Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 08/02/1994

 • Número del document 053/1994

 • Número de control 94026025

 • Organisme emissor Departament de Comerç, Consum i Turisme

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 1876

 • Data 23/03/1994

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 2051

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis complementaris en establiments d'allotjament turístic.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
   La Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 9.12 
 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, té competències 
 exclusives en matèria turística, i basant-se en això ha 
 regulat  les  diverses  modalitats   d'establiments 
 d'allotjament turístic amb la finalitat d'adequar-los a les 
 condicions socials adequades.
                               
   Tanmateix,  l'activitat  pròpia  dels  establiments 
 d'allotjament turístic en l'àmbit del sector requereix la 
 inserció  normativa  d'unes  regles complementàries de 
 naturalesa bifront orientades, d'una banda, a l'ordenació 
 d'aquesta important activitat, i de l'altra, a la protecció 
 dels interessos dels consumidors i usuaris.
                               
   Per aquest motiu, el present Decret estableix una sèrie 
 de  preceptes  administratius  que  recullen  aspectes 
 essencials de l'activitat dels establiments d'allotjament 
 turístic, com són el règim de preus i reserves, la 
 publicitat i els requisits en la prestació de determinats 
 serveis complementaris.
                               
   En virtut del que s'ha exposat i de conformitat amb el 
 que estableix la Llei 13/1989, de 14  de  desembre, 
 d'organització,  procediment  i  règim  jurídic  de 
 l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta 
 del conseller de Comerç, Consum i Turisme, i d'acord amb el 
 Govern,                           
                               
 Decreto:                          
                               
 TÍTOL 1                           
 Disposicions  comunes  dels  establiments d'allotjament 
 turístic                          
                               
 Capítol 1                          
 Preus dels establiments d'allotjament turístic       
                               
 Article 1                          
 Publicitat dels preus                    
  1.1 Els preus de tots els serveis que facilitin els 
 establiments d'allotjament turístic han de gaudir de la 
 màxima publicitat en els llocs on es prestin. En tot cas, 
 s'han d'exposar, almenys en català, a la recepció de 
 l'establiment de manera visible i permetent a l'usuari la 
 seva lectura de forma clara, figurant de forma independent 
 el preu de cadascuna de les unitats d'allotjament i 
 cadascun dels serveis oferts.
  1.2 A fi de donar publicitat dels preus esmentats al punt 
 anterior, anualment, el Departament de Comerç, Consum i 
 Turisme publicarà una guia amb els preus de les unitats 
 d'allotjament i serveis complementaris corresponents a 
 l'any natural.  Els  titulars  de  l'explotació  dels 
 establiments han de comunicar als serveis territorials 
 corresponents del Departament si els preus que aplicaran 
 són orientadors o bé màxims fins la publicació de la guia 
 següent. A la guia es farà constar qualsevol de les 
 alternatives escollides.
   En cap cas, els establiments no poden cobrar als seus 
 clients preus superiors als que tinguin exposats al públic, 
 tenint en compte que si hi ha qualsevol contradicció en la 
 seva publicitat, d'acord amb el que estableix l'article 
 1.1, s'aplicarà el preu inferior.
                               
 Article 2                          
 Aplicació de preus                     
  Els preus tenen la consideració de globals. En tot cas, 
 cal indicar únicament si l'IVA hi és inclòs o es cobrarà a 
 part.
                               
 Article 3                          
 Notificació dels preus                   
  3.1 S'ha d'informar el client, abans de la seva admissió, 
 dels preus que corresponen als serveis que ha sol·licitat 
 inicialment,  mitjançant  el lliurament d'un full, on 
 constarà, almenys en català:                
   a) Nom, grup i categoria de l'establiment.
   b) Número o identificació de la unitat d'allotjament.
   c) Preu de la unitat d'allotjament.
   d) Data d'entrada i de sortida.
  3.2 Aquest full, signat pel client, tindrà valor de prova 
 a efectes administratius, i  la seva còpia s'haurà de 
 conservar  a  l'establiment  d'allotjament  turístic a 
 disposició dels inspectors del Departament de Comerç, 
 Consum i Turisme durant el termini de sis mesos.
  3.3  No és necessari lliurar el full a què fa referència 
 el present article quan el client hagi contractat la unitat 
 d'allotjament per mitjà d'una agència de viatges o empresa, 
 amb confirmació escrita.
                               
 Article 4                          
 Manteniment del preu                    
 Quan un client contracti una unitat d'allotjament turístic 
 per a una estada de mes d'un dia de duració, l'establiment 
 podrà cobrar, com a màxim, el preu que figuri en el full de 
 notificació a què fa referència l'article anterior, encara 
 que durant l'estada esmentada fossin augmentats els preus 
 dels serveis o de la unitat d'allotjament que n'ocupi.
                               
 Capítol 2                          
 Publicitat dels establiments d'allotjament turístic     
                               
 Article 5                          
 Publicitat                         
  5.1  A la publicitat i documentació dels establiments 
 d'allotjament turístic s'han d'indicar el nom, el grup, si 
 s'escau, i la categoria de l'establiment, d'acord amb la 
 classificació atorgada per l'organisme competent.
  5.2 La publicitat per qualsevol mitjà de comunicació que 
 efectuïn  els establiments d'allotjament turístic dels 
 serveis i preus que ofereixen, de la seva ubicació i 
 d'altres característiques s'han d'ajustar a la realitat i 
 no poden induir a error o confusió.
                               
 Capítol 3                          
 Reserves                          
                               
 Article 6                          
 Contestació a les peticions de reserva           
   Els establiments d'allotjament turístic hauran  de 
 contestar, de manera que en quedi constància, en el termini 
 màxim de deu dies, les peticions de reserves efectuades 
 pels clients. Si la contesta no es produís en el termini 
 esmentat s'entendrà que la reserva no ha estat acceptada.
                               
 Article 7                          
 Reserves d'unitats d'allotjament concretes         
   Quan els clients hagin obtingut confirmació de reserva 
 d'unitats d'allotjament determinades, amb l'especificació 
 del número o ubicació, els titulars dels establiments han 
 de posar-les a disposició d'aquests en la data convinguda. 
 Si la reserva fos per unitats d'allotjament indeterminades, 
 s'haurà de posar a disposició dels clients aquelles que 
 reuneixen les característiques pactades.
                               
 Article 8                          
 Manteniment del preu pactat                 
  Quan el client tingui confirmada la reserva d'acord amb el 
 que estableixen els articles anteriors, la titularitat de 
 l'establiment d'allotjament turístic ha de respectar el 
 preu acordat, sense que en cap cas es pugui incrementar.
                               
 Capítol 4                          
 Facturació                         
                               
 Article 9                          
 Abonament de les factures                  
  9.1 Els clients tenen l'obligació d'abonar els preus dels 
 serveis prestats en el mateix establiment i en el moment de 
 ser presentada per al cobrament la factura corresponent.
  9.2  En el supòsit que hagi finalitzat el període 
 d'allotjament pactat o que la factura no sigui abonada, el 
 titular de l'establiment podrà disposar de la unitat 
 d'allotjament. En aquest cas, si en aquesta es trobessin 
 les pertinences del client, es retiraran de la unitat, una 
 vegada fet inventari i signat per dos testimonis.
                               
 Article 10                         
 Requisits de les factures                  
   La factura haurà de contenir, almenys en català, de 
 manera clara i especificada, ja sigui nominalment o en 
 clau, desglossats per dies i conceptes, els diversos 
 serveis prestats per l'establiment d'allotjament turístic.
                               
 Article 11                         
 Dades de les factures                    
   En les factures que expedeixin els establiments a tots 
 els seus clients, hi haurà de constar, com a mínim, 
 juntament amb el nom del client, la identificació de 
 l'habitació utilitzada, el nombre de persones allotjades i 
 la data d'entrada i de sortida d'aquestes.
                               
 Capítol 5                          
 Servei telefònic                      
                               
 Article 12                         
 Trucades telefòniques                    
  12.1 El personal encarregat del servei telefònic haurà de 
 posar en coneixement dels clients, al més aviat possible, 
 els missatges, les trucades o els encàrrecs que rebin.
  12.2  El responsable de l'allotjament turístic, a petició 
 del client, ha de lliurar un document que justifiqui la 
 data, l'hora i la destinació de la trucada telefònica, la 
 durada i l'import. En tot cas, el client ha de tenir 
 coneixement de la possibilitat de sol·licitar el document 
 de justificació, esmentat.
                               
 Capítol 6                          
 Altres serveis                       
                               
 Article 13                         
 Estat general de les instal·lacions             
  13.1 El mobiliari, les instal·lacions i altres elements 
 de  l'establiment d'allotjament turístic així com els 
 serveis en general, inclosos els menjars, si s'escau, 
 hauran  de mantenir-se en tot moment d'acord amb la 
 categoria que tinguin atorgada.
  13.2  Els establiments han de tenir cura del perfecte 
 estat de conservació i neteja de  totes  les  seves 
 dependències i instal·lacions i dels serveis que ofereixin. 
  13.3  L'incompliment del que s'estableix als dos apartats 
 anteriors pot donar lloc, amb la incoació prèvia d'un 
 expedient administratiu, a la revisió de la categoria 
 atorgada per l'òrgan competent, sens perjudici de les 
 responsabilitats administratives que puguin ser imputades.
                               
 Article 14                         
 Zones destinades als no fumadors              
  14.1  Quan així ho permeti la normativa vigent, en les 
 zones i els salons d'ús comú es reservarà la part més 
 pròxima a les finestres per a la ubicació dels usuaris no 
 fumadors.
  14.2 Amb aquesta finalitat s'assenyalaran degudament les 
 zones reservades per als no fumadors.
                               
 Article 15                         
 Fulls de reclamació                     
   D'acord amb el que estableix el Decret 171/1991, de 16 
 de juliol, els establiments d'allotjament turístic han de 
 disposar de fulls de reclamació a disposició dels clients i 
 ho han d'anunciar de manera visible a la recepció.
                               
 TÍTOL 2                           
 Establiments hotelers                    
                               
 Capítol 1                          
 Preus                            
                               
 Article 16                         
 Preus de les habitacions                  
  16.1  El preu de les habitacions es compta per dies o 
 jornades, d'acord amb el nombre de pernoctacions.
  16.2 La jornada acabarà a les dotze hores. En cap cas 
 podrà exigir-se al client l'abandonament de l'habitació 
 abans d'aquesta hora, excepte pacte contrari entre aquest i 
 l'establiment hoteler.
  16.3  El client que no abandoni a l'hora esmentada 
 l'habitació que ocupa, s'entendrà que allarga la seva 
 estada un dia més.
  16.4 El gaudi de l'allotjament i d'altres serveis durarà 
 el termini convingut entre l'establiment i el client o el 
 seu representant. Aquest  termini  haurà  de  constar 
 expressament en la notificació que, d'acord amb l'article 4 
 d'aquest Decret, s'ha de lliurar al client en el moment de 
 la seva admissió. Qualsevol ampliació o reducció del 
 termini prèviament pactat, està supeditat al mutu acord 
 entre l'establiment hoteler i el client.
                               
 Article 17                         
 Preus dels serveis comuns                  
  17.1  Els establiments hotelers no poden cobrar cap 
 quantitat als seus clients per la utilització dels serveis 
 comuns complementaris de què disposin aquests.
  17.2  Tenen la consideració de serveis comuns als efectes 
 del que s'estableix al paràgraf anterior:          
  a) Les piscines.
  b) Les hamaques, veles, cadires i mobiliari propi de les 
 piscines, platges, jardins i parcs particulars.
  c) Els aparcaments exteriors de vehicles.
  d) Les televisions.
  e) El servei de caixes fortes, quan aquest hagi de ser 
 ofert de manera obligatòria pels establiments hotelers.
                               
 Capítol 2                          
 Reserves                          
                               
 Article 18                         
 Paga i senyal per part de clients individuals        
  18.1 Els titulars dels establiments hotelers poden exigir 
 als clients que efectuïn una reserva, un avançament de part 
 del preu que s'entendrà a compte de l'import resultant dels 
 serveis prestats.
  18.2 L'avançament del preu a què fa esment el paràgraf 
 anterior serà, com a màxim i per cada unitat d'allotjament, 
 el que es detalla a continuació:              
   a) Quan la reserva es faci per a una ocupació no 
 superior a set dies, l'import corresponent serà del 25% del 
 preu total d'estada.
   b) Quan la reserva s'efectuï per a més dies, es pot 
 sol·licitar el 50% del preu total d'estada.
  18.3  L'anul·lació de la reserva dintre dels quinze dies 
 anteriors a la data d'ocupació de l'habitació podrà donar 
 lloc a la pèrdua de la quantitat lliurada a compte, que 
 quedarà a disposició de l'establiment hoteler. En cas 
 contrari, aquesta quantitat s'ha de retornar al client.
                               
 Article 19                         
 Paga i senyal per a grups                  
   Quan la reserva s'efectuï per a grups o contingents 
 turístics, l'avançament del preu serà el que pactin les 
 parts interessades. En tot cas el pacte esmentat haurà 
 d'estipular les indemnitzacions a què, com a màxim, tindrà 
 dret l'establiment hoteler en el supòsit d'anul·lació de 
 reserves o en el supòsit de que el grup finalitzi la seva 
 estada abans del període acordat.
                               
 Article 20                         
 Contractació a través d'agències de viatge         
   Quan la reserva l'efectuï un client o un grup o 
 contingent turístic per mitjà d'una agència de viatges, 
 s'aplicarà el que s'estableix en l'article anterior pel que 
 fa als pactes que facin sobre les reserves, paga i senyal i 
 indemnitzacions  l'agència  de viatges i l'establiment 
 hoteler.
                               
 Article 21                         
 Rescabalament per renúncia de l'estada.
   Quan el client d'un establiment hoteler  abandoni 
 l'habitació abans de la data fins la qual la tenia 
 reservada, el titular de l'establiment hoteler  podrà 
 demanar, com a màxim, l'equivalent al 40% del preu total 
 dels serveis que restin per utilitzar.
                               
 Article 22                         
 Manteniment de la reserva                  
  22.1 Quan l'establiment hoteler hagi confirmat la reserva 
 sense l'exigència de cap paga i senyal, estarà obligat a 
 mantenir-la fins a les 20 hores del dia assenyalat, excepte 
 pacte contrari.
  22.2  Si  el  client ha abonat la paga i senyal, 
 l'establiment hoteler resta obligat a mantenir la reserva 
 efectuada sense cap límit horari pel nombre de dies que 
 cobreixi aquesta, d'acord amb els límits establerts en 
 l'article 18.2 del present Decret.
  22.3  Quan la reserva hotelera efectuada per grups o 
 contingents turístics hagi estat abonada en la  seva 
 totalitat, d'acord amb les condicions a què fa referència 
 l'article 19 del present Decret, l'establiment hoteler 
 restarà obligat a mantenir-la vigent sense cap límit 
 horari. En cas contrari aquesta es mantindrà fins a les 20 
 hores del dia previst d'arribada.
  22.4  Quan la reserva hotelera s'efectuï per mitjà d'una 
 agència de viatges i l'hoteler hagi confirmat la reserva, 
 l'establiment hoteler resta obligat a mantenir-la vigent 
 sense cap límit horari.
                               
 Capítol 3                          
 Habitacions                         
                               
 Article 23                         
 Ocupació d'habitacions individuals             
  En  el supòsit que l'establiment hoteler no disposi 
 d'habitacions individuals  per  als  clients  que  ho 
 sol·licitin, no podrà percebre d'aquests una quantitat 
 superior al 80 per cent del preu de l'habitació que ocupin. 
                               
 Article 24                         
 Llits supletoris                      
  24.1 Els establiments hotelers poden instal·lar llits 
 supletoris d'acord amb les condicions següents:       
  a) El nombre total de llits supletoris no podrà excedir 
 del 25% del nombre d'habitacions de l'establiment.
  b) La superfície de les habitacions on s'instal·lin ha 
 d'excedir en un 25% de la mínima exigida reglamentàriament, 
 d'acord amb la categoria que tingui atorgada l'establiment 
 hoteler.
  24.2  En tot cas, no és permesa la instal·lació de més de 
 dos llits supletoris a la mateixa habitació ni la seva 
 instal·lació en habitacions individuals.
  24.3  La instal·lació d'un o més llits supletoris, si 
 s'escau, només podrà efectuar-se a petició del client, la 
 qual cosa es farà constar al full de notificació dels preus 
 a què fa esment l'article 4 d'aquest Decret.
                               
 Article 25                         
 Preus dels llits supletoris                 
  25.1  D'acord amb l'article anterior, els preus que es 
 podran percebre per a la instal·lació de llits supletoris 
 no podrà ser superior al 40% del preu de l'habitació en què 
 s'instal·li.
  25.2  Si  la superfície de l'habitació permetés la 
 instal·lació d'un segon llit supletori, el seu preu no 
 podrà ser superior al 25% del preu assignat a l'habitació 
 en què s'instal·li.
                               
 Article 26                         
 Bressols                          
   Els establiments hotelers hauran de  disposar  de 
 bressols amb la finalitat que puguin pernoctar-hi els 
 menors de 2 anys. La seva instal·lació tindrà caràcter 
 gratuït.
                               
 Capítol 4                          
 Menjars                           
                               
 Article 27                         
 Horari dels menjadors                    
   La prestació del servei de menjador ha de tenir lloc 
 dins l'horari assenyalat per la direcció de l'establiment, 
 que en tot cas constarà d'un període mínim de dues hores 
 d'acceptació ininterrompuda de clients per a cadascun dels 
 àpats. Aquest període haurà de ser ampliat per evitar 
 aglomeracions, quan la capacitat del  menjador  sigui 
 desproporcionada  en  relació  amb  la  capacitat  de 
 l'establiment hoteler.
                               
 Article 28                         
 Preparació dels menjars                   
  La presentació, la composició i la qualitat dels menjars 
 han d'estar d'acord amb la categoria de l'establiment. En 
 tot cas, els preus de pa i de l'aigua estaran inclosos en 
 la pensió alimentària que ofereixi l'establiment hoteler.
                               
 TÍTOL 3                           
 Apartaments turístics, vil·les i bungalows         
                               
 Capítol 1                          
 Preus                            
                               
 Article 29                         
 Serveis mínims compresos                  
   D'acord amb el que estableix el Decret 193/1987, de 17 
 de juliol, en els preus dels apartaments, vil·les i 
 bungalows estan compresos els serveis mínims següents:   
   a) Subministrament d'aigua potable, calenta i freda.
   b) Subministrament d'energia elèctrica, energia per a 
 la cuina i, si s'escau, per  a  la  calefacció  de 
 l'allotjament.
   c) Recollida d'escombraries.
   d) Mobiliari, instal·lacions i equip, que s'hauran 
 d'adir amb la categoria de l'allotjament.
   e) Atenció a l'usuari durant la seva estada per a totes 
 les qüestions relacionades amb els serveis contractats o de 
 possible contractació.
                               
 Article 30                         
 Serveis comuns                       
   Els serveis comuns, si n'hi ha, es  consideraran 
 compresos en el preu de l'allotjament. Tindran aquesta 
 consideració els següents:                 
   a)  Piscines,  jardins, terrasses comunes amb les 
 instal·lacions i mobiliari de què disposin.
   b) Aparcaments a l'aire lliure sense vigilància ni 
 reserva de plaça.
                               
 Capítol 2                          
 Reserves                          
                               
 Article 31                         
 Paga i senyal                        
  31.1  Els titulars o les empreses dedicades al lloguer 
 d'apartaments turístics, vil·les o bungalows poden cobrar 
 als clients, com a màxim, en concepte de paga i senyal les 
 quantitats següents:                    
   a) El 40% del preu total, quan la reserva es realitzi 
 per un termini inferior a un mes.
   b) El 25% del preu total quan la reserva s'efectuï per 
 un mes.
   c) El 15% quan la reserva es realitzi per un termini 
 superior a un mes.
  31.2  Pel que fa a les ciutats de vacances, la paga i 
 senyal consisteix en el 15% de  l'import  total  de 
 l'hostalatge.
                               
 Article 32                         
 Rescabalament                        
   L'anul·lació de la reserva donarà lloc en els supòsits 
 que s'esmenten  en l'article anterior, a retenir, com a 
 màxim, les quantitats següents:               
   a) El 5% de la paga i senyal, quan l'anul·lació de la 
 reserva es faci amb més de trenta dies d'antel·lació a la 
 data fixada per ocupar l'apartament.
   b) El 50% de la paga i senyal, quan l'anul·lació 
 s'efectuï amb trenta o menys dies i més de set.
   c) El 100% de la paga i senyal, quan l'anul·lació 
 s'efectuï amb menys de set dies d'antel·lació.
                               
 Article 33                         
 Indemnitzacions per renúncia de l'estada          
   Quan el client d'un apartament turístic l'abandoni 
 abans de la data fins a la qual el tenia reservat, haurà 
 d'abonar pels dies que resten d'estada, com a màxim, les 
 quantitats que s'estableixen en l'article anterior, tenint 
 en compte els terminis que s'hi fixen.
                               
 Article 34                         
 Manteniment de la reserva                  
  34.1  Quan la reserva d'un apartament turístic hagi estat 
 confirmada sense l'exigència de cap paga i senyal, el 
 titular de l'explotació de l'apartament turístic està 
 obligat a mantenir-la fins a les vint hores del dia 
 assenyalat, excepte pacte contrari.
  34.2  Si el client ha abonat la paga i senyal, la reserva 
 s'ha de mantenir fins a dos dies desprès de la data 
 prevista d'ocupació, excepte que en aquest interval el 
 client confirmi la seva arribada i que aquesta es produeixi 
 abans  que  l'import  de  l'allotjament  pels  dies 
 transcorreguts excedeixi de l'import de la paga i senyal.
                               
 Article 35                         
 Gaudi de la unitat d'allotjament              
  35.1  El dret a l'ocupació de l'apartament, vil·la o 
 ciutat de vacances començarà, excepte pacte contrari, a les 
 sis de la tarda del primer dia del període contractat i 
 finalitzarà a les dotze del migdia del dia següent a aquell 
 en què finalitzi el termini pactat.
  35.2  Els allotjaments han d'estar a disposició dels 
 clients a partir del dia pactat per a la seva ocupació en 
 condicions de conservació, funcionament i neteja, de manera 
 que permeti la seva utilització immediata.
                               
 TÍTOL 4                           
 Càmpings i residències-cases de pagès            
                               
 Capítol 1                          
                               
 Article 36                         
 Preus i reserves                      
  36.1 El règim de preus i reserves pel que fa als càmpings 
 i a les residències-cases de pagès serà el que s'estableix 
 en el present Decret per als establiments hotelers.
  36.2 La jornada acabarà a les dotze hores. En cap cas 
 podrà exigir-se al client l'abandonament de la unitat 
 d'allotjament abans d'aquesta hora, excepte pacte contrari. 
  36.3 El client que no abandoni a l'hora esmentada la 
 unitat d'allotjament que ocupa, s'entendrà que allarga la 
 seva estada un dia més.
                               
 Article 37                         
 Manteniment de la reserva                  
  37.1  Quan els titulars dels establiments a què fa 
 referència el present títol hagin confirmat la reserva 
 sense l'exigència de cap paga i senyal, estan obligats a 
 mantenir-la fins a les vint hores del dia assenyalat per a 
 l'ocupació.
  37.2  Si el client ha abonat la paga i senyal, la reserva 
 es mantindrà sense cap límit horari pel nombre de dies que 
 cobreixi aquesta.
                               
 Capítol 2                          
 Serveis comuns                       
                               
 Article 38                         
 Preus dels serveis comuns                  
  38.1  Els càmpings i les residències-cases de pagès no 
 poden cobrar cap quantitat als seus clients per  la 
 utilització dels serveis comuns complementaris de què 
 disposin aquests.
  38.2 Tenen la consideració de serveis comuns, als efectes 
 del que s'estableix a l'apartat anterior:          
   a) Les piscines.
   b) Els jardins i zones d'esbarjo, així com el mobiliari 
 que l'integra.
   c) Aparcament a l'aire lliure sense vigilància ni 
 reserva de plaça en el cas de les residències-cases de 
 pagès.
                               
 TÍTOL 5                           
 Infraccions i sancions                   
                               
 Article 39                         
 Infraccions i sancions                   
   Les infraccions al que disposa aquest Decret donarà 
 lloc a la corresponent responsabilitat administrativa, que 
 serà sancionada de conformitat amb el que disposa la Llei 
 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de 
 defensa dels consumidors i usuaris.
                               
 Disposició final                      
  Es faculta el conseller de Comerç, Consum i Turisme per 
 dictar  les  normes  necessàries per al desplegament, 
 l'eficàcia i l'execució del present Decret.
                               
 Barcelona, 8 de febrer de 1994               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Lluís Alegre i Selga                    
 Conseller de Comerç, Consum i Turisme            
                               

Amunt