Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/03/2018

  • Número del document EMC/0591/2018

  • Número de control 18087033

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-18087033-2018

Dades del DOGC
  • Número 7590

  • Data 03/04/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/591/2018, de 26 de març, per la qual es modifica la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de doctorats industrials (DI).


Mitjançant la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de doctorats industrials (DI), es van establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial.

Posteriorment, mitjançant la Resolució EMC/401/2017, de 28 de febrer, es va obrir la convocatòria de doctorats industrials (DI) 2017.

Tanmateix, més tard, s'ha detectat la necessitat de modificar aspectes puntuals de l'articulat de les bases reguladores esmentades, per precisar alguns termes i principalment per introduir uns criteris de priorització més transparents.

En conseqüència, mitjançant aquesta Resolució, es modifica la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de doctorats industrials (DI), en els termes exposats.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) i també en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR).

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Modificar la base 3.1 de l'apartat II, relatiu a les disposicions comunes de la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, i afegir-hi una nova base, la 3.6, amb els redactats següents:

“3.1. Entorn empresarial

Poden exercir d'entorn empresarial les empreses (vegeu-ne la definició a la base 3.5.3), sempre que no siguin organismes de recerca ni empreses que en depenguin. Tampoc no poden ser beneficiaris els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya. A més, s'han de considerar les excepcions que recullen aquestes bases, concretament en els apartats III (Disposicions específiques de la modalitat projectes de DI cofinançats) i IV (Disposicions específiques de la modalitat projectes de DI específics).”

“3.6. Compromisos dels beneficiaris amb l'estratègia de recursos humans de la Unió Europea.

L'AGAUR està compromesa amb les mesures europees de l'HRS4R, tot promovent que les entitats beneficiàries dels ajuts garanteixin l'excel·lència en la investigació, un entorn institucional atractiu i un marc d'actuacions de suport al desenvolupament professional del personal investigador envers:

- Opcions de recerca interdisciplinàries.

- La creació de xarxes i relacions internacionals.

- El compliment de mesures de l'estratègia europea HRS4R de la institució.

- Garantir mesures de contractació oberta, transparent i basada en el mèrit (open, transparent and merit-based recruitment, o OTM-R).

- Promoure la recerca responsable i innovadora (RRI).

- L'accés obert a publicacions i polítiques de gestió de dades.

- Fomentar habilitats transferibles, com ara:

a) Competències interculturals i transferibles, com el lideratge, la gestió de la recerca i l'emprenedoria.

b) Formació que permeti accedir a la indústria i altres sectors d'ocupació.

c) Bones pràctiques en matèria de mentoria i proveir els investigadors sènior (R4) d'instruments per formar els investigadors en les primeres etapes de formació (R1 i R2).”

 

Article 2

Modificar la base 6.5 de l'apartat II, relatiu a les disposicions comunes de la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, que passa a tenir la redacció següent:

“6.5. La lectura de la tesi abans de l'inici de la tercera anualitat comporta la finalització de l'ajut. La base 23 defineix les despeses que s'acceptaran com a elegibles en aquests casos.”

 

Article 3

Modificar la base 12 de l'apartat II, relatiu a les disposicions comunes de la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, que passa a tenir la redacció següent:

“12.1. Un cop revisades les sol·licituds i la documentació aportada, la Comissió de Selecció farà una valoració tècnica dels projectes presentats d'acord amb els criteris i les puntuacions següents (valoració sobre 100):

a) Nombre d'ajuts DI atorgats a l'entitat beneficiària de l'entorn empresarial en la modalitat de cofinançament (màxim 15/100): 15 punts si l'entitat beneficiària no ha obtingut cap ajut; 7,5 punts si l'entitat beneficiària ha obtingut un ajut i sense puntuació si n'ha obtingut dos o més.

b) Nombre d'ajuts DI atorgats al director o directora de tesi en la modalitat de cofinançament (màxim 15/100): 15 punts si el director o directora de tesi no ha obtingut cap ajut; 7,5 punts si el director o directora ha obtingut un ajut i sense puntuació si n'ha obtingut dos o més.

c) Personal doctor en plantilla de l'entitat beneficiària de l'entorn empresarial (20/100): 20 punts si l'entorn empresarial no disposa de personal doctor i sense puntuació en cas contrari.

d) Nombre de tesis DI llegides a l'entitat beneficiària de l'entorn empresarial (5/100): 5 punts si s'han llegit dues tesis o més; 2,5 punts si se n'ha llegit una i sense puntuació si no se n'ha llegit cap.

e) Nombre de tesis DI llegides sota la direcció acadèmica del director o directora de tesi (5/100): 5 punts si s'han llegit dues o més tesis; 2,5 punts si se n'ha llegit una i sense puntuació si no se n'ha llegit cap.

f) Nombre de doctorands DI contractats per l'entitat beneficiària de l'entorn empresarial amb posterioritat a la finalització de l'ajut (10/100): 10 punts si s'ha contractat un doctorand o doctoranda industrial i sense puntuació en cas contrari.

g) Valoració del grup SGR a la convocatòria vigent (15/100): 15 punts si es tracta d'un grup SGR que ha obtingut finançament en la convocatòria vigent, si ha obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC) o si és investigador o investigadora del Programa ICREA; 7,5 punts per als grups de recerca avaluats, però que no han obtingut finançament, i sense puntuació per a la resta de grups reconeguts.

h) Nota mitjana de l'expedient acadèmic del doctorand o doctoranda en els estudis superiors que li donen accés al doctorat (10/100): es tindrà en consideració la nota en una escala de l'1 al 10. Per obtenir la puntuació s'aplicarà la fórmula següent, i s'arrodonirà el resultat a un decimal: (Nota mitjana − 6,5) / 3,5 × 10.

i) Antiguitat de l'empresa des de la data de constitució (5/100): 5 punts si l'empresa té més de 10 anys; 2,5 punts si l'empresa té entre 4 i no més de 10 anys i sense puntuació si no té més de 4 anys.

La Comissió de Selecció fixarà la nota de tall mínima per accedir als ajuts.

12.2. La Comissió de Selecció l'ha de designar i nomenar el president o presidenta de la CEAU, que és el director o directora general d'Universitats, i ha d'estar copresidida pel director o directora general d'Universitats o per la persona en qui delegui aquesta tasca, i pel director o directora general de Recerca o la persona en qui delegui aquesta tasca. Ha d'estar formada pel director o directora del Pla de Doctorats Industrials, un mínim de dos vocals i un secretari o secretària, que ha de ser el director executiu o directora executiva de l'AGAUR, o la persona en qui delegui aquesta tasca, amb veu però sense vot. L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere en la Comissió de Selecció.

12.3. La Comissió de Selecció pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no hagin rebut cap finançament.”

 

Article 4

Modificar la base 18.1 de l'apartat II relatiu a les disposicions comunes de la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, que passa a tenir la redacció següent:

“18.1. Renúncies i substitucions del doctorand o doctoranda

En cas de no incorporació del doctorand o doctoranda al seu lloc de treball, rescissió de la relació laboral o de renúncia expressa a l'ajut per part del doctorand o doctoranda, les entitats beneficiàries ho han de comunicar a l'AGAUR en el termini màxim de 15 dies naturals a partir de l'endemà del dia en què s'hagi produït. Si la renúncia es produeix amb posterioritat als sis primers mesos de gaudi de l'ajut, comportarà la finalització de l'ajut, mentre que si la renúncia es produeix durant els sis primers mesos de gaudi de l'ajut, l'òrgan de resolució de la convocatòria o el director executiu o directora executiva de l'AGAUR pot autoritzar-ne la substitució. Les entitats beneficiàries han de sol·licitar, mitjançant un document signat per les persones representants legals respectives, la substitució del doctorand o doctoranda, i proposar una altra persona candidata alternativa, que ha de complir els requisits genèrics referits als doctorands establerts en la base 5 d'aquestes bases, així com els propis del projecte de recerca presentat en la fase de campanya. Les persones candidates proposades no cal que hagin participat en la fase de selecció prèvia prevista per la base 4.

La substitució no comporta cap interrupció de l'ajut, ni cap modificació de la seva durada, quantitat o condicions inicials. La resolució de substitució ha d'especificar les condicions de l'ajut.

Les substitucions es notificaran individualment a la persona i a les entitats interessades, d'acord amb els articles 40 a 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”

 

Article 5

Modificar la base 19 de l'apartat II relatiu a les disposicions comunes de la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, que passa a tenir la redacció següent:

“19 Suspensions del contracte i pròrroga del termini d'execució

Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat suspenen, si així se sol·licita, el còmput de la durada de l'ajut per un màxim de quatre mesos. En aquests casos, les entitats beneficiàries poden sol·licitar la recuperació del període de suspensió sempre que ho facin amb dos mesos d'antelació respecte a la data d'acabament de l'ajut. Per al còmput del període de suspensió, les entitats beneficiàries han d'enviar a l'AGAUR la certificació o l'acreditació de les altes i les baixes corresponents.

Les entitats beneficiàries poden demanar una pròrroga de fins a un any del termini d'execució de l'ajut. La sol·licitud s'ha de fer com a mínim amb un mes d'antelació respecte a la data d'acabament de l'ajut, mitjançant un escrit motivat adreçat al director executiu o a la directora executiva de l'AGAUR.”

 

Article 6

Modificar la base 24 de l'apartat II relatiu a les disposicions comunes de la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, que passa a tenir la redacció següent:

“24. Publicitat

En les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria, cal incloure-hi l'expressió “Amb el suport del Pla de Doctorats Industrials de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya”.

Les entitats beneficiàries han d'incloure els logotips corresponents al Pla de Doctorats Industrials i a la Secretaria d'Universitats i Recerca, que consten respectivament a la pàgina web del Pla i al Programa d'identificació visual (PIV), editat a la pàgina web .”

 

Article 7

Modificar la base 33 de l'apartat III, relatiu a les disposicions específiques de la modalitat projectes de DI cofinançats de la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, que passa a tenir la redacció següent:

“33. Entorn empresarial

Poden exercir d'entorn empresarial les empreses (vegeu-ne la definició a la base 3.5.3) amb un centre de treball a Catalunya, sempre que no siguin organismes de recerca ni empreses que en depenguin.

No poden ser beneficiaris d'aquesta modalitat els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya. S'exclouen, així mateix, els centres TECNIO amb personalitat jurídica pròpia i els centres adscrits a les universitats.”

 

Article 8

Modificar la base 35.3 de l'apartat III relatiu a les disposicions específiques de la modalitat projectes de DI cofinançats de la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, que passa a tenir la redacció següent:

“35.3. El doctorand o doctoranda pot haver estat contractat per l'empresa amb anterioritat a la resolució d'atorgament, però en cas que tingui una antiguitat laboral a la mateixa empresa superior a 12 mesos, a comptar des de la data límit de presentació de sol·licituds corresponent a la resolució d'atorgament, l'empresa ha de desistir de la percepció econòmica. Aquest desistiment en cap cas no comporta la renúncia de les obligacions que recull la convocatòria d'aquestes bases ni la renúncia o el desistiment de l'entorn acadèmic al seu finançament.”

 

Article 9

Modificar la base 35.4 de l'apartat III relatiu a les disposicions específiques de la modalitat projectes de DI cofinançats de la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, que passa a tenir la redacció següent:

“35.4. El finançament de la Generalitat no serà per a un període superior als tres anys, llevat dels casos que comportin una pròrroga del termini d'execució de l'ajut, descrits a la base 19.”

 

Article 10

Modificar la base 41.1 de l'apartat IV, relatiu a les disposicions específiques de la modalitat projectes de DI específics de la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, que passa a tenir la redacció següent:

“41.1. L'entorn empresarial o l'entorn acadèmic, d'acord amb el que preveu aquesta base, ha de contractar el doctorand o doctoranda assumint una retribució bruta mínima de 22.000,00 (vint-i-dos mil) euros de mitjana anual i les quotes patronals corresponents. L'entitat ha de garantir, en tot cas, una retribució bruta mínima de 66.000,00 (seixanta-sis mil) euros per als tres anys de durada de l'ajut. En cap cas el finançament de la Generalitat no serà per a un període superior als tres anys, llevat dels casos de suspensió del contracte que comportin una pròrroga del termini d'execució de l'ajut, descrits en la base 19.”

 

 

Disposició transitòria

Als ajuts convocats per la Resolució EMC/401/2017, de 28 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de doctorats industrials (DI) 2017, els són aplicables les bases aprovades per la Resolució EMC/307/2017, de 17 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de doctorats industrials (DI).

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte d'un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU i el president o presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 26 de març de 2018

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

 

Francesc Subirada i Curcó

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

Amunt