Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/06/2018

  • Número del document ARP/1559/2018

  • Número de control 18186064

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18186064-2018

Dades del DOGC
  • Número 7659

  • Data 09/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/1559/2018, de 21 de juny, per la qual es modifica la distribució pressupostària de determinades línies d'ajuts associats al contracte global d'explotació de la convocatòria 2017 efectuada mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601).


D'acord amb l'Ordre ARP/42/2017, de 22 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació (DOGC núm. 7339, de 29.3.2017), la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març, va convocar els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2017 (DOGC núm. 7343, de 4.5.2017)

Atesa la necessitat de modificar l'aportació de la Generalitat de Catalunya de la convocatòria de 2017 per a redistribuir l'import màxim dels ajuts a la millora de la competitivitat, la diversificació agrària i els sistemes alternatius a la lluita química per l'anualitat 2019 amb la finalitat d'optimitzar els recursos destinats a les mesures del contracte global d'explotació.

L'apartat 3.2 de la resolució ARP/700/2017 habilita la Direcció General de Desenvolupament Rural per modificar el desglossament per línies d'ajut segons les disponibilitats pressupostàries i les necessitats de cada línia.

En conseqüència, d'acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de l'article 3.2 de la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març,

 

Resolc:

 

1. Modificar el desglossament de la quantia màxima dels apartats 3.2 b), 3.2 c), i 3.2 d) de la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març, de la manera següent:

“b) Millora de la competitivitat de les explotacions agràries, fins a un import màxim de 11.901.086,00 euros de l'anualitat 2019.

c) Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries, fins a un import màxim d'1.657.291,00 euros de l'anualitat 2019.

d) Diversificació agrària, fins a un import màxim de 958.409,00 euros de l'anualitat 2019.”

 

2. Modificar el desglossament de la quantia màxim de l'aparat 3.2.f) de la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març, de la manera següent:

“f) Pràctiques agroambientals, fins a un import màxim d'11.200.500,00 euros de l'anualitat 2018 i 303.214,00 euros de l'anualitat 2019, els quals es distribuiran de la manera següent:

i. Gestió sostenible de zones humides, fins a un import màxim de 3.648.000,00 euros de l'anualitat 2018.

ii. Gestió i recuperació de prats de dall, fins a un import màxim de 384.750,00 euros de l'anualitat 2018.

iii. Millora dels hàbitats esteparis de la xarxa Natura 2000, fins a un import màxim de 350.550,00 euros de l'anualitat 2018.

iv. Apicultura per a la millora de la biodiversitat, fins a un import màxim de 456.000,00 euros de l'anualitat 2018.

v. Sistemes alternatius a la lluita química, fins a un import màxim de 2.394.000,00 euros de l'anualitat 2018 i 303.214,00 euros de l'anualitat 2019.

vi. Producció integrada, fins a un import màxim de 2.679.000,00 euros de l'anualitat 2018.

vii. Conservació de races autòctones, fins a un import màxim d'1.083.000,00 euros de l'anualitat 2018.

viii. Gestió de fertilització, fins a un import màxim de 114.000,00 euros de l'anualitat 2018.

ix. Biodiversitat cultivada, fins a un import màxim de 91.200,00 euros de l'anualitat 2018.”

 

Barcelona, 21 de juny de 2018

 

Oriol Anson Fradera

Director general de Desenvolupament Rural

Amunt