Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/06/2018

  • Número del document EMC/1558/2018

  • Número de control 18186063

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-18186063-2018

Dades del DOGC
  • Número 7659

  • Data 09/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1558/2018, de 19 de juny, per la qual s'obre la convocatòria dels Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ) (ref. BDNS 404747).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per a l'acompliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR).

En data 7 de maig de 2018 s'ha publicat la Resolució EMC/878/2018, de 27 d'abril, per la qual es modifica la Resolució EMC/900/2017, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ).

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per als Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ) per a l'any 2018.

 

Article 2

2.1 Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General de Recerca (DGR) del Departament d'Empresa i Coneixement (DEC) amb 77.500 (setanta-set mil cinc-cents) euros; per l'Institut Català de les Dones (ICD) amb 3.250,00 (tres mil dos-cents cinquanta) euros; per l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) amb 750,00 (set-cents cinquanta) euros; per l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) amb 1.500,00 (mil cinc-cents) euros; per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) amb 1.500,00 (mil cinc-cents) euros, i per l'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana (IRMU), amb 750,00 (set-cents cinquanta) euros. L'import global és de 85.250,00 (vuitanta-cinc mil dos-cents cinquanta) euros, els quals són a càrrec de les partides pressupostàries 480.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2018.

2.2 La concessió dels ajuts resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

2.3 La subvenció es pot reduir totalment o parcialment abans no se'n dicti la resolució definitiva com a conseqüència de les restriccions derivades de l'acompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.4 Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat l'import màxim fixat a l'article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment, a conseqüència de la interposició d'un recurs administratiu o contenciós administratiu.

 

Article 3

3.1 Per novè any consecutiu, s'inclou a la convocatòria dels Premis de Recerca Jove el Premi Reginó de l'Institut Català de les Dones (ICD), amb l'objectiu de fomentar l'interès per la recerca en relació amb les dones i les seves aportacions a la societat. Aquest premi reconeix el millor treball i centre que tracti qüestions de gènere tant amb relació a la temàtica com al plantejament, que promogui la igualtat de dones i homes i que, a aquest efecte, visibilitzi la lluita feminista, la invisibilització i l'especial problemàtica i les necessitats de les dones en diversos àmbits, les aportacions de les dones als diferents camps de pensament i participació, l'anàlisi dels estereotips i els rols de gènere, i qualsevol altra temàtica lligada als estudis de gènere.

3.2 Per tercer any consecutiu, s'inclou en aquesta convocatòria el Premi INEFC (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya), amb l'objectiu de fomentar l'interès per la recerca en temes relacionats amb les ciències de l'activitat física i l'esport, que reconeix el millor treball de recerca en aquest àmbit. En aquest sentit, poden optar a aquest premi els treballs que temàticament tractin qüestions relacionades amb aspectes socials, educatius, de rendiment i de salut dins de l'àmbit de l'activitat física i de l'esport, i els referits a les implicacions per al benestar general de la població o altres temes associats, i que puguin ser tractats en els treballs de recerca d'alumnes d'ensenyament secundari.

3.3 A més, s'inclou, per segona vegada, el Premi ICIP Alfons Banda de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), amb l'objectiu de promoure la cultura de pau. S'atorgaran dos premis entre els treballs de recerca que tractin qüestions relacionades amb els conflictes armats o la construcció de la pau, la vulneració o la defensa dels drets humans i l'ús de la no-violència com a eina de transformació social, entre d'altres.

3.4 També, per segona vegada, s'inclou en aquesta convocatòria el Premi Ramon Muntaner de l'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana, amb l'objectiu de reconèixer el millor treball en ciències humanes, socials o naturals que plantegi una proposta d'aplicabilitat en l'àmbit de l'educació, de la promoció turística o del territori, de la conservació i la gestió del patrimoni o en qualsevol altre, i que proposi algun element o recurs que pugui contribuir al desenvolupament local. Es valorarà especialment que el treball s'hagi fet en col·laboració amb un centre o institut d'estudis de recerca local o comarcal.

3.5 Enguany, a més, els Premis Recerca Jove inclouen per primera vegada el Premi EAPC Luciana Calvo sobre llengua i dret, un reconeixement per als dos millors treballs en aquest àmbit. Aquesta iniciativa s'ha desenvolupat conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i té l'objectiu de reconèixer els dos millors treballs de recerca que aportin reflexió, anàlisi i propostes sobre temes relacionats amb algun dels tres àmbits temàtics de la Revista de Llengua i Dret, publicada per l'EAPC: a) sobre el llenguatge administratiu i jurídic, fent èmfasi en la necessitat d'acostar les administracions públiques a la població a través d'un llenguatge clar, simple, precís, no discriminatori i comprensible per als ciutadans, com a indicador de la qualitat democràtica de les institucions; b) sobre el dret lingüístic, i especialment sobre els drets relacionats amb el coneixement, l'aprenentatge i l'ús de les llengües en societats plurilingües, amb l'objectiu que siguin més justes tant des del punt de vista cultural i nacional com de la igualtat d'oportunitats; c) sobre les dinàmiques sociolingüístiques, les polítiques lingüístiques i la gestió del multilingüisme en les societats contemporànies. Els treballs poden fer referència tant a l'àmbit català com internacional, i se'n valorarà la perspectiva comparada.

 

Article 4

Els treballs s'han d'haver elaborat durant el curs acadèmic 2017-2018.

 

Article 5

5.1 Es concedeixen un màxim de 77 premis, de 750,00 (set-cents cinquanta) euros cada un, als millors treballs presentats, tenint en compte els criteris de valoració previstos per l'article 8 i, en especial, l'esforç dels participants en relació amb el seu curs o nivell. D'entre els treballs premiats, es podrà acordar editar una de les obres.

5.2 A més, es concedeixen un màxim d'11 premis entre els centres participants, que consisteixen en una dotació de 2.500,00 (dos mil cinc-cents) euros per a cada centre guardonat, que s'ha de destinar a l'adquisició de llibres i publicacions per a la biblioteca o d'equipament cientificodocent per al centre, i justificar-ho degudament segons l'article 9 d'aquesta convocatòria i la resta de normativa aplicable.

 

Article 6

6.1 El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria i fins al 4 d'octubre de 2018.

6.2 Les sol·licituds es poden presentar d'acord amb el que preveu la base 5 de la Resolució EMC/900/2017, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ).

 

Article 7

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) La Resolució EMC/900/2017, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ).

b) La Resolució EMC/878/2018, de 27 d'abril, per la qual es modifica la Resolució EMC/900/2017, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ).

c) La normativa general de subvencions.

 

Article 8

8.1 Els treballs els avaluaran òrgans externs i experts i es tindran en compte els criteris i les puntuacions següents (valoració de l'1 al 100):

a) L'originalitat i l'interès del tema (20/100).

b) El caràcter interdisciplinari del treball (10/100).

c) La correcció metodològica i el rigor científic de les conclusions (25/100).

d) La qualitat lingüística i la presentació general del treball i del resum (15/100).

e) Es valoraran més els treballs d'aplicacions de tècniques de recerca en àmbits i objectius assolibles per l'alumnat d'aquests nivells i sobre els quals puguin fer aportacions pròpies que no pas l'intent d'abastar temes massa generals o complexos, sobre els quals únicament puguin fer reculls o recensions de teories o experimentacions ja fetes, o en els quals la intervenció del tutor o tutora hagi excedit la funció d'estimulació i orientació de la tasca pròpia dels autors o les autores (15/100).

f) Es valoraran més els treballs que hagin suposat un esforç suplementari en la tasca habitual de les matèries, els crèdits o les activitats pròpies del curs acadèmic (15/100).

S'incorpora transversalment a aquesta avaluació (sobretot pel que fa als treballs de recerca que optin al Premi Reginó) la perspectiva de gènere en la valoració de cadascun dels criteris d'avaluació esmentats, i a aquest efecte es valorarà, si escau, l'ús no androcèntric ni sexista del llenguatge escrit i visual, l'aplicació de la perspectiva de gènere en l'enfocament i el desenvolupament del tema, i l'impacte i l'originalitat de les aportacions en l'àmbit de la temàtica de gènere o de la igualtat entre dones i homes.

A més, el jurat pot acordar, d'entre els treballs més ben puntuats, editar una de les obres.

8.2 El jurat pot disposar del suport d'especialistes i pedagogs i pedagogues per seleccionar els treballs presentats.

8.3 Els criteris per atorgar el premi als centres són els següents:

a) Historial de participació en els PRJ: es valorarà el nombre de treballs presentats i premiats que ha tingut el centre entre els cursos 2007-2008 i 2016-2017; és a dir, en els darrers 10 cursos.

b) Participació en la convocatòria PRJ 2018 (curs 2017-2018): es valorarà el nombre de treballs presentats, la mitjana de les notes d'avaluació obtingudes en els treballs presentats i l'augment de sol·licituds presentades pel centre respecte de l'edició de l'any anterior.

Pel que fa al Premi Reginó de centre, a més del que disposen els apartats a) i b) d'aquest mateix article, també es valorarà l'impuls, per part del centre, d'activitats que promoguin un enfocament en equitat de gènere, com ara la inclusió explícita de la perspectiva de gènere en el projecte educatiu del centre; disposar d'una persona referent de gènere; integrar la perspectiva de gènere en la comunicació del centre; disposar d'una secció de gènere a la biblioteca del centre; dur a terme activitats anuals de formació i sensibilització en equitat de gènere i de lluita contra la violència masclista adreçades a professorat i a alumnat del centre, i qualsevol altra activitat de promoció de la recerca en qüestions de gènere que el centre dugui a terme. A aquest efecte, els centres que vulguin participar en aquesta modalitat han de redactar i presentar, annexa a alguna de les sol·licituds dels seus alumnes que participin en aquesta convocatòria, una memòria expositiva breu dels mèrits en què es puguin valorar les activitats esmentades del centre en temes de gènere, segons el model normalitzat disponible al web de l'AGAUR.

No optaran al premi els centres que hagin estat guardonats en la convocatòria anterior.

El jurat, per tal de reconèixer l'esforç dels centres, pot donar prioritat en la selecció als qui en aquesta convocatòria presentin treballs de qualitat per primera o segona vegada; pot tenir en compte criteris de territorialitat, i també pot reconèixer l'esforç dels centres en la presentació de treballs de recerca d'alumnat de cursos diferents de segon de batxillerat.

El jurat, si ho considera necessari, pot entrevistar els tutors o tutores o els autors o autores dels treballs.

Tenint en compte els criteris previstos en aquesta base, el jurat fixarà la nota de tall mínima per accedir als premis.

8.4 El jurat està format per:

a) El director o directora general de Recerca o la persona en qui delegui aquesta tasca, que actua com a president o presidenta del jurat i que nomenarà les persones que actuaran de vocals.

b) Una persona vocal designada per l'Institut Català de les Dones.

c) Una persona vocal designada per l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya.

d) Una persona vocal designada per la Direcció General de Recerca.

e) Una persona vocal designada pel Departament d'Ensenyament.

f) Una persona vocal designada per l'Institut Català Internacional per la Pau.

g) Una persona vocal designada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

h) Una persona vocal designada per l'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana.

i) El director executiu o directora executiva de l'AGAUR, o la persona en qui delegui aquesta tasca, que actua com a secretari o secretària del jurat, amb veu però sense vot.

L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere del jurat.

 

Article 9

El període d'execució de les despeses associades als premis als centres ha d'estar comprès entre l'1 de gener i el 30 setembre de 2019. La justificació d'aquestes despeses d'execució s'ha de fer mitjançant el model normalitzat que es pot obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i també al seu lloc web (<http://www.gencat.cat/agaur>) i, com a molt tard, fins al 31 d'octubre de 2019.

Aquesta justificació, en el cas del centre que obtingui el Premi Reginó, ha d'incloure, juntament amb el model normalitzat, una explicació breu que detalli a què es destinarà el premi, que ha de servir per a la promoció de la coeducació al centre, amb actuacions com ara l'adquisició de llibres i publicacions que promoguin la recerca en gènere i la visibilització de les dones, així com a activitats de formació i sensibilització en qüestions de gènere i igualtat de dones i homes.

En tot cas, no s'acceptaran ampliacions del termini d'execució del projecte sense una justificació prèvia, que ha d'acceptar el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. En cas que se sol·liciti l'ampliació, la sol·licitud s'ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d'execució.

 

Article 10

10.1 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció d'aquesta convocatòria és la persona titular de l'AGAUR.

10.2 La resolució de la convocatòria correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAR o a la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

10.3 El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva.

10.4 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar des que es publiqui al DOGC. Un cop hagi transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entendrà desestimat per silenci administratiu.

10.5 La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, el resultat de la resolució es podrà consultar a la pàgina web de l'AGAUR i a la de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

10.6 Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Article 11

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 19 de juny de 2018

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Francesc Subirada i Curcó

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

Amunt