Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 25/10/1995

 • Número del document 300/1995

 • Número de control 95298026

 • Organisme emissor Departament de Cultura

Dades del DOGC
 • Número 2131

 • Data 22/11/1995

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 8673

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 300/1995, de 25 d'octubre, pel qual s'estableix l'estructura de l'entitat autònoma Biblioteca de Catalunya.


                               
 La Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari 
 de Catalunya estableix que la Biblioteca de Catalunya és la 
 biblioteca nacional amb la missió de recollir, conservar i 
 difondre la producció bibliogràfica catalana; vetllar per 
 la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic, i 
 mantenir la condició de centre de consulta i recerca 
 científica de caràcter universal.
                               
 Per al desenvolupament d'aquestes funcions, la Llei atorga 
 a la Biblioteca de Catalunya la condició d'entitat autònoma 
 de caràcter administratiu i l'adscriu al Departament de 
 Cultura. Al  mateix  temps,  estableix  l'organització 
 administrativa de la Biblioteca, creant diversos òrgans de 
 govern i gestió.
                               
 No obstant això, la mateixa Llei, en les seves disposicions 
 addicionals, vincula l'efectivitat d'aquestes previsions al 
 procés de transferència dels mitjans personals, econòmics i 
 materials del Consorci de la Biblioteca de Catalunya a 
 l'entitat autònoma.
                               
 Havent-se culminat aquest procés amb la dissolució del 
 Consorci i la constitució de l'entitat autònoma, resulta 
 necessari dotar la Biblioteca de Catalunya d'una estructura 
 orgànica ajustada a les seves necessitats i que desenvolupi 
 l'organització administrativa establerta a la Llei.
                               
 En conseqüència, d'acord amb l'article 25.1 de la Llei 
 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i 
 règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de 
 Catalunya, a proposta del conseller de Cultura i d'acord 
 amb el Govern,                        
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 Condició  orgànica  de  la  Biblioteca  de  Catalunya 
 La Biblioteca de Catalunya, d'acord amb el que estableix la 
 Llei 4/1993, de 18 de març, és una entitat autònoma de 
 caràcter administratiu adscrita al Departament de Cultura.
                               
 Article 2                          
 Òrgans de govern i gestió                  
 Són òrgans de govern i gestió de la Biblioteca de Catalunya 
 aquells que estableix l'article 13 de la Llei 4/1993, de 18 
 de març.
                               
 Article 3                          
 Consell Rector                        
 La  composició i funcions del Consell Rector són les 
 establertes en l'article 14 de la Llei 4/1993, de 18 de 
 març.
                               
 Article 4                          
 Director                           
 1. El  director de la Biblioteca de Catalunya té per 
 funcions les establertes en l'article 15 de la Llei 4/1993, 
 de 18 de març.
 2. Depenen del director els òrgans següents:         
 a) Gerència                         
 b) Administració                       
 c) Unitat Bibliogràfica                   
 d) Hemeroteca                        
 e) Unitat Gràfica                      
 f) Fonoteca                         
 g) Àrea de Difusió                      
 h) Arxiu Maragall                      
 i) Biblioteca Bergnes de les Casas.
                               
 Article 5                          
 Gerència                           
 1. La Gerència té per funcions:               
 a) Dur a terme l'execució de les tasques d'organització, 
 planificació i coordinació de la Biblioteca de Catalunya, 
 d'acord amb els criteris de la direcció;           
 b) Supervisar i coordinar els serveis comuns a les unitats 
 de la Biblioteca de Catalunya;                
 c) Supervisar i coordinar els programes de la Biblioteca de 
 Catalunya;                          
 d) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la 
 direcció.
 2. Depenen de la Gerència els següents òrgans:        
 a) Àrea de Tecnologia de la Informació            
 b) Servei d'Adquisicions                   
 c) Servei d'Accés i Obtenció de Documents          
 d)  Servei d'Emmagatzemament, Preservació i Conservació 
 e) Servei de Normalització Bibliogràfica           
 f) Secció de Coordinació de les Oficines del Dipòsit Legal 
 de Catalunya.
                               
 Article 6                          
 Àrea de Tecnologia de la Informació             
 1. L'Àrea  de Tecnologia de la Informació, amb nivell 
 orgànic de servei, té per funció portar a terme:       
 a)  El  disseny,  la coordinació i el control de la 
 informatització de la Biblioteca de Catalunya.
 b) El manteniment i l'explotació del sistema informàtic.
 c) L'estudi, el desenvolupament i la implantació de la 
 tecnologia de la informació a la Biblioteca de Catalunya.
 d) La coordinació, supervisió i prestació de suport tècnic 
 del  maquinari, programari i comunicacions del sistema 
 informàtic de la Biblioteca de Catalunya.
 e) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
 2. L'Àrea de Tecnologia de la Informació actua en tot 
 l'àmbit de la Biblioteca de Catalunya, com també en l'àmbit 
 territorial de Catalunya i extern en general, per tal com 
 facilita  l'accés  remot a les bases de dades de la 
 Biblioteca de Catalunya.
                               
 Article 7                          
 Serveis comuns                        
 El Servei d'Adquisicions, el Servei d'Accés i Obtenció de 
 Documents i el Servei d'Emmagatzemament, Preservació i 
 Conservació són serveis comuns de les unitats.
                               
 Article 8                          
 Servei d'Adquisicions                    
 1. El  Servei  d'Adquisicions  té  com  a  funcions 
 específiques:                        
 a) Executar les adquisicions aprovades per la direcció de 
 la Biblioteca de Catalunya.
 b)  Executar,  coordinar,  registrar  i supervisar les 
 adquisicions de la Biblioteca de Catalunya mitjançant les 
 diverses modalitats d'ingrés del Dipòsit Legal, compra, 
 intercanvi, donatiu i dipòsit.
 c)  Executar  la  gestió de compres bibliogràfiques i 
 verificar-ne la facturació, i organitzar i executar el 
 circuit intern d'informació bibliogràfica de suport de la 
 política d'adquisicions.
 d) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
 2. Depenen del Servei d'Adquisicions la Secció d'Ingrés del 
 Dipòsit  Legal  i  la  Secció de Compres, Donatius i 
 Intercanvis.
                               
 Article 9                          
 Secció d'Ingrés del Dipòsit Legal              
 La Secció d'Ingrés del Dipòsit Legal té com a funcions 
 específiques:                        
 a) Organitzar i processar la gestió de les adquisicions 
 aplicades  als  documents  ingressats  per  aquesta 
 procedència.
 b) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
                               
 Article 10                          
 Secció de Donatius, Compres i Intercanvis          
 La Secció de Donatius, Compres i Intercanvis té com a 
 funcions específiques:                    
 a) Organitzar i processar la gestió de les adquisicions 
 aplicades  als  documents  ingressats  per  aquesta 
 procedència.
 b) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
                               
 Article 11                          
 Servei d'Accés i Obtenció de Documents            
 1. El Servei d'Accés i Obtenció de Documents té com a 
 funcions específiques:                    
 a)  Organitzar,  coordinar,  gestionar i supervisar la 
 consulta dels documents i l'accés immediat o remot a les 
 sales de lectura de la Biblioteca de Catalunya de tots els 
 documents accessibles de la Biblioteca, sigui en suport 
 original o substitutori.
 b) Organitzar l'acolliment i accés, i informar els usuaris 
 de  la  Biblioteca  de  Catalunya  sobre els recursos 
 bibliogràfics del centre i l'accés a la informació i 
 documentació immediat o remot.
 c) Organitzar els recursos d'informació de lliure accés a 
 les sales de lectura.
 d) Organitzar, coordinar, supervisar i gestionar el préstec 
 en les seves diverses modalitats i l'obtenció de documents 
 en suport substitutori.
 e) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
 2. Depenen del Servei d'Accés i Obtenció de Documents la 
 Secció de Referència i Comunicació, i la Secció d'Obtenció 
 de Documents i Préstec.
                               
 Article 12                          
 Secció de Referència i Comunicació              
 La Secció de Referència i Comunicació té com a funcions 
 específiques:                        
 a) Gestionar la informació, la consulta i l'accés dels 
 documents accessibles de la Biblioteca.
 b)  Proposar  l'adquisició de material bibliogràfic de 
 referència.
 c)  Coordinar  i controlar l'accés dels usuaris a la 
 Biblioteca.
 d) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
                               
 Article 13                          
 Secció d'Obtenció de Documents i Préstec           
 La Secció d'Obtenció de Documents i Préstec té com a 
 funcions específiques:                    
 a) Gestionar el préstec en les seves diverses modalitats.
 b) Gestionar i controlar les sol·licituds dels usuaris per 
 a l'obtenció dels documents en diferents suports.
 c) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
                               
 Article 14                          
 Servei  d'Emmagatzemament,  Preservació  i  Conservació 
 1. El Servei d'Emmagatzemament, Preservació i Conservació 
 té com a funcions específiques:               
 a) Organitzar, coordinar, gestionar i supervisar tots els 
 dipòsits de documents de la Biblioteca de Catalunya, pel 
 que fa a les condicions d'espai i equipaments, i al 
 lliurament  de  documents,  d'acord  amb  els criteris 
 establerts pel director de la Biblioteca i pels directors 
 de les unitats.
 b) Planificar l'execució dels programes de preservació i 
 conservació dels documents als tallers d'enquadernació i 
 restauració,  i  al  laboratori  de  reprografia,  i 
 prioritzar-ne l'execució d'acord amb el director de la 
 Biblioteca de Catalunya i els directors de les unitats pel 
 que  fa a les polítiques i mitjans de preservació i 
 conservació de patrimoni bibliogràfic de Catalunya en tot 
 l'àmbit territorial.
 c) Facilitar l'obtenció de documents en suport substitutori 
 per mitjà de tècniques de reprografia, per tal de preservar 
 els documents originals.
 d) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
 2. Depenen  del Servei d'Emmagatzemament, Preservació i 
 Conservació  la  Secció  de  Dipòsits i la Secció de 
 Preservació i Conservació.
                               
 Article 15                          
 Secció de Dipòsits                      
 La Secció de Dipòsits té com a funcions específiques:    
 a) Organitzar i gestionar l'emmagatzemament dels fons, 
 l'accessibilitat i circulació dels documents emmagatzemats 
 per a consulta dels usuaris.
 b)  Organitzar,  executar  i controlar l'inventari del 
 material bibliogràfic dels dipòsits.
 c) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
                               
 Article 16                          
 Secció de Preservació i Conservació             
 La Secció de Preservació i Conservació té com a funcions 
 específiques:                        
 a) Organitzar, coordinar i gestionar els diferents tallers 
 d'enquadernació,  restauració  i  reprografia  per  tal 
 d'executar els programes de preservació, conservació i 
 reproducció del fons bibliogràfic.
 b)  Definir  i  controlar  les  condicions ambientals, 
 climàtiques i de manipulació del material bibliogràfic.
 c) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
                               
 Article 17                          
 Servei de Normalització Bibliogràfica            
 1. El  Servei  Normalització  Bibliogràfica  té  com a 
 funcions:                          
 a) Adaptar les normes bibliogràfiques internacionals i les 
 catalogràfiques que han de regir la catalogació de tot el 
 sistema bibliotecari de Catalunya.
 b) Supervisar, validar i unificar el catàleg d'autoritats.
 c) Vetllar per la unitat de criteri en l'aplicació de la 
 normativa bibliogràfica, pel control de qualitat de les 
 bases de dades de la Biblioteca de Catalunya, dels seus 
 catàlegs i dels seus productes bibliogràfics, i de la 
 bibliografia nacional de Catalunya.
 d) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
 2. El  Servei  de Normalització Bibliogràfica actua en 
 l'àmbit de la Biblioteca de Catalunya i també en tot 
 l'àmbit territorial de Catalunya.
                               
 Article 18                          
 Secció de Coordinació de les Oficines del Dipòsit Legal de 
 Catalunya                          
 1. La Secció de Coordinació de les Oficines del Dipòsit 
 Legal de Catalunya, amb nivell orgànic de secció, té com a 
 funcions:                          
 a)  Coordinar,  gestionar,  controlar  i supervisar el 
 lliurament i la tramesa dels materials que són objecte de 
 dipòsit legal a Catalunya en relació amb les entitats que 
 n'han de fer lliurament i les que en són receptores.
 b) Organitzar, coordinar i supervisar el funcionament de 
 les oficines del Dipòsit Legal.
 c) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
 2. Depenen  de la Secció de Coordinació cinc oficines 
 ubicades a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.
                               
 Article 19                          
 L'Administració                       
 1. L'Administració, amb nivell orgànic de servei, té com a 
 funcions portar a terme la gestió, la coordinació i el 
 control dels recursos humans, materials i financers, com 
 també de les tasques generals d'administració de l'entitat, 
 i aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
 2. Depenen  de  l'Administració,  la Secció d'Assumptes 
 Generals, la Secció de Gestió Econòmica, la Secció de 
 Recursos Humans i la Secció de Manteniment i Seguretat.
                               
 Article 20                          
 Secció d'Assumptes Generals                 
 La  Secció  d'Assumptes  Generals  té  com a funcions 
 específiques:                        
 a) Gestionar la contractació administrativa de les obres, 
 subministraments, consultoria i assistència i dels serveis 
 necessaris per al funcionament de la Biblioteca.
 b) Gestionar les compres menors.
 c) Organitzar i controlar el registre d'entrada i sortida.
 d) Gestionar l'inventari dels béns mobles.
 e) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
                               
 Article 21                          
 Secció de Gestió Econòmica                  
 La  Secció  de  Gestió  Econòmica  té com a funcions 
 específiques:                        
 a) Elaborar, gestionar, executar, comptabilitzar i liquidar 
 el pressupost d'ingressos i despeses de la Biblioteca de 
 Catalunya.
 b) Controlar la tresoreria.
 c) Gestionar els pagaments.
 d) Gestionar les liquidacions dels imports.
 e) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
                               
 Article 22                          
 Secció de Recursos Humans                  
 La  Secció  de  Recursos  Humans  té  com a funcions 
 específiques:                        
 a)  Executar  les  tasques  de  gestió  de  personal 
 b) Elaborar i controlar els contractes i la documentació 
 administrativa del personal.
 c) Confeccionar les nòmines.
 d) Gestionar i elaborar la documentació de la Seguretat 
 Social.
 e) Elaborar i modificar la relació de llocs de treball.
 f) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic                    
                               
 Article 23                          
 Secció de Manteniment i Seguretat              
 La Secció de Manteniment i Seguretat té com a funcions 
 específiques:                        
 a) Supervisar i controlar els sistemes de seguretat i les 
 tasques de manteniment de la Biblioteca de Catalunya i de 
 tots els edificis i unitats que en depenen.
 b) Controlar l'assistència tècnica dels industrials que 
 realitzen tasques de manteniment.
 c) Controlar la qualitat dels subministraments.
 d) Coordinar les obres menors.
 e) Identificar i avaluar els riscos i l'actuació del 
 personal de seguretat.
 f) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
                               
 Article 24                          
 Unitats de la Biblioteca de Catalunya            
 1. Les unitats de la Biblioteca de Catalunya, constituïdes 
 segons el criteri del suport documental, són:        
 Unitat Bibliogràfica                     
 Hemeroteca                          
 Unitat Gràfica                        
 Fonoteca.
 2. Les funcions genèriques de les unitats de la Biblioteca 
 de Catalunya són les establertes en l'article 9.a, 9.b i 
 9.e de la Llei 4/1993, de 18 de març. D'altra banda, les 
 unitats també exerceixen les funcions següents:       
 a) Portar a terme la gestió de les col·leccions de la 
 unitat i el seu procés tècnic corresponent i gestionar els 
 duplicats de la unitat.
 b)  Portar  a  terme la creació dels registres i la 
 catalogació del fons i col·leccions per tal de donar-hi 
 accés, contribuint a la formació del catàleg general, únic 
 i accessible de la Biblioteca de Catalunya, d'acord amb la 
 normativa bibliogràfica establerta per la Biblioteca de 
 Catalunya.
 c) Contribuir a l'elaboració de la bibliografia nacional de 
 Catalunya corrent i retrospectiva, i del catàleg col·lectiu 
 del patrimoni bibliogràfic.
 d) Contribuir als treballs de normalització a requeriment 
 del Servei de Normalització Bibliogràfica.
 e)  Execució  i  gestió  de les funcions d'inventari, 
 preservació i difusió del patrimoni bibliogràfic en l'àmbit 
 territorial, d'acord amb els criteris establerts per la 
 Direcció.
 f) Proposar els programes de difusió i de publicacions de 
 la unitat.
 g) Elaborar els informes de gestió i les estadístiques de 
 les unitats.
 h) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
 3. Els  directors de les unitats de la Biblioteca de 
 Catalunya són càrrecs de lliure designació i tenen nivell 
 orgànic de cap de servei.
                               
 Article 25                          
 Unitat Bibliogràfica                     
 1. La Unitat Bibliogràfica, amb nivell orgànic de servei, 
 té com a funcions específiques les de la concreció de les 
 funcions genèriques en el fons i les col·leccions de la 
 Unitat: llibre imprès antic i modern, manuscrits i música 
 impresa,  i  aquelles  altres  funcions que li siguin 
 encomanades pel seu superior jeràrquic.
 2. Depenen  de  la  Unitat Bibliogràfica la Secció de 
 Col·leccions Generals, la Secció de Reserva Impresa, la 
 Secció de Manuscrits i la Secció de Música.
                               
 Article 26                          
 Seccions de la Unitat Bibliogràfica             
 La Secció de Col·leccions Generals, la Secció de Reserva 
 Impresa, la Secció de Manuscrits i la Secció de Música 
 tenen com a funcions específiques dins els seus àmbits 
 respectius:                         
 a) Proposar l'adquisició del fons i de les obres de 
 referència.
 b) Organitzar i executar la gestió i la catalogació dels 
 documents específics de cada secció.
 c) Proposar la realització de publicacions dins l'àmbit de 
 la secció.
 d) Participar en l'elaboració de la bibliografia nacional.
 e) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
                               
 Article 27                          
 Hemeroteca                          
 1. L'Hemeroteca, amb nivell orgànic de servei, té com a 
 funcions específiques les de la concreció de les funcions 
 genèriques en els fons i les col·leccions hemerogràfics i 
 de publicacions seriades, i aquelles altres funcions que li 
 siguin encomanades pel seu superior jeràrquic.
 2. Depenen de l'Hemeroteca, la Secció de Col·lecció de 
 Premsa  Catalana,  la  Secció de Col·lecció de Premsa 
 Internacional, la Secció de Col·lecció de Recerca i de 
 Revistes Especialitzades, i la Secció de Col·lecció de 
 Reserva.
                               
 Article 28                          
 Seccions de l'Hemeroteca                   
 La Secció de Col·lecció de Premsa Catalana, la Secció de 
 Col·lecció de Premsa Internacional, la Secció de Col·lecció 
 de Recerca i de Revistes Especialitzades, i la Secció de 
 Col·lecció de Reserva tenen com a funcions específiques 
 dins els seus àmbits respectius:               
 a) Proposar l'adquisició del fons i de les obres de 
 referència.
 b) Organitzar i executar la gestió i la catalogació dels 
 documents específics de cada secció.
 c) Proposar la realització de publicacions dins l'àmbit de 
 la secció.
 d) Participar en l'elaboració de la bibliografia nacional.
 e) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
                               
 Article 29                          
 Unitat Gràfica                        
 1. La Unitat Gràfica, amb nivell orgànic de servei, té com 
 a funcions específiques les de la concreció de les funcions 
 genèriques en els fons i col·leccions gràfiques, i aquelles 
 altres funcions que li siguin encomanades pel seu superior 
 jeràrquic.
 2. Depenen de la Unitat Gràfica, la Secció de Gravats, la 
 Secció de Cartoteca i la Secció de Material Menor, amb 
 nivell orgànic de secció.
                               
 Article 30                          
 Seccions de la Unitat Gràfica                
 La Secció de Gravats, la Secció de Cartoteca i la Secció de 
 Material Menor tenen com a funcions específiques dins els 
 seus àmbits respectius:                   
 a) Proposar l'adquisició del fons i de les obres de 
 referència.
 b) Organitzar i executar la gestió i la catalogació dels 
 documents específics de cada secció.
 c) Proposar la realització de publicacions dins l'àmbit de 
 la secció.
 d) Participar en l'elaboració de la bibliografia nacional.
 e) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
                               
 Article 31                          
 Fonoteca                           
 1. La Fonoteca, amb nivell orgànic de servei, té com a 
 funcions específiques les de concreció de les funcions 
 genèriques en els fons i col·leccions d'enregistraments 
 visuals i sonors, i aquelles altres funcions que li siguin 
 encomanades pel seu superior jeràrquic.
 2. Depenen de la Fonoteca, la Secció d'Enregistraments 
 Antics i la Secció d'Enregistraments Moderns, amb nivell 
 orgànic de secció.
                               
 Article 32                          
 Seccions de la Fonoteca                   
 La  Secció  d'Enregistraments  Antics  i  la  Secció 
 Enregistraments Moderns tenen com a funcions específiques 
 dins els seus àmbits respectius:               
 a) Proposar l'adquisició del fons i de les obres de 
 referència.
 b) Organitzar i executar la gestió i la catalogació dels 
 documents específics de cada secció.
 c) Proposar la realització de publicacions dins l'àmbit de 
 la secció.
 d) Participar en l'elaboració de la bibliografia nacional.
 e) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
                               
 Article 33                          
 Àrea de Difusió                       
 L'Àrea de Difusió de la Biblioteca de Catalunya, amb nivell 
 orgànic de secció, té com a funcions:            
 a) Portar a terme la difusió de la Biblioteca de Catalunya, 
 en tot el seu abast, d'acord amb els criteris de la 
 Direcció, per mitjà dels programes de difusió sectorials o 
 generals que s'estableixin.
 b) Dissenyar, coordinar, gestionar i executar la política 
 d'exposicions  pròpies  o  en col·laboració amb altres 
 entitats i organismes, en tot l'àmbit de la Biblioteca de 
 Catalunya.
 c) Normalitzar i coordinar les edicions i publicacions de 
 la Biblioteca de Catalunya i executar-les per mitjà dels 
 procediments que s'estableixin.
 d) Gestionar i controlar el fons de publicacions pròpies de 
 la Biblioteca de Catalunya, participant en els programes 
 d'intercanvi, d'acord amb els criteris del director de la 
 Biblioteca de Catalunya i dels directors de les unitats.
 e) Portar a terme les tasques de relacions públiques en 
 general i amb els mitjans de comunicació en particular, 
 d'acord amb els criteris de la Direcció.
 f) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel 
 seu superior jeràrquic.
                               
 Article 34                          
 Arxiu Maragall                        
 L'Arxiu Maragall, amb nivell orgànic de secció, té com a 
 funcions, com a centre especialitzat dependent, donar accés 
 immediat o remot als seus fons i col·leccions en suport 
 original o substitutori; informar del seu contingut i 
 vetllar pel seu increment i pel seu correcte processament i 
 conservació, i aquelles altres funcions que li siguin 
 encomanades pel seu superior jeràrquic.
                               
 Article 35                          
 Biblioteca Bergnes de les Casas               
 La Biblioteca Bergnes de les Casas, amb nivell orgànic de 
 secció, té com a funcions, com a centre especialitzat 
 dependent, donar accés immediat o remot als seus fons i 
 col·leccions en suport original o substitutori; informar 
 del seu contingut i vetllar pel seu increment i pel seu 
 correcte processament i conservació, i aquelles altres 
 funcions  que  li siguin encomanades pel seu superior 
 jeràrquic.
                               
 Barcelona, 25 d'octubre de 1995               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Joan Guitart i Agell                     
 Conseller de Cultura                     
                               
 (95.298.026)                         
                               
Amunt