Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/06/2018

  • Número del document ENS/1734/2018

  • Número de control 18201014

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18201014-2018

Dades del DOGC
  • Número 7670

  • Data 24/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1734/2018, de 20 de juny, de modificació de la Resolució ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.


Al punt 2 de la Resolució ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament, es determina el nombre de places i àmbits que s'ofereixen, i les unitats de competència incloses a les qualificacions professionals dels títols d'ensenyaments professionals que es convoquen i que s'especifiquen a l'annex 2 i 3 de la resolució.

Vist que aquesta convocatòria forma part de les actuacions compromeses pel Departament d'Ensenyament en el desplegament del primer Pla d'acreditació i qualificació professionals de Catalunya 2016-2018 que dona compliment a la Llei 10/2015, del 19 de juny.

Atès que el primer Pla d'acreditació i qualificació professionals de Catalunya 2016-2018 recull que d'entre els col·lectius amb mancances de qualificació hi ha el personal de les ambulàncies assistencials.

Tenint en compte que el Reial decret 836/2012, pel qual s'estableixen les característiques tècniques, l'equipament i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari determina que en les ambulàncies assistencials es requereix que el personal disposi del títol de tècnic en emergències sanitàries.

Considerant que la redistribució dels recursos destinats a la convocatòria permeten augmentar el nombre de places per assessorar i avaluar.

 

Resolc:

 

-1 Modificar el segon paràgraf del punt 2 de la Resolució ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament, en el sentit d'ampliar el nombre màxim de places en 45 i destinar-les a un nou àmbit d'atenció en emergències sanitàries, el qual queda redactat de la manera següent:

“S'ofereixen un total de 1.855 places distribuïdes en cinc àmbits segons consta a l'annex 2. Cada centre tindrà un nombre limitat de places.”

 

-2 Modificar l'annex 2, referit als àmbits i places convocades, ampliant-lo amb 45 places corresponent al àmbit d'atenció en emergències sanitàries.

 

-3 Modificar l'annex 3, referit a les unitats de competència convocades, ampliant-lo amb un cinquè àmbit referit a l'atenció d'emergències sanitàries.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 20 de juny de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annexos que es modifiquen

 

Annex 2

Àmbits i places convocades

 

Àmbits:

Dependència

Administració i Gestió

Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions

Activitats Físiques i Esportives i Socorrisme

Atenció en emergències sanitàries

Total

Places:

530

400

240

640

45

1.855

 

 

Annex 3

Unitats de competència convocades

 

5. Àmbit: Atenció d'emergències sanitàries.
Família Professional del cicle: Sanitat

Cicle formatiu

codi certificat Certificat de professionalitat

codi QP

Qualificació professional Unitats de competència Catàleg de Qualificacions Professionals

Codi català

Codi estatal

Denominació

 

CFGM d'Emergències sanitàries

 

 

 

 

 

 

 

SANT0208

 

 

 

Trasllat sanitari

 

 

 

SA_2-025_2

 

 

 

Trasllat sanitari

 

 

 

UC_2-0069-11_1

UC0069_1

Mantenir preventivament el vehicle sanitari i controlar-ne la dotació material.

UC_2-0070-11_2

UC0070_2

Prestar al pacient suport vital bàsic i donar suport al suport vital avançat.

UC_2-0071-11_2

UC0071_2

Traslladar al pacient al centre sanitari útil.

UC_2-0072-11_2

UC0072_2

Aplicar tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi.

SANT0108

 

 

 

Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes

 

 

 

SA_2-122_2

 

 

 

Atenció sanitària a múltiples

víctimes i en catàstrofes

 

 

 

UC_2-0360-11_2

UC0360_2

Col·laborar en l'organització i el desenvolupament de la logística sanitària en escenaris amb múltiples víctimes i catàstrofes, assegurant l'abastament i la gestió de recursos i donant suport en les tasques de coordinació en situacions de crisi.

UC_2-0361-11_2

UC0361_2

Fer l'atenció sanitària inicial a múltiples víctimes

UC_2-0362-11_2

UC0362_2

Col·laborar en la preparació i en l'execució de plans d'emergència i de dispositius de risc previsible

UC_2-0072-11_2

UC0072_2

Aplicar tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi.

Amunt