Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/04/2018

  • Número del document EMC/0836/2018

  • Número de control 18114041

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-18114041-2018

Dades del DOGC
  • Número 7607

  • Data 26/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/836/2018, de 19 d'abril, per la qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la matrícula universitàries per al curs acadèmic 2018-2019 de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.


La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix que l'accés al sistema universitari públic de Catalunya ha de respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Si bé correspon a les universitats l'admissió dels estudiants, el departament competent en matèria d'universitats ha d'adoptar les mesures pertinents perquè les universitats puguin actuar coordinadament en matèria d'accés amb igualtat d'oportunitats. Amb aquesta finalitat, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha d'oferir processos d'accés per a les universitats que s'hi acullin, els quals han de ser respectuosos amb l'autonomia universitària.

La Resolució UNI/1272/2002, de 9 de maig, que regula la preinscripció i la matrícula universitàries i autoritza l'accés al procediment de preinscripció universitària mitjançant Internet, estableix que per a cada curs acadèmic s'han d'actualitzar les dates de la preinscripció i la matrícula universitàries.

Atès que la Comissió d'accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya té, entre les seves funcions, aprovar i supervisar el procés de preinscripció universitària i aprovar-ne el calendari, així com els criteris d'assignació de places, i ha aprovat en sessió de 21 de març de 2018 els acords relatius a aquestes dates,

 

Resolc:

 

Article 1

1.1 Fer públic l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 21 de març de 2018, pel qual es fixa el calendari de preinscripció i matrícula universitàries per al curs acadèmic 2018-2019, com a annex 1 d'aquesta Resolució.

1.2 Fer públic l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 21 de març de 2018, pel qual es fixa el calendari de preinscripció i matrícula al màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes per al curs acadèmic 2018-2019, com a annex 2 d'aquesta Resolució.

1.3 Fer públiques les adreces telemàtiques del procés de preinscripció, així com les adreces i els horaris d'atenció al públic de l'Oficina d'Accés a la Universitat i les seves seus, com a annex 3 d'aquesta Resolució.

 

Article 2

Fer públic que el resultat de les assignacions i les reassignacions de les places universitàries pot ser objecte de reclamació prèvia davant l'Oficina d'Accés a la Universitat o les seves seus en el termini de cinc dies des de la seva notificació. La resolució de la reclamació posa fi a la via administrativa.

 

Barcelona, 19 d'abril de 2018

 

M. Mercè Jou i Torras

Secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya

 

 

Annex 1

Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 21 de març de 2018, pel qual es fixa el calendari de preinscripció i matrícula universitàries per al curs acadèmic 2018-2019.

 

─1 La preinscripció universitària es farà per via telemàtica al portal d'accés a la universitat https://accesuniversitat.gencat.cat, a l'apartat Preinscripció.

 

─2 Presentació de preinscripcions en la convocatòria de juny: del 5 de juny al 2 de juliol de 2018.

Dins del mateix termini, els estudiants hauran de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus la documentació acreditativa dels estudis que els donen accés a la universitat. No caldrà presentar cap documentació si l'aplicació informàtica recupera automàticament les dades acadèmiques de l'estudiant i aquest verifica que són correctes; en cas que l'estudiant afegeixi a la preinscripció una altra via d'accés a la universitat, haurà de presentar la documentació que acrediti els estudis realitzats.

 

─3 Presentació de preinscripcions en la convocatòria de setembre: 19 i 20 de setembre de 2018.

Dins del mateix termini, els estudiants hauran de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus la documentació acreditativa dels estudis que els donen accés a la universitat. No caldrà presentar cap documentació si l'aplicació informàtica recupera automàticament les dades acadèmiques de l'estudiant i aquest verifica que són correctes; en cas que l'estudiant afegeixi una altra via d'accés a la universitat, haurà de presentar la documentació que acrediti els estudis realitzats.

 

─4 Presentació de preinscripcions per als centres universitaris que ofereixin places en la convocatòria de febrer: del 5 al 7 de febrer de 2019.

Dins del mateix termini, els estudiants hauran de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus la documentació acreditativa dels estudis que els donen accés a la universitat. No caldrà presentar cap documentació si l'aplicació informàtica recupera automàticament les dades acadèmiques de l'estudiant i aquest verifica que són correctes; en cas que l'estudiant afegeixi una altra via d'accés a la universitat, haurà de presentar la documentació que acrediti els estudis realitzats.

 

─5 Modificació de les preferències un cop feta la preinscripció. Convocatòria de juny: fins al 2 de juliol de 2018; convocatòria de setembre: fins al 20 de setembre de 2018. El canvi de preferències es farà telemàticament al portal d'accés a la universitat https://accesuniversitat.gencat.cat.

 

─6 Publicació de l'assignació de les places universitàries

6.1 Convocatòria de juny

6.1.1 Primera assignació de la convocatòria de juny: 11 de juliol de 2018.

6.1.2 Segona assignació de la convocatòria de juny: 24 de juliol de 2018.

6.1.3 Primera reassignació de la convocatòria de juny: 4 de setembre de 2018.

6.1.4 Segona reassignació de la convocatòria de juny: 13 de setembre de 2018.

6.1.5 Tercera reassignació de la convocatòria de juny: 19 de setembre de 2018.

6.1.6 Quarta reassignació de la convocatòria de juny: 26 de setembre de 2018.

6.1.7 Reassignacions successives de la convocatòria de juny: aproximadament cada deu dies des de la quarta reassignació fins al 23 d'octubre de 2018, data de tancament de la preinscripció universitària 2018.

6.2 Convocatòria de setembre

6.2.1. Assignació de la convocatòria de setembre: 26 de setembre de 2018.

6.2.2 Primera reassignació de la convocatòria de setembre: 2 d'octubre de 2018.

 

─7 Matrícula universitària

7.1 Estudiants que siguin assignats en la primera preferència en la primera assignació de la convocatòria de juny: del 13 al 18 de juliol de 2018.

7.2 Estudiants que facin el tràmit d'assignació definitiva: 18 de juliol de 2018.

7.3 Estudiants assignats en qualsevol de les preferències sol·licitades en la segona assignació de places de la convocatòria de juny: del 25 al 27 de juliol de 2018.

7.4 Estudiants que obtinguin plaça en la primera reassignació de la convocatòria de juny: 6 i 7 de setembre de 2018.

7.5 Estudiants que obtinguin plaça en la segona reassignació de la convocatòria de juny: 14 de setembre de 2018.

7.6 Estudiants que obtinguin plaça en la tercera reassignació de la convocatòria de juny: 20 de setembre de 2018.

7.7 Estudiants que obtinguin plaça en la quarta reassignació i successives de la convocatòria de juny: en la data que se'ls comuniqui en el moment de fer-se pública la reassignació.

7.8 Estudiants que obtinguin plaça en l'assignació de la convocatòria de setembre: 27 de setembre de 2018.

 

─8 Altres tràmits

8.1 Assignació definitiva. Entre el 12 i el 16 de juliol de 2018 s'activarà al portal d'accés a la universitat el tràmit d'assignació definitiva per als estudiants assignats entre la segona i la vuitena preferència en la primera assignació de places de la convocatòria de juny.

8.2 Continuar en el procés de reassignació de places. Després de la publicació de la segona assignació de places, s'activarà entre el 24 de juliol i el 31 d'agost de 2018 al portal d'accés a la universitat el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places; l'estudiant assignat entre la segona i la vuitena preferència, o sense cap preferència assignada, haurà de fer aquest tràmit si vol continuar en el procés de reassignació de places. En cas de no fer-lo, el seu procés de preinscripció haurà finalitzat i la seva assignació serà definitiva.

 

─9 Tancament de la preinscripció universitària 2018

La preinscripció universitària per al curs 2018-2019 finalitza el 23 d'octubre de 2018.

 

 

Annex 2

Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 21 de març de 2018, pel qual es fixa el calendari de preinscripció i matrícula al màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes per al curs acadèmic 2018-2019.

 

─1 La preinscripció al màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes es farà per via telemàtica al portal d'accés a la universitat https://accesuniversitat.gencat.cat, a l'apartat Preinscripció.

 

─2 Presentació de preinscripcions: del 12 al 14 de setembre de 2018.

Dins del mateix termini, els estudiants hauran de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus, si és necessària, la documentació requerida per fer la preinscripció al màster.

 

─3 Publicació de l'assignació de places: 26 de setembre de 2018.

 

─4 Matrícula: del 27 de setembre al 2 d'octubre de 2018.

 

 

Annex 3

Webs i adreces telemàtiques del procés de preinscripció universitària.

 

La preinscripció per accedir a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya, per a totes les convocatòries, es podrà fer per Internet al portal d'accés a la universitat https://accesuniversitat.gencat.cat. La informació general universitària, així com del procés de preinscripció, es pot trobar a la pàgina web http://universitats.gencat.cat.

 

Adreces i horaris d'atenció al públic de l'Oficina d'Accés a la Universitat i les seves seus:

 

Oficina d'Accés a la Universitat

Via Laietana, 2.

08003 Barcelona.

Telèfons: 93.223.03.23/93.223.25.91.

Horari: de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Girona

Universitat de Girona.

Edifici CIAE (Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants).

Secció d'Atenció a l'Estudiant i d'Accés.

C. de Maria Aurèlia Capmany, 38.

Campus de Montilivi.

17071 Girona.

Telèfon: 972.41.98.54.

Horari: de 9.30 a 13.45 hores, de dilluns a divendres. Durant el mes de juliol, de 9.30 a 13.15 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Lleida

Universitat de Lleida.

Plaça de Víctor Siurana, 1.

25003 Lleida.

Telèfon: 973.70.21.25.

Horari: de 9.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Manresa

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa.

Avinguda de les Bases de Manresa, 61-73.

08242 Manresa.

Telèfon: 93.877.72.18.

Horari: de 10.30 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Mataró

Fundació TecnoCampus Mataró – Maresme.

Edifici Universitari.

Avinguda d'Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana).

08302 Mataró.

Telèfon: 93.702.32.02.

Horari: de 9.30 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Tarragona

Universitat Rovira i Virgili.

Campus Catalunya.

Avinguda de Catalunya, 35.

43002 Tarragona.

Telèfon: 977.55.95.12.

Horari: de 9.30 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Tortosa

Universitat Rovira i Virgili.

Avinguda de Remolins, 13-15.

43500 Tortosa.

Telèfon: 977.46.40.30.

Horari: matins de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.00 hores, i tardes de dilluns a dijous, de 15.30 a 17.30 hores. A partir del 25 de juny, matins de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.00 hores.

 

Seu a Vic

Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya.

C. de la Sagrada Família, 7.

08500 Vic.

Telèfon: 93.886.12.22.

Horari: de dilluns a dijous, de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores; divendres, de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores. Durant el mes de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores.

Amunt