Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/10/2018

  • Número del document ENS/2288/2018

  • Número de control 18281046

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18281046-2018

Dades del DOGC
  • Número 7723

  • Data 10/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2288/2018, de 4 d'octubre, per la qual s'implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, ordenen entre d'altres, els ensenyaments de batxillerat, formació professional inicial, ensenyaments artístics, d'idiomes i ensenyaments esportius.

Diverses normes de rang reglamentari concreten aquests ensenyaments, els seus currículums i la seva avaluació.

Vistes les necessitats de places escolars del Servei d'Educació de Catalunya i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, es considera necessari estructurar l'oferta educativa pública per tal d'adequar-la a les necessitats i al millor aprofitament dels recursos.

Atès que en la instrucció efectuada s'acredita que els centres implicats reuneixen els requisits establerts per impartir aquests ensenyaments.

Atès que d'acord amb l'article 44.4 de la Llei 12/2009 d'educació, correspon al Departament d'Ensenyament determinar periòdicament l'oferta de llocs escolars.

D'acord amb les propostes efectuades pels òrgans competents,

 

Resolc:

 

-1 Implantar, amb efectes des de l'inici del curs escolar 2018-2019, els ensenyaments que es detallen a l'annex.

 

-2 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de Centres Docents.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar, potestativament, recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons els que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 4 d'octubre de 2018

 

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

Josep Gonzàlez Cambray

Director general de Centres Públics

 

 

Annex

Ensenyaments que s'implanten amb efectes des de l'inici del curs escolar 2018-2019

 

Codificacions: BATX: Batxillerat; CFAS: cicles formatius d'arts aplicades i disseny de grau superior; CFPM: cicles formatius de formació professional de grau mig; CFPS: cicles formatius de formació professional de grau superior; TEGM: tècnic esportiu o tècnica esportiva; TEGS: tècnic esportiu o tècnica esportiva superior; IDIL: Ensenyament d'Idiomes;

 

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Comarca: Barcelonès

 

Municipi: Barcelona

 

Codi: 08044156

Denominació: EASD Deià

Ensenyaments que s'implanten:

BATX: Batxillerat d'Arts

 

Codi: 08074847

Denominació: Institut de Náutica de Barcelona

Ensenyaments que s'implanten:

TEGS: Tècnic Esportiu Superior en vela amb aparell fix

 

Codi: 08013275

Denominació: Institut Escola del Treball

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Ensenyament i animació socioesportiva

CFPS: Mecatrònica Industrial

 

Codi: 08014401

Denominació: Institut Mare de Déu de la Mercè

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Ensenyament i animació socioesportiva

CFPS: Condicionament físic

 

Codi: 08076194

Denominació: Institut Tecnològic de Barcelona

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

CFPS: Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

 

Codi: 08052700

Denominació: Institut Vall d'Hebron

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Condicionament físic

 

 

Servei Territorial al Baix Llobregat

 

Comarca: Baix Llobregat

 

Municipi: Corbera de Llobregat

 

Codi: 08064003

Denominació: Institut Can Margarit

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

Municipi: El Prat de Llobregat

 

Codi: 08074631

Denominació: Institut Les Salines

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Condicionament físic

 

Municipi: Gavà

 

Codi: 08041866

Denominació: Institut El Calamot

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Transport i Logística

 

 

Servei Territorial a Barcelona Comarques

 

Comarca: Alt Penedès

 

Municipi: Vilafranca del Penedès

 

Codi: 08064970

Denominació: Institut Nou de Vilafranca del Penedès

Ensenyaments que s'implanten:

BATX: Batxillerat

 

Comarca: Barcelonès

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

 

Codi: 08044077

Denominació: EASD Josep Serra i Abella

Ensenyaments que s'implanten:

CFAM: Assistència al producte gràfic interactiu

 

Codi: 08035258

Denominació: Institut Apel·les Mestres

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Condicionament físic

 

Codi: 08019371

Denominació: Institut Llobregat

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Automatització i Robòtica Industrial

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

 

Codi: 08037176

Denominació: Institut La Bastida

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Condicionament físic

TEGM: Tècnic esportiu en salvament i socorrisme

 

Codi: 08056985

Denominació: Institut Ramon Berenguer IV

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Activitats Comercials

 

 

Servei Territorial a la Catalunya Central

 

Comarca: Bages

 

Municipi: Manresa

 

Codi: 08020462

Denominació: Institut Lacetània

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Carrosseria

 

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada

 

Codi: 08035313

Denominació: Institut Quercus

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Condicionament físic

 

Comarca: Osona

 

Municipi: Vic

 

Codi: 08035003

Denominació: EASD de Vic

Ensenyaments que s'implanten:

CFAS: Animació

 

Codi: 08031022

Denominació: Institut de Vic

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Electromecànica de vehicles automòbils

 

 

Servei Territorial a Girona

 

Comarca: Alt Empordà

 

Municipi: Figueres

 

Codi: 17007609

Denominació: Institut Olivar Gran

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Direcció de cuina

 

Municipi: Roses

 

Codi: 17006851

Denominació: Institut Illa de Rodes

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Ensenyament i animació socioesportiva

 

Comarca: Gironès

 

Municipi: Girona

 

Codi: 17006939

Denominació: Institut Santa Eugènia

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Preimpressió digital

 

Comarca: Selva

 

Municipi: Blanes

 

Codi: 17000551

Denominació: Institut Sa Palomera

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions web

 

 

Servei Territorial a Lleida

 

Comarca: Garrigues

 

Municipi: Les Borges Blanques

 

Codi: 25006525

Denominació: Institut Josep Vallverdú

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Processos i qualitat en la indústria alimentària

 

Comarca: Pla d'Urgell

 

Municipi: Mollerussa

 

Codi: 25003202

Denominació: Institut Mollerussa

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Activitats eqüestres

 

Comarca: Segrià

 

Municipi: Lleida

 

Codi: 25002787

Denominació: Institut Joan Oró

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Condicionament físic

 

 

Servei Territorial al Maresme Vallès Oriental

 

Comarca: Maresme

 

Municipi: Alella

 

Codi: 08046785

Denominació: Institut d'Alella

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Activitats Comercials

 

Municipi: Tordera

 

Codi: 08044983

Denominació: Institut Lluís Companys

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

Comarca: Vallès Oriental

 

Municipi: Les Franqueses del Vallès

 

Codi: 08065391

Denominació: Institut El Til·ler

Ensenyaments que s'implanten:

BATX: Batxillerat

 

Municipi: Mollet del Vallès

 

Codi: 08066851

Denominació: EOI de Mollet del Vallès

Ensenyaments que s'implanten:

IDIL: Francès C1

 

 

Servei Territorial a Tarragona

 

Comarca: Alt Camp

 

Municipi: Valls

 

Codi: 43004611

Denominació: Institut Jaume Huguet

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

 

Comarca: Baix Penedès

 

Municipi: El Vendrell

 

Codi: 43004803

Denominació: Institut Andreu Nin

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Disseny en Frabricació Mecànica

 

Comarca: Tarragonès

 

Municipi: Tarragona

 

Codi: 43009722

Denominació: Institut Cal·lípolis

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Condicionament físic

 

Codi: 43006630

Denominació: Institut Pere Martell

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Gestió de l'Aigua

 

 

Servei Territorial a les Terres de l'Ebre

 

Comarca: Montsià

 

Municipi: Amposta

 

Codi: 43000330

Denominació: Escola Agrària d'Amposta

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Producció agroecològica

Amunt