Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/04/2018

  • Número del document SLT/0963/2018

  • Número de control 18136038

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-18136038-2018

Dades del DOGC
  • Número 7622

  • Data 18/05/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/963/2018, de 27 d'abril, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB. LLIURE-2018).


De conformitat amb el que preveu la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, en concordança amb el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatuari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social i atenent als objectius del Pla d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut publicat en la Resolució SLT/1158/2016, al DOGC núm. 7118, del 11.5.2016;

De conformitat amb el que preveu l'Acord 25/2017, de 25 de maig, pel qual s'aprova la distribució per categories de l'oferta pública d'ocupació per l'exercici i l'Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració, pel qual s'aprova per a l'any 2017 l'oferta d'ocupació pública addicional per l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l'Institut Català de la Salut i la seva distribució per categories (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017), en concret el referit a 170 llocs de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic.

Vist que la totalitat de les places objecte de convocatòria estan dotades pressupostàriament d'acord amb la normativa vigent per al personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

En exercici de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 10 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007), i l'article 13 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

 

Resolc:

 

Article 1

Fer pública aquesta convocatòria específica per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB. LLIURE-2018).

 

Article 2

Aprovar les bases especifiques que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució que complementen i adapten les bases generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d'octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, publicada al DOGC núm. 6988, de 2 de novembre de 2015, modificada per la Resolució SLT/55/2018, d'11 de gener, publicada al DOGC núm. 7542, de 24.1.2018.

 

Article 3

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2, 14.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 27 d'abril de 2018

 

Candela Calle i Rodríguez

Directora gerent

 

 

Annex 1

Bases específiques

 

-1 Normes generals

Aquesta convocatòria es regula pel previst en aquestes bases específiques i, en allò que no es reguli en aquestes, per les bases generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d'octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 6988, de 2.11.2015), modificada per la Resolució SLT/55/2018, d'11 de gener (DOGC núm. 7542 de 24.1.2018).

El sistema per resoldre el procés de selecció és el de concurs oposició, que es desenvoluparà segons el previst en aquestes bases.

El temari i el barem són els publicats a l'annex 2 i l'annex 3 respectivament.

 

-2 Places convocades

L'objectiu de la convocatòria és l'adjudicació definitiva per concurs oposició pel torn lliure de les places bàsiques que consten a l'annex 4 d'aquesta Resolució, per a la categoria de:

- Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic.

Del total de places convocades es reserven 12 places per a aquelles persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%, d'acord amb el que preveu la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives i el punt 3 de l'Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració, pel qual s'aprova per a l'any 2017 l'oferta d'ocupació pública addicional (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017).

 

-3 Requisits de participació

Pot participar-hi la persona interessada que acrediti tenir els requisits previstos en la base 3 de les bases generals, que s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini d'inscripció i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Estar en possessió del títol oficial que habilita per a l'exercici professional de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic.

 

-4 Inscripció

La inscripció a la convocatòria s'ha de fer de forma telemàtica accedint al lloc web de l'Institut Català de la Salut (www.ics.gencat.cat). Un cop s'ha accedit al lloc web, cal clicar l'opció “Treballeu a l'ICS” i posteriorment clicar l'opció “Sistema de gestió de recursos humans” (SGRH), on la persona s'haurà d'identificar per iniciar la sessió a l'SGRH.

Un cop iniciada la sessió, cal anar a l'apartat “Selecció i provisió” i clicar l'opció del menú “Convocatòries de selecció”, accedint a una pantalla que pregunta: “Què vols fer?”. En aquesta pantalla cal clicar l'opció “Fer inscripció” dins l'apartat “Inscripcions” on apareixerà la convocatòria LAB. LLIURE-2018, havent de clicar l'enllaç “Inscriure-s'hi” i seguir el procés indicat pel mateix sistema per formalitzar la corresponent inscripció de participació, d'acord amb el que preveu la base 4 de les bases generals.

Prèviament a fer la inscripció la persona aspirant ha d'introduir al “Gestor de currículum” del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), el títol acadèmic oficial de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic què li dóna dret a participar en la convocatòria, en cas que aquest títol no estigui ja introduït.

Durant el procés d'inscripció telemàtic, i sempre abans de formalitzar la corresponent inscripció a la convocatòria, la persona aspirant dona el seu consentiment exprés al tractament i publicació de les dades de caràcter personal i professional relacionades amb el desenvolupament del procés selectiu, d'acord amb els requisits que marca la normativa vigent de protecció de dades, fins la finalització del procés amb la publicació de les places adjudicades al DOGC, d'acord amb el previst a la base 4 de les bases generals.

 

-5 Termini d'inscripció

El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

 

-6 Pagament de la taxa

La persona aspirant haurà d'abonar la quantitat de 39,75 euros, a la qual s'aplica un 20% de descompte perquè la inscripció de participació i el pagament de la taxa són de forma telemàtica, d'acord amb la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de taxes, (Ordre GAH/83/2017, DOGC núm. 7368, de 12.5.2017) i es realitzarà d'acord amb el previst a la base 4.2 de les bases generals.

La manca de pagament, el pagament incomplet o la no acreditació de l'exempció determina l'exclusió de la persona aspirant del procés.

Un cop formalitzada la inscripció, el pagament de la taxa corresponent es podrà fer fins l'endemà del termini previst a la base 5 d'aquesta convocatòria, mitjançant una de les opcions següents:

- Línia oberta de la Caixa.

- Carta de pagament, que s'ha d'imprimir i fer efectiva en qualsevol terminal de Servicaixa.

6.1 Bonificacions:

La normativa vigent en matèria de taxes, estableix determinades bonificacions:

- S'aplica un 30% a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general.

- S'aplica un 50% a les persones membres de família nombroses de categoria especial.

La bonificació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres bonificacions.

La presentació dels documents acreditatius de les causes de bonificació del 30% i el 50% és pot dur a terme fins a l'últim dia previst per fer la inscripció de participació, i es presentarà d'acord amb el previst a la base 1.10 de les bases generals.

6.2 Exempció del pagament de la taxa

La persona aspirant que té algunes de les causes d'exempció previstes a la base 4.3 de les bases generals, ha de presentar la documentació següent:

- En cas d'estar a l'atur, certificació actualitzada emesa per l'oficina de treball de la Generalitat (OTC) o, si s'escau, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que acrediti que està inscrit a l'atur i que no és perceptor de cap prestació econòmica. Així mateix, una Declaració Jurada de la persona aspirant en què declari que no percep cap prestació econòmica de cap organisme oficial.

- En cas d'estar jubilat, document emès per l'òrgan competent en matèria de jubilació, mitjançant el qual es reconeix la situació de jubilat/da.

- En cas de tenir la condició legal de discapacitat amb grau igual o superior al 33%, el certificat acreditatiu actualitzat o vigent corresponent.

La presentació dels documents acreditatius de les causes d'exempció és pot fer fins l'últim dia previst per fer la inscripció de participació, i s'ha de presentar d'acord amb el previst a la base 1.10 de les bases generals.

 

-7 Participació de persones amb discapacitat i adaptacions

Les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat han de fer constar en la fitxa de l'aspirant que tenen reconeguda aquesta condició, i hauran de presentar al tribunal fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d'aquest fet així com un dictamen actualitzat vinculant de les seves condicions psíquiques o físiques o sensorials.

En el cas de necessitar adaptació de les proves s'ha de fer constar tant en la inscripció a la convocatòria, marcant la casella corresponent, com en el dictamen abans esmentat, de manera detallada.

La forma i el termini d'acreditació són els previstos a la base 4.4 de les bases generals.

La manca de dictamen suposa l'exclusió del procés selectiu.

Les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat, que no facin constar aquesta condició en la fitxa de l'aspirant, seran admeses en les mateixes condicions que la resta de persones aspirants, sense perjudici que, un cop superat el procés selectiu hagin d'acreditar, igual que la resta de persones aspirants, la seva capacitat funcional per desenvolupar les funcions pròpies de l'exercici professional de la categoria a la qual opten.

 

-8 Desenvolupament del procés selectiu

El procés selectiu es realitzarà d'acord amb el previst a la base 6 de les bases generals, modificada per la Resolució SLT/55/2018, d'11 de gener.

8.1 Fase d'oposició:

Consisteix en la realització de 4 proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de les proves primera, segona i tercera i, obligatòria i no eliminatòria en el cas de la prova quarta. Així mateix, el tribunal també podrà acordar prèviament fer una prova de caràcter voluntari i no eliminatori, d'acord amb el previst a la base 6.2.1 de les bases generals.

El lloc, la data i l'hora de realització i els resultats de les proves es publicaran al lloc web de l'Institut Català de la Salut.

El tribunal fixarà prèviament l'organització per a la realització de les proves, en el mateix dia o en dies diferents. El tribunal establirà els criteris per superar les proves i, en tot cas, la nota mínima de superació de les proves ha de ser un 5 en base 10. En cas d'aplicar un criteri de percentatge aquest serà, com a màxim, del 300%. En tot cas, el tribunal només avaluarà la prova tercera a les persones aspirants que hagin superat les dues primeres proves i només avaluarà la prova quarta a les persones aspirants que hagin superat també la tercera prova.

El tribunal podrà acordar que la realització de la primera prova sigui descentralitzada a les localitats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Per a la realització de les proves següents, en funció del nombre d'aspirants i/o per a la millor gestió de les proves, el tribunal pot acordar que les persones aspirants siguin convocades de forma centralitzada a la localitat de Barcelona o bé de forma descentralitzada a les localitats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, segons les seves opcions.

a) Primera prova: Consisteix en respondre un qüestionari tipus test d'acord amb el previst a la base 6.2.1.a) de les bases generals. El tribunal fixarà prèviament el temps per la realització de la prova. En tot cas, la puntuació mínima de superació de l'exercici és de 5 punts en base 10.

Les persones que no superin la puntuació esmentada restaran excloses de la convocatòria.

La puntuació màxima serà de 100 punts.

b) Segona prova: Avalua el coneixement de la llengua catalana i castellana. Es realitzarà d'acord amb el previst a la base 6.2.1. b) de les bases generals i consistirà en dos exercicis. La data i l'hora de realització d'aquesta prova es publicarà amb la diligència que aprovi la llista amb els resultats de la primera prova.

- Primer exercici de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:

Primera part: que avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim de 200 paraules relacionat amb les funcions de la categoria de tècnic/a especialista de laboratori i la resposta d'un qüestionari sobre aspectes lingüístics. La durada serà com a màxim de 75 minuts.

Segona part: s'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i/o una conversa sobre temes generals. La durada serà com a màxim de 20 minuts.

La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que acreditin documentalment estar en possessió d'algun dels certificats o situacions previstes a la base 6.2.1 b) de les bases generals.

El coneixement de llengua catalana requerit per la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic és el corresponent al certificat de nivell intermedi de llengua catalana (certificat B2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.

Per la realització d'aquestes proves formaran part del tribunal com a representants titular i suplent les persones nomenades a tal efecte, en qualitat d'assessores en matèria de normalització lingüística, que actuaran amb veu i sense vot. Així mateix, el tribunal podrà sol·licitar l'assessorament de persones expertes en matèria lingüística, les quals hauran de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar el tribunal en la valoració de la prova de coneixements de la llengua catalana.

- Segon exercici de coneixement de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola):

D'acord amb el previst a l'article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants admeses en el procés selectiu que tinguin una nacionalitat d'un estat en què la llengua oficial no sigui el castellà han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Per tal d'acreditar el coneixement de llengua castellana la persona aspirant haurà de fer una prova, què serà avaluada pel tribunal. La prova consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i en mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel tribunal. El temps per fer aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La valoració d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a i el tribunal ha de fixar prèviament la puntuació mínima necessària per superar-la.

Estan exemptes de fer la prova de coneixements de llengua castellana les persones aspirants que acreditin estar en possessió d'algun dels certificats o diplomes que preveu la base 6.2.1 b) de les bases generals.

c) Tercera prova: consisteix en resoldre per escrit un o més supòsits pràctics que el tribunal determinarà. Per a la realització d'aquesta prova el tribunal podrà fixar si les persones aspirants poden disposar del material i la documentació en suport paper que creguin convenient.

La puntuació màxima serà de 85 punts. En tot cas, la puntuació mínima de superació d'aquesta prova és de 5 punts en base 10.

Les persones que no superin la puntuació esmentada restaran excloses de la convocatòria.

d) Quarta prova: adreçada a avaluar el perfil competencial de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic, què consta de dos exercicis:

- El primer exercici consisteix en resoldre uns supòsits específics situacionals per a la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic, que han de permetre avaluar les competències transversals.

- El segon exercici consisteix en contestar un qüestionari estàndard, tipus test, adequat al perfil competencial de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic. En l'ús d'aquest qüestionari es respectaran els drets de propietat intel·lectual que pugui tenir.

Aquesta prova no té caràcter eliminatori. La puntuació màxima serà de 15 punts. El tribunal fixarà prèviament la puntuació de cada exercici i el temps de realització dels exercicis.

El valor conjunt de la tercera i la quarta proves és de 100 punts màxim.

8.1.1 Un cop realitzades les proves, el tribunal publicarà els resultats, i la persona aspirant disposarà de 10 dies hàbils per realitzar les al·legacions que consideri oportunes. Un cop resoltes les al·legacions es publicarà el resultat definiu.

8.1.2 Les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició podran ser convocades pel tribunal corresponent, a realitzar una prova voluntària i no eliminatòria d'acord amb el previst a la base 6.2.1 de les bases generals, la qual tindrà una puntuació addicional del 10% sobre el total del valor de la fase d'oposició.

En aquest cas el tribunal, juntament amb la llista definitiva de persones convocades publicarà el lloc, dia i hora per realitzar aquesta prova.

8.2 Fase de concurs:

El tribunal només valorarà els mèrits de la persona aspirant que hagi superat la fase d'oposició.

8.2.1 Introducció de mèrits al gestor de Currículum (SGRH).

La persona aspirant que superi la fase d'oposició haurà d'introduir els mèrits que encara no constin al Gestor de Currículum del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), assolits fins a la data de publicació de la convocatòria, en el termini que fixi el tribunal en la diligència corresponent.

Tant els mèrits que ja constin en el “Gestor de Currículum” com els introduïts en el termini esmentat s'incorporaran d'ofici i de forma automàtica a la inscripció de la persona aspirant.

La persona aspirant comprovarà l'exactitud dels mèrits incorporats i podrà formular les al·legacions que consideri, per esmenar els possibles errors d'introducció, d'acord amb el previst a la base 1.10 de les bases generals.

Les persones aspirants presentaran la documentació acreditativa de la titulació requerida i dels mèrits a valorar d'acord amb el previst a la base 6.2.2 de les bases generals.

El tribunal proposarà a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut l'exclusió del procés selectiu de les persones aspirants que no presentin la titulació establerta com a requisit, així com de les persones aspirants que la data d'obtenció de la titulació establerta (o en el seu defecte la data de pagament de les taxes per l'expedició de la corresponent titulació) sigui posterior a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

8.2.2 El tribunal només valorarà els mèrits d'acord amb el previst a la base 5 i la base 6.2.2 de les bases generals i el barem publicat a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

8.2.3 Un cop el tribunal hagi valorat els mèrits, es farà pública la llista provisional de puntuació i les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions que considerin oportunes. Un cop resoltes les al·legacions, el tribunal farà públic el resultat definitiu del concurs.

8.2.4 Les referències d'aquest barem a organismes de l'Estat espanyol s'entendran fetes als organismes equivalents dels restants estats membres de la Unió Europea, si s'escau. Els aspirants, els mèrits dels quals puguin estar inclosos en aquest apartat, hauran d'aportar els documents oficialment traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

 

-9 Resolució del concurs oposició

Juntament amb la publicació de la llista definitiva del concurs de mèrits prevista a la base 8.2.3, el tribunal publicarà el resultat final del concurs oposició, amb indicació del número d'ordre de classificació per cada persona aspirant.

En cas d'empat en la puntuació, s'aplicaran els criteris establerts a la base 7 de les bases generals.

 

-10 Elecció de destinació

En un termini no superior a 30 dies des de la publicació de la llista definitiva de puntuació

final, s'obrirà un termini de 10 dies en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), per tal que la totalitat de les persones que constin en la llista esmentada facin elecció de la gerència territorial que desitgen. Es podrà sol·licitar totes les destinacions que es consideri oportú per ordre de preferència, i com a mínim caldrà sol·licitar una gerència territorial. Les persones aspirants que no sol·licitin cap gerència territorial quedaran excloses del procés selectiu.

Als efectes de l'elecció de la gerència territorial, hi haurà un únic torn per a totes les persones aspirants que hagin superat el procés de selecció, amb independència que fessin constar la condició de persona amb discapacitat en la fitxa de l'aspirant.

En tot cas, el funcionament de l'aplicació informàtica donarà compliment al que preveu la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives i el punt 3 de l'Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració, per tal de garantir la cobertura de places reservades a persones amb la condició de discapacitat per persones aspirants que hagin superat el procés selectiu i fessin constar aquesta condició a la fitxa de l'aspirant.

A tal efecte, l'aplicació informàtica suspendrà l'assignació de places de destinació entre la totalitat de les persones aspirants que han superat el procés de selecció, quan restin per adjudicar un número de places igual al de persones aspirants que fessin constar la condició legal de discapacitat a la fitxa de l'aspirant, què encara no haguessin demanat assignació, permetin assolir el nombre total de places reservades per aquesta condició en el segon paràgraf de la base 2 d'aquesta convocatòria.

Si finalitzada l'assignació de places de les persones aspirants que van fer constar la condició de discapacitat restessin places pendents d'assignació, l'aplicació informàtica continuarà l'assignació des del punt en què la va suspendre.

El tribunal assignarà les destinacions a la gerència territorial per rigorós ordre de classificació, segons les opcions i l'ordre de preferència indicades per la persona aspirant.

Posteriorment, en el termini de 10 dies des de la publicació de l'adjudicació de destinació, només pels professionals que hagin obtingut destinació en una gerència territorial, s'ha de fer un segon acte d'elecció presencial en la gerència territorial corresponent, en el qual escolliran destinació definitiva pel mateix ordre establert en el primer acte d'elecció i d'acord amb allò que preveu l'article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut. Aquest segon acte d'elecció es desenvoluparà en cadascuna de les gerències territorials.

Les persones aspirants hauran d'acreditar la seva identitat amb la presentació en format original del DNI, el permís de conduir o el passaport, tot i que es pot delegar l'elecció de destinació en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Les persones aspirants que no compareguin, personalment o per delegació amb l'acreditació corresponent, als actes d'elecció de destinació perdran el dret d'escollir destinació i seran excloses de la convocatòria.

S'entendrà que no hi ha compareixença de la persona aspirant en el moment que sigui cridada públicament per tercera vegada, en el lloc on es facin els actes d'elecció de destinació, i no es presenti ni la persona interessada ni la persona en qui pugui haver delegat.

 

-11 Tribunal

Els membres dels tribunals seran nomenats per la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut d'acord amb el previst a la base 9 de les bases generals, una vegada publicat al DOGC es constituiran formalment i actuaran d'acord amb el previst a la base 9 esmentada.

L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot demanar, als efectes oportuns, l'acreditació dels aspectes necessaris quan consideri que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, que podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment, quan no compleixin els requisits, sense perjudici de les actuacions que puguin recaure sobre la persona aspirant.

Un cop resolt el procés selectiu i fet l'acte d'elecció, el tribunal elevarà proposta de nomenament a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut.

Les persones que formin part dels tribunals tenen dret a percebre les assistències previstes en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó de servei, DOGC núm. 5170, de 10.7.2008.

 

-12 Nomenaments i presa de possessió

Un cop fet l'acte d'elecció previst a la base 10 i presentada la documentació prevista a la base 3.4 i 3.5 de la les bases generals, la persona aspirant obté un nomenament que abastarà la gerència territorial corresponent, com a personal estatutari fix en la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic, d'acord amb el previst a la base 10 de les bases generals i l'article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut.

Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida i les que no compleixen les condicions i requisits exigits, no podran ser nomenades, i totes les seves actuacions quedaren anul·lades.

 

-13 Recursos

D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i el Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició derogatòria segona de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, contra els actes derivats de l'autoritat convocant, les persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de la notificació o publicació, o directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la data de la notificació o publicació davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.

Així mateix, contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació o notificació.

 

 

Annex 2

Temari transversal

 

Tema 1

La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.

 

Tema 2

L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut Català de la Salut. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut. Competències de l'Institut Català de la Salut.

 

Tema 3

L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions, incompatibilitats.

 

Tema 4

L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

 

Tema 5

Sistemes d'incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.

 

Tema 6

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. El Reglament general de protecció de dades. (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 de abril de 2016).

 

Tema 7

Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. El reglament dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Tema 8

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

 

Tema 9

Principis generals de la bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica.

 

Tema 10

Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.

 

Tema 11

Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts d'atenció al professionals mitjançant el lloc web per als professionals de l'Institut Català de la Salut.

 

Temari específic tècnic superior laboratori clínic i biomèdic

La persona aspirant ha de demostrar les competències generals que li permeten realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com també a la recerca, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

 

De manera específica ha de demostrar les següents competències tècniques:

-1 Saber organitzar i gestionar al seu nivell l'àrea de treball, realitzant el control d'existències d'acord amb els procediments establerts.

-2 Saber obtenir les mostres biològiques, segons el protocol específic de la unitat i distribuir-les en relació amb les demandes clíniques i/o analítiques, assegurant la seva conservació en el decurs del procés.

-3 Garantir la qualitat del procés, assegurant la traçabilitat, segons els protocols establerts.

-4 Saber verificar el funcionament dels equips, aplicant procediments de qualitat i seguretat.

-5 Saber condicionar la mostra per a la seva anàlisi, aplicant tècniques de processament preanalític i seguint els protocols de qualitat i seguretat establerts.

-6 Saber avaluar la coherència i fiabilitat dels resultats obtinguts en les anàlisis, utilitzant les aplicacions informàtiques.

-7 Saber aplicar tècniques d'anàlisis genètic a mostres biològiques i cultius cel·lulars, segons els protocols establerts.

-8 Saber fer determinacions analítiques de paràmetres bioquímics, d'acord amb els protocols normalitzats de treball i complint les normes de qualitat.

-9 Saber fer anàlisis microbiològics en mostres biològiques i cultius, segons els protocols de seguretat i protecció ambiental.

-10 Saber aplicar tècniques immunològiques, seleccionant els procediments en funció de la determinació sol·licitada.

-11 Saber realitzar tècniques d'anàlisis hematològic, d'acord amb els protocols establerts.

-12 Assegurar el compliment de les normes i les mesures de protecció ambiental i personal, identificant la normativa d'aplicació.

-13 Saber adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l'aprenentatge en el decurs de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

-14 Saber resoldre les situacions, el problemes o les contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.

-15 Saber comunicar-se amb els seus companys, superiors i clients interns, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o els coneixements adequats, i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball o institució per a la qual presta serveis.

-16 Saber generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb l'establert per la normativa i els objectius de l'empresa.

-17 Saber supervisar i aplicar els procediments de gestió de la qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per a totes les persones”, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

-18 Saber exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, incloses les relacionades amb el suport vital bàsic, amb responsabilitat social aplicant principis ètics en els processos de salut i en els protocols de gènere d'acord amb l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

 

Aquestes competències estan desenvolupades al temari específic previst a l'annex 1 de l'Ordre ECD/1541/2015, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic i al capítol II del Reial decret 771/2014 per al qual s'estableix el títol de tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic i es fixen els seus ensenyaments mínims.

-1 Gestió de mostres biològiques.

-2 Tècniques generals de laboratori.

-3 Biologia molecular i citogenètica.

-4 Fisiopatologia general.

-5 Anàlisi bioquímica.

-6 Tècniques d'immunodiagnòstic.

-7 Microbiologia i parasitologia clínica.

-8 Tècniques d'anàlisis hematològiques, genètiques i procediments per obtenir hemoderivats.

 

Perfil competencial

Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Planificació, organització i priorització. Capacitat d'anàlisis i síntesis.

 

 

Annex 3

 

Barem de mèrits tècnic/a especialista grau superior sanitari laboratori diagnòstic clínic

 

1. Formació

30

punts màxim

1.1. Formació reglada:

5

punts màxim

1.1.1. Per l'expedient acadèmic dels estudis utilitzats com a requisit
No es valora les assignatures de: religió, formació política, idiomes i educació física

Per cada matrícula d'honor

1

punt/màxim 3 punts

Per cada excel·lent

0,5

punts/màxim 3 punts

1.2. Formació contínua:

28

punts màxim

1.2.1. Per cursos, tallers, seminaris (màxim de 100 h/curs):

Presencials i a distància amb aprofitament

0,035

punts/hora

Presencials sense aprofitament

0,018

punts/hora

 
2. Experiència professional en centres sanitaris

50

punts màxim

2.1. A l'Institut Català de la Salut i en altres serveis de salut del SNS com a personal estatutari.

0,3

punts/mes

2.2. Al SISCAT i en altres administracions públiques i centres assistencials universitaris

0,2

punts/mes

 

3. Docència

15

punts màxim

3.1. Docència de formació reglada:

5

punts màxim

3.1.1. Per cada any acadèmic complet com a tutor de pràctiques d'alumnes de tècnic especialista de grau superior en laboratori diagnòstic clínic en centres assistencials amb conveni amb les escoles de formació professional. El certificat ha de ser de la l'escola professional o pel responsable de la formació del centre docent. Un any acadèmic equival a 5 mesos o 500 h. En cas de constar menys mesos o hores en el certificat emès pel centre docent, es farà la part proporcional.

1

punt/any acadèmic

3.2. Docència de formació contínua:

10

punts màxim

3.2.1. Docent de formació contínua a l'ICS, EAPC, SNS o equivalents

0,1

punts/hora

3.2.2. Docent de formació contínua acreditada

0,1

punts/hora

 
4. Activitats científiques:

15

punts màxim

4.1. Publicacions:

7

punts màxim

Autor d'article en revistes científiques indexades

1

punt/cada

4.2. Congressos i jornades (nacionals i internacionals):

8

punts màxim

Ponència

2

punts/cada

Comunicació oral

2

punts/cada

Pòster

0,5

punts/cada

Premi a comunicació o pòster

1

punt més

Total

110

 

 

Puntuació màxima

100

 

5. Altres mèrits addicionals:

20

punts màxim

5.1. Haver superat la fase d'oposició en la darrera convocatòria de l'ICS d'aquesta categoria

10

punts

5.2. Coneixement de la llengua catalana de nivell superior al requerit (només puntua el nivell més alt)

5

punts màxim

Nivell C

3

punts

Nivell D

5

punts

5.3. Coneixement de la llengua anglesa (només puntua el nivell més alt)

5

punts màxim

First certificate in English (FCE) GESE 7,8 i 9. Nivell B2 del Consell d'Europa

1

punt

Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell d'Europa

3

punts

Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del Consell d'Europa

5

punts

5.4. ACTIC o COMPETIC o equivalent (només puntua el nivell més alt):

5

punts màxim

Nivell bàsic

1

punt

Nivell mitjà

2

punts

Nivell superior

5

punts

Total

120

punts

Puntuació màxima

100

punts

 

 

Annex 4

Distribució de les places convocades per la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic:

 

Total de places convocades 170: 20 places corresponents a l'oferta ordinària d'ocupació per l'exercici 2017 i 150 places corresponents a l'oferta d'ocupació pública addicional per l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l'Institut Català de la Salut (DOGC 752, de 29.12.2017).

Total de places reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda: 12.

Amunt