Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/07/2018

  • Número del document JUS/1797/2018

  • Número de control 18206071

  • Organisme emissor Institut Català Internacional per la Pau

    CVE CVE-DOGC-A-18206071-2018

Dades del DOGC
  • Número 7700

  • Data 05/09/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/1797/2018, de 2 de juliol, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau mitjançant el qual s'obre la convocatòria de subvencions per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 407261).


En data 24 d'abril del 2018, la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau va aprovar la convocatòria de subvencions per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau i va acordar convocar-ne una nova edició, corresponent al curs 2018-2019.

D'acord amb l'article 8 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, és funció de la Junta de Govern establir les directrius per a impulsar les activitats de l'Institut i, de conformitat amb l'article 9 de la norma esmentada, correspon al/a la president/a representar l'Institut i coordinar-ne el govern i l'administració.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a l'Acord de 24 d'abril de 2018 de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, que s'incorpora com a annex d'aquesta resolució.

 

Barcelona, 2 de juliol de 2018

 

Xavier Masllorens i Escubós

President

 

 

Annex I

Acord de 24 d'abril de 2018 de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau mitjançant el qual s'obre la convocatòria per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau per al curs 2018-2019

 

D'acord amb la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), l'ICIP és una entitat de recerca, de divulgació i d'acció les finalitats de la qual són promoure la cultura de la pau en la societat de Catalunya i en l'àmbit internacional i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món. L'article 3.1.k) d'aquesta llei estableix que és funció de l'ICIP atorgar beques, subvencions i premis per al compliment de les finalitats per a les quals ha estat creat.

Vistos els articles 87 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Atenent a tot allò exposat, la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau ha adoptat els següents

 

Acords:

 

−1 Obrir la convocatòria per al curs 2018-2019 per a la concessió de subvencions per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau.

 

−2 Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores establertes a la Resolució EXI/934/2018 (DOGC 7619, de 15.5.2018) i a la Resolució EXI/1309/2018 (DOGC 7647, de 21.6.2018).

 

−3 L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 60.000 euros, 42.000 euros a càrrec de les partides pressupostàries D/449000100/1310, D/481000100/1310 i D/482000100/1310 del pressupost de l'ICIP per al 2018, i 18.000 euros a càrrec de les partides pressupostàries equivalents del pressupost de l'ICIP per al 2019.

 

−4 El formulari normalitzat de sol·licitud i les instruccions per a emplenar-lo i per a trametre'l per mitjans telemàtics estaran a disposició de les entitats sol·licitants a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

La presentació de sol·licituds i de la documentació annexa preceptiva s'efectuarà i es trametrà pels mitjans electrònics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), accessible des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat).

Les sol·licituds efectuades per mitjans electrònics es consideren presentades davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya quan s'enregistrin en el registre telemàtic de la Generalitat de Catalunya mitjançant Tràmits gencat i en quedi constància a l'assentament d'entrada.

En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge que comuniqui aquesta circumstància i informi dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària visualitzi aquest missatge, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

La identificació i la signatura electrònica de les persones sol·licitants es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica (seu.gencat.cat) d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 2 d'octubre de 2018.

 

−5 L'òrgan competent per a la tramitació d'aquesta convocatòria és el/la director/a de l'ICIP i l'òrgan competent per a la resolució és el/la president/a de l'Institut Català Internacional per la Pau.

El termini per a resoldre i notificar la resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, les entitats sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds.

La resolució es notificarà a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Contra la resolució d'atorgament de la subvenció, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes a comptar de la data de la publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos, d'acord amb l'article 12.2 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

−6 Aquesta resolució produeix efectes des de l'endemà de la publicació en el DOGC.

 

−7 Les persones sol·licitants hauran de justificar el compliment de la quota de reserva per a la integració social dels minusvàlids establerta per la legislació vigent.

 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de la data de la publicació en el DOGC, o bé recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos, d'acord amb l'article 12.2 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Barcelona, 24 d'abril de 2018

 

Miquel Casas i Salinas

Secretari

 

Xavier Masllorens i Escubós

President

Amunt