Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 29/06/2018

  • Número del document ARP/0110/2018

  • Número de control 18187040

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18187040-2018

Dades del DOGC
  • Número 7660

  • Data 10/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ARP/110/2018, de 29 de juny, per la qual es convoca el procés d'atorgament dels guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector pesquer català per a l'any 2018.


D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1380/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013, sobre la política pesquera comuna, cal contribuir a l'augment de la productivitat, a un nivell de vida adequat per al sector pesquer, inclòs el sector de la pesca a petita escala i a la estabilitat dels mercats. La política pesquera comuna ha de contribuir a la Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador i promoure la consecució dels objectius establerts en aquesta Estratègia.

L'article 5 de la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix com a finalitats d'aquesta Llei, entre d'altres: millorar les condicions de les activitats pesqueres, promoure la viabilitat socioeconòmica de l'activitat dels pescadors professionals, i fomentar i protegir els arts de pesca tradicionals.

Des de l'any 1987, la Generalitat de Catalunya ha volgut honorar les persones físiques i jurídiques que han aportat valor i dedicació al difícil món de la pesca, i així reconèixer la seva contribució al manteniment de l'activitat pesquera tal com promou la política pesquera comuna.

El Decret 36/1987, de 29 de gener, pel qual es creen guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector agrari i pesquer català, va crear la Medalla i la Placa de la Pesca Catalanes, amb caràcter exclusivament honorífic, amb la finalitat de recompensar les persones físiques i jurídiques que hagin contribuït a millorar el sector pesquer a Catalunya.

D'acord amb el que estableix l'article 2 de l'esmentat Decret 36/1987, aquestes distincions s'atorgaran anualment i les seves característiques seran regulades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En funció d'aquesta disposició, i amb la finalitat que aquest atorgament tingui la màxima transparència, publicitat i concurrència, és procedent convocar el procés i establir les bases per a l'atorgament de la Medalla i de la Placa de la Pesca Catalana,

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides d'acord amb el Decret 36/1987, de 29 de gener,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objectiu i categoria dels guardons

Els guardons de la pesca catalana són el reconeixement de la tasca de les persones físiques i jurídiques, nacionals o estrangeres, que amb el seu esforç i la seva dedicació han contribuït al desenvolupament del món de la pesca, prestant serveis rellevants al sector o contribuint amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos del sector pesquer.

Els guardons són de dues classes: la Medalla i la Placa de la Pesca Catalana. La Medalla de la Pesca Catalana distingeix les persones físiques que hagin contribuït amb el seu esforç i dedicació a la millora del sector pesquer català. La Placa de la Pesca Catalana distingeix les persones jurídiques, públiques o privades, que hagin destacat per la seva activitat a favor del foment de la pesca a Catalunya.

 

Article 2

Nombre de guardons

Per a la convocatòria d'aquest any 2018 es lliuraran un màxim de quatre guardons, que el jurat repartirà en forma de medalles i plaques.

Els guardons a què fa referència aquesta ordre són a títol exclusivament honorífic i no comporten cap aportació econòmica.

 

Article 3

Candidatures

Els capítols de les confraries de pescadors catalanes, les federacions territorials de les confraries de pescadors catalanes, la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims podran proposar les candidatures a la Medalla de la Pesca Catalana i a la Placa de la Pesca Catalana.

S'establirà el procediment que ha de conduir al procés participatiu perquè els agents implicats puguin aportar els suggeriments i les manifestacions que estimin necessàries.

El procediment participatiu s'inspira en els principis de transparència, d'igualtat, d'equitat, de transversalitat i de seguretat jurídica. La participació és lliure i voluntària.

 

Article 4

Documentació

4.1 Les propostes de Medalla aniran acompanyades de la documentació següent:

1. Currículum professional del/de la candidat/a.

2. Mèrit o mèrits mereixedors de la distinció.

3. Repercussió del treball del/de la candidat/a en la millora del sector pesquer.

4. Trajectòria de la implicació en la pesca catalana.

4.2 Les propostes de Placa aniran acompanyades de:

1. Trajectòria de l'associació, entitat, institució, etc., en el sector pesquer.

2. Mèrit o mèrits mereixedors de la distinció.

3. Repercussió de les activitats desenvolupades en el foment de la pesca.

4. Trajectòria de la implicació en la pesca catalana.

5. Projectes estratègics en política de gènere.

Barem de mèrits

Els criteris de selecció s'ajustaran als mèrits següents:

Propostes de Medalla

Currículum professional del/de la candidat/a.

Mèrit o mèrits mereixedors de la distinció.

Repercussió del treball del/de la candidat/a en la millora del sector pesquer.

Trajectòria de la implicació en la pesca catalana.

Implicació en l'aflorament del treball de la dona en el món pesquer.

Propostes de Placa

Trajectòria de l'associació, entitat, institució, etc., en el sector pesquer.

Mèrit o mèrits mereixedors de la distinció.

Repercussió de les activitats desenvolupades en el foment de la pesca.

Projectes estratègics en política de gènere.

Trajectòria de la implicació en la pesca catalana.

Implicació en l'aflorament del treball de la dona en el món pesquer.

El jurat valorarà els mèrits que quedaran reflectits a l'acta.

 

Article 5

Termini de presentació

El termini de presentació de candidatures als guardons de la pesca catalana serà de 15 dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 6

Lloc de presentació

D'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques.

En tot cas, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

En conseqüència,

Les candidatures es presentaran a la seu de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Av. Diagonal, 523-525, 5a planta, Barcelona); als serveis territorials i/o a les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, preferentment, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableixen la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les persones jurídiques hauran de formalitzar obligatòriament la candidatura per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a través de la pàgina web Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/).

 

Article 7

Jurat

A l'efecte de la selecció dels possibles guardonats, es crea un jurat que estarà format per:

La presidència: La persona titular de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

La secretaria: La persona titular de la Subdirecció General de Pesca i Aqüicultura.

Vocals: La persona titular de la presidència de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i les persones titulars de les presidències de les federacions territorials de confraries de pescadors de Girona, Barcelona i Tarragona.

 

Article 8

Procediment

8.1 Convocat el jurat, aquest avaluarà les candidatures presentades i elaborarà la proposta de guardonats/des. La proposta inclourà els/les guardonats/des en cadascuna de les categories, i una llista de reserva de dos/dues possibles guardonats/des de cada una de les categories.

8.2 La Direcció General de Pesca i Afers Marítims comunicarà a les possibles persones físiques o jurídiques la proposta de resolució del jurat, sense incloure les llistes de reserva. Les persones proposades tindran un termini de 10 dies per renunciar al guardó.

8.3 Transcorregut aquest termini sense que les persones proposades hagin presentat renúncia, s'entendrà que accepten el guardó. En cas que alguna de les persones proposades renunciï al guardó, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims comunicarà al/a la primer/a candidat/a de la llista de reserva la proposta de resolució del jurat, que tindrà un termini de 10 dies per renunciar al guardó. Els guardons podran declarar-se deserts.

8.4 Finalitzat aquest procés, la persona titular de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims elevarà a la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la proposta definitiva de guardonats, que presentarà les propostes al Govern de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació i concessió, si escau.

8.5 Els guardons seran concedits mitjançant Decret.

 

 

Disposició final

Aquesta disposició entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona, 29 de juny de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amunt