Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/09/2018

  • Número del document ENS/2109/2018

  • Número de control 18261041

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18261041-2018

Dades del DOGC
  • Número 7711

  • Data 21/09/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2109/2018, de 12 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2018-2019.


L'apartat 4.6 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals (DOGC núm. 7007, de 27.11.2015), estableix que els projectes els valora i puntua una comissió de selecció que formula la proposta de centres seleccionats al director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Mitjançant la Resolució ENS/1016/2018, de 16 de maig (DOGC núm. 7631 de 31.5.2018), es va obrir convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2018-2019.

D'acord amb la proposta de la comissió de selecció de projectes de 23 de juliol de 2018.

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la resolució de la convocatòria pública per a incorporar-se al Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2018-2019. La relació dels centres educatius seleccionats es publica al portal de centres del Departament i al portal de centres d'altres titularitats.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 112.1 i 121.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 12 de setembre de 2018

 

Joan-Lluís Espinós Espinós

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Amunt