Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 12/06/1996

 • Número del document 205/1996

 • Número de control 96164071

 • Organisme emissor Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 2218

 • Data 14/06/1996

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 5878

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 205/1996, de 12 de juny, d'estructuració del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.


                               
 Mitjançant el Decret 184/1996, de 7 de juny, de supressió, 
 creació, reorganització de departaments de l'Administració 
 de la Generalitat de Catalunya, es crea el Departament 
 d'Indústria, Comerç i Turisme.
                               
 En el Departament esmentat s'integren les competències que 
 tenien atribuïdes els departaments d'Indústria i Energia i 
 de Comerç, Consum i Turisme.
                               
 Es  tracta ara de procedir a l'estructuració del nou 
 Departament en el seu conjunt, amb la finalitat d'ordenar 
 adequadament l'atribució de les competències de què disposa 
 entre els seus diversos òrgans de responsabilitat, per tal 
 de que les tasques de govern i d'administració que ha de 
 desenvolupar  es  prestin davant els ciutadans en les 
 condicions més idònies d'eficàcia.
                               
 Per tant, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i 
 Turisme i d'acord amb el Consell de Govern,         
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 El Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, sota la 
 direcció del conseller titular, s'estructura en els òrgans 
 següents:                          
 a) Secretaria General.
 b) Direcció General d'Indústria.
 c) Direcció General d'Energia.
 d) Direcció General de Consum i Seguretat Industrial.
 e) Direcció General de Comerç.
 f) Direcció General de Turisme.
                               
 Article 2                          
 Són entitats adscrites al Departament, d'acord amb les lleis 
 de creació, les següents:                  
 Laboratori General d'Assaigs i Investigacions.
 Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial.
 Institut Català d'Energia.
 Institut d'Investigació aplicada de l'Automòbil.
 Institut Català de Consum.
                               
 Article 3                          
 Secretaria General                      
 Correspon al secretari general l'exercici de les funcions a 
 què fa referència l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de 
 desembre, i aquelles que li siguin encomanades per ordre o 
 delegació del titular del Departament.
                               
 Article 4                          
 La Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:  
 Subdirecció General Tècnica.
 Delegació Territorial de Girona.
 Delegació Territorial de Lleida.
 Delegació Territorial de Tarragona.
 Subdirecció General d'Assessoria Jurídica.
 Subdirecció General de Gestió Econòmica i Administrativa.
                               
 Article 5                          
 Corresponen a la Subdirecció General Tècnica l'estudi, 
 l'informe i l'elaboració de propostes en relació amb els 
 programes i els objectius del Departament, amb la mesura, la 
 valoració i, si s'escau, la correcció d'activitats conforme 
 els criteris i els objectius fixats, amb els procediments 
 administratius, amb la informatització i les polítiques de 
 telecomunicació. Li corresponen també les funcions de suport 
 directe al secretari general i al conseller en aquelles 
 matèries competència del Departament.
                               
 Article 6                          
 La Comissió de Preus de Catalunya, adscrita a la Secretaria 
 General, exerceix les funcions que li atribueix el Decret 
 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels 
 preus autoritzats i comunicats.
                               
 Article 7                          
 Correspon a les delegacions territorials de Girona, Lleida i 
 Tarragona, que actuen sota la direcció i el control de les 
 direccions generals en les matèries que siguin competència 
 d'aquestes, les funcions següents:              
 a) El coneixement, l'estudi i la gestió i, si escau, la 
 resolució dels expedients referents a indústria, energia i 
 legislació de consum i seguretat; comerç i turisme, d'acord 
 amb les normes en vigor.
 b) La inspecció d'instal·lacions industrials, comercials i 
 turístiques de tota mena i la corresponent al compliment de 
 la legislació de consum i seguretat.
 c)  La  verificació, la comprovació i la contrastació 
 d'aparells de mesura i control.
 d) El subministrament al Departament d'informació, tant 
 d'índole tècnica com econòmica.
 e) La proposició als respectius centres directius del 
 Departament de les mesures que considerin més idònies pel 
 que fa a les matèries pròpies del Departament.
 f) La gestió del registre industrial i de la resta de 
 registres  del  Departament,  dins del respectiu àmbit 
 territorial.
 g) El control tècnic i administratiu de les actuacions de 
 les entitats d'inspecció i control reglamentari, i de les 
 entitats concessionàries del servei d'inspecció tècnica de 
 vehicles automòbils, que de part de les direccions generals 
 en les matèries que siguin de la seva competència, els sigui 
 encomanat.
 Queden  exceptuades  aquelles  funcions que, de manera 
 expressa, estiguin conferides als serveis centrals del 
 Departament.
                               
 Article 8                          
 Al capdavant de cada delegació territorial hi ha un delegat, 
 que té les competències següents:              
 a) Exercir la representació del Departament davant totes les 
 autoritats i organismes del seu àmbit territorial.
 b)  Dirigir  i  impulsar,  coordinar  i supervisar el 
 funcionament de les delegacions territorials.
 c) Adoptar les mesures necessàries per tal d'assegurar el 
 compliment, dins l'àmbit territorial, de les directrius, el 
 programa o les normes establertes pel Departament.
 d) Acordar les iniciacions de procediment que, d'ofici, 
 correspongui a les delegacions.
 e) Resoldre tots els procediments propis de la competència 
 de les delegacions o proposar la seva resolució quan sigui 
 atribuïda als òrgans centrals del Departament.
 f) Dins de la seva competència, actuar com a òrgan de 
 comunicació amb les administracions públiques.
 g) Exercir com a cap de personal de la delegació respectiva, 
 donar possessió i cessament als funcionaris i adscriure'ls 
 als  diferents  llocs de treball quan la provisió no 
 correspongui o no hagi estat realitzada per una autoritat 
 superior; imposar sancions disciplinàries que siguin de la 
 seva competència i, si s'escau, iniciar o proposar la 
 iniciació d'expedients disciplinaris.
 h) Assignar temporalment als funcionaris feines compartides 
 de diferents seccions, en el cas que hi hagi vacants o per 
 necessitats del servei.
 Sempre  que  el  conseller no disposi altra cosa, la 
 substitució dels delegats territorials, en cas de vacant, 
 absència o malaltia, correspondrà al cap de secció més 
 antic.
                               
 Article 9                          
 Correspon a la Subdirecció General de l'Assessoria Jurídica 
 les funcions següents:                    
 a) Donar suport jurídic als òrgans del Departament i 
 entitats que en depenen i resoldre les consultes que li 
 siguin formulades.
 b) Fer la tramitació, l'elaboració i l'estudi de les 
 disposicions i els actes que afectin l'àmbit d'actuació del 
 Departament.
 c) Fer el seguiment i el recull de la normativa en les 
 matèries pròpies del Departament.
 d) La redacció d'informes i l'elaboració de propostes de 
 resolució dels recursos administratius, la resolució dels 
 quals correspongui al Govern, al conseller o al secretari 
 general,  així com les reclamacions prèvies a la via 
 judicial.
 e) Dur a terme les relacions de coordinació amb el Gabinet 
 Jurídic Central.
 f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui 
 encomanada.
                               
 Article 10                          
 Correspon a la Subdirecció General de Gestió Econòmica i 
 Administrativa les funcions següents:            
 a) Coordinar i supervisar la gestió del règim econòmic del 
 Departament.
 b)  Organitzar,  coordinar  i  supervisar  la  gestió 
 administrativa del patrimoni del Departament.
 c)  Organitzar,  coordinar  i  supervisar  la  gestió 
 economicoadministrativa de la contractació del Departament.
 d) Organitzar i supervisar els procediments de registre, 
 arxiu, biblioteca i règim interior del Departament.
 e) Coordinar-se amb les unitats administratives de dins i 
 fora  del  Departament,  en  les matèries de la seva 
 competència.
 f) Coordinar, assessorar i supervisar la gestió de personal. 
                               
 Article 11                          
 Direcció General d'Indústria                 
 Correspon a la Direcció General d'Indústria donar suport al 
 Departament  en  actuacions singulars que per la seva 
 especificitat li siguin encomanades pel conseller. També li 
 correspondrà, quan s'escaigui, la resolució dels recursos 
 ordinaris  contra  acords  o  resolucions  d'òrgans 
 jeràrquicament inferiors.
                               
 Article 12                          
 Direcció General d'Energia                  
 Correspon a la Direcció General d'Energia el control de les 
 actuacions del Departament en matèria de règim energètic, 
 autoritzacions i concessions per a la producció i el 
 transport d'energia i per al subministrament d'energia i 
 aigua, pòlisses d'abonament, tarifes aplicables i també 
 l'endegament de mesures relacionades amb la racionalització 
 i  l'estalvi  energètic, el control de les activitats 
 radioactives, el règim miner, la seguretat minera i la 
 utilització  d'explosius. També  li  correspondrà,  quan 
 s'escaigui, la resolució dels recursos ordinaris contra 
 acords o resolucions d'òrgans jeràrquicament inferiors.
                               
 Article 13                          
 Direcció General de Consum i Seguretat Industrial      
 Correspon a la Direcció General de Consum i Seguretat 
 Industrial  ordenar, planificar, programar, coordinar i 
 dirigir els mecanismes per al control de l'aplicació de la 
 normativa  sobre disciplina del mercat i defensa dels 
 consumidors i usuaris i de seguretat industrial. També li 
 correspon la direcció i el seguiment de les Entitats 
 d'Inspecció i Control reglamentari i de la inspecció tècnica 
 de vehicles, i també la dels seus inspectors i interventors 
 en l'aplicació de les reglamentacions específiques. Així 
 mateix li correspon, quan s'escaigui, la resolució dels 
 recursos ordinaris contra acords o resolucions d'òrgans 
 jeràrquicament inferiors                   
 Queda adscrita a la Direcció General de Consum i Seguretat 
 Industrial la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
                               
 Article 14                          
 Direcció General de Comerç                  
 Correspon  a  la  Direcció General de Comerç ordenar, 
 planificar, programar, coordinar i dirigir els mecanismes 
 per  al control de l'aplicació de la normativa sobre 
 ordenació del comerç, dels equipaments comercials i dels 
 serveis en general, llevat d'aquells que estiguin sotmesos a 
 una normativa sectorial específica; control del compliment 
 de la normativa en matèria d'activitats firals i exercici de 
 la tutela administrativa de les cambres oficials de Comerç, 
 Indústria i Navegació; atorgar les autoritzacions per a 
 l'exercici d'activitats comercials que siguin de competència 
 autonòmica. També  li  correspon,  quan  s'escaigui, la 
 resolució  dels  recursos  ordinaris  contra  acords o 
 resolucions d'òrgans jeràrquicament inferiors.
                               
 Article 15                          
 Direcció General de Turisme                 
 Correspon a la Direcció General de Turisme planificar, 
 programar, coordinar i dirigir els mecanismes per al control 
 de l'aplicació de la normativa sobre ordenació del turisme; 
 atorgar les autoritzacions per a l'exercici de l'activitat 
 turística i coordinar les actuacions d'informació de les 
 oficines de turisme adscrites a la Xarxa d'Oficines de 
 Turisme de Catalunya. També li correspon, quan s'escaigui, 
 la  resolució dels recursos ordinaris contra acords i 
 resolucions d'òrgans jeràrquicament inferiors.
 Queden adscrits a la Direcció General de Turisme l'Agència 
 de  Tecnologia  Turística  i  el  Servei d'Informació, 
 Documentació i Publicacions.
                               
 Disposicions transitòries                  
                               
 -1  Mentre no es procedeixi al desplegament de l'estructura 
 del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, els òrgans, 
 unitats  administratives  i  llocs  de treball de les 
 secretaries generals suprimides pel Decret 184/1996, de 7 de 
 juny, i dels centres directius a què es refereix l'article 3 
 del Decret esmentat subsistiran amb la seva denominació i 
 funcions.
                               
 -2  Els òrgans, unitats administratives i llocs de treball 
 dels departaments afectats per la disposició anterior que no 
 s'esmenten expressament, continuaran subsistents fins que no 
 es produeixi el desplegament de l'estructura del Departament 
 d'Indústria, Comerç i Turisme.
                               
 -3  Sens perjudici del que es preveu en els dos apartats 
 anteriors, els òrgans, unitats administratives i llocs de 
 treballs dependents de les direccions generals que resulten 
 suprimides d'acord amb el que s'estableix a la disposició 
 final 1 d'aquest Decret passen a dependre de les noves 
 direccions generals que es creen a l'article 1 en el si del 
 Departament d'Indústria, Comerç i Turisme en els termes 
 següents:                          
 a) Els dependents de la Direcció General d'Indústria passen 
 a dependre de la Direcció General d'Indústria.
 b) Els dependents de la Direcció General d'Energia passen a 
 dependre de la Direcció General d'Energia.
 c) Els dependents de les direccions generals de Consum i 
 Disciplina del Mercat i de Seguretat Industrial passen a 
 dependre de la direcció General de Consum i de Seguretat 
 Industrial.
 d) Els dependents de les direccions generals de Comerç 
 Interior i Serveis i de Promoció Comercial passen a dependre 
 de la Direcció General de Comerç.
 e) Els dependents de la Direcció General de Turisme passen a 
 dependre de la Direcció General de Turisme.
 f) L'estructura dependent dels serveis territorials dels 
 suprimits departaments d'Indústria i Energia i de Comerç, 
 Consum i Turisme a Girona, Lleida i Tarragona passa a 
 dependre de les delegacions territorials del Departament 
 d'Indústria, Comerç i Turisme.
                               
 -4  No obstant el que estableix l'apartat b) de la 
 disposició final 1, es manté el Servei Territorial a 
 Barcelona i el delegat continuarà en l'exercici de les seves 
 funcions  fins  al  desplegament  de  l'estructura del 
 Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 -1 Es suprimeixen els òrgans següents:           
 a)  De la Secretaria General del suprimit Departament 
 d'Indústria i Energia, les delegacions territorials de 
 Girona, Lleida i Tarragona.
 b) De la Secretaria General del suprimit Departament de 
 Comerç, Consum i Turisme, els serveis territorials de 
 Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
 c)  Les direccions generals d'Indústria, d'Energia, de 
 Seguretat Industrial i de Promoció Comercial del suprimit 
 Departament d'Indústria i Energia.
 d) Les direccions generals de Consum i Disciplina del 
 Mercat, de Comerç Interior i Serveis i de Turisme del 
 suprimit Departament de Comerç, Consum i Turisme.
                               
 -2  Es faculta el conseller d'Indústria, Comerç i Turisme 
 per dictar les normes necessàries per al desplegament, 
 l'eficàcia i l'execució del present Decret.
                               
 -3  El present Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al DOGC.
                               
 Barcelona, 12 de juny de 1996                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Antoni Subirà i Claus                    
 Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme           
                               
 (96.164.071)                         
                               
Amunt