Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/07/2018

  • Número del document ARP/1884/2018

  • Número de control 18214056

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18214056-2018

Dades del DOGC
  • Número 7679

  • Data 06/08/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/1884/2018, de 24 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2018 (ref. BDNS 410177).


L'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, va aprovar les bases reguladores dels ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica, que han estat modificades mitjançant l'Ordre ARP/121/2018 de 17 de juliol.

Els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica tenen com a objecte contribuir a la generació del coneixement necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica necessàries per a la producció ecològica, d'acord amb el Reglament (CE) 834/2007, que afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya.

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13 les competències al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, estableix en l'article 25.1 f) que la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, entre altres funcions, planifica i programa en matèria de producció agrària ecològica.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de d'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Convocar els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a l'any 2018 d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica (DOGC núm. 7276, de 29.12.2016), i la seva modificació mitjançant l'Ordre ARP/121/2018, de 17 de juliol (DOGC núm. 7670, de 24 de juliol).

 

2. El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

 

3. Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import de 99.999,00 euros, tenen caràcter de crèdit pluriennal i són a càrrec de les partides i quantitats pressupostàries següents dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació (DARP) dels anys 2018, per un import màxim de 79.995,00 euros, i 2019, per un import màxim de 20.004,00 euros:

AG03 D/449 0001 00/6120: 33.333,00 euros

AG03 D/448 0001 00/6120: 33.333,00 euros

AG03 D/482 0001 00/6120: 33.333,00 euros

La concessió dels ajuts queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del DARP en les anualitats corresponents. Els crèdits consignats en les partides pressupostàries esmentades podran ser redistribuïts segons la naturalesa jurídica i econòmica de les persones beneficiàries finals dels ajuts.

 

4. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei d'Ordenació Agrícola.

 

5. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes, es nomena una Comissió de Valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada per la persona titular de la Subdirecció General d'Agricultura, la persona titular de la Subdirecció General de Ramaderia i la persona titular de la Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària.

 

6. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la pel mitjà establert en l'apartat 13.2 de les bases reguladores a la persona sol·licitant és de sis mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

 

7. Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d' Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

 

8. Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 24 de juliol de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amunt