Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 04/06/2018

  • Número de control 18166009

  • Organisme emissor Institut Viladomat, de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-18166009-2018

Dades del DOGC
  • Número 7647

  • Data 21/06/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (exp. 01/2018).


1. Entitat adjudicadora:

a) Òrgan de Contractació:

Direcció de l'Institut Viladomat

Consell de Cent, 127-129; 08015 Barcelona

NIF: : S-0800570-D

web www.institutviladomat.cat

b) Dependència que tramita l'expedient: Institut Viladomat

c) Número de l'expedient: 01/2018

 

2. Objecte del contracte:

a) Servei de neteja de l'Institut Viladomat de Barcelona

b) Lloc d'execució: Municipi de Barcelona

c) Termini d'execució: el contracte s'iniciarà el 1/9/2018 i finalitzarà el 31/08/2019. Possibilitat de pròrroga per un any mes.

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Regulació: no harmonitzada

 

4. Pressupost:

a) Import unitari preu hora netejadora: 14,75 € abans d'IVA

b) Import unitari preu hora especialista: 15,42 € abans d'IVA

c) Pressupost de licitació: 46.435,60 €, abans d'IVA (56.187,08 €, IVA inclòs)

d) Valor estimat del contracte: 92.871,20 €, abans d'IVA

 

5. Garanties:

Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs

 

6. Consulta i obtenció dels plecs de la licitació: al web de l'Institut.

 

7. Requisits específics del contractista:

Els que exigeix el plec de clàusules administratives particulars i els que especifica el plec de prescripcions tècniques.

 

8. Criteris de valoració:

Els criteris d'adjudicació es troben detallats a l'annex 4A I 4B del plec de clàusules administratives particulars

 

9. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci. Hora límit de presentació: 14:00 hores

b) Documentació a presentar: la que exigeix el plec de clàusules administratives particulars del contracte

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Secretaria de l'Institut Viladomat

2. Domicili: Consell de Cent, 127-129

3. Localitat: Barcelona, 08015

 

10. Obertura de proposicions:

a) Entitat: Institut Viladomat

b) Domicili: C Consell de Cent, 127-129

c) Localitat: Barcelona, 08015

d) Data: es comunicarà oportunament

 

11. Despeses de l'anunci:

L'import del present anunci seran com a màxim de 500 €.

 

Barcelona, 4 de juny de 2018

 

Pilar Cabellos Mínguez

Directora

Amunt