Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/10/2018

  • Número del document ENS/2290/2018

  • Número de control 18281048

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18281048-2018

Dades del DOGC
  • Número 7723

  • Data 10/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2290/2018, de 3 d'octubre, per la qual es modifiquen dues zones escolars rurals.


Els Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida, han rebut sengles sol·licituds de modificació de zones escolars rurals i han instruït els corresponents expedients en els que s'acredita que les peticions compleixen els requisits exigits reglamentàriament, d'acord amb la disposició addicional quinzena del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia del centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

Per això, a proposta del director general de Centres Públics,

 

Resolc:

 

—1 Modificar la ubicació de la seu, amb efectes de l'inici del curs escolar 2017-2018, la zona escolar rural que figura a l'annex 1.

 

—2 Modificar la composició, amb efectes de l'inici del curs escolar 2018-2019, la zona escolar rural que figura a l'annex 2.

 

—3 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres.

 

—4 Els Serveis Territorials d'Ensenyament prendran les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 3 d'octubre de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

 

 

Annex 1

Zona escolar rural que modifica la ubicació de la seva seu

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida

 

Comarca: Pla d'Urgell

Zona escolar rural: Vent Serè, codi 25008091

Data d'efectes: Inici del curs escolar 2017-2018

Es modifica la ubicació de la seu de la zona escolar rural, la qual es trasllada a l'escola l'Estel, codi 25001266, c. del Calvari, s/n, de Castellnou de Seana

 

 

Annex 2

Zona escolar rural que modifica la seva composició

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida

 

Comarca: Segarra

Zona escolar rural: La Segarra, codi 25007773

Centres que la composen:

 

Escola de les Pallargues de Els Plans de Sió, codi 25003500

Escola Val d'Ondara, de Ribera d'Ondara, codi 25004085. Es la seu de la ZER

Escola de Sanaüja, de Sanaüja, codi 25004024

Escola Mare de Déu de la Mercè, de Sant Ramón, codi 25004073

 

Deixa de formar part de la ZER , l'escola Mare de Déu de la Mercè

Data d'efectes: Inici del curs escolar 2018-2019

Amunt