Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/06/2018

  • Número de control 18165088

  • Organisme emissor Institut Ramon Llull

    CVE CVE-DOGC-A-18165088-2018

Dades del DOGC
  • Número 7646

  • Data 20/06/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2018 (02/L0179 U10 N- Convocatòria 2018) (ref. BDNS 403761).


L'Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. Per al compliment dels seus objectius, l'Institut Ramon Llull donarà suport a les polítiques de relacions exteriors en l'àmbit cultural de les institucions consorciades.

Per acord del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull de data 15 de desembre de 2016 s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada;

Fent ús de les competències que em són atribuïdes per l'article 13.2.e) dels Estatuts de l'Institut,

 

Resolc

 

1. Obrir la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música que es duguin a terme entre l'1 d'agost i el 31 de desembre de 2018.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per Acord del Consell de Direcció de data 15 de desembre de 2016 publicades en el DOGC núm. 7298 de data 31 de gener de 2017 i per la normativa general de subvencions.

 

2. Establir que la dotació màxima de la convocatòria és de 100.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 004 – 047 - 404750  Creació - Ajuts a desplaçaments – Mobilitat artistes música del pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2018. La dotació màxima es pot ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

 

3. Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

4. L'òrgan instructor és la persona titular de la gerència de l'Institut Ramon Llull i l'òrgan resolutori és la persona titular de la direcció de l'Institut Ramon Llull.

 

5. Nomenar la comissió de valoració següent, per tal d'analitzar i avaluar les sol·licituds presentades:

 

 

President:

la persona titular de la direcció de l'Àrea de Creació de l'Institut Ramon Llull

Vocals:

dues persones en qualitat d'experts externs a l'Institut Ramon Llull

un representant de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

un representant de l'Àrea de Creació de l'Institut Ramon Llull

Secretari:

un representant de Gerència

 

6. La resolució sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds i la resolució definitiva de la convocatòria es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Institut Ramon Llull i al tauler d'anuncis de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d'alçada davant de la persona titular de la direcció de l'Institut Ramon Llull contra les resolucions d'inadmissió o desistiment de les sol·licituds i recurs d'alçada davant del president o la presidenta del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull contra la resolució definitiva de la convocatòria.

Transcorregut el termini màxim de sis mesos sense que s'hagi dictat i publicat la resolució definitiva de la convocatòria, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

Recursos procedents

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs d'alçada davant del President del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació.

 

Barcelona, 13 de juny de 2018

 

Manuel Forcano

Director

Amunt