Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/06/2018

  • Número del document ARP/1217/2018

  • Número de control 18163052

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18163052-2018

Dades del DOGC
  • Número 7642

  • Data 14/06/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/1217/2018, de 4 de juny, per la qual es convoca la XVII edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2018 (ref. BDNS 402936).


Mitjançant l'Ordre de 31 de maig de 2001 (DOGC núm. 3424, de 5.7.2001), es va crear i convocar el Premi a la Innovació Tecnològica Agrària amb la finalitat de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes pel que fa a la incorporació de tecnologia en el sector agrari a Catalunya.

En virtut de l'Ordre AAR/343/2009, de 2 de juliol (DOGC núm. 5419 de 13.7.2009), per la qual es convoca el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària corresponent a l'any 2009, es va modificar la denominació del premi passant a nomenar-se Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària.

D'acord amb l'Ordre ARP/92/2017, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (DOGC núm. 7375 de 23.05.2017) s'estableixen tres tipus de premis, un per a l'empresa agrària; un per a l'agroindústria, i un per al/a la jove emprenedor/a innovador/a, i també tres nominacions.

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix en l'article 3.13.1, en l'article 3.13.2 i en l'article 3.13.8 l'exercici de la competència en matèria de polítiques d'agricultura, ramaderia, pesca, indústria agroalimentària i d'alimentació al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el seu article 43.1.m) disposa com a funcions de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, entre d'altres, planificar els plans i programes de transferència tecnològica i innovació del sector agroalimentari i definir les mesures de foment.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agroalimentari mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb els articles 92 i 93 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General de Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Convocar la XVII edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/92/2017, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (DOGC núm. 7375 de 23.05.2017).

 

2. Les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC i fins el 14 de setembre de 2018 inclòs.

 

3. Els premis que preveu aquesta Ordre, per un import total de 24.000 euros, van a càrrec de la partida pressupostària AG06D/483000100/5740 dels pressupostos del Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l'any 2018.

S'estableixen tres tipus de premis: un per a l'empresa agrària, un per a l'agroindústria i un per al/a la jove emprenedor/a innovador/a, dotats amb 6.000,00 euros cadascun, així com tres nominacions amb una dotació econòmica de 2.000,00 euros cadascuna. En cas de persones físiques, s'efectuarà la corresponent retenció d'IRPF en concepte de premis.

 

4. L'òrgan instructor de les candidatures presentades al premi és la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

 

5. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre la concessió de premis i de nominacions és la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. A aquests efectes, estarà assistit pel jurat, la composició del qual es detalla a l'apartat 10 de les bases reguladores a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article.

 

6. El termini màxim per emetre la resolució de concessió dels premis és de 6 mesos a partir de la data que s'exhaureix el termini de presentació de sol·licituds i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

7. Contra la resolució de la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució de concessió, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

 

8. Els premis i les nominacions concedides es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa es pot interposar recurs contenció administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 4 de juny de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amunt