Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/06/2018

  • Número del document TES/1250/2018

  • Número de control 18164058

  • Organisme emissor Agència de Residus de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18164058-2018

Dades del DOGC
  • Número 7643

  • Data 15/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/1250/2018, d'11 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (ref. BDNS 403403).


Atesa la Resolució TES/954/2018, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals;

Atès el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, d'accés a la informació pública i el bon govern, i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l'obligació de les persones jurídiques de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques;

Atès l'Acord del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya adoptat en data 6 de març de 2018 i el certificat de disponibilitat pressupostària emès per l'Àrea Econòmica de l'Agència de Residus de Catalunya,

 

Resolc:

 

—1 Obrir la convocatòria de subvencions per a l'any 2018, en règim de concurrència competitiva, destinada als ens locals i a les empreses privades i universitats publiques de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d'una perspectiva de l'economia circular.

 

—2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/954/2018/, de 4 de maig de 2018.

 

—3 L'import total màxim estimatiu és de dos milions d'euros (2.000.000 €).

Aquest pressupost es distribuirà en dues línies d'actuació, una adreçada als ens locals de Catalunya i l'altra adreçada a empreses privades i universitats públiques de Catalunya, que duguin a terme activitats comercials o de serveis, que generin residus orgànics assimilables a municipals i vulguin dur a terme un projecte de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals.

Línia 1. Projectes destinats a ens locals per al foment del servei públic de recollida selectiva de fracció orgànica dels residus municipals i assimilables, adreçat tant a la població com als productors comercials o de serveis de residus orgànics assimilables a municipals del seu àmbit, el 75% del pressupost.

A) Projectes de nova implantació o ampliació de l'àmbit de la recollida selectiva de la fracció orgànica i projectes d'autocompostatge com a via de gestió exclusiva de la FORM. El 40% del pressupost.

B) Projectes de millores del servei públic de recollida selectiva de la fracció orgànica, la fracció vegetal i projectes d'autocompostatge com a via de gestió complementària de la FORM. El 30% del pressupost.

C) Diagnosi del servei públic de recollida selectiva i plans d'actuació per a la nova implantació, ampliació o millora de la recollida selectiva adscrita al servei públic. El 20% del pressupost.

D) Projectes singulars d'interès general que fomentin la gestió de la fracció orgànica dels residus municipals dins d'un model d'economia circular en l'àmbit municipal. El 10% del pressupost.

Línia 2. Projectes adreçats a les empreses privades i universitats públiques de Catalunya, que duguin a terme activitats comercials o de serveis, que generin residus orgànics assimilables a municipals i vulguin dur a terme un projecte de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, tant per adaptar-se al servei públic de recollida selectiva del seu àmbit com per a l'establiment de sistemes privats de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus assimilables a municipals. El 25% del pressupost.

S'aplicarà a les partides pressupostàries 460.0001 i 461.0001 el 75% corresponent a la Línia 1 per a ens locals i a les partides pressupostàries 470.0001 i 449.0001 el 25% corresponent a la Línia 2 per a empreses privades i universitats públiques de Catalunya, amb càrrec als pressupostos de l'Agència de Residus de Catalunya per a l'any 2018.

La dotació establerta a les partides pressupostàries pot ser modificada d'acord amb la normativa vigent. D'aquesta manera, els fons no emprats en una línia d'actuació es podran reassignar a l'altra línia, segons la normativa vigent.

La concessió de les subvencions previstes en aquests convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

 

—4 El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà de dos mesos des de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—5 L'òrgan instructor per tramitar el procediment per a la concessió de les subvencions és la directora de l'Àrea d'Economia Circular.

La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon al director de l'Agència de Residus de Catalunya d'acord amb el que disposa l'article 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La resolució, degudament motivada, s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria. Sens perjudici de l'obligació d'emetre resolució, transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi dictat i notificat/publicat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La resolució de la concessió o denegació de la subvenció es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica , sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

—6 La resolució del procediment de concessió posarà fi a la via administrativa d'acord amb l'article 67.1 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en un termini de dos mesos comptats des de la recepció de la seva notificació, o potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes, comptat des de la recepció de la seva notificació d'acord amb els articles 75 i 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

—7 Les subvencions d'aquesta convocatòria estan subjectes al Reglament (UE) núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant del conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 de juny de 2018

 

Josep Maria Tost i Borràs

Director

Amunt