Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/04/2018

  • Número del document ARP/0742/2018

  • Número de control 18106072

  • Organisme emissor Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

    CVE CVE-DOGC-A-18106072-2018

Dades del DOGC
  • Número 7601

  • Data 18/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/742/2018, d'11 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2018 (ref. BDNS 394000) (Resolució d'11 d'abril, publicada al BOE núm. 94, de 18 d'abril).


El Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2055 del Consell, regula l'aplicació de nous Programes de Desenvolupament Rural per al període de programació 2014-2020 (PDR). El PDR de Catalunya, amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014, va ser aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'execució C (2015) 9760 final de 18 de desembre de 2015, i la Decisió d'execució C (2016) 5998 final, de 16 de setembre de 2016.

El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i hi introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

El PDR de Catalunya 2014-2020 preveu ajuts destinats a les explotacions agràries per donar resposta a les prioritats de millora de la viabilitat de les explotacions agràries i la competitivitat de tots els tipus d'agricultura i promoure les tecnologies agrícoles innovadores; restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l'agricultura; promoure l'eficiència dels recursos, i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, establertes en el Reglament (UE) 1305/2013.

Així mateix, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural.

Aquestes mesures estan sotmeses al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrària Comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

El Reglament (UE) núm. 2017/2393 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2017, modifica l'article 31 apartat 5 paràgraf primer del Reglament (UE) núm. 1305/2013 ampliant al 2019 el termini per completar la delimitació de zones amb limitacions naturals. Presentada a la Comissió Europea, al desembre de 2017, la proposta de municipis designats a Catalunya per zones amb limitacions naturals significatives, i donat que per aquesta convocatòria no serà possible obtenir la preceptiva validació, per a aquest any 2018 es manté la delimitació de les zones amb limitacions naturals significatives d'anteriors convocatòries.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.5 l'exercici de la competència en matèria de polítiques de desenvolupament del món rural al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, disposa com a funcions de la Direcció General de Desenvolupament Rural planificar les línies d'ajuts a les explotacions agràries i de desenvolupament rural, i també la proposta de normativa reguladora en aquestes matèries.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les explotacions agràries en aquests àmbits mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Convocar per al 2018 els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació, d'ara endavant CGE, d'acord amb l'Ordre ARP/35/2018 de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació (DOGC núm. 7592, de 05.04.2018), publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat de 5 d'abril de 2018, com a Orden APM/350/2018. Els ajuts convocats, amb la referència a l'annex de l'Ordre ARP/35/2018 corresponent, són els següents:

1.1 Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (annex 1) (operació 06.01.01).

1.2 Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (annex 2) (operació 04.01.01).

1.3 Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (annex 3) (operació 04.01.02).

1.4 Diversificació agrària (annex 4) (operació 06.04.01).

1.5 Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (annex 5) (mesura M13).

1.6 Pràctiques agroambientals (annex 6) (mesura M10):

a) Les línies d'ajut següents es qualifiquen de nova acció i d'acció de renovació, per la qual cosa s'hi poden acollir tant les noves persones beneficiàries com les que han de renovar els compromisos de la campanya 2017:

- Millora dels hàbitats esteparis de la xarxa Natura 2000.

- Gestió i recuperació de prats de dall.

- Conservació de races autòctones.

b) Les línies d'ajut següents es qualifiquen d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2017:

- Gestió de zones humides.

- Apicultura per a la millora de la biodiversitat.

- Sistemes alternatius a la lluita química.

- Producció integrada.

- Gestió de la fertilització.

- Biodiversitat cultivada.

1.7 Agricultura ecològica (annex 7) (operació 11.01.01). Aquesta línia es qualifica de nova acció i d'acció de renovació, per la qual cosa s'hi poden acollir tant les noves persones beneficiàries com les que han de renovar els compromisos de la campanya 2017.

1.8 Ramaderia ecològica (annex 8) (operació 14.00.01). Aquesta línia es qualifica de nova acció i d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2017.

1.9 Ajuts PDR anterior (annex 9). Aquesta línia es qualifica d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2017:

- Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya.

- Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat.

 

2. El període de presentació de les sol·licituds objecte de la present convocatòria és el comprès entre el dia 1 de febrer i el dia 30 de d'abril de 2018, inclòs. En el cas dels ajuts que requereixen anar acompanyats de diagnosi prèvia i pla d'explotació, el termini màxim per a la seva presentació també finalitza el dia 30 d'abril de 2018.

Aquests terminis de presentació es consideraran ampliats, si escau, en els mateixos termes que els terminis per a la presentació de sol·licitud única regulada en el Reial decret 1075/2014.

Quan l'ampliació d'aquests terminis estableixi l'eliminació del període de modificacions de declaracions de superfícies, la modificació de les dades que constin a les sol·licituds d'ajuts a la competitivitat es farà a través de segones DUN. Així mateix, es considerarà, només als efectes d'aquests ajuts, que la data d'aquestes sol·licituds d'ajuts és la de la primera DUN.

 

3. Finançament i quantia màxima destinada

3.1 Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, amb un import total de 64.147.720,00 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el que preveu el PDR.

D'aquest import, la dotació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) és de 36.564.200,00 euros, que són a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/770000900/6140 dels pressupostos, amb naturalesa de crèdit plurianual, per un import màxim de 69.041,00 euros, 14.835.159,00 euros, 18.240.000,00 euros, i 3.420.000,00 euros per als anys 2018, 2019, 2020 i 2022 respectivament.

La participació del FEADER en aquests ajuts és d'un 43% del finançament i ascendeix a 27.583.520 euros, que són a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/770000900/6140 FAGFEADER dels pressupostos, amb naturalesa de crèdit plurianual, per un import màxim de 52.084,00 euros, 11.191.436,00 euros, 13.760.000,00 i 2.580.000,00 euros per als anys 2018, 2019, 2020 i 2022 respectivament.

En el supòsit que el DARP pugui disposar de recursos econòmics addicionals, les quanties establertes en els paràgrafs anteriors podran ampliar-se per a cada anualitat d'acord amb el procediment previst a l'article 36.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que preveu les despeses de caràcter plurianual de les inversions reals i transferències de capital, incrementant-se també la participació del FEADER en aquests ajuts, que continuarà sent d'un 43% del finançament.

El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient també podrà participar en aquest cofinançament en els termes que s'acordi, i també s'incrementarà la participació del FEADER en aquests ajuts, que és d'un 43% del finançament, en el seu cas.

3.2 La quantia dels ajuts es determinarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d'acord amb els criteris de priorització que estableixen els annexos corresponents de l'Ordre, i tenint en compte els imports màxims de la dotació del DARP següents per línia d'ajut:

a) Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores, fins a un import màxim de 3.420.000,00 euros de l'anualitat 2020 i 3.420.000,00 euros de l'anualitat 2022.

b) Millora de la competitivitat de les explotacions agràries, fins a un import màxim de 12.654.000,00 euros de l'anualitat 2020.

c) Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries, fins a un import màxim d'1.425.000,00 euros de l'anualitat 2020.

d) Diversificació agrària, fins a un import màxim de 741.000,00 euros de l'anualitat 2020.

e) Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, fins a un import màxim de 756.000,00 euros de l'anualitat 2019.

f) Pràctiques agroambientals, fins a un import màxim d'10.977.043,00 euros de l'anualitat 2019, els quals es distribuiran de la manera següent:

i. Gestió sostenible de zones humides, fins a un import màxim de 3.326.327,00 euros de l'anualitat 2019.

ii. Gestió i recuperació de prats de dall, fins a un import màxim de 413.639,00 euros de l'anualitat 2019.

iii. Millora dels hàbitats esteparis de la xarxa Natura 2000, fins a un import màxim de 354.701,00 euros de l'anualitat 2019.

iv. Apicultura per a la millora de la biodiversitat, fins a un import màxim de 453.228,00 euros de l'anualitat 2019.

v. Sistemes alternatius a la lluita química, fins a un import màxim de 2.335.190,00 euros de l'anualitat 2019.

vi. Producció integrada, fins a un import màxim de 2.755.155,00 euros de l'anualitat 2019.

vii. Conservació de races autòctones, fins a un import màxim d'1.073.321,00 euros de l'anualitat 2019.

viii. Gestió de fertilització, fins a un import màxim de 174.282,00 euros de l'anualitat 2019.

ix. Biodiversitat cultivada, fins a un import màxim de 91.200,00 euros de l'anualitat 2019.

g) Agricultura ecològica, fins a un import màxim d'1.932.116,00 euros de l'anualitat 2019.

h) Ramaderia ecològica, fins a un import màxim d'1.170.000,00 euros de l'anualitat 2019.

i) Ajuts PDR anterior, fins a un import màxim de 69.041,00 euros de l'anualitat 2018.

La Direcció General de Desenvolupament Rural podrà modificar aquest desglossament segons les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada línia d'ajut. En aquestes modificacions, serà prioritari cobrir les necessitats de l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores, si s'escau, respecte del repartiment en la resta de mesures.

 

4. L'òrgan competent per instruir els expedients d'ajuts és el Servei d'Ajuts a la Competitivitat Agrària per als ajuts dels annexos 1, 2, 3 i 4 de les bases reguladores dels ajuts associats al CGE, i el Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària per als ajuts dels annexos 5, 6, 7, 8 i 9 de les esmentades bases.

 

5. L'òrgan competent per dictar la resolució d'aprovació o modificació dels ajuts convocats és la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural. A aquests efectes, es nomena una comissió de valoració, que és l'òrgan col·legiat del DARP encarregat de valorar les sol·licituds presentades i d'emetre l'informe corresponent, format per la persona titular de la Subdirecció General de Planificació Rural, la persona titular de la Subdirecció General de Gestió i Control d'Ajuts Directes, i la persona titular de la Subdirecció General d'Agricultura. En cas que manqui algun dels membres que conforma la comissió de valoració, el substituirà el subdirector o subdirectora d´Infraestructures Rurals. Quan la comissió de valoració ho consideri necessari, podrà designar persones assessores tècniques amb veu però sense vot que col·laboraran en l'elaboració de l'informe.

La comissió de valoració determinarà l'assignació del pressupost, d'acord amb els criteris de priorització establerts en els annexos de cada ajut d'aquestes bases reguladores.

 

6. El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la d'acord amb l'establert en l'article 12.2 de l'Ordre ARP/35/2018 al/a la sol·licitant serà de sis mesos comptats des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

En coherència al que regulen els articles 67 i 75 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, els pagaments dels ajuts dels annexos 5, 6, 7 i 8 ajuts s'han d'efectuar entre 1 de desembre de l'any de la convocatòria i el 30 juny de l'any natural següent, per tant la notificació de les resolucions es farà com a mínim dins d'aquest període i de forma simultània al pagament.

En el cas de manca de resolució expressa i notificació en el termini establert, la sol·licitud s'entén desestimada d'acord amb l'article 54.1 e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

7. Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En el cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.

 

8. En relació a les Zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques d'aquesta convocatòria 2018 i a efectes del que regula l'article 13 de la Ordre ARP/9/2018, de 30 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2018, els municipis amb zones amb limitacions naturals significatives, són els mateixos que en anteriors convocatòries, i es relacionen en l'annex d'aquesta resolució.

 

9. Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

10. Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control, de seguiment i avaluació, d'acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A aquest efecte, els assisteixen els drets continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

11. Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Madrid, 11 d'abril de 2018

 

(De conformitat amb el Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

 

 

Annex

Municipis situats en zones amb limitacions naturals significatives:

 

Comarca de les Garrigues

Albagés, l'

Albi, l'

Arbeca

Bellaguarda

Borges Blanques, les

Bovera

Castelldans

Cervià

Cogul, el

Espluga Calba, l'

Floresta, la

Fulleda

Granadella, la

Granyena de les Garrigues

Juncosa

Omellons, els

Puiggròs

Soleràs, el

Tarrés

Torms, els

Vilosell, el

Vinaixa

 

Comarca del Segrià

Alcanó

Alfés

Aspa

Llardecans

Maials

Sarroca de Lleida

Sunyer

Torrebesses

 

Comarca del Solsonès

Clariana de Cardener

 

Comarca del Priorat

Bellmunt del Priorat

Capçanes

Falset

Gratallops

Guiamets, els

Lloar, el

Marçà

Masroig, el

Molar, el

Poboleda

Porrera

Torre de Fontaubella, la

Torroja de Priorat

Vilella Baixa, la

 

Comarca de la Ribera d'Ebre

Ascó

Benissanet

Flix

Garcia

Ginestar

Miravet

Móra d'Ebre

Móra la Nova

Rasquera

Riba-roja d'Ebre

Tivissa

Torre de l'Espanyol, la

Vinebre

 

Comarca de la Terra Alta

Batea

Bot

Caseres

Corbera d'Ebre

Gandesa

Pinell de Brai, el

Pobla de Massaluca, la

Vilalba dels Arcs

Amunt