Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/10/2018

  • Número del document ENS/2233/2018

  • Número de control 18276044

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18276044-2018

Dades del DOGC
  • Número 7720

  • Data 05/10/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2233/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques del concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març.


Mitjançant la Resolució ENS/60/2018, de 19 de febrer, es va nomenar funcionaris en pràctiques els aspirants relacionats en el concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, i es van declarar els aspirants exempts de la realització de la fase de pràctiques.

D'acord amb la base 11 de la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, la fase de pràctiques forma part del procés selectiu i té per objecte la valoració de l'aptitud per a l'exercici de la funció inspectora dels aspirants seleccionats. Així mateix, la base 13 de la mateixa Resolució estableix que finalitzat el període de la fase de pràctiques, i comprovat que els aspirants declarats aptes compleixen els requisits establerts en la convocatòria, la Conselleria d'Ensenyament ha de publicar al DOGC la llista definitiva d'aspirants seleccionats, formada pels aspirants que han superat la fase de pràctiques i per aquells que van ésser declarats exempts de realitzar-la, i ha d'aprovar l'expedient del procediment selectiu.

Amb aquesta finalitat, d'acord amb el que estableixen la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, la Resolució ENS/60/2018, de 19 de febrer, i amb la proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

—1 Aprovar la llista definitiva de persones aspirants seleccionades en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació, convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, que consta a l'annex d'aquesta resolució. Aquesta llista està integrada pels aspirants que han superat la fase de pràctiques i pels que varen ser declarats exempts de realitzar-la, segons la Resolució ENS/60/2018, de 19 de gener.

 

—2 Aprovar l'expedient del procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació, convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, i remetre al Ministeri d'Educació, Cultura i Esports la llista de persones aspirants seleccionades relacionades en l'annex d'aquesta resolució, per tal que es procedeixi al seu nomenament com personal funcionari de carrera de conformitat amb la puntuació obtinguda.

 

—3 La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics realitzarà els tràmits necessaris per al nomenament com a personal funcionari de carrera de les persones que consten a l'annex d'aquesta resolució, de conformitat amb la puntuació obtinguda, i amb efectes econòmics i administratius d'1 de setembre de 2018.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 1 d'octubre de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

 

 

Annex

Llista definitiva de persones seleccionades per ordre de puntuació

 

ORDRE

Cognoms, Nom

Puntuació global

1

CERDÀ MORERA , Montserrat

9,6800

2

GARCIA LOPEZ , Amparo

9,2800

3

ARRUFAT VILAGINÉS, Gemma

9,1437

4

FEIXA ALTARRIBA , Josepa

9,1373

5

SOLANS BENAVENT, Angel

9,1253

6

MESALLES RUÉ , Olga

9,0933

7

GIL MOLINOS, Xavier

8,9607

8

MONJAS MANSO, Lluís

8,9333

9

DOMINGO VALLS , Manuel

8,9120

10

SERAROLS BOADA , Jordi

8,7853

11

BERENGUERAS PONT, Maria Mercè

8,7757

12

GARCIA BALDA , Josep Maria

8,7280

13

OLIVERAS CALVERAS, Alba

8,7203

14

REVERTER CASTELLÀ, Amadeu

8,6493

15

DOMINGO RIGOL, Montserrat

8,5970

16

SAIS GRUART, Glòria

8,5853

17

MIGUEL CODORNIU, Ismael

8,5733

18

PUIG COMAS , Núria

8,5120

19

HERNANDEZ PRUDENCIO, Margarita

8,4842

20

GARCIA CALATAYUD, Gemma

8,4067

21

MERÍ REQUENA , Antoni

8,3910

22

ROIG SALA, Vicent

8,3723

23

JUANOLA TORNABELLS, Maria Mercè

8,3587

24

FARRIOLS SALAMERO , Antoni Jaume

8,3550

25

SOLSONA SOLÉ, Joan

8,3533

26

GONZALEZ RAMIREZ , Jordi

8,2933

27

ESPAÑOL SALVADOR, Manuel

8,2770

28

BATALLA CANALETA , Caterina

8,2370

29

MARTÍN GUILLAUMES , Núria

8,2353

30

GONZÁLEZ JORGE, Mario

8,1830

31

BARTRA PASTOR, Joan

8,1808

32

RODRIGUEZ GUTIERREZ, Maria Àngels

8,1517

33

MONTANÉ GIRALT, Mercè

8,1350

34

RELANCIO BALLESTER , Elena

8,1240

35

MATAS RABIONET , Carme

8,0955

36

CASTAÑO MONTSERRAT , Eduard

8,0907

37

RAMIREZ SUNYER, Albert

8,0790

38

TOMÁS ITCHART , Maria

8,0587

39

CASTELLÀ ANGLARILL , Maria Alba

7,9904

40

SÁNCHEZ TEJERO , Francisco

7,9773

Amunt