Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/07/2018

  • Número del document EMC/1869/2018

  • Número de control 18213049

  • Organisme emissor Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

    CVE CVE-DOGC-A-18213049-2018

Dades del DOGC
  • Número 7678

  • Data 03/08/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1869/2018, de 27 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (ref. BDNS 410611).


El Consell d'Administració de 28 de juny de 2018 va aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, i la convocatòria per a l'any 2018;

Vista la Resolució EMC/1767/2018, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.

Vist el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren terminades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea;

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis;

Vista la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.

 

Article 2

Recurs

Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb l'article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.

 

Article 3

Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/1767/2018, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (DOGC núm. 7671 de 25.7.2018)

 

Article 4

Aplicació pressupostària i import

4.1 La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 4.500.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/662 que es distribueixen de la manera següent:

Els ajuts a projectes de creació de nous llocs de treball ocupats per treballadors desafavorits, els ajuts a projectes estratègics per a l'economia catalana i projectes estratègics per a l'economia catalana vinculats a Indústria 4.0, definits a la base 5 de l'annex 1 de les bases reguladores, estan inclosos en les seccions 6 i 1 d'acord amb la classificació prevista en el reglament UE núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014 pel que es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Els ajuts a projectes de creació de nous llocs de treball ocupats per treballadors no desafavorits, els projectes d'inversió empresarial en actius fixos, els projectes d'inversió en actius fixes vinculats a l'adquisició d'unitats productives d'empreses en concurs de creditors i l'ajut per a les despeses de realització de l'informe d'auditoria justificatiu del projecte subvencionat, definits a la base 5 de l'annex 1 de les bases reguladores, tenen la consideració d'ajuts de minimis d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts minimis.

Els ajuts minimis no es podran acumular amb un altre ajut ja sigui d'àmbit local, nacional, estatal o de la Unió Europea per a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament General d'exempció per categories o en una decisió de la Comissió.

4.2 Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la Conseller/a delegat/da d'ACCIÓ.

4.3 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 5

Sol·licituds i termini de presentació

5.1 Els terminis de presentació de sol·licituds anirà des del 3 de setembre fins a l'1 d'octubre de 2018.

5.2 El procediment per a la presentació de les sol·licituds s'estableixen a la base 2 de les bases reguladors d'aquests ajuts.

 

Article 6

Òrgans competents per la tramitació

6.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat d'Inversió i Empreses Estrangeres d'ACCIÓ. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en l'aplicació dels criteris de valoració establerts.

L'òrgan instructor elaborarà un informe de valoració previ i podrà demanar el suport o l'assessorament d'un expert en l'àmbit corresponent i realitzar les visites o entrevistes oportunes amb el sol·licitant.

6.2 L'òrgan col·legiat de valoració, encarregat de l'avaluació definitiva de les sol·licituds sobre la base de la valoració feta per l'òrgan instructor, estarà constituït a aquest efecte i estarà integrat per tres representants d'ACCIÓ i dos representants de la Direcció General d'Indústria.

A les reunions d'aquest òrgan col·legiat hi assistirà un altre representant d'ACCIÓ que actuarà com a secretari. A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels projectes, que actuaran com a ponents de l'òrgan col·legiat.

6.3 Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l'òrgan col·legiat de valoració elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.

6.4 L'òrgan col·legiat de valoració podrà dur a terme una reformulació del projecte del pressupost (tant pel que fa al cost subvencionable com al nombre de treballadors a crear) per adaptar-los a la subvenció proposada; en qualsevol cas, aquesta reformulació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas pot comportar una modificació substancial del projecte.

 

Article 7

Òrgan competent per la resolució dels ajuts i recursos

7.1 L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

7.2 Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, si s'escau segons la línia d'ajuts, i a proposta de l'òrgan instructor, el/la conseller/a delegat/da, o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

7.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria.

7.4 La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de l'entitat sol·licitant i, si s'escau, de les empreses i/o entitats participants, a les quals es concedeix la subvenció, l'import, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de l'activitat i el seu caràcter de minimis fent referència al Reglament (CE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE als ajuts de minimis

7.5 Aquesta resolució es notificarà a la persona interessada de manera individual. Es podran utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d'acord amb l'article 43 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. La notificació electrònica es realitzarà a través de les plataformes o serveis corporatius de notificació electrònica de la Generalitat d'acord amb l'article 57 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.6 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 27 de juliol de 2018

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

Amunt