Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/08/2018

  • Número del document PRE/1928/2018

  • Número de control 18220017

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-18220017-2018

Dades del DOGC
  • Número 7683

  • Data 10/08/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/1928/2018, de 3 d'agost, per la qual es convoca la catorzena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia.


Atès que el Decret 160/2010, de 9 de novembre, modificat pel Decret 101/2012, de 25 de setembre, regula el Premi Ramon Margalef d'Ecologia;

Atès que el Consell de Direcció del Premi, en sessió de data 19 de setembre de 2017, acorda aprovar la proposta de bases aplicables a la catorzena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia, en compliment del que preveu l'article 5.2.a) del Decret 160/2010, de 9 de novembre;

Atès que l'article 4 del Decret 160/2010, de 9 de novembre, estableix que el Premi es convoca anualment mitjançant una resolució del president o presidenta de la Generalitat;

Atès que l'article 8.1 del Decret 160/2010, de 9 de novembre, preveu que la convocatòria del Premi s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

- 1 Convocar la catorzena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia, d'acord amb les bases reguladores que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

 

- 2 La dotació de la catorzena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia és de vuitanta mil (80.000,00) euros, a càrrec de la partida PR0101 D/226001000/5330/0000 del pressupost vigent, i una peça única i simbòlica en memòria de Ramon Margalef.

 

Barcelona, 3 d'agost de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

 

ANNEX

Bases del Premi Ramon Margalef d'Ecologia

 

Convocatòria 2018

El conreu de la ciència en tots els camps està arribant en els darrers anys a Catalunya al lloc que li pertoca per la mida del país i pel seu entorn social, cultural i econòmic. Això no sempre fou així, per raons diverses, i només en algunes disciplines la recerca, la innovació i la difusió de la ciència assoliren nivells realment universals. Una d'aquestes disciplines fou l'ecologia, que tingué en Ramon Margalef un conreador tenaç, brillant i reconegut internacionalment.

L'ecologia és una ciència relativament jove, que indaga les múltiples relacions dels organismes entre si i amb el seu entorn físic. Com a tal ciència, es basa en un corpus de coneixements obtinguts de l'estudi dels fenòmens naturals, al camp o al laboratori, a unes escales sovint microscòpiques o mesoscòpiques, que li han fornit l'aproximació reduccionista consubstancial a la ciència moderna. En aquest sentit, l'ecologia no és diferent de les altres ciències anomenades "dures". Però també ha pogut gaudir d'una aproximació macroscòpica, holística, que abasta el funcionament de la biosfera sencera o dels seus ecosistemes. No cal oblidar, tampoc, els aspectes aplicats de l'ecologia, en una època en què la nostra espècie està alterant l'entorn natural de múltiples maneres; l'ecologia pot posar de manifest l'efecte d'aquestes alteracions sobre les comunitats naturals i contribuir a reduir-ne l'impacte.

Un dels principals estudiosos i pensadors d'aquesta ecologia alhora reduccionista i holística, que enfonsa les arrels en les ciències pures i és fonamental per entendre el funcionament del món i per resoldre els problemes ambientals, fou el professor Ramon Margalef i López (Barcelona, 1919-2004), que va portar a terme una tasca científica i intel·lectual de primera magnitud en els camps de l'ecologia aquàtica (limnologia i oceanografia, en especial l'ecologia del plàncton) i l'ecologia teòrica. Ramon Margalef, efectivament, va contribuir de forma decisiva a la creació de la ciència ecològica moderna, fins al punt de ser-ne considerat un dels màxims exponents mundials, en gran mesura gràcies a haver sabut interpretar els sistemes naturals en termes de la teoria de la informació i d'haver explorat les àrees frontereres de les ciències naturals amb les ciències físiques. Fou, així mateix, dels primers ecòlegs a entendre que l'espècie humana és una espècie més de la biosfera, dotada d'una enorme capacitat d'alterar el medi, però que depèn com les altres espècies del seu entorn natural. L'obra científica de Margalef és ingent, i al seu paper com a investigador cal afegir el de docent i de divulgador, també fonamentals.

Per tot això, la Generalitat de Catalunya va crear l'any 2004 el Premi Ramon Margalef d'Ecologia, honorant així la memòria del savi català i universal. El guardó, d'àmbit internacional, té com a objectiu el reconeixement d'aquelles persones d'arreu del món que s'hagin distingit de manera excepcional en el conreu de la ciència ecològica.

 

1. Objectiu

El Premi Ramon Margalef d'Ecologia té per objecte el reconeixement d'una trajectòria científica o un descobriment en el camp de les ciències ecològiques que hagi contribuït al progrés significatiu del coneixement o el pensament científic, o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar.

 

2. Candidatures

El Premi pot ser atorgat tant a persones físiques com a persones jurídiques o a col·lectius de tot el món que hagin dut a terme una tasca rellevant en el camp de les ciències ecològiques.

 

3. Presentació de candidatures

Les candidatures les presenten institucions universitàries, escoles superiors, centres de recerca, acadèmies científiques o amb branques científiques, i altres institucions de finalitat anàloga, persones guardonades amb aquest Premi en convocatòries anteriors i persones que hagin estat membres del jurat. Excepcionalment, es poden admetre candidatures presentades a títol personal per persones de reconegut prestigi en l'àmbit de l'ecologia.

Les candidatures, que han de ser argumentades (amb carta o nota raonada) i s'han d'acompanyar d'un currículum, s'han de presentar preferentment pels mitjans electrònics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat). La data límit per fer propostes és el 28 de setembre de 2018.

No obstant allò previst a l'apartat anterior, les candidatures i la documentació annexa poden presentar-se de manera presencial, en format paper, al Registre general del Departament de la Presidència (carrer Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona), o bé en qualsevol dels registres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques adreçades a la Secretaria General del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Un cop presentades, les candidatures han de ser considerades en dues convocatòries més (tres en total), excepte si el/la proponent manifesta explícitament que la seva proposta no torni a ser considerada.

 

4. Dotació

La dotació del Premi és de vuitanta mil (80.000,00) euros i una peça única i simbòlica en memòria de Ramon Margalef.

 

5. Periodicitat

Anual.

 

6. Jurat i concessió

El jurat del Premi en la convocatòria de 2018 està integrat per les persones següents:

a) President:

Joandomènec Ros, catedràtic, Departament d'Ecologia, Universitat de Barcelona; president, Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, Espanya)

b) Vocals:

Rita Adrian, professora d'investigació, Departament de Recerca en Ecosistemes, Institut Leibniz d'Ecologia d'Aigua Dolça i Pesca Continental (Berlín, Alemanya)

Pep Canadell, director executiu, Projecte Carbó Global; investigador principal, Recerca Marina i Atmosfèrica, CSIRO (Organització d'Investigació Científica i Industrial de la Commonwealth) (Canberra, Austràlia)

Nancy B. Grimm, catedràtica, Facultat de Ciències de la Vida, Universitat Estatal d'Arizona (Texas, Estats Units d'Amèrica)

Marina Montresor, professora d'investigació, Estació Zoològica Anton Dohrn (Nàpols, Itàlia)

Beatriz Reguera, professora d'investigació, Centre Oceanogràfic de Vigo, Institut Espanyol d'Oceanografia (Vigo, Espanya)

Montserrat Vila, professora d'investigació, Estació Biològica de Doñana (EBD-CSIC), Sevilla (Espanya)

El jurat, assistit amb veu però sense vot pel secretari o la secretària del Premi, decidirà la candidatura guanyadora, decisió que s'ha de prendre amb un mínim de quatre vots favorables.

El quòrum mínim de constitució del jurat és de cinc membres.

 

7. Proclamació i lliurament del Premi

El Consell de Direcció proclamarà el Premi.

El lliurament solemne del Premi i l'acte acadèmic corresponent tindran lloc a Barcelona.

 

8. Publicitat i transparència

8.1. Mitjançant resolució de la persona titular de la Secretaria General del Departament de la Presidència es dona publicitat al veredicte emès pel jurat. Aquesta resolució i la present Resolució de convocatòria es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al portal de la Transparència.   

8.2. Les resolucions esmentades a l'apartat anterior, així com altra informació rellevant relativa al Premi, es fan públiques també a través del web de la Generalitat de Catalunya.

 

9. Òrgans de direcció i gestió

Els òrgans de direcció i gestió del Premi, així com totes les seves característiques, inclòs el procés de designació dels membres del jurat, figuren en el Decret 160/2010, de 9 de novembre, de regulació del premi Ramon Margalef d'Ecologia (DOGC núm. 5755, de 15.11.2010), modificat pel Decret 101/2012, de 25 de setembre (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012). Aquesta documentació és consultable a la pàgina web del Premi http://www.gencat.cat/premiramonmargalef.

 

10. Protecció de dades

10.1. D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, les dades personals incloses en les candidatures presentades a la catorzena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia s'incorporaran al tractament “Premis del Departament de la Presidència” del qual és responsable la Secretaria General del Departament de la Presidència i que té la finalitat de recollir i gestionar les dades de les candidatures rebudes per als premis que gestiona el Departament de la Presidència, així com les dades de les institucions proponents de les candidatures. La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es troba disponible a l'adreça http://presidencia.gencat.cat/ca/detalls/Article/Premis-del-Departament-de-la-Presidencia.

10.2 Per la seva banda, les persones o entitats proposants de les candidatures tractaran les dades personals a les quals tinguin accés d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la resta de la normativa vigent en matèria de protecció de dades que sigui d'aplicació.

Amunt