Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/04/2018

  • Número del document CLT/0903/2018

  • Número de control 18128053

  • Organisme emissor Departament de Cultura

    CVE CVE-DOGC-A-18128053-2018

Dades del DOGC
  • Número 7616

  • Data 10/05/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/903/2018, de 30 d'abril, per la qual es convoca concurs públic per a l'aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021.


El 17 d'abril de 2014, es va publicar al DOGC núm. 6606 la Resolució CLT/840/2014, de 10 d'abril, per la qual es convoca concurs públic per a l'aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia per al període 2014-2017.

La convocatòria va ser fruit del Pla de recerca d'arqueologia i paleontologia de Catalunya aprovat el 10 de gener de 2014 pel Consell Nacional d'Arqueologia i Paleontologia, on es fixaven els objectius i les prioritats de la política de recerca arqueològica i paleontològica.

Transcorreguts quatre anys, cal confirmar avui que, en el marc de la recerca i innovació que impulsa el Govern de Catalunya, el Departament de Cultura assumeix la cultura científica com un instrument de progrés del país. Les eines específiques en el camp de l'arqueologia i la paleontologia han estat el Pla de recerca i la seva plasmació, la convocatòria de projectes, endegades a fi de garantir que tota la recerca en la matèria feta a Catalunya sigui competitiva, de qualitat i homologable a escala internacional, realitzada per equips amb capacitat científica reconeguda i que rebin ajut econòmic de l'Administració. La conjuntura actual, com fa quatre anys, fa que hàgim de tenir un zel especial a l'hora de seleccionar els projectes per cercar una major eficiència dels recursos disponibles.

Les potencialitats del patrimoni arqueològic i paleontològic són un recurs sociocultural i econòmic. En el marc de les polítiques del Departament, la Direcció General del Patrimoni Cultural, a partir de les previsions del Pla de recerca, ha de respondre a la necessitat de potenciar aquest recurs i fer-lo créixer, impulsant alhora projectes de referència, amb estàndards de qualitat homologats per la comunitat científica, per facilitar les condicions per a una recerca d'excel·lència i de referència internacional en el camp de l'arqueologia i de la paleontologia. Només amb polítiques del sistema R+D+I recolzades en el sector públic, en col·laboració amb les organitzacions científiques i els agents privats amb finalitats de recerca, es podran garantir els millors resultats en la contribució de l'arqueologia i la paleontologia al progrés general.

El Pla de recerca estableix que l'obligació bàsica de la Direcció General vers la recerca arqueològica i paleontològica és instaurar les condicions necessàries per assolir una recerca d'excel·lència i posar a disposició dels investigadors tota la informació, facilitant i garantint l'accés als materials i a la documentació de què disposa, optimitzant els resultats assolits fins ara i donant suport a la difusió científica. El Pla de recerca s'adreça, doncs, a aquells equips d'investigació que plantegen projectes de recerca bàsica o aplicada, i preveuen la realització d'intervencions arqueològiques o paleontològiques.

El Pla de recerca estableix que, per donar compliment als objectius proposats, la Direcció General del Patrimoni Cultural regularà els procediments per a la selecció dels projectes, amb garanties plenes de publicitat i concurrència, i que la convocatòria per a l'aprovació de projectes de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia es farà mitjançant una resolució expressa del Departament de Cultura.

La Resolució present té per objecte regular el procediment esmentat, el qual té com a finalitat última que els projectes que siguin aprovats puguin participar en la convocatòria de subvencions per a projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia que efectuï l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per tal de finançar una part del cost del projecte.

Consegüentment, d'acord amb l'article 12.a) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i fent ús de l'autorització de signatura establerta en l'Ordre de 17 d'abril de 2018, del ministre d'Educació, Cultura i Esport,

 

Resolc:

 

1. Obrir convocatòria per a l'aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021, que es regeix per les bases que consten en l'annex.

 

2. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos, o bé un recurs de reposició davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 30 d'abril de 2018

 

Per autorització del ministre d'Educació, Cultura i Esport

 

Ordre d'autorització de signatura de 17.4.2018

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Secretària general del Departament de Cultura

 

 

Annex

Bases reguladores de l'aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021

 

—1 Objecte

1. La Resolució té per objecte regular el procediment per a la selecció de projectes de recerca que hagin de ser desenvolupats a Catalunya durant el període 2018-2021 que comportin fer intervencions arqueològiques o paleontològiques, de conformitat amb el que estableix l'article 3.2.a) del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, els quals han de complir els requisits que s'hi estableixen.

2. Els projectes que siguin aprovats segons la convocatòria present podran prendre part en la convocatòria de les subvencions que, si escau, convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, la qual es regularà pel que estableixin les bases específiques de subvencions per a projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia corresponents.

3. Les intervencions arqueològiques o paleontològiques integrades en un projecte d'investigació no aprovat d'acord amb la convocatòria no es podran acollir a les subvencions esmentades durant el període 2018-2021.

4. L'aprovació del projecte no comporta l'autorització de la intervenció o intervencions, arqueològiques o paleontològiques, que s'hi incloguin, de manera que les autoritzacions esmentades hauran de ser sol·licitades i obtingudes.

 

—2 Destinataris

Poden participar en la convocatòria:

a) Les universitats catalanes amb departaments o unitats relacionats amb l'arqueologia o amb la paleontologia.

b) Els instituts de recerca arqueològica o paleontològica.

c) Els museus amb col·leccions d'arqueologia o de paleontologia.

d) Les empreses d'arqueologia o paleontologia, sempre que acreditin la disponibilitat de la infraestructura necessària per garantir la qualitat de la recerca (laboratoris, equips informàtics i equipament en general).

e) Grups de recerca, formats per diverses persones físiques, empreses o entitats, que acreditin disposar de la infraestructura esmentada a la lletra d).

 

—3 Requisits

Per poder participar en la selecció per optar a l'aprovació dels projectes, s'han de complir els requisits següents:

a) Els projectes s'han de fer al llarg de quatre anualitats, dins del període comprès entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2021.

b) El projecte ha d'incloure una o diverses intervencions arqueològiques o paleontològiques durant el període esmentat, les quals han de ser part essencial del projecte científic i s'han de portar a terme en els anys d'execució d'aquest. Excepcionalment, és admissible que en alguna de les quatre anualitats no es faci cap mena d'intervenció, sempre que així s'hagi fet constar en la programació inicial o en el cas que així ho autoritzi la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural, a la qual cal enviar prèviament una sol·licitud raonada.

Tot i que el projecte pot incloure actuacions que es duguin a terme fora del territori de Catalunya, únicament seran subvencionables segons la futura convocatòria d'ajuts les intervencions arqueològiques o paleontològiques que es duguin a terme en el territori de Catalunya, que siguin necessàries per al desenvolupament del projecte i que compleixin els requisits establerts en les bases.

c) Les intervencions arqueològiques o paleontològiques que formin part del projecte han de correspondre a les actuacions a què fa referència l'article 3.3 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i els promotors de les quals han de complir els requisits establerts a l'article 6 del Decret esmentat, o els articles corresponents de la norma que el substitueixi.

d) Cada projecte ha de tenir un únic investigador o investigadora principal i cada persona que sigui investigadora principal ho pot ser d'un sol projecte dels presentats a la convocatòria. Així mateix, s'ha de designar una persona, membre de l'equip investigador del projecte, que substituirà l'investigador o investigadora principal en cas de jubilació o que no pugui exercir la seva funció per causa justificada. Aquesta assumpció de funcions per part de la persona substituta no es pot realitzar sense causa que la justifiqui i ha de ser aprovada per la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural.

e) La suma de les aportacions pròpies del sol·licitant en efectiu i en prestacions de serveis, juntament amb els patrocinis i altres ajuts, ha de ser, com a mínim, del 20% del pressupost total i s'ha d'acreditar documentalment.

 

—4 Sol·licituds

1. Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment d'aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021 s'han de presentar preferentment per via telemàtica, a través del portal Tràmits gencat (https://web.gencat.cat/ca/tramits/) o a través de l'extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat) en el cas de les entitats locals i les universitats públiques, o bé presencialment a qualsevol lloc dels que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per a la presentació en paper s'ha d'utilitzar el mateix formulari que hi ha a Tràmits gencat.

Per a la presentació per via telemàtica, la persona interessada ha signar la sol·licitud a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica —com a mínim amb un nivell mitjà de seguretat—, d'acord amb els criteris que estableix l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les persones interessades s'han d'autenticar per efectuar la resta de tràmits associats al procediment d'aprovació dels projectes per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la Seu electrònica.

El Departament de Cultura posa a disposició de les persones interessades l'opció d'obtenir el certificat idCAT a les oficines del registre general de la Conselleria (rambla de Santa Mònica, 8, Palau Marc, Barcelona) i a les dels seus serveis territorials; es pot obtenir més informació a (https://www.idcat.cat/idcat/).

2. Cada sol·licitud ha de ser presentada per un únic sol·licitant.

3. La sol·licitud s'ha de presentar en el termini d'un mes a comptar de la data de publicació d'aquesta convocatòria.

4. En cas que es tracti d'agrupacions que no estan constituïdes com a persones jurídiques, ha de presentar la sol·licitud un dels membres d'aquest grup, que ha de ser nomenat com a representant d'acord amb l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. La documentació es pot presentar en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya.

6. Cal identificar en la sol·licitud, de manera clara, el projecte per al qual se sol·licita l'aprovació. La denominació emprada no ha d'excedir les quinze paraules i s'ha de mantenir per a totes les tramitacions posteriors que s'hi vinculin.

Així mateix, cal identificar la intervenció o les intervencions arqueològiques i paleontològiques que es continguin en el projecte, a les quals s'ha de fer referència amb la denominació oficial dels jaciments que consta a l'Inventari del Patrimoni Cultural Català.

Cal identificar també, de manera inequívoca, l'entitat o la institució sol·licitant.

7. Les sol·licituds han de ser signades per la persona representant de l'entitat, institució o agrupació sol·licitant, així com per la persona que sigui la investigadora principal.

 

—5 Documentació

1. Per demanar l'aprovació del projecte, s'ha de presentar una sol·licitud d'acord amb el formulari normalitzat, al qual s'ha d'adjuntar la documentació següent:

1.1 Documentació administrativa:

a) Quan s'actuï en nom d'altri:

Còpia de la documentació acreditativa de la representació amb què actua si no s'ha d'inscriure en un registre públic. No cal aportar aquesta documentació si la signatura electrònica acredita que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

No cal aportar aquesta documentació en cas que la persona sol·licitant ja l'hagi presentat anteriorment a l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o la dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència.

b) Informe que inclogui:

- Identificació del projecte.

- Identificació de l'investigador o la investigadora principal.

- Identificació de la persona que substituirà l'investigador o investigadora principal en cas de jubilació o que no pugui exercir la seva funció per causa justificada.

- Identificació de les intervencions que s'hagin de dur a terme per al seu desenvolupament: ha d'incloure la descripció de l'àrea on es farà la intervenció i la seva situació exacta, amb expressió de les coordenades geogràfiques i la representació sobre cartografia. Si la intervenció és subaquàtica, cal especificar també la profunditat del jaciment i les característiques del fons.

c) Pressupost detallat del programa previst per a quatre anys, tenint en compte el pla de treball i les actuacions a executar en coherència amb la disponibilitat de finançament. Cal adjuntar la previsió de les fonts de finançament del projecte. El pressupost ha d'incloure les despeses corresponents als treballs de consolidació i conservació del jaciment i, si escau, les de la seva museïtzació. En el cas de projectes amb intervencions que impliquin la possible extracció de restes, cal preveure els costos de trasllat i consolidació. Cal especificar en el pressupost quina aportació dinerària i en prestacions de serveis quantificada efectua el sol·licitant. Així mateix, cal especificar els patrocinis amb què compta (quins són, de quina mena i l'import), altres ajuts i concretar la quantitat que, si escau, demanarà a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

d) Documentació acreditativa del finançament del projecte, exclosa la subvenció de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

e) Documentació que acrediti l'autorització del propietari o propietària i de la persona titular de qualsevol dret real sobre el terreny que es pugui veure afectat per les intervencions previstes. L'autorització ha de ser per a tot el període d'execució del projecte (2018-2021) durant el qual s'hagin de fer intervencions.

f) L'acceptació per escrit de la persona o persones que hagin de dirigir totes i cadascuna de les intervencions arqueològiques o paleontològiques previstes, amb especificació clara de quines dirigirà cadascuna d'aquestes persones.

1.2 Projecte: descripció científica.

El projecte s'ha de presentar amb un programa per a un termini de quatre anys. Cal fer-hi constar:

a) Objectius del projecte de recerca.

Cal definir quines són les finalitats científiques del projecte i la seva coherència amb els objectius del Pla de recerca d'arqueologia i paleontologia de Catalunya aprovat pel Consell Nacional d'Arqueologia i Paleontologia, que es pot consultar al web del Departament de Cultura. Cal exposar l'estat del coneixement sobre el tema de recerca, les bases teòriques en què es fonamenta el projecte, les hipòtesis de treball que en deriven, la metodologia i les tècniques que es preveuen utilitzar.

b) Continguts.

Exposició del procediment que se seguirà per assolir les finalitats i els objectius a què s'ha fet referència en l'apartat anterior.

c) Informe del programa d'actuacions.

L'informe ha d'incloure el programa i la descripció de les característiques de les actuacions: antecedents, situació del lloc, estudis necessaris i anàlisis previstes.

d) Durada i abast de les diferents actuacions.

S'han de fer constar la durada i l'abast temporal de les actuacions previstes en el projecte, indicant les diferents fases del treball i la seqüència lògica en què aquestes s'ordenaran.

e) El pla de treball detallat de la intervenció o intervencions, que ha d'incloure els continguts següents:

e.1) Llista dels jaciments on es preveu intervenir o tasques relacionades amb els estudis que no comportin treball de camp.

e.2) Programa d'actuacions.

Ha d'incloure el calendari programat i les característiques de cada intervenció (dates de cadascuna de les intervencions, ubicació, antecedents, estudis necessaris i anàlisis previstes).

e.3) Metodologia i tècniques: explicació dels mètodes i les tècniques que es preveuen utilitzar en el treball de camp (mètode d'intervenció, sistemes de registre de la informació, etc.) i justificació dels motius de la seva elecció.

e.4) Indicacions sobre el treball de camp: cal indicar les previsions sobre la durada de cada intervenció i els aspectes pràctics de les actuacions (allotjament, desplaçaments). Si es tracta d'un projecte d'intervenció subaquàtica, s'ha d'especificar el tractament immediat que rebran les restes un cop extretes del seu medi.

e.5) Actuacions de conservació i restauració dels béns mobles.

e.6) Actuacions de consolidació als jaciments intervinguts.

f) Equip investigador.

- Curriculum vitae de l'investigador o la investigadora principal, que ha d'incloure les dades personals, la formació acadèmica, l'experiència professional, l'experiència investigadora, les publicacions, la participació en congressos i reunions científiques i altres mèrits científics rellevants.

El currículum no ha d'excedir els deu fulls, i, pel que fa a l'experiència professional, s'ha de limitar als darrers cinc anys, tot i que s'hi poden fer constar els aspectes més rellevants dels deu anys anteriors.

El currículum ha de demostrar l'adequació de l'investigador o la investigadora principal al projecte.

- Curriculum vitae de la persona que, si escau, hagi de substituir l'investigador o la investigadora principal, en els mateixos termes i contingut.

- Dades curriculars de les persones membres de l'equip investigador, a fi d'acreditar la seva idoneïtat per a les característiques del projecte i la seva solvència científica i tècnica.

- Especificació, si escau, dels serveis de professionals que caldrà contractar i justificació de la necessitat.

g) Infraestructura.

Documentació acreditativa que l'equip investigador disposa de la infraestructura necessària, aportada per l'agent o la institució de recerca, per garantir la qualitat de la recerca (laboratoris, equips informàtics i equipament en general).

1.3. Proposta patrimonial.

Descripció de l'estratègia de futur en relació amb els jaciments excavats. Cal especificar si s'adopta l'opció bàsica de protecció i conservació del jaciment o jaciments en què el projecte intervingui, per rebliment de les restes o per consolidació de les estructures i, si escau, el seu tancament.

En cas que sigui viable realçar el valor dels jaciments o la museïtzació en major o menor grau (des de la senyalització i el tancament a la creació d'un centre de visitants o d'interpretació o d'un parc arqueològic), cal que la proposta estigui fonamentada en un projecte museístic viable (tant pel que fa a l'aportació al conjunt del patrimoni i el funcionament de tipus públic, com pel que fa a la sostenibilitat econòmica) i que disposi d'un pla de finançament.

2. La documentació que consta en l'apartat 1.2 d'aquesta base (Projecte: descripció científica) s'ha de presentar en suport informàtic, independentment de la forma de presentació de la sol·licitud. Ateses les dimensions del document, l'òrgan instructor pot comunicar a la persona sol·licitant l'enllaç a un espai telemàtic alternatiu on ha de presentar, preferentment, la documentació esmentada en el termini màxim de deu dies hàbils des de la dita comunicació.

3. L'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) En el cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica, la capacitat d'obrar i el document d'identificació fiscal de l'entitat als registres corresponents.

c) En el cas de persona física empresària, les dades relatives a l'alta en l'impost sobre activitats econòmiques.

d) La representació amb què actua la persona signant quan aquesta estigui inscrita en un registre públic.

Es presumeix que la consulta d'aquestes dades està autoritzada per la persona signant, tret que consti en la sol·licitud la seva oposició expressa. En cas d'oposició, cal aportar, juntament amb la sol·licitud, una còpia dels documents acreditatius corresponents.

4. La subdirecció general competent en matèria de patrimoni arquitectònic i paleontològic pot demanar als sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud, així com aquella documentació que no hagi pogut aconseguir d'ofici.

 

—6 Tramitació

1. La subdirecció general competent en matèria de patrimoni arqueològic i paleontològic és l'òrgan instructor. Aquest òrgan remet les sol·licituds admeses a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per tal que siguin avaluades.

2. L'AGAUR determina el 60% de la puntuació i en valora la qualitat científica, d'acord amb els criteris de la base 8.1. La puntuació de la qualitat científica de cada projecte és d'un màxim de 6 punts. Els projectes que obtinguin una puntuació inferior a 4,5 punts queden eliminats del procés d'aprovació de projectes, de manera que no podran accedir als ajuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural relacionats amb projectes de recerca arqueològica i paleontològica.

3. Els projectes de recerca que han superat la fase establerta en l'apartat anterior són avaluats per la Comissió de Recerca d'Arqueologia i Paleontologia.

La Comissió de Recerca d'Arqueologia i Paleontologia determina el 40% de la puntuació, fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb els criteris de la base 8.2, sense que calgui superar una puntuació mínima.

4. L'òrgan instructor elabora la proposta d'aprovació d'acord amb la puntuació obtinguda en les dues fases anteriors.

 

—7 Inadmissió i desistiment

1. L'incompliment dels requisits per prendre part en la convocatòria que no siguin esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

2. La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 5 o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ comporten el desistiment de la sol·licitud. El requeriment es notifica individualment a les persones sol·licitants.

3. Prèviament a la valoració de les sol·licituds, la subdirecció general competent en matèria de patrimoni arqueològic i paleontològic ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. La Subdirecció General ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular de la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació.

 

—8 Criteris d'avaluació

1. Criteris d'avaluació que ha d'aplicar l'AGAUR:

a) Valoració de la proposta científica: estructura de la proposta científica, metodologia emprada, programa d'actuacions i adequació d'aquest als objectius del projecte, grau d'innovació en la recerca, adequació de la infraestructura als objectius del projecte, aportació al coneixement: fins a 4 punts.

b) Valoració del currículum de la persona investigadora principal, de la persona substituta i de la resta de l'equip investigador, amb especial atenció a les publicacions efectuades: fins a 1 punt.

c) Adaptació als objectius del Pla de recerca d'arqueologia i paleontologia de Catalunya aprovat pel Consell Nacional d'Arqueologia i Paleontologia: fins a 1 punt.

2. Criteris d'avaluació que ha d'aplicar la Comissió de Recerca d'Arqueologia i Paleontologia:

a) Infraestructura de recerca adequada als objectius del projecte: fins a 0,5 punts.

b) Estratègia de futur del jaciment o jaciments: fins a 0,5 punts.

c) Criteris patrimonials:

- Capacitat de generació de coneixement en relació amb el territori i el període cronològic: fins a 0,5 punts.

- Socialització del coneixement: fins a 0,5 punts.

- Incorporació de materials i jaciments, provinents d'excavacions preventives o altres conjunts inèdits: fins a 1,5 punts.

d) Adequació del pressupost al projecte: fins a 0,5 punts.

 

—9 Resolució i notificació

1. Correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural, a proposta de l'òrgan instructor, resoldre sobre l'aprovació o no aprovació dels projectes, mitjançant una Resolució que s'ha de dictar en el termini màxim de 6 mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. L'òrgan instructor ha de notificar individualment la Resolució a les persones sol·licitants. Així mateix, ha de publicar al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) la relació dels projectes de recerca aprovats. Transcorregut el termini màxim de 6 mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Contra la Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació.

 

—10 Modificació i revocació del projecte aprovat

1. Qualsevol canvi en l'equip investigador o en el programa de treballs ha de ser proposat pel titular del projecte de recerca a l'òrgan instructor, que pot acceptar la modificació sol·licitada en el termini de 15 dies hàbils, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits ni de les condicions que estableixen aquestes bases.

2. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació de l'aprovació del projecte de recerca, amb l'audiència prèvia de la persona interessada i a través del procediment de revocació corresponent.

Amunt