Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 11/05/2018

  • Número de control 18131039

  • Organisme emissor Consorci d'Osona de Serveis Socials

    CVE CVE-DOGC-A-18131039-2018

Dades del DOGC
  • Número 7620

  • Data 16/05/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre les bases de la convocatòria pública per a la formació d'una llista d'espera per a la cobertura amb caràcter interí o temporal de places d'educador social del Consorci.


Es fan públiques les bases de la convocatòria pública per a la formació d'una llista d'espera per a la cobertura amb caràcter interí o temporal de places d'educador social del Consorci d'Osona de Serveis Socials, aprovades per resolució de Presidència del dia 10 de maig de 2018.

Així mateix, atesa la necessitat inajornable, en la mateixa resolució es convocava el procés selectiu per la formació de la llista d'espera per la contractació de places d'educador social d'acord amb les bases que es publiquen a continuació.

Les bases, el model de sol·licitud i el model de currículum es poden trobar al tauler d'edictes electrònic: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=9822340003.

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA FORMACIÓ D'UNA LLISTA D'ESPERA PER A LA COBERTURA AMB CARÀCTER INTERÍ O TEMPORAL DE PLACES D'EDUCADOR SOCIAL DEL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS

 

1a.- Objecte de la convocatòria: És objecte d'aquestes bases la formació d'una llista d'espera per a la cobertura de places d'educador/a social, subgrup A2, personal laboral, amb caràcter interí o temporal en casos de vacant o quan així es requereixi per necessitats del servei amb jornada de treball a temps complet o parcial.

Les funcions, retribucions i condicions laborals d'aquest lloc de treball seran les descrites en la relació de llocs de treball del Consorci d'Osona de Serveis Socials quan es tracti de cobertura interina d'una plaça. En els altres casos, les condicions generals de la contractació seran fixades en relació a les pertinents de la categoria corresponent i les funcions a realitzar, atenent a les necessitats del servei.

 

2a.- Condicions de les persones aspirants: Per ser admeses a la realització de les proves selectives, les persones aspirants hauran de complir els requisits següents, tots ells referits a la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies:

- Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea. Al tractar-se d'un lloc de treball de personal laboral també hi podran accedir els estrangers que preveu l'article 57, apartats 3 i 4 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Els/les nacionals d'altres estats que no tinguin com a llengua oficial el castellà o el català hauran de demostrar coneixements suficients de castellà i català, podent-se exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.

- Haver complert setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

- Disposar de cotxe propi o a disposició de l'aspirant i carnet de conduir, ja que haurà d'efectuar desplaçaments.

- Estar en possessió del certificat vigent de Delictes de Naturalesa Sexual.

- Estar en possessió del títol de diplomat en educació social o grau en educació social. Les persones aspirants d'Estats membres de la Unió Europea i la resta hauran d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria. Caldrà estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació, expedida pel Ministeri d'Educació i Cultura.

- No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat/da per resolució disciplinària ferma del servei de cap administració pública.

- Estar capacitats i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que els faci aptes per desenvolupar les seves funcions, equivalent o superior al certificat de coneixements del nivell C reconegut per l'autoritat lingüística competent. En el supòsit de no disposar del nivell C de català, els/les aspirants hauran de realitzar una prova que acrediti els seus coneixements de llengua catalana adaptats a aquest nivell. Aquesta prova es farà prèviament a la fase de d'oposició i s'atorgarà una puntuació d'apte o no apte d'acord amb el que estableix la base 6a. Els/les aspirants que no obtinguin la qualificació d'apte quedaran eliminats.

Tots els/les aspirants per quedar exempts de realitzar la prova de català, i els estrangers que la llengua del seu país d'origen no sigui l'espanyol, per a quedar exempts de realitzar la prova de castellà, hauran de presentar els títols, certificats o diplomes d'aquestes llengües que s'exigeixen tot seguit.

El coneixement de català s'acreditarà, segons Decret 161/2002, de 11 de juny, de la presidència de la Generalitat de Catalunya, amb la presentació d'alguns dels documents següents:

- Les persones que han fet català a l'ensenyament obligatori, amb la presentació d'alguns dels títols a què es refereix la disposició addicional primera de l'esmenta't Decret, amb els requisits que estableix i determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

- Qualsevol persona, amb la presentació d'un certificat de coneixement del català expedit per la Direcció General de Política Lingüística d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements del català, o d'un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents per Ordre del conseller de Cultura.

Els coneixements de castellà s'acreditaran en la forma següent:

- Amb els diplomes elemental, bàsic o superior, acreditatius del coneixement de l'espanyol com a llengua estrangera, regulats pel Reial decret 826/1988, de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial decret 1/1992, de 10 de gener.

- Amb el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

2.- Els/les aspirants resten vinculats a les dades que hagin fet constar en les seves sol·licituds i amb la seva participació en el procés selectiu es donen per assabentats i coneixedors del contingut de les bases.

 

3a.- Documents a presentar: Els/les interessats/des hauran de presentar sol·licitud en el Registre General del Consorci d'Osona de Serveis Socials, c/ Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, núm. 5, 3a. planta, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'anunci que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També es publicaran anuncis al tauler d’edictes electrònic (e-TAULER) d'aquest Consorci.

La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:

- Fotocòpia del títol exigit.

- Fotocòpia del DNI.

- Fotocòpia del carnet de conduir

- Fotocòpia de la documentació que acrediti el coneixement dels idiomes català i/o castellà, si escau.

- Fotocòpia del certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

- Currículum vitae

La sol·licitud haurà d'ésser en model normalitzat per a aquesta convocatòria que es lliurarà en el Registre del Consorci d'Osona de Serveis Socials, c/ Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, núm. 5, 3a. planta, de Vic i també es podrà trobar al tauler d’edictes electrònic (e-TAULER) del Consorci.

Tota la documentació que es presenti per a participar en el procés selectiu que no estigui redactada en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya (català i castellà) haurà de presentar-se traduïda per intèrpret jurat. Els documents no traduïts en la forma esmentada, no podran ser tinguts en compte pel tribunal i poden suposar l'exclusió del procés selectiu si es tracta dels documents acreditatius dels requisits per a participar.

 

4a.- Llista de persones admeses i excloses: Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s'exposarà, en el termini de cinc dies naturals la llista de persones admeses i excloses en el tauler d’edictes electrònic (e-TAULER) del Consorci. Al mateix temps, la resolució indicarà les persones aspirants que han acreditat estar en possessió del nivell C de català i/o el nivell intermig de llengua castellana i aquells que no ho hagin fet se'ls indicarà el dia i hora per a realitzar la prova corresponent, prèviament a l'inici de la fase d'oposició.

Aquesta publicació tindrà el caràcter d'emplaçament i citació a les persones aspirants, de manera que no es procedirà a efectuar cap notificació individualitzada, ni per a la possible esmena de defectes ni per a la realització de les proves, a les quals quedaran automàticament convocats.

Les persones que siguin excloses disposaran d'un termini de cinc dies naturals per a l'esmena de defectes, transcorreguts els quals sense fer-ho decauran en els seus drets de participació.

Les persones aspirants admeses seran convocades, en crida única. L'ordre d'actuació serà establert per l'ordre de presentació de sol·licitades

 

5a.- Tribunal qualificador: El Tribunal qualificador serà nomenat pel President del Consorci d'Osona de Serveis Socials i haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat, alhora que es tendirà a la paritat entre dona i home, raó per la qual la composició serà la següent:

- Personal tècnic del Consorci d'Osona de Serveis Socials.

- Personal tècnic designat pel President Consorci d'Osona de Serveis Socials.

- Un representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a proposta de la mateixa escola.

Tots els membres del tribunal actuaran amb veu i vot. La designació de president/a i secretari/a la formularà els mateixos membres en el dia de la seva constitució, essent la persona de més titulació.

També podran assistir a la reunió del Tribunal el treballador/a que designi el representant del personal laboral, si bé amb veu i sense vot, i estar en possessió d'una titulació acadèmica de nivell igual o superior a la que s'exigeix a les persones aspirants.

No pot formar part del Tribunal qui hagi exercit la preparació dels aspirants dins dels cinc anys anteriors a la convocatòria ni tampoc cap persona que desenvolupi un lloc de treball temporal o de càrrec de confiança o assimilat.

En la prova teòrico-pràctica si el Tribunal ho considera convenient pot acordar d'incorporar especialistes que l'assessorin. Aquests, però, han de limitar la seva intervenció a l'assessorament tècnic, i no poden participar en la qualificació dels exercicis: l'informe que emetin no tindrà caràcter vinculant, però serà tingut en compte a l'hora de determinar la puntuació.

Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se i els aspirants els poden recusar, si incorren en algun dels supòsits previstos als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic. Fora d'aquests supòsits els membres del Tribunal no poden abstenir-se de puntuar els mèrits i els exercicis dels aspirants.

Les indemnitzacions per assistència dels membres del Tribunal s'acreditaran d'acord amb el que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, i/o les disposicions que el substitueixin o actualitzin.

 

6a.- Desenvolupament del procés selectiu: El procés selectiu serà per la modalitat d'oposició amb proves objectives que avaluaran la idoneïtat del candidat amb el lloc de treball tenint en compte els coneixements i també l'aptitud requerida.

Les proves que es duran a terme seran les següents:

Primera prova: Prova d'idiomes: La prova de català i/o de castellà haurà de ser realitzada per tots aquelles persones aspirants que no hagin acreditat el coneixement exigit en la llengua catalana i/o castellana, pel cas dels estrangers, i es duran a terme el dia 13 de juny de 2018 a les 9:30 hores del matí a la seu del Consell Comarcal d'Osona.

La prova de l'idioma català serà duta a terme pel Consorci de Normalització Lingüística d'Osona amb les proves que facilita l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya

El resultat de la prova serà d'APTE o NO APTE i es publicarà al tauler d'edictes electrònic del Consorci d'Osona de Serveis Socials.

Les persones aspirants declarades NO APTE en aquesta primera prova quedaran automàticament eliminats del procés selectiu.

Segona: Prova teòrica i pràctica de caràcter obligatori i eliminatori: Els/les aspirants admesos/es hauran de comparèixer el dia 14 de juny de 2018 a les 9:30 hores a la seu del Consell Comarcal d'Osona per tal de dur a terme una prova teòrica i pràctica. En cas de no comparèixer en el dia i hora indicats se'ls tindrà per decaiguts en el seu dret a participar en el procés selectiu.

Exercici obligatori i eliminatori que consisteix en la resolució d'un supòsit pràctic relacionat amb les comeses pròpies de la categoria professional del Consorci d'Osona de Serveis Socials i relacionada especialment amb els àmbits que a continuació es detallen:

Programes de prevenció i protecció de la infància

La intervenció i la derivació en casos de maltractament infantil.

El Pla intervenció de l'educador/a social

Les funcions de l'educador social a la xarxa.

La xarxa de serveis socials a la comarca d'Osona

Coordinació entre serveis socials bàsics i EAIA.

La intervenció educativa amb les famílies

El Tribunal tindrà en compte la forma com es justifiqui la solució i el coneixement i la interpretació de la situació plantejada així com la claredat en l'exposició del cas.

En cas de no comparèixer en el dia i hora indicats se'ls tindrà per decaiguts en el seu dret a participar en el procés selectiu.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts, quedant eliminats automàticament els aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts.

Les puntuacions obtingudes per les persones aspirants s'exposaran al tauler electrònic del Consorci d'Osona de Serveis Socials.

Tercera prova: Prova psicotècnica de caràcter eliminatori i obligatori: Un cop realitzada la prova pràctica els/les aspirants que l'hagin superat amb una puntuació mínima de 5 punts seran convocats a una prova psicotècnica que es durà a terme el dia 18 de juny de 2018, a les 9:30 hores, a la seu del Consell Comarcal d'Osona. En cas de no comparèixer en el dia i hora indicats se'ls tindrà per decaiguts en el seu dret a participar en el procés selectiu.

Aquesta prova psicotècnica consistirà en la realització de proves aptitudinals i de personalitat destinades a avaluar el potencial de les persones aspirants en les competències següents:

Flexibilitat cognitiva 

Gestió eficaç de les emocions

Habilitats comunicatives

Per realitzar aquestes proves, el tribunal comptarà amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.

Les persones que hagin superat una prova psicotècnica amb el Consorci d'Osona de Serveis Socials durant els darrers 3 anys en places d'educador social, no hauran de realitzar la prova esmentada.

Aquesta prova és obligatòria i té caràcter eliminatori. En el cas de no superar-la l'aspirant serà declarat EXCLÒS/A del procediment i si la supera serà declarat INCLÒS/A

 A les persones declarades INCLOSES, en la qualificació de la prova psicotècnica i aquelles que hagin superat una prova psicotècnica amb el Consorci en els darrers 3 anys, el Tribunal podrà decidir si realitza una entrevista personal a fi d'integrar tots els elements explorats anteriorment.

En cas de realitzar-se, l'entrevista serà puntuada amb un màxim de 3 punts.

La convocatòria de les persones aspirants a l'entrevista es publicarà en el tauler d'edictes electrònic i hauran de comparèixer en el dia i hora que se'ls indiqui. No obstant això, si s'escau, es farà a través del correu electrònic que hagin assenyalat en la sol.licitud o per trucada personal.

La no presentació a l'entrevista comportarà l'exclusió del procés de selecció.

Les dates que s'han fixat podran ser variades per resolució de Presidència i/o per acord unànime dels membres del Tribunal, si bé, haurà de comunicar-se als aspirants els canvis que es produeixin a través d'un edicte al tauler d'edictes electrònic i també pel mail que hagin facilitat en la sol.licitud que presentin.

 

7a.- Qualificació definitiva:

1.- L'ordre de qualificació definitiva estarà determinat per la puntuació obtinguda a la prova de la fase d'oposició sumada a la puntuació del resultat de la fase de psicotècnic i entrevista personal, si s'escau.

2.- Les puntuacions atorgades i la valoració final s'hauran de reflectir a l'acta que la persona que exercirà de secretari/ària estendrà a l'efecte.

 

8a.- Llista de persones aprovades, presentació de documents i contractació:

Un cop finalitzada la qualificació de les persones aspirants, el Tribunal publicarà exclusivament al tauler electrònic d'edictes del Consorci la llista de persones aprovades, per ordre de puntuació.

A tal efecte es formarà una llista de persones substitutes per ordre de la puntuació obtinguda.

En el moment que hi hagi una substitució o plaça vacant, s'oferirà als aspirants la contractació o nomenament per rigorós ordre de puntuació de la borsa i es procedirà de la forma següent:

1.- El servei de Recursos Humans intentarà contactar amb la persona candidata, telefònicament un màxim de tres vegades i mitjançant la tramesa d'un correu electrònic. Correspon als aspirants l'obligació de  facilitar i actualitzar en tot moment l'adreça de correu electrònic i els números de contacte telefònic adequats.

 En el cas de no poder-hi contactar, el candidat o candidata mantindrà la seva posició la borsa per ulteriors necessitats i és contactarà amb la persona següent a la llista.

La data d'incorporació de l'aspirant serà com a màxim de 15 dies naturals que de forma excepcional es podrà allargar fins a 25.

 2.- Si la persona aspirant proposada no acceptés la proposta de contracte o nomenament podrà ser contractada o nomenada la persona que ocupi el lloc immediatament següent a la llista, i així successivament.

La persona que no accepti el contracte o nomenament mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitats.

 3. Les persones que s'hagin de contractar o nomenar hauran de presentar al servei de Recursos Humans, quan siguin convocades, els documents acreditatius dels requisits que s'exigeixen a la base segona, els quals hauran de presentar mitjançant original o còpia compulsada.

Si la persona proposada no presenta la documentació indicada o no compareix a l'inici del contracte o nomenament, de forma injustificada i per causes imputables exclusivament a ella, perdrà tots els drets que es puguin derivar de la seva participació a aquesta convocatòria i deixarà de formar part de la borsa de treball, sens perjudici de la responsabilitat en que pugui haver incorregut i de les actuacions que puguin recaure sobre seu.

 4.- Si durant el contracte o nomenament la persona presenta la renúncia voluntària, passarà a ocupar el darrer lloc de la borsa de treball.

 

9a.- Presentació de documents: L'aspirant seleccionat presentarà a la Secretaria, amb anterioritat a la data d'inici del contracte, els documents originals següents:

- DNI o document que acredita la personalitat

- Carnet de conduir

- Títol exigit a la convocatòria

- Títol original del document que acredita el coneixement del nivell C de català

- Declaració jurada que no té cap causa d'incompatibilitat a l'empara de la Llei 53/1984 i conforme tampoc està separat pe resolució disciplinària ferma del servei de cap administració pública.

- Original del certificat de delictes sexuals.

Les persones aspirants seleccionades que dins el termini fixat, excepte casos de força major no presentin la documentació o si en examinar-la es comprovés que no compleix algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podran ser nomenats per a desenvolupar el lloc de treball objecte d'aquest procés selectiu i s'anul·laran les actuacions sense perjudici de la responsabilitat en què s'hagi incorregut per falsejar la sol·licitud inicial.

 

10a.- Nomenament i contractació: Una vegada es disposi de la documentació esmentada en la base anterior, el President del Consorci disposarà la contractació d'acord amb les característiques del lloc de treball atenent a les necessitats del servei.

En aquest sentit, les persones aspirants seleccionades hauran de subscriure el corresponent contracte laboral i incorporar-se al seus llocs de treball en la data que figuri en aquest com a data d'inici de la relació laboral.

En tot allò relatiu a la contractació, el període de prova que serà de dos mesos i la resta de condicions contractuals serà d'aplicació la normativa vigent en matèria laboral i d'acord amb les necessitats del servei.

En el supòsit que les persones contractades no superin el període de prova, el president del Consorci d'Osona de Serveis Socials decidirà si es procedeix la contractació de l'aspirant que, havent superat les proves, hagi obtingut la puntuació més alta o bé si es procedeix a realitzar un nou procés selectiu.

Els candidats hauran de prestar el jurament o promesa a que es refereix el Decret 359/1986, de 4 de desembre. L'incompliment d'aquest requisit suposarà la pèrdua dels drets adquirits i quedarà sense efecte el nomenament i contractació.

 

11a.- Tipus de contracte laboral:

La persona que resulti seleccionada haurà de subscriure un contracte de treball de durada determinada, que podrà ser de substitució de la persona titular del lloc de treball, o bé per circumstàncies de la producció o bé d'interinitat, per cobrir temporalment el lloc de treball mentre duri el procés selectiu legalment fixat.

En aquest darrer cas, el contracte de treball també s'extingirà si no es presenta a les proves selectives de la convocatòria pública per proveir el lloc de treball amb caràcter definitiu, si no les supera, i si tot i superar-les no és inclosa en la proposta del Tribunal, o bé si es produeix qualsevol de les causes de cessament a què fa referència l'article 7 del Decret 214/1990 o bé si reingressa personal laboral en excedència de la mateixa categoria laboral.

 

12a.- Incompatibilitats: A les persones seleccionades per cobrir el lloc de treball objecte d'aquesta convocatòria, els serà d'aplicació la normativa vigent en matèria d'incompatibilitats a què fan referència els articles 321 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

 

13a.- Impugnació: Contra la convocatòria i les bases, es pot interposar recurs de reposició davant el president de la corporació d'acord amb el que estableix l'article l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques

Contra els actes i resolucions del tribunal es pot interposar recurs d'alçada davant el president de la corporació, d'acord amb el que estableix l'article 121 de l'esmentada llei.

 

14a.- Incidències:

1.- Mentre estigui constituït, el tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes que sorgeixin en aplicació d'aquestes bases, i podrà prendre els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el desenvolupament normal de l'oposició. Abans de la constitució del tribunal i després que aquest hagi efectuat la seva proposta aquesta facultat correspondrà al president del Consorci d'Osona de Serveis Socials.

2.- Per a tot el que no estigui previst expressament en aquestes bases caldrà atenir-se al que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals i la resta de normativa aplicable

 

Vic, 11 de maig de 2018

 

Joan Carles Rodríguez Casadevall

President

Amunt