Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/03/2018

  • Número del document ENS/0617/2018

  • Número de control 18093047

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18093047-2018

Dades del DOGC
  • Número 7592

  • Data 05/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/617/2018, de 27 de març, per la qual es dona publicitat a diverses subvencions concedides pel Departament d'Ensenyament durant l'any 2017.


D'acord amb el que estableixen l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els ens concedents han de donar publicitat a les subvencions atorgades d'acord amb la normativa aplicable en matèria de transparència.

Per tal de donar compliment a l'apartat 15 de l'Annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores, aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre, sobre la publicació al DOGC de les subvencions concedides pels departaments de la Generalitat,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a les subvencions concedides pel Departament d'Ensenyament d'import igual o superior a 3.000 euros, durant l'any 2017, les quals es detallen a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 27 de març de 2018

 

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

M. Dolors Salgado Ygarza

Directora de serveis

 

 

Annex

 

Finalitat: subvencions a corporacions locals per al funcionament de centres de formació d'adults.

 

Crèdit pressupostari: EN07 D/460000100/4240.

 

NIF

Nom beneficiari

Import

P0813400I

Ajuntament de Montmeló

3.720,00

P0816200J

Ajuntament de Pineda de Mar

15.624,00

P2508400E

Ajuntament de Cervera

3.720,00

P9300009I

Consell Comarcal del Priorat

4.185,00

P5800009B

Consell Comarcal del Bages

8.184,00

P7500013C

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

23.500,00

 

 

Finalitat: subvencions per impartir cicles formatius de grau mitjà i grau superior, curs 2016-2017.

 

Crèdit pressupostari EN07 D/480000800/4210.

 

NIF

Nom beneficiari

Import

G17496985

Escola Treball Ripollès Fundació Eduard Soler

165.000,00

G60007903

Fundació Indústries Gràfiques

470.768,68

G61742938

Escola d'Art Floral de Catalunya

30.400,00

 

 

Finalitat: subvencions per al finançament de la formació permanent del professorat no universitari en escoles d'estiu, any 2017.

 

Crèdit pressupostari: EN07 D/482000100/4260.

 

NIF

Nom beneficiari

Import

G08844797

Associació de Mestres Rosa Sensat

34.248,97

G08855827

Moviment Educatiu del Maresme

14.000,00

G17625641

Associació Ensenyants d'Informàtica

21.807,00

G25033689

Moviment d'Innovació Educativa de Lleida

3.620,00

G43096353

Moviment Mestres Terres de l'Ebre per a la Renovació Pedagògica

4.006,00

G58247214

Associació De Mestres Alexandre Galí De Terrassa

9.220,00

G58272055

Grup de Mestres de l'Anoia

5.763,00

G60754157

Associació Espiral, Educació i Tecnologia

13.524,00

G61317079

Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa

22.000,00

G61652657

Col·lectiu de Docents del Bages

3.447,00

Q0868001I

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya

38.562,00

 

 

 

Finalitat: Subvencions a corporacions locals, empreses privades, fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre, titulars de centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció el curs 2017-2018. Subvencions de caràcter pluriennal pels exercicis 2017 i 2018.

S'agrupen els beneficiaris segons el crèdit pressupostari:

 

Crèdit pressupostari: EN07 D/460000100/4210 A corporacions locals:

 

NIF

Nom beneficiari

Anualitat 2017

Anualitat 2018

P0812000H

Ajuntament de Mataró

79.972,00

19.993,00

P0827900B

Ajuntament de Terrassa-Escola Municipal de la Llar

28.517,50

7.129,38

P0808700I

Ajuntament de La Garriga

35.176,34

8.794,08

 

Crèdit pressupostari: EN07 D/470000100/4210 A empreses privades:

 

NIF

Nom beneficiari

Anualitat 2017

Anualitat 2018

A08273112

STUCOM,S.A.

79.971,88

19.992,97

B08659922

Centre d'Estudis Politècnics

38.786,40

9.696,60

B17268129

Centre Tècnic d'Automoció

42.042,40

10.510,60

B17385576

Escola Tècnica de Girona, S.L.

42.042,40

10.510,60

B17751546

Activitats Professionals del Vallès

42.042,40

10.510,60

B43401330

Centre d'Estudis i Orientació Professional,

38.786,40

9.696,60

B43532787

Escola d'Hosteleria Pons, SL

41.778,40

10.444,60

B43539287

Centre de Formació Ocupacional Nova Tècnica, S.L.

82.371,20

20.592,80

B43876697

Formació pel Desenvolupament Professional Aula SL

38.714,52

9.678,63

B58050345

Colegio de Enseñanza y Readaptación SL

39.642,80

9.910,70

B59873760

Disseny Educatiu SL / Centre de Secundària Jaume Viladoms

38.786,40

9.696,60

B60896883

Ludus Sanctius, SL (CFP Joan Maragall)

77.572,80

19.393,20

B61539979

Centre de Formació de Perruqueria i Estètica Parc Estudi, SL

41.355,20

10.338,80

B64080872

Rosmenta SL - Bemen 3

20.817,60

5.204,40

B65048464

Isoveri Formació SL

34.554,40

8.638,60

B65702250

Centre de Formació Colomer S.L.

82.710,40

20.677,60

F08766131

C.E. Jaume Balmes

38.786,40

9.696,60

 

Crèdit pressupostari: EN07 D/481000100/4210 A fundacions:

 

NIF

Nom beneficiari

Anualitat 2017

Anualitat 2018

G63705578

Fundació Privada el Llindar

81.197,08

20.299,26

G59816991

Fundació Champagnat (Maristes Montserrat)

37.066,80

9.266,70

G62411624

Fundació Jesuïtes Educació - Escola El Clot

84.084,80

21.021,20

G17679267

Fundació Privada Gentis

83.536,74

20.884,18

 

Crèdit pressupostari: D/482000100/4210 A altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius:

 

NIF

Nom beneficiari

Anualitat 2017

Anualitat 2018

G60531100

Associació Cat. Integració i Desenvolupament Humà (Escola de Vida Montserrat)

50.789,98

12.697,50

R0800055F

La Salle. CONGR.HERMANOS ESC.CRIST.D.CAT

41.230,72

10.307,68

R0800576A

Escola Pia Sant Antoni

143.314,48

35.828,62

R0800577I

Escola Pia Balmes

83.556,80

20.889,20

R0800590B

Escola Pia de Granollers

80.828,80

20.207,20

R0800592H

Escola Pia d'Igualada

83.133,60

20.783,40

R0800594D

Escola Pia Santa Anna-Mataró

41.185,60

10.296,40

R0800901A

Escola Professional Salesiana

83.820,80

20.955,20

R0800909D

Sant Domènec Savio

80.828,80

20.207,20

R1700635D

Escola Pia de Salt

125.176,00

31.294,00

R4300001G

Escola Joan XXIII- Arquebisbat de Tarragona

25.530,00

6.382,50

 

 

Finalitat: Subvencions a empreses privades, fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre per al desenvolupament de programes de formació i inserció el curs 2017-2018. Subvencions de caràcter pluriennal pels exercicis 2017 i 2018.

S'agrupen els beneficiaris segons el crèdit pressupostari:

 

Crèdit pressupostari: EN07 D/470000100/4210 A empreses privades:

 

NIF

Nom beneficiari

Anualitat 2017

Anualitat 2018

F55591721

Escola de Suport Complementari i Acompanyament l'Escac SCCL

39.414,75

13.138,25

 

Crèdit pressupostari: EN07 D/481000100/4210 A fundacions:

 

NIF

Nom beneficiari

Anualitat 2017

Anualitat 2018

G62356159

Fundació Main

38.611,50

12.870,50

G17143108

Fundació Privada Obra Social Comunitària de Bellvitge

39.167,25

13.055,75

G63705578

Fundació Privada el Llindar

39.414,75

13.138,25

 

Crèdit pressupostari: EN07 D/482000100/4210 A altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius:

 

NIF

Nom beneficiari

Anualitat 2017

Anualitat 2018

R0800885F

Salesians de Sant Jordi

39.414,75

13.138,25

 

 

 

Finalitat: subvencions a federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes per al finançament d'activitats.

 

Crèdit pressupostari: EN07 D/482000100/4240.

 

NIF

Nom beneficiari

Import

G08850299

Federació de Pares i Mares d'Alumnes (FAPAC)

12.293,02

G08852394

Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (FAPAES)

10.896,36

 

 

Finalitat: subvencions a corporacions locals per al funcionament dels conservatoris de grau mitjà de música de titularitat de l'administració local, curs 2015-2016.

 

Crèdit pressupostari: EN0119 D/460000800/4210.

 

NIF

Nom beneficiari

Import

P0801500J

Ajuntament de Badalona

409.224,00

P0801800B

Ajuntament de Barcelona

1.195.304,00

P0802200F

Ajuntament de Berga

30.056,00

P0809500B

Ajuntament de Granollers

332.928,00

P0810100H

Ajuntament d'Igualada

286.688,00

P0811200E

Ajuntament de Manresa

395.352,00

P0818600I

Ajuntament de Sabadell

416.160,00

P0820400J

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

240.448,00

P0827900B

Ajuntament de Terrassa

416.160,00

P0829900J

Ajuntament de Vic

367.608,00

P0830800I

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

268.192,00

P2508400E

Ajuntament de Cervera

314.432,00

P2515100B

Ajuntament de Lleida

390.728,00

P4300000I

Diputació de Tarragona

1.045.024,00

P4317300D

Ajuntament de Vila-seca

362.984,00

P6700015H

Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz Diputació de Girona

416.160,00

 

 

Finalitat: subvencions a corporacions locals per al funcionament d'escoles de música i dansa de titularitat de l'administració local, curs 2015-2016.

 

Crèdit pressupostari: EN0119 D/460000800/4210.

 

NIF

Nom beneficiari

Import

P0800100J

Ajuntament d'Abrera

10.391,45

P2500300E

Ajuntament d'Agramunt

22.840,73

P0801400C

Ajuntament d'Aiguafreda

6.904,29

P4300400A

Ajuntament d'Alcanar

32.532,99

P2501100H

Ajuntament d'Alcarràs

7.459,81

P2501200F

Ajuntament d'Alcoletge

5.942,25

P4300500H

Ajuntament d'Alcover

13.263,68

P2501600G

Ajuntament d'Alguaire

8.172,70

P2502300C

Ajuntament d'Alpicat

13.461,06

P4301200D

Ajuntament d'Altafulla

20.449,63

P0800600I

Ajuntament d'Arenys de Mar

17.876,20

P0801000A

Ajuntament d'Artés

42.961,11

P2504000G

Ajuntament d'Artesa de Lleida

7.472,63

P2504100E

Ajuntament d'Artesa de Segre

11.978,09

P4301900I

Ajuntament d'Ascó

14.108,36

P0801500J

Ajuntament de Badalona

56.337,45

P2504900H

Ajuntament de Balaguer

23.168,23

P1701600G

Ajuntament de Banyoles

41.035,17

P0825200I

Ajuntament de Barberà del Vallès

54.116,42

P0801900B

Ajuntament de Barcelona EM Sant Andreu

86.920,22

P0801900B

Ajuntament de Barcelona EM Eixample

71.836,53

P0801900B

Ajuntament de Barcelona EM Can Ponsic

52.352,95

P0801900B

Ajuntament de Barcelona EM Nous Barris

50.257,61

P2505900G

Ajuntament de Bellpuig

22.183,50

P2506300I

Ajuntament de Benavent de Segrià

6.330,91

P4302600D

Ajuntament de Benissanet

10.459,80

P0802200F

Ajuntament de Berga

138.892,74

P0803000I

Ajuntament de Cabrils

8.457,53

P0803100G

Ajuntament de Calaf

16.978,76

P0803300C

Ajuntament de Caldes de Montbui

30.109,14

P0803700D

Ajuntament de Callús

12.693,83

P4303800I

Ajuntament de Cambrils

35.738,93

P0804600E

Ajuntament de Cardona

22.942,28

P0805000G

Ajuntament de Castellar del Vallès

10.525,16

P0805300A

Ajuntament de Castellbisbal

24.778,07

P0805500F

Ajuntament de Castelldefels

34.800,00

P1705400H

Ajuntament de Celrà

17.120,00

P0806600C

Ajuntament de Centelles

15.584,40

P0826600I

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

44.691,28

P2508400E

Ajuntament de Cervera

13.012,29

P0806800I

Ajuntament de Collbató

5.868,84

P0807100C

Ajuntament de Corbera de Llobregat

16.033,23

P0807200A

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

28.220,57

P4309600G

Ajuntament del Morell

20.748,21

P0815700J

Ajuntament del Papiol

23.737,57

P4310600D

Ajuntament del Perelló

13.875,12

P0816800G

Ajuntament del Prat de Llobregat

72.715,20

P4316500J

Ajuntament del Vendrell

40.275,20

P0807500D

Ajuntament d'Esparreguera

34.546,25

P0807600B

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

37.774,08

P4306100A

Ajuntament de Flix

13.225,81

P0809500B

Ajuntament de Granollers

22.701,89

P2513900G

Ajuntament de Guissona

22.726,01

P0809900D

Ajuntament de Gurb

19.413,96

P0810100H

Ajuntament d'Igualada

142.208,22

P2514300I

Ajuntament d'Ivars d'Urgell

7.695,37

P4301300B

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

15.095,81

P0800500A

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

15.360,16

P1700085B

OAL Institut Municipal d'Educació de l’Ajunt.de L’Escala

14.157,11

P4305500C

Ajuntament de l'Espluga de Francolí

7.995,43

P0810000J

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

175.258,31

P4305700I

Ajuntament de la Fatarella

4.457,35

P0808700I

Ajuntament de la Garriga

40.113,67

P1709300F

Ajuntament de la Jonquera

6.543,46

P0818000B

Ajuntament de la Roca del Vallès

11.717,62

P4314700H

Ajuntament de la Selva del Camp

38.361,98

P2525200H

Ajuntament de la Seu d'Urgell

26.011,37

P0808500C

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

16.811,54

P2515300H

Ajuntament de Linyola

3.385,31

P2515100B

Ajuntament de Lleida

39.689,55

P0810500I

Ajuntament de Llinars del Vallès

18.350,04

P1710900J

Ajuntament de Maçanet de la Selva

7.967,85

P0811100G

Ajuntament de Manlleu

28.262,37

P0811200E

Ajuntament de Manresa

46.589,88

P0811300C

Ajuntament de Martorell

27.812,86

P0811900J

Ajuntament de Matadepera

26.413,21

P0812000H

Ajuntament de Mataró

61.785,39

P0813700B

Ajuntament de Moià

4.160,00

P0812200D

Ajuntament de Molins de Rei

32.167,74

P2517200H

Ajuntament de Mollerussa

36.579,85

P0812300B

Ajuntament de Mollet del Vallès

28.384,11

P4308700F

Ajuntament de Montblanc

10.367,52

P0813400I

Ajuntament de Montmeló

12.331,05

P0813500F

Ajuntament de Montornès del Vallès

37.477,05

P4309400B

Ajuntament de Móra d'Ebre

23.580,96

P0813900H

Ajuntament de Navarcles

19.900,84

P0814000F

Ajuntament de Navàs

24.827,92

P0814600C

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

53.222,69

P2518700F

Ajuntament d'Oliana

6.751,93

P1712100E

Ajuntament d'Olot

42.286,45

P0815800H

Ajuntament de Parets del Vallès

15.864,02

P0816000D

Ajuntament de Piera

25.936,46

P0816200J

Ajuntament de Pineda de Mar

17.140,12

P2521500E

Ajuntament de Ponts

13.167,63

P0817000C

Ajuntament de Prats de Lluçanès

9.122,68

P0823000E

Ajuntament de Premià de Dalt

14.040,47

P0817100A

Ajuntament de Premià de Mar

27.692,72

P0817400E

Ajuntament de Puig-reig

34.813,25

P1715000D

Ajuntament de Puigcerdà

11.848,59

P2522500D

Ajuntament de Puigverd de Lleida

5.639,70

P4313100B

Ajuntament de Riudoms

16.108,51

P0818200H

Ajuntament de Roda de Ter

20.855,84

P2523200J

Ajuntament de Rosselló

7.633,35

P0818300F

Ajuntament de Rubí

53.588,66

P0818600I

Ajuntament de Sabadell

56.684,71

P0819000A

Ajuntament de Sallent

27.408,88

P4318500H

Ajuntament de Salou

29.328,65

P0819300E

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

31.967,47

P0819500J

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

31.017,28

P0819600H

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

6.763,56

P0819900B

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

75.935,61

P0820100F

Ajuntament de Sant Celoni

33.280,11

P0820400J

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

62.593,18

P1717000B

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

26.341,97

P0821000G

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

62.715,18

P2523600A

Ajuntament de Sant Guim de Freixenet

9.069,66

P0821400I

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

12.087,48

P0822500E

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

34.963,90

P0823600B

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

7.735,86

P0823800H

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

22.218,68

P0824000D

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

23.722,96

P0826200H

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

15.846,76

P0826400D

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

9.091,95

P4314000C

Ajuntament de Santa Bàrbara

3.518,00

P1719100H

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

13.858,62

P0824500C

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

42.144,50

P4314100A

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

15.914,50

P1719200F

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

4.973,21

P0825800F

Ajuntament de Santa Maria d'Oló

4.719,56

P0826000B

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

86.221,68

P0819100I

Ajuntament de Santpedor

24.297,48

P0827000A

Ajuntament de Sitges

8.817,99

P2525700G

Ajuntament de Solsona

31.068,18

P0827400C

Ajuntament de Súria

21.586,98

P0827800D

Ajuntament de Taradell

9.415,40

P4315000B

Ajuntament de Tarragona

50.826,64

P2527200F

Ajuntament de Tàrrega

51.109,87

P0827900B

Ajuntament de Terrassa

86.014,14

P0828200F

Ajuntament de Tiana

5.170,10

P0828300D

Ajuntament de Tona

8.380,04

P0828400B

Ajuntament de Tordera

19.211,54

P4315500A

Ajuntament de Torredembarra

11.637,30

P2528500H

Ajuntament de Torrefarrera

13.495,18

P1721200B

Ajuntament de Torroella de Montgrí

57.230,81

P4315700G

Ajuntament de Tortosa

11.642,15

P1721500E

Ajuntament de Tossa de Mar

4.045,22

P2529500G

Ajuntament de Tremp

27.010,53

P4315800E

Ajuntament d'Ulldecona

27.317,25

P0829100G

Ajuntament de Vacarisses

27.608,55

P0829600F

Ajuntament de Vallirana

7.693,89

P4316300E

Ajuntament de Valls

40.462,30

P4316400C

Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

25.695,35

P0829900J

Ajuntament de Vic

166.651,05

P1722700J

Ajuntament de Vidreres

27.243,03

P0830100D

Ajuntament de Viladecavalls

21.190,64

P0830600C

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

54.172,31

P0830800I

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

40.306,20

P4317300D

Ajuntament de Vila-seca

20.489,61

P5800013D

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

25.726,86

P5800006H

Consell Comarcal de l'Anoia

5.680,00

P7500010I

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

53.073,00

P6700004B

Consell Comarcal del Ripollès

20.005,80

P4300000I

Diputació de Tarragona EM de Reus

39.449,81

P4300000I

Diputació de Tarragona EM de Tarragona

36.089,51

P4300000I

Diputació de Tarragona EM de Tortosa

28.535,73

P9359001F

Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús

9.831,26

P0800003F

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

29.725,89

P5809508D

Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes

22.070,48

P2500121E

Mancomunitat de Municipis per la Música a les Garrigues

41.174,70

P6790001I

Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona

49.649,72

S6700005I

Escola de Música del Gironès (OAEMG)

88.304,91

 

 

Finalitat: subvencions a corporacions locals per al funcionament de centres d'arts plàstiques i disseny de titularitat de l'administració local, curs 2015-2016.

 

Crèdit pressupostari: EN0119 D/460000900/4210.

 

NIF

Nom beneficiari

Import

P4301400J

Ajuntament d'Amposta

140.337,83

P0810100H

Ajuntament d'Igualada

163.500,54

P0808700I

Ajuntament de la Garriga

184.711,82

P2515100B

Ajuntament de Lleida

200.047,69

P0811200E

Ajuntament de Manresa

140.718,96

P4309500I

Ajuntament de Móra la Nova

63.657,30

P0818300F

Ajuntament de Rubí

140.324,92

P0818600I

Ajuntament de Sabadell

213.935,23

V08901910

Organisme Municipal d'Educació de Sant Cugat del Vallès

160.022,20

P4300000I

Diputació de Tarragona

109.033,99

P4300000I

Diputació de Tarragona

183.053,57

P0827900B

Ajuntament de Terrassa

134.742,71

P0830600C

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

142.649,31

P0830800I

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

223.260,82

 

 

 

Finalitat: subvenció per al desenvolupament d'activitats educatives de caire musical.

Beneficiari: Consorci Auditori i Orquestra (Q5856358F)

Import subvenció: 8.500,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/460000100/4240.

 

Finalitat: subvenció per al projecte de Promoció Escolar de l'alumnat del poble gitano per al curs 2016-2017.

Beneficiari: Fundació Privada Pere Closa per a la Formació i Promoció dels gitanos a Catalunya (G61645115).

Import subvenció: 75.000,00 euros

Crèdit pressupostari: EN07 D/481000100/4240.

 

Finalitat: subvenció per al desenvolupament d'activitats educatives de caire musical.

Beneficiari: Fundació Gran Teatre del Liceu (G60754223)

Import subvenció: 4.000,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/481000100/4240.

 

Finalitat: subvenció per al finançament dels projectes Edutech i Bridge2work 2017.

Beneficiari: Fundació Ship2B (G66220286)

Import subvenció: 30.000,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/481000100/4240.

 

Finalitat: subvenció per a la realització d'activitats de formació d'adults durant l'any 2017.

Beneficiari: Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament (G62844238).

Import subvenció: 37.200,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/481000100/4240.

 

Finalitat: subvenció per col·laborar en les despeses derivades del Servei de Seguiment en l'Etapa Escolar durant l'any 2017.

Beneficiari: Fundació Privada Catalana Síndrome Down (G08897696).

Import subvenció: 22.000,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/481000100/4240.

 

Finalitat: subvenció per col·laborar en les activitats de l'escola de Circ Rogelio Rivel.

Beneficiari: Associació de Circ Rogelio Rivel (G62190970).

Import subvenció: 10.000,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/482000100/4210.

 

Finalitat: subvenció per efectuar activitats de difusió del teatre entre els joves per al curs 2016-2017.

Beneficiari: Teatre Nacional de Catalunya (A60942851).

Import subvenció: 5.300,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/482000100/4240.

 

Finalitat: subvenció per al finançament de les despeses de l'organització de la XVIII edició Exporecerca Jove.

Beneficiari: Magma, Associació per Promoure la Recerca Jove (G63716500).

Import subvenció: 10.800,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/482000100/4240.

 

Finalitat: subvenció per al finançament de les activitats de l'edició del Fem Matemàtiques 2017.

Beneficiari: Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques de Catalunya (G43422872).

Import subvenció: 19.355,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/482000100/4260.

 

Finalitat: subvenció per al finançament de la formació permanent del professorat no universitari en escoles d'estiu, any 2017.

Beneficiari: Fundació Blanquerna (R5800622B).

Import subvenció: 14.187,21 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/481000100/4260.

 

Finalitat: subvenció a centres privats per al projecte Qualitat.

Beneficiari: Fundació Jesuïtes Educació (G62411624).

Import subvenció: 3.713,49 euros.

Crèdit pressupostari: EN07 D/482000100/4240.

 

Finalitat: subvenció per al funcionament del centre integrat d'ensenyament bàsic i artístic Escolania de Montserrat (codi centre docent 08021910), curs 2016-17.

Beneficiari: Abadia de Montserrat (R0800106G).

Import subvenció: 369.678,00 euros.

Crèdit pressupostari: EN0120 D/480000700/4210.

Amunt