Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/07/2018

  • Número del document EMC/1880/2018

  • Número de control 18214052

  • Organisme emissor Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

    CVE CVE-DOGC-A-18214052-2018

Dades del DOGC
  • Número 7679

  • Data 06/08/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1880/2018, de 27 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en els àmbits sectorials de la RIS3CAT de les indústries del disseny o les indústries culturals i basades en l'experiència, i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (ref. BDNS 410804).


Vista l'aprovació per part del Consell d'Administració de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, celebrat en data 18 d'abril de 2018, de les bases reguladores i d'aquesta convocatòria per a l'any 2018 per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en els àmbits sectorials de la RIS3CAT de les Indústries del disseny o les Indústries culturals i basades en l'experiència, i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Vista la Resolució EMC/1689/2018, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Vist el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories).

Vista la instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupsotos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.

A aquesta convocatòria li és aplicable el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembtre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Real decret 887/2006, de 21 de juliol.

Per tot l'exposat,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria per a l'any 2018 per acreditar les comuntiats RIS3CAT, emmarcades en els àmbits sectorials de la RIS3CAT de les Indústries del disseny o les Indústries culturals i basades en l'experiència, i atorgar ajuts del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 als membres de les comunitats RIS3CAT perquè desenvolupin els projectes del seu pla d'actuacions.

 

Article 2

Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/1689/2018, de 16 de juliol, per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en els àmbits sectorials de la RIS3CAT de les Indústries del disseny o les Indústries culturals i basades en l'experiència, i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 7668 de 20.7.2018).

 

Article 3

Aplicació pressupostària i import

3.1. La quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria és de 10.000.000,00 d'euros, aplicats a la partida pressupostària FEDER D/7025/7700001/574, que provenen del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

L'assignació als projectes seleccionats del cofinançament previst a la present convocatòria queda condicionada a l'efectiva assignació del FEDER per part de  de la Unió Europea, d'acord amb el sistema de dotació econòmica previst en l'acord de govern de 7 de juny de 2016 i garantint el compliment de l'article 131.3 del Reglament (UE) nº 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013.

L'atorgament d'ajuts d'Estat per a la realització de projectes col·laboratius de recerca o d'innovació es regeix pel Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE (DOUE L 187, de 26.6.2014). No obstant això, no totes les ajudes atorgades en aquesta convocatòria són considerades ajuts d'Estat d'acord amb el que estableixen els apartats 7.3.2 (projectes de coordinació) i 7.3.3 (activitats no econòmiques dels agents del sistema R+D+I) de l'annex de les bases reguladores i, per tant, aquestes últimes quedarien excloses de l'aplicació de la normativa d'ajuts d'Estat.

En cap cas és una condició per presentar-se a aquesta convocatòria, ni com a entitat coordinadora ni com a qualsevol altre tipologia de membre, el fet d'haver participat en la convocatòria de dinamització de comunitats d'ACCIÓ. La present convocatòria està oberta a qualsevol potencial beneficiari que compleixi els requisits detallats a les bases reguladores. La selecció de comunitats i els projectes elegibles es farà, per concurrència competitiva, seguint el sistema d'avaluació que es detalla a les bases.

3.2. Els ajuts que regulen aquestes bases són subvencions per concurrència competitiva finançades amb el FEDER, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. La taxa màxima de cofinançament de la despesa subvencionable és del 50%.

3.3. L'import previst a l'apartat 1 del present article es podrà ampliar mitjançant una resolució del/de la Conseller/a delegat/da d'ACCIÓ L'efectivitat de la quantia addicional resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concesió de la subvenció, d'acord amb allò previst a l'article 92.4.b) del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

3.4. L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3.5. La pèrdua de finançament d'aquesta convocatòria per qualsevol motiu que no sigui imputable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya comportarà la correlativa extinció del dret a percebre el cofinançament per part de les entitats seleccionades.

 

Article 4

Sol.licituds i termini de presentació

4.1. El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitzarà el 31 d'octubre de 2018.

4.2. El procediment per a la presentació de les sol·licituds s'estableix a la base 2 de les bases reguladores.

 

Article 5

Òrgans competents per la tramitació

5.1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat d'Innovació d'ACCIÓ. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en l'aplicació del procediment de concessió que s'estableix a la base 10 de l'annex 1 de les bases reguladores.

L'òrgan instructor elaborarà un informe de valoració previ i podrà demanar el suport o l'assessorament d'un expert en l'àmbit corresponent i realitzar les visites o entrevistes oportunes amb el sol·licitant.

La Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació per tal d'assegurar que el procediment de selecció per l'organisme concedent s'ha portat a terme d'acord amb el que disposa l'article 125.3 del Reglament (UE) nº 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre, efectuarà una revisió del procediment seguit, d'acord amb el Manual de Procediments de la Generalitat de Catalunya del PO FEDER 2014-2020 de Catalunya.

5.2. L'òrgan col·legiat de valoració, encarregat de l'avaluació definitiva de les sol·licituds sobre la base de la valoració feta per l'òrgan instructor, estarà constituït a aquest efecte i estarà integrat per tres representats d'ACCIÓ i tres representants del Comitè Tècnic de la RIS3CAT, aprovat en sessió de Govern el 13 de desembre de 2013.

A les reunions d'aquest òrgan col·legiat hi assistirà un altre representant d'ACCIÓ que actuarà com a secretari. A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels projectes, que actuaran com a ponents de l'òrgan col·legiat.

Aquest òrgan s'ha datenir al principi de representació paritària de dones i homes, d'acord amb allò que estableix l'areticle 12.1 de la Llei 17/2014, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes.

5.3. Els criteris de valoració són els definits a la base 8 de les citades bases reguladores.

5.4. Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l'òrgan col·legiat de valoració elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.

L'òrgan instructor elevarà la proposta al Conseller/a Delegat/da.

 

Article 6

Òrgan competent per la resolució, resolució dels ajuts i recursos

6.1. L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

6.2. Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, i a proposta de l'òrgan instructor, el/la conseller/a delegat/da o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats. La resolució serà conjunta per la sol·licitud d'acreditació de la comunitat RIS3CAT i per les sol·licituds de projectes d'aquesta comunitat RIS3CAT.

6.3. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

6.4. La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de la persona sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import, el percentatge subvencionat del pressupost de l'activitat, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut, i, si s'escau, de les despeses no acceptades.

6.5. Aquesta resolució es notificarà a l'entitat coordinadora de la Comunitat RIS3CAT per mitjans electrònics; així mateix, es farà arribar un extracte d'aquesta resolució als diversos sol.licitants amb la informació relativa al seu projecte, mitjançant el correu electrònic que aquests indiquin en l'imprès de sol.licitud.

6.6. En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, des de la data de tancament de la convocatòria, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

6.7. Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

6.8. Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb l'article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 27 de juliol de 2018

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

Amunt