sigui convenient per als interessos públics.

-3 L’aprovació dels informes sobre les qüestions que siguin plantejades a la Junta Consultiva pels diferents departaments de la Generalitat, les seves entitats autònomes, les restants entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de l’Administració de la Generalitat i les organitzacions empresarials representatives dels sectors afectats per la contractació administrativa, així com respecte de les qüestions que li siguin plantejades pel Ple de la Junta Consultiva.

Correspon a la Comissió Permanent també l’aprovació dels informes que siguin sol·licitats pels ens locals d’acord amb la possibilitat establerta a l’article 4.9. En aquest darrer supòsit, un representant de l’entitat local corresponent podrà assistir amb veu i sense vot a la reunió en què es debati l’aprovació de l’informe. Igualment, per a aquests casos, el president de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa comunicarà la qüestió plantejada a les organitzacions associatives d’ens locals perquè, si ho creuen adient, designin un representant que assisteixi a la reunió.

-4 L’aprovació de les circulars, instruccions i recomanacions de caràcter general en relació amb la contractació.

-5 Acordar la constitució de ponències o grups de treball per a l’estudi de les matèries que li són encomanades.

Igualment podrà requerir l’assistència a les seves reunions i a les ponències o grups de treball dels tècnics i especialistes que cregui adients per donar suport a les seves tasques.

Per poder dur a terme les seves funcions, la Comissió Permanent podrà requerir dels òrgans i serveis de contractació les dades, documents o antecedents necessaris.

El president de la Comissió Permanent informarà al Ple de les activitats realitzades per la Comissió en ús d’aquestes facultats.

Article 12
La Comissió de Classificació Empresarial

-1 La Comissió de Classificació Empresarial està integrada per:

President: el vicepresident de la Junta Consultiva.

Vicepresident: el director de Serveis del Departament d’Economia i Finances.

Els vocals del Ple en representació dels departaments d’Economia i Finances, Ensenyament, Cultura, Sanitat i Seguretat Social, Política Territorial i Obres Públiques, Treball, Justícia, Indústria, Comerç i Turisme, Medi Ambient i Benestar Social.

El vocal en representació de la Direcció General de Serveis d’Informàtica i Telecomunicacions.

El vocal en representació de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya.

El vocal en representació de les organitzacions que agrupen empreses afectades pels contractes de consultoria i assistència, de serveis i de treballs específics i concrets no habituals.

Secretari: el cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, d’acord amb el que estableix l’article 15 del present Decret.

Article 13
Atribucions de la Comissió de Classificació Empresarial

La Comissió de Classificació Empresarial té les atribucions següents:

-1 Aprovar les resolucions sobre classificació i revisió de classificacions empresarials d’acord amb la normativa vigent.

-2 Exercir les funcions que li atorga la normativa vigent respecte de les suspensions de les classificacions atorgades.

Article 14
La Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Com a òrgan de suport de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, es crea la Secretaria Tècnica, amb rang orgànic de servei, i s’adscriu a la Secretaria General del Departament d’Economia i Finances.

Article 15
Atribucions de la Secretaria Tècnica

Són atribucions de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva:

-1 Donar suport tècnic i administratiu als òrgans de la Junta.

-2 Gestionar el Registre Públic de Contractes.

-3 Gestionar el Registre Oficial de Contractistes.

-4 Realitzar les tasques d’anàlisi, gestió i proposta de les classificacions empresarials que ha d’acordar la Comissió de Classificació.

-5 Garantir l’impuls i l’execució dels acords dels òrgans de la Junta.

-6 Preparar i obtenir informació sobre els assumptes que hagin de conèixer els òrgans de la Junta.

-7 Gestionar l’arxiu i custodiar la documentació corresponent a la totalitat de les funcions encomanades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

-8 Preparar els informes que hagin de ser aprovats pels diferents òrgans col·legiats de la Junta Consultiva.

-9 Elaborar el projecte de memòria anual, que haurà d’aprovar el Ple de la Junta.

-10 Exercir les funcions pròpies de les secretaries dels òrgans col·legiats en relació al Ple, a la Comissió Permanent i a la Comissió de Classificació Empresarial, d’acord amb el que estableixen els articles 7, 10.1 i 12 d’aquest Decret, respectivament.

-11 Realitzar totes aquelles tasques que li siguin encomanades pels òrgans de la Junta o pels seus Presidents.

Article 16
Règim de funcionament

-1 La convocatòria del Ple, de la Comissió Permanent i de la Comissió de Classificació Empresarial així com el seu règim de constitució, l’adopció dels acords i de celebració de les sessions s’ajustarà al que estableix la normativa vigent d’òrgans col·legiats.

-2 En cas d’absència, vacant o malaltia, els presidents dels diferents òrgans col·legiats previstos en aquest Decret són substituïts pels vicepresidents respectius i el secretari pel vocal per designació representant del Departament d’Economia i Finances als diferents òrgans col·legiats. Llevat dels casos especialment previstos en aquest Decret, el càrrec de vocal no pot ser objecte de delegació ni de substitució.

-3 El Ple de la Junta haurà de convocar-se almenys dues vegades a l’any.

Article 17
Règim d’actes Els actes de classificació i revisió de classificacions adoptats per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa seran susceptibles d’ésser impugnats mitjançant recurs ordinari davant del conseller d’Economia i Finances.

Disposició transitòria

Fins a la posada en funcionament del suport informàtic de comunicació de dades, la tramesa de les fitxes de contractes al Registre Públic de Contractes es durà a terme mitjançant la fitxa establerta per l’Ordre de 9 d’abril de 1991 (DOGC núm. 1441, de 10.5.1995), degudament adaptada a la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, amb suport material i amb aplicació de les normes d’identificació establertes per la Junta Consultiva fins aquest moment.

Disposicions derogatòries

-1 Queden derogades les següents disposicions:

Decret 214/1986, de 26 de juny, sobre reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Decret 34/1991, de 4 de febrer, de modificació del Decret 214/1986, de 26 de juny, sobre reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Decret 87/1991, de 22 d’abril, d’adaptació de la composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Ordre de 6 de novembre de 1986, per la qual es regula la formació i l’actualització del Registre de Contractes de la Generalitat.

-2 S’entenen modificats, en els termes del present Decret, els articles 4.1.d) i 4.3 del Decret 137/1989, de 19 de maig, de reestructuració de la Secretaria General del Departament d’Economia i Finances.

-3 Així mateix, queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que siguin incompatibles amb aquest Decret o que el contradiguin o s’hi oposin.

Disposicions finals

-1 Es faculta el conseller d’Economia i Finances per adoptar les mesures oportunes per a l’aplicació i l’execució d’aquest Decret.

-2 En el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Decret s’haurà de constituir la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d’acord amb les previsions d’aquest Decret.


Barcelona, 2 de desembre de 1996

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Macià Alavedra i Moner
Conseller d'Economia i Finances.

Amunt